Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: thực hiện cài đặt chương trình bị lỗi ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  17

  Wink thực hiện cài đặt chương trình bị lỗi ?

  Hiện mình có publish sản phẩm , khi cài đặt ở máy mình thì ko sao, nhưng khi cài đặt ở máy khác thì bị báo lỗi và ko thể kết nối được với cơ sở dữ liệu . Mình nghĩ lỗi sinh ra là do khi mình cài đặt các dataAdapter mình chọn theo SIRIUS/SQLEXPRESS còn khi mình attack ở máy khác thì nó sẽ là TênMáy/SQLEXPRESS nên ko kết nối được ? vậy có đúng ko? hướng giải quyết lỗi này như thế nào đây ? ko lẽ phải đổi lại sever của máy cần cài đặt giống như tên sever của mình ?
  +File cài đặt chương trình : http://files.myopera.com/himylove/files/QLDSETUP.rar
  + File proj : http://files.myopera.com/himylove/files/QLbanduocv4.rar
  + Lỗi :
  + mã Lỗi :
  Code:
  See the end of this message for details on invoking 
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
  
  ************** Exception Text **************
  System.Data.SqlClient.SqlException: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
    at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, SqlConnection owningObject)
    at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, SqlConnection owningObject)
    at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(String host, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, Int64 timerStart)
    at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
    at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
    at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
    at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
    at QLbanduocv4.FrmBangKe.FrmBangKe_Load(Object sender, EventArgs e) in E:\Elearning\CSharp\baiNopThucHanh\QLbanduocv4\QLbanduocv4\FrmBangKe.cs:line 22
    at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    at DevComponents.DotNetBar.Office2007RibbonForm.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at DevComponents.DotNetBar.Office2007RibbonForm.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  
  
  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  QLbanduocv4
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Hi%20Group/QLD/QLbanduocv4.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  DevComponents.DotNetBar2
    Assembly Version: 7.5.0.1
    Win32 Version: 7.5.0.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Hi%20Group/QLD/DevComponents.DotNetBar2.DLL
  ----------------------------------------
  System.Configuration
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  
  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.
  
  For example:
  
  <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>
  
  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.
  Xin Mãi Là Bạn Thân

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Lúc trước hình như có xem qua code của bạn

  Bạn để chuổi kết nối cứng trong chương trình, khi mang sang máy khác thì không chơi được, đó là điều đương nhiên

  Cách giải quyết thì bạn có thể làm theo cách:
  - Thay cái tên máy trong chuổi kết nối bằng dấu . (vì mặc định nó hiểu dấu . là local) [ cách này chuối vãi ]
  - Cách thứ 2: bạn đọc chuổi kết nối từ 1 file nào đó (giả sử file xml hoặc file ini hoặc file text ) (thường là xml hoặc ini )

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  17

  hì hì ! mình học môn dotNet trên trường , thầy hướng dẫn cách này nên đâm đầu theo lun chứ ko tham khảo nhiều ( thời gian chưa cho phép, thi xong tớ sẽ đi sâu vào C# ^^ ) nên tới khi publish sản phẩm mới biết cách của thầy ko tốt tí nào T.T chắc sử dụng tạm biện pháp tình thế rồi sau này sử dụng các cách khác khoa học hơn ! còn nhờ anh em ở cộng đồng C việt nhiều nhiều ^^
  p/s : học ở cộng đồng C việt nhiều thật , nhất là cái code cho phép mở duy nhất 1 loại child form í , tự nghĩ ra dài thòng lòng còn rắc rối , đến khi chuyên gia ra tay có 3 dòng :-s

  @zkday2686 : có thể hướng dẫn Himylove cách đọc chuỗi kết nối từ 1 file xml ko ? Cấu trúc file xml thế nào ?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi himylove : 26-12-2008 lúc 03:31 PM.
  Xin Mãi Là Bạn Thân

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  7

  Hay wa, mình cũng đang định hòi về vấn đề này, trong cai project của mình khi mình tạo cái dataset thì nó tự sinh ra cái file app.config, tròng đây chứa các thông tin ConnectionString như tênmay, database, ...nhưng jo ở máy mình thì ok rùi nhưng khi đóng gói lại rùi đem wa máy khác thì chắc có lẽ là hok dc wa, jo làm sao để sữa lại đây, nếu làm theo 2 cách của @zkday2686 là phải làm như thế nào, xin @zkday2686 và mọi người giúp chi tiết hơn với, có code minh họa càng tốt, mình xin thanks.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn