Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hàm GetKeyNameText SAO MÌNH KHÔNG sử dụng được

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  244

  Mặc định Hàm GetKeyNameText SAO MÌNH KHÔNG sử dụng được

  Code:
  #include<windows.h>
  #include<iostream.h>
  int main()
  {
    char ch[256];
    while(1)
    GetKeyNameText(1,ch,256);
    cout<<ch<<"\n";
  }
  mình muốn là ấn Phím nào thì nó sẽ in ra màn hình tên của phím ấy mà khôg được

 2. #2
  No Avatar
  ngocbig Khách

  Bạn phải tạo win app và bắt message thì mới làm đc chứ.

  C++ Code:
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include <windows.h>
  3.  
  4. LONG WINAPI WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  5.  
  6. int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  7.                     LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
  8. {
  9.     WNDCLASS wc;
  10.     HWND hwnd;
  11.     MSG msg;
  12.  
  13.     wc.style = 0;                                   // Class style
  14.     wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) WndProc;             // Window procedure address
  15.     wc.cbClsExtra = 0;                              // Class extra bytes
  16.     wc.cbWndExtra = 0;                              // Window extra bytes
  17.     wc.hInstance = hInstance;                       // Instance handle
  18.     wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_WINLOGO);        // Icon handle
  19.     wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);      // Cursor handle
  20.     wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1); // Background color
  21.     wc.lpszMenuName = NULL;                         // Menu name
  22.     wc.lpszClassName = "MyWndClass";                // WNDCLASS name
  23.  
  24.     RegisterClass (&wc);
  25.  
  26.  
  27.     hwnd = CreateWindow (
  28.         "MyWndClass",               // WNDCLASS name
  29.         "SDK Application",          // Window title
  30.         WS_OVERLAPPEDWINDOW,        // Window style
  31.         CW_USEDEFAULT,              // Horizontal position
  32.         CW_USEDEFAULT,              // Vertical position        
  33.         CW_USEDEFAULT,              // Initial width
  34.         CW_USEDEFAULT,              // Initial height
  35.         HWND_DESKTOP,               // Handle of parent window
  36.         NULL,                       // Menu handle
  37.         hInstance,                  // Application's instance handle
  38.         NULL                        // Window-creation data
  39.         );
  40.  
  41.     ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
  42.     UpdateWindow (hwnd);
  43.  
  44.     while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
  45.         TranslateMessage (&msg);
  46.         DispatchMessage (&msg);
  47.     }
  48.     return msg.wParam;
  49. }
  50.  
  51. LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam,
  52.                           LPARAM lParam)
  53. {
  54.     TCHAR keyName[30];
  55.  
  56.     switch (message) {
  57.  
  58.     case WM_KEYDOWN:
  59.         GetKeyNameText(lParam,keyName,sizeof(keyName));
  60.         strcat(keyName," key was pressed");
  61.         MessageBox(hwnd,keyName,"Message",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);
  62.         return 0;
  63.  
  64.     case WM_DESTROY:
  65.         PostQuitMessage (0);
  66.         return 0;
  67.     }
  68.     return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  69. }

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C [GIÚP MÌNH GẤP] tạo ngẫu nhiên n tọa độ (x,y) với x thuộc (0.1,0.2) y thuộc (-200,-50)
  Gửi bởi deathsman trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 29-12-2011, 10:57 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn