Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Hiện Dialog trong ASP.net như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  77

  Mặc định Hiện Dialog trong ASP.net như thế nào?

  cho mình hỏi : mình tạo 1 button , sau khi click vào button thì sẽ show lên thông dialog giống như trong C# dc vậy các bạn ? ( dialog yes/no ok .....)
  thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Theo như zkday được biết thì trong ASP.NET không hỗ trợ dùng Dialog.
  Vì trong javascript nó đã hổ trợ rồi.
  Javascript run trên client, ASP.NET run trên Server.

  Vậy nên muốn hiển thị dialogBox thì bạn dùng thằng javascript với hàm alert(xxx);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  77

  thanks bạn , bạn có thể ghi cấu trúc của lệnh alert rõ ràng dc ko bạn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi trung Xem bài viết
  thanks bạn , bạn có thể ghi cấu trúc của lệnh alert rõ ràng dc ko bạn
  pó hand với cậu luôn gúc 1 cái nó ra cả bà làng

  trước khi trả lời xin góp ý với bạn vài điều:
  sao cậu không tự tìm hiểu những điều mình thắc mắc nhỉ, phải đợi người khác dâng đến tận nơi thì còn gì là thú vị của lập trình

  còn đây là 2 link về alert trong javascript.

  http://www.tizag.com/javascriptT/javascriptalert.php
  http://www.pageresource.com/jscript/jalert.htm

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  77

  thanks đã giúp đỡ

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Bình Dương
  Bài viết
  37

  Mặc định Hiện Dialog trong ASP.net như thế nào?

  Đừng hỏi cái gì , mà hãy hỏi tại sao . Rookie đã nói thía
  public bool love(person anh, person em)
  {
  if(love(em,anh))
  return true;
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  3

  một button, khi click vào hiện thị ra dialog thì trên mạng nhiều lắm bạn ạ.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 03-02-2015 lúc 10:41 PM - - -

  có lẽ cái này là cái bạn cần, muốn làm cho đẹp mắt thì bạn mất công thêm nữa.
  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
  CodeBehind="trang2.aspx.cs" Inherits="PopupProject.trang2" %>

  <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="HeadContent" runat="server">
  <style type="text/css">
  #mask
  {
  position: fixed;
  left: 0px;
  top: 0px;
  z-index: 4;
  opacity: 0.4;
  -ms-filter: "progidXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=40)"; /* first!*/
  filter: alpha(opacity=40); /* second!*/
  background-color: gray;
  display: none;
  width: 100%;
  height: 100%;</style>
  <script src="Scripts/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
  function ShowPopup() {
  $('#mask').show();
  $('#<%=pnlpopup.ClientID %>').show();
  }
  function HidePopup() {
  $('#mask').hide();
  $('#<%=pnlpopup.ClientID %>').hide();
  }
  $(".btnClose").live('click', function () {
  HidePopup();
  });
  </script>
  </asp:Content>
  <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false"
  DataKeyNames="ID" AllowPaging="true"
  OnRowCommand="GridView1_RowCommand" PageSize="5"
  onpageindexchanging="GridView1_PageIndexChanging">
  <Columns>
  <asp:TemplateField HeaderText="ID">
  <ItemTemplate>
  <%# Eval("ID") %>
  </ItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
  <asp:TemplateField HeaderText="Name">
  <ItemTemplate>
  <%# Eval("Name") %>
  </ItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
  <asp:TemplateField ItemStyle-Width="40" ItemStyle-HorizontalAlign="Right">
  <ItemTemplate>
  <asp:LinkButton ID="LinkButtonEdit" runat="server" CommandName="ShowPopup" CommandArgument='<%#Eval("ID") %>'>Edit</asp:LinkButton>
  </ItemTemplate>

  <ItemStyle HorizontalAlign="Right" Width="40px"></ItemStyle>
  </asp:TemplateField>
  </Columns>
  <PagerSettings PageButtonCount="5" />
  </asp:GridView>
  <div id="mask">
  </div>
  <asp:Panel ID="pnlpopup" runat="server" BackColor="White" Width="300px" Style="z-index: 111;
  background-color: White; position: absolute; left: 35%; top: 12%; border: outset 2px gray;
  padding: 5px; display: none">
  <table width="100%" style="width: 100%; height: 100%;" cellpadding="0" cellspacing="5">
  <tr style="background-color: #0924BC">
  <td colspan="2" style="color: White; font-weight: bold; font-size: 1.2em; padding: 3px"
  align="center">
  Product Details <a id="closebtn" style="color: white; float: right; text-decoration: none"
  class="btnClose" href="#">X</a>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2" style="width: 45%; text-align: center;">
  <asp:Label ID="LabelValidate" runat="server" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right" style="width: 45%">
  ID:
  </td>
  <td>
  <asp:Label ID="lblID" runat="server"></asp:Label>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right">
  Product Name:
  </td>
  <td>
  <asp:TextBox ID="txtName" runat="server" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right">
  Price:
  </td>
  <td>
  <asp:TextBox ID="txtPrice" runat="server" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right">
  Description:
  </td>
  <td>
  <asp:TextBox ID="txtDescription" runat="server" TextMode="MultiLine" Rows="5" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  </td>
  <td>
  <asp:Button ID="btnUpdate" CommandName="Update" runat="server" Text="Update" OnClick="btnUpdate_Click" />
  <input type="button" class="btnClose" value="Cancel" />
  </td>
  </tr>
  </table>
  </asp:Panel>
  </asp:Content>

  *****************

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Data;
  using System.Configuration;
  using System.Text;

  namespace PopupProject
  {
  public partial class trang2 : System.Web.UI.Page
  {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!Page.IsPostBack)
  {
  string sql = "select ID, Name from tblProducts";
  GridView1.DataSource = LoadData(sql);
  GridView1.DataBind();

  Session["data"] = GridView1.DataSource;
  }
  }

  static string cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SQL"].ConnectionString;
  private DataTable LoadData(string sql)
  {
  SqlConnection connect = new SqlConnection(cs);
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, connect);
  DataTable table = new DataTable();
  connect.Open();
  da.Fill(table);
  connect.Close();

  return table;
  }

  protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
  {
  if (e.CommandName == "ShowPopup")
  {
  LinkButton btndetails = (LinkButton)e.CommandSource;
  GridViewRow grvrow =(GridViewRow)btndetails.NamingContainer;
  lblID.Text = GridView1.DataKeys[grvrow.RowIndex].Value.ToString();

  string sql = "select * from tblProducts where ID=" + Int32.Parse(lblID.Text);
  DataTable table = new DataTable();
  table = LoadData(sql);

  txtName.Text = table.Rows[0]["Name"].ToString();
  txtPrice.Text = table.Rows[0]["Price"].ToString();
  txtDescription.Text = table.Rows[0]["Description"].ToString();


  Popup(true);
  }
  }

  protected void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (txtPrice.Text == string.Empty)
  {
  Popup(true);
  return;
  }

  SqlConnection connect = new SqlConnection(cs);
  string sql = "update tblProducts set Name=@name, Price=@price, Description=@description where ID = " + Int32.Parse(lblID.Text);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connect);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@price", decimal.Parse(txtPrice.Text));
  cmd.Parameters.AddWithValue("@description", txtDescription.Text);
  connect.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  connect.Close();

  Popup(false);
  }

  void Popup(bool isDisplay)
  {
  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  if (isDisplay)
  {
  builder.Append("<script language=JavaScript>ShowPopup(); </script>\n");
  Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetTy pe(), "ShowPopup", builder.ToString());
  }
  else
  {
  builder.Append("<script language=JavaScript>HidePopup();</script>\n");
  Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetTy pe(), "HidePopup", builder.ToString());
  }


  }

  protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
  {
  GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
  GridView1.DataSource = Session["data"];
  GridView1.DataBind();
  }  }
  }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2014
  Nơi ở
  USA
  Bài viết
  624

  Đây là ví dụ của dialog box trong Client Site từ từ tham khảo nhé:
  https://jqueryui.com/resources/demos...odal-form.html
  VNFox là ai? www.vnfox.com
  Cafe cùng VNFox @ fb.me/vnfoxcafe

Các đề tài tương tự

 1. Cách gọi Browse Dialog trong VC++ 6.0 như thế nào?
  Gửi bởi timtrithuc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 03-07-2012, 09:49 AM
 2. Dialog::DoModal trong MFC. Làm thế nào để tương tác với dialog bên dưới?
  Gửi bởi rua_con trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 29-02-2012, 03:27 PM
 3. Có một dialog con muốn thay đổi một vài thông số trên dialog cha thì làm thế nào
  Gửi bởi theboy909 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-05-2011, 03:39 PM
 4. gọi dialog từ 1 dialog trong Visual C++ như thế nào?
  Gửi bởi attain11 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-10-2010, 09:29 PM
 5. Xử lý Dialog trong MFC | Code điều Khiển Dialog con ở đâu?
  Gửi bởi AdminPro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 10:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn