Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Xin một ít bài tập C đơn giản

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Mặc định Xin một ít bài tập C đơn giản

  Mình đang cần làm nhanh một đề cương ôn C cho lớp, bạn nào có các bài tập đơn giản (có giải luôn càng tốt) về 3 chủ đề: Tính chu vi-diện tích-thể tích các hình, bài tập về mảng và xâu kí tự thì cho mình nhé. Thanks
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meeokon : 12-01-2009 lúc 11:24 PM.
  Chưa thất bại chưa phải người từng trải
  Không đau thương không lớn nổi thành người
  Nếu lòng ta những giọt mưa rơi
  Thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ tới

  ~Tất cả rồi cũng sẽ qua~

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  cho 1 đống bài đi làm hộ cho bọn học lại C
  tìm độ dài chuỗi
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<iostream.h>
  int dodaixau(char chuoi[100])
  {
    int i;
    for(i=0;;i++)
     if(chuoi[i]==NULL)
      return i;
  }
  int main()
  {
    char chuoi[100];
    cout<<"nhap chuoi:";
    cin.getline(chuoi,100);
    cout<<dodaixau(chuoi);
    return 0;
  }
  chuyển sang ký tự hoa
  Code:
  //Nh?p 1 xâu,chuy?n t? kí t? th??ng sang kí t? hoa,
  //hoa sang th??ng nh?ng ko dùng các hàm có s?n
   #include<iostream.h>
   #include<string.h>
   #include<conio.h>
   #include<stdio.h>
   
   char *chuyensanghoa(char chuoi[100])//cau de char *chuoi cung duoc
   {
       int i;
       static char trunggian[100];//static co nghia la bien toan cuc,vi to
       //return ra bien toan cuc nen bien return cung phai toan cuc
       for(i=0;i<strlen(chuoi);i++)
       {
         if(chuoi[i] >='a'&& chuoi[i]<= 'z' ) //neu chuoi[i] la chu cai
         {//va no la chu thuong thi moi chuyen thanh chu hoa
           trunggian[i] = chuoi[i] - ('a'-'A');
         }
         //con neu khong la chu hoa thi de nguyen,khong can chuyen
       }
       trunggian[strlen(chuoi)] = NULL;//to dat dau ket thuc cho chuoi
       //do,moi 1 chuoi deu phai co 1 dau ket thuc la ky tu NULL
       return trunggian;     //tra lai gia tri cho ham
   }
   
   char *chuyensangthuong(char chuoi[100])
   {
     int i;
     static char thuong[100];
     for(i=0;i<strlen(chuoi);i++)
     {
       if(chuoi[i] >= 'A' && chuoi[i]<= 'Z') //neu la chu hoa thi chuyen sang chu thuong
       {
         thuong[i] = chuoi[i] + ('a'-'A');
       }
       //con neu la chu thuong roi thi khong can chuyen nua ,chi can in lai chinh chuoi do
       else
       {
          thuong[i] = chuoi[i];
       }
     }
     thuong[strlen(chuoi)] = NULL;
     return thuong;
   }
  
   int main()
   {
     char chuoi[100];
     cout<<"NHAP CHUOI: ";
     cin.getline(chuoi,100);
     cout<<"DOI RA CHU THUONG :"<<chuyensangthuong(chuoi);//goi ham chuyensangthuong ngay
     //trong ham cout
     cout<<"\nDOI RA CHU HOA: "<<chuyensanghoa(chuoi);
     getch();
     return 0;
   }
  đếm số dòng trong File
  Code:
  #include<fstream>
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int demsodong(char tenfile[20])
  {
     int dem =0;
     char ch[100];
     fstream file(tenfile,ios::in);
     while(file.getline(ch,100))
     {
       dem++;
     }
     return dem;
  }
  int main()
  {
     cout<<demsodong("C:\\1.txt");
  }
  tần số các chữ cái
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>  //ham strlen
  #include<iostream.h>
  
  void lietketanso(char chuoi[100]) //khai bao char *chuoi cung duoc
  {
     int tanso[256],k=0,i,j;  //trong may tinh co tat ca 265 ky tu ma,nen to lay so phan tu lon nhat cua mang la 256
     for(j='A';j<='z';j++)  //chay tu A den z( A  hoa nhe )
     {
       tanso[j-'A'] =0; //lto khoi tao tan so no =0
     }
     for(i=0;i<strlen(chuoi);i++) //strlen la to lay so phan tu cua chuoi
     {
       for(j='A';j<='z';j++)  //chay tu A den z( A  hoa nhe )
       {
          if(int(chuoi[i])==j)
          {
            tanso[j-'A']++; //lay so j-'A' la de lay so nguyen cua no ay ma
          }
       }
     }
     for(j='A';j<='z';j++)   //in ra man hinh
     {
       if(tanso[j-'A']>0)
       {
          cout<<"\nKY TU "<<char(j)<<" LA: "<<(int)tanso[j-'A'];  //to lay char(i) la in ta
       }
     }
     getch();
  }
  int main()
  {
     char chuoi[100];
     cout<<"NHAP CHUOI: ";
     cin.getline(chuoi,100);
     lietketanso(chuoi);
     return 0;
  }

  liệt kê xuất hiện 1 lần


  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  
  void nhap(int A[100],int n)
  {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"NHAP A["<<i<<"] = "; //in ra man hinh nhap ne
      cin>>A[i];           //day la nhap
    }
  }
  void inmang(int A[100],int n)
  {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<" "<<A[i]<<" "; //in ra tung phan tu ne
    }
  }
  void inkq(int A[100],int n)
  {
    int i,j,dem;
    for(i=0;i<n;i++)  //dau tien cho i chay tu 0 den n
    {
      dem =0;  //khoi tao bien dem = 0 sau moi vong lap
      for(j=0;j<n;j++)  //cho bien j chay tu 0 den n
      {
        if(A[i]==A[j]&&i!=j)  //neu ta gap phan tu
        //A[i] == A[j] ma chung khong trung nhau tuc i khac j thi tang bien dem
        {
         dem ++;
        }
      }
      if(dem== 0)  //neu chi co 1 so A[i] thoi thi in ra man hinh
      {
       cout<<" "<<A[i]<<" ";
      }
    }
  }
  void main()
  {
    int A[100],n;
    cout<<"NHAP SO PHAN TU N:";  //nhap so phan tu
    cin>>n;
    nhap(A,n);
    cout<<"\n Mang vua nhap";
    inmang(A,n);
    cout<<"\n Cac pt xuat hien 1 lan la:";
    inkq(A,n);
    getch();
  }
  sắp xếp sủi bọt

  //nh?p s? li?u cho dãy s? th?c a1...an và m?t giá tr? th?c x gi? s?
  //dãy a dã dc s?p x?p theo th? t? tang d?n
  //hãy chèn giá tr? x vào dãy a sao cho v?n gi? dc tính s?p x?p c?a m?ng
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  
  void nhap(int A[100],int n)
  {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"NHAP A["<<i<<"] = "; //in ra man hinh nhap ne
      cin>>A[i];           //day la nhap
    }
    //do ham co kieu gia tri tra ve la void nen khong can return gi ca
  }
  void inmang(int A[100],int n)
  {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<" "<<A[i]<<" "; //in ra tung phan tu ne
    }
    //do ham co kieu gia tri tra ve la void nen khong can return gi ca
  }
  void sapxepnoibot(int A[100],int n) //day la ham sap xep noibot
  {
     int i,j,trunggian =0;
     for(i =0;i<n;i++)
     {
       for(j=i+1;j<n;j++) //nho la j bat dau tu i+1 nhe
       {
          if(A[i]>= A[j]) //neu nho hon thi ta phai doi cho 2 so
          {
            trunggian = A[i] ;  //nho la khi doi cho thi phai de
            //theo dung trat tu ma to dang dat nhe,neu de sai trat tu thi se sai ngay
            A[i] = A[j];
            A[j] = trunggian; //trat tu dung phai la trunggian = A[i] ; A[i] = ....
          }
       }
     }
     //do ham co kieu gia tri tra ve la void nen khong can return gi ca
  }
  
  int main()
  {
     int A[100],n;
     cout<<"NHAP SO PHAN TU N: ";  //nhap so phan tu
     cin>>n;
     nhap(A,n);
     cout<<"\n Mang vua nhap: ";
     inmang(A,n);
     sapxepnoibot(A,n);
     cout<<"\n Mang sau khi duoc sap xep: ";
     inmang(A,n);
     cout<<"\nNHAP THEM PHAN TU X= ";
     cin>>A[n];    //them 1 so vao mang A,ta them vao cuoi cua mang
     sapxepnoibot(A,n+1);//sau khi nhap phai xap xep lai lan nua
     //lan sap xep nay phai tang them 1 don vi cho n
     cout<<"\n Mang sau khi duoc sap xep lai: ";
     inmang(A,n+1); //in ra mang sau khi them 1 phan tu cuoi
     getch();
     return 0; //do ham co kieu tra ve la int
  }
  chúc ôn thi tốt nhé ,bài ôn thi của Bưu chính viến thông đóa
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 13-01-2009 lúc 12:04 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Cảm ơn coder_gate nhiều, có ai còn các bài tập khác thì cho thêm mình nhé
  Chưa thất bại chưa phải người từng trải
  Không đau thương không lớn nổi thành người
  Nếu lòng ta những giọt mưa rơi
  Thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ tới

  ~Tất cả rồi cũng sẽ qua~

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  100 bài C từ A->Z của anh Dr mới post, bạn ko lấy à
  code ra gió bão

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi 6220119 Xem bài viết
  100 bài C từ A->Z của anh Dr mới post, bạn ko lấy à
  Cái đó mình xem rồi, nhưng không có nhiều bài mình cần. Cụ thể hơn về các đề bài, ai có thì cho nhé
  Các bài toán nhỏ: hình học, chu vi, diện tích hình vuông, chữ nhật, hình tròn.
  kiểm tra 3 số có phải tam giác không. (Phần này không cần thiết lắm, trừ khi có cái gì hay hay)
  Bài tập mảng, cấu trúc: (số phức, phân số)
  Mảng một chiều 1 vòng lặp for, 2 chiều 2 vòng lặp for, nhập mảng, in mảng, sắp xếp tìm các số theo điều kiện nào đó
  Bài tập xâu kí tự:
  Nhập xâu, in xâu, đổi các kí tự đầu hoặc tất cả kí tự từ in thường->in hoa, đưa xâu về dạng chuẩn, tìm từ dài nhất...
  Các bài tập viết bằng C, cụ thể rõ ràng chút nhé vì ôn cấp tốc để qua đợt thi học phần này mà. Thanks
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meeokon : 13-01-2009 lúc 11:04 AM.
  Chưa thất bại chưa phải người từng trải
  Không đau thương không lớn nổi thành người
  Nếu lòng ta những giọt mưa rơi
  Thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ tới

  ~Tất cả rồi cũng sẽ qua~

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định Xin một ít bài tập C đơn giản

  Bài tập mấy dạng đó trên diễn đàn có rất nhiều, tại sao không search mà phải hỏi xin nhỉ?

  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9815
  Cả tìm list bài tập anh langman đang post trên diễn đàn ý.

  Chiều tối về nhà mình gửi cho bạn một cái list bài tập nữa.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  vngameday.com
  Bài viết
  62

  bạn ơi ! bài tập ko tốt cho bạn đâu, nếu bạn muốn ôn tập c thì hãy tự làm, đừng xem code người khác, bởi nó chỉ cần khi mà bạn thực sự bí và cấp thiết, việc tự làm khiến bạn sẽ chắc hơn đó ! chúc bạn thành công !
  vngameday.com - khi niềm đam mê luôn rực cháy. Rất mong nhận được sự đóng góp từ các bạn...

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kkmct Xem bài viết
  bạn ơi ! bài tập ko tốt cho bạn đâu, nếu bạn muốn ôn tập c thì hãy tự làm, đừng xem code người khác, bởi nó chỉ cần khi mà bạn thực sự bí và cấp thiết, việc tự làm khiến bạn sẽ chắc hơn đó ! chúc bạn thành công !
  Tớ thì nói làm gì, cái này làm cho lớp thôi. Còn 4 ngày nữa thi rồi nên cần tìm bài tập cụ thể cho những người chưa biết học nhanh để thi. Bạn có đề thi thường gặp cho mình cũng được không nhất thiết phải code đâu
  Chưa thất bại chưa phải người từng trải
  Không đau thương không lớn nổi thành người
  Nếu lòng ta những giọt mưa rơi
  Thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ tới

  ~Tất cả rồi cũng sẽ qua~

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  224

  uh,hôm trc đọc cũng địch cho ùi , nhưng thấy bạn mèo bảo có 100 bài nen ko post, thui bi giờ post vậy .
  1,xác định số từ trong một câu và in ra, VD : Dai hoc ngan hang ,in ra 4;
  2.in ngược : dai hoc =>hoc dai;
  3, tìm sự có mặt của chuỗi này trong chuỗi kia bao nhiêu lần,
  4, nhạp vào 1 xâu ký tự và nhập 1 chữ trong xâu sau đó xóa hết các ký tự nằm phía sau từ này
  5, nhập vào 3 cạnh tam giác, tính chu vi và diện tích,
  6, nhập vào n và xác định đa giác lồi n đỉnh có bao nhiêu đường chéo.
  còn nhìu nhìu nữa nhưng gõ mệt quá để tối về kiếm file bài tập thầy cho nhìu lắm post sau, nếu ko kip thì ..thôi ^_^
  Em có thấy nắng vàng kỷ niệm
  Hạ ngồi ru thanh thản những môi cười
  Thuở ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớ
  Vin tay vào tháng năm chơi vơi...

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Mọi người giúp mình bài này với: Nhập một xâu kí tự, chuyển các kí tự đầu tiên thành chữ in hoa, các chữ khác để chữ in thường. Làm mãi mà không được
  Chưa thất bại chưa phải người từng trải
  Không đau thương không lớn nổi thành người
  Nếu lòng ta những giọt mưa rơi
  Thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ tới

  ~Tất cả rồi cũng sẽ qua~

Các đề tài tương tự

 1. Cung cấp giấy ik plus, Paper One, Plus A+, Double A, Giấy Thái Lan, Giấy Bãi Bằng, bìa màu, băng dính, mica các loại
  Gửi bởi dungptvietthanh trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2013, 04:05 PM
 2. Chung cư Đại Thanh giảm sốc 10tr/vnđ cho các căn hộ. giảm và liên tục giảm…!!
  Gửi bởi lanthanh91 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2012, 10:27 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-08-2012, 07:01 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-08-2012, 03:08 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-05-2012, 04:04 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn