Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Nhờ mấy anh sửa sai dùm em(Xin đừng xóa bài của em)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Nhờ mấy anh sửa sai dùm em(Xin đừng xóa bài của em)

  Bài 1:
  Xem danh sach sinh vien theo xep loai (sua dum em cho nay,em lam nhung khong chay)

  C Code:
  1.  
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <math.h>
  5. #include <string.h>
  6. #define BELL 7
  7. typedef struct sinhvien
  8. {
  9.     int tuoi,;
  10.     char ten[20],ngaysinh[20],noisinh[50],lop[5],mssv[5],xloai[20];
  11.     float dtoan,dtriet,dav,dtb;
  12.    
  13. };
  14. void nhap(struct sinhvien ds1[], int &n)
  15. {
  16.      
  17.      
  18.     int first=1;
  19.  
  20.  
  21.    do {
  22.       printf("\nHay nhap so sinh vien:");
  23.       scanf("%d",&n);
  24.       if ((n<=0))
  25.          {
  26.          if (first)
  27.             printf("%c",BELL);
  28.          first=0;
  29.          printf("\nSo sinh vien phai >0");
  30.          printf("\n Xin moi nhap lai!");
  31.          }
  32.       }
  33.    while ((n<=0));
  34.    first=1;
  35.  
  36. for (int i=0;i<n;++i)
  37.     {
  38.         printf("Nhap SV thu %d :\n",i+1);
  39.         printf("ten sv : ");
  40.         fflush(stdin);
  41.         gets(ds1[i].ten);
  42.         printf("tuoi   : ");
  43.         scanf("%d",&ds1[i].tuoi);
  44.        
  45.    
  46.         printf("ngay sinh : ");
  47.         fflush(stdin);
  48.         gets(ds1[i].ngaysinh);
  49.         printf("noi sinh : ");
  50.         fflush(stdin);
  51.         gets(ds1[i].noisinh);
  52.  
  53.         printf("mssv   : ");
  54.         fflush(stdin);
  55.         gets(ds1[i].mssv);
  56.        
  57.         printf("lop:");
  58.         fflush(stdin);
  59.         gets(ds1[i].lop);
  60.         fflush(stdin);
  61.    
  62.        
  63.        
  64.         do
  65.         {printf("\nDiem Toan:");
  66.          scanf("%f",&ds1[i].dtoan);
  67.          if ((ds1[i].dtoan<0) || (ds1[i].dtoan>10))
  68.             {
  69.             if (first) printf("%c",BELL);
  70.             first=0;
  71.             printf("\nXin loi, diem nhap khong hop le!");
  72.             printf("\nXin moi nhap lai Diem Toan:");
  73.             }
  74.         }
  75.       while ((ds1[i].dtoan<0)||(ds1[i].dtoan>10));
  76.        
  77.             do
  78.         {printf("\nDiem Triet:");
  79.          scanf("%f",&ds1[i].dtriet);
  80.          if ((ds1[i].dtriet<0) || (ds1[i].dtriet>10))
  81.             {
  82.             if (first) printf("%c",BELL);
  83.             first=0;
  84.             printf("\nXin loi, diem nhap khong hop le!");
  85.             printf("\nXin moi nhap lai Diem Toan:");
  86.             }
  87.         }
  88.       while ((ds1[i].dtriet<0)||(ds1[i].dtriet>10));
  89.      
  90.      
  91.      
  92.         do
  93.         {printf("\nDiem Toan:");
  94.          scanf("%f",&ds1[i].dav);
  95.          if ((ds1[i].dav<0) || (ds1[i].dav>10))
  96.             {
  97.             if (first) printf("%c",BELL);
  98.             first=0;
  99.             printf("\nXin loi, diem nhap khong hop le!");
  100.             printf("\nXin moi nhap lai Diem Toan:");
  101.             }
  102.         }
  103.       while ((ds1[i].dav<0)||(ds1[i].dav>10));
  104.  
  105.     }
  106. }
  107. void xuat(struct sinhvien ds1[],int n)
  108. {
  109.         for (int i=0; i<n;i++)
  110.         printf("%3s %2d %3s %2s %3s %3s %.2f %.2f %.2f %.2f\n\n",
  111.         ds1[i].ten,ds1[i].tuoi,ds1[i].ngaysinh,ds1[i].noisinh,ds1[i].lop,ds1[i].mssv,ds1[i].dtoan,ds1[i].dtriet,ds1[i].dav,(ds1[i].dtoan+ds1[i].dtriet+ds1[i].dav)/3);
  112.  
  113. }
  114. void xuatmssv(struct sinhvien ds1[],int n)
  115. {
  116.      
  117.      
  118.     int i,temp=0;
  119.        
  120.      char mssv[5];
  121.     printf("nhap mssv can tim:");
  122.     fflush(stdin);
  123.     gets(mssv);
  124.     printf("sinh vien co ma so %s la:\n",mssv);
  125.      
  126.      for(i=0;i<n;i++)
  127.      {
  128.  
  129.           if(strcmp(ds1[i].mssv,mssv)==0)
  130.        {
  131.          temp=1;
  132.          break;
  133.        }
  134.      }
  135.  
  136.      if(temp==1)
  137.      {
  138.         for(i=0;i<n;i++)
  139.  
  140.                  if(strcmp(ds1[i].mssv,mssv)==0)
  141.                 printf("%3s %2d %3s %3s %3s %3s %.2f %.2f %.2f %.2f\n\n",
  142.                 ds1[i].ten,ds1[i].tuoi,ds1[i].ngaysinh,ds1[i].noisinh,ds1[i].lop,ds1[i].mssv,ds1[i].dtoan,ds1[i].dtriet,ds1[i].dav,(ds1[i].dtoan+ds1[i].dtriet+ds1[i].dav)/3);
  143.      }
  144.      else{
  145.      printf(" ko tim thay");
  146.  
  147.      }
  148.  
  149.  
  150. }
  151.  
  152.  
  153. void xuatlop(struct sinhvien ds1[],int n)
  154. {
  155.     int i,temp=0;
  156.     char lop[5];
  157.     printf("nhap lop can tim:");
  158.     fflush(stdin);
  159.     gets(lop);
  160.     printf("nhung sinh vien thuoc lop %s: \n",lop);
  161.    
  162.    
  163.      for(i=0;i<n;i++)
  164.      {
  165.  
  166.           if(strcmp(ds1[i].lop,lop)==0)
  167.        {
  168.          temp=1;
  169.          break;
  170.        }
  171.      }
  172.  
  173.      if(temp==1)
  174.      {
  175.         for(i=0;i<n;i++)
  176.  
  177.                  if(strcmp(ds1[i].lop,lop)==0)
  178.                 printf("%3s %2d %3s %3s %3s %3s %.2f %.2f %.2f %.2f\n\n",
  179.                 ds1[i].ten,ds1[i].tuoi,ds1[i].ngaysinh,ds1[i].noisinh,ds1[i].lop,ds1[i].mssv,ds1[i].dtoan,ds1[i].dtriet,ds1[i].dav,(ds1[i].dtoan+ds1[i].dtriet+ds1[i].dav)/3);
  180.      }
  181.      else{
  182.      printf(" ko tim thay ");
  183.  
  184.      }    
  185. }
  186.  
  187.  
  188. // em bi vuong tu khuc nay cho di, lam nhung no chay sai mat.
  189.  
  190.  
  191. void xeploai(struct sinhvien ds1[],int n)
  192. {
  193.      char xl;
  194.      int i;
  195.    
  196.          if(ds1[i].dtb>=8.0)
  197.              printf("xep loai:Gioi");
  198.          
  199.          else if(7.0<=ds1[i].dtb<8.0)
  200.          printf("xep loai:Kha");
  201.  
  202.          else if(5.0<=ds1[i].dtb<7.0)
  203.               printf("xep loai:Trung binh");
  204.    
  205.          else
  206.             printf("xep loai:Yeu");
  207.      
  208.        
  209. }
  210.  
  211.  
  212. void xuatsl(struct sinhvien ds1[],int n)
  213. {
  214.    // char t;
  215.     char xloai[20];
  216.  
  217.     printf("ban muon tim danh sach theo loai nao(Gioi Kha Trung binh Yeu):\n");
  218.  
  219.     scanf("%s",&xloai);
  220.  
  221.     printf("danh sach hoc sinh theo xep loai");
  222.    
  223.    
  224.     for (int i=0; i<n;i++)
  225.     if ( strcmp(ds1[i].xloai,xloai)==0)
  226.         {
  227.         printf("%3s %2d %3s %.2f %.2f %.2f %.2f\n\n",ds1[i].ten,ds1[i].tuoi,ds1[i].mssv,ds1[i].dtoan,ds1[i].dtriet,ds1[i].dav,(ds1[i].dtoan+ds1[i].dtriet+ds1[i].dav)/3);
  228.         }
  229.       else
  230.           printf("khong tim thay sinh vien nao thuoc loai can tim");
  231.          
  232. }
  233. void menu(struct sinhvien ds1[],int n)
  234. {
  235.      int c;
  236.     do
  237.     {
  238.         printf("\n\nban muon lam gi:\n");
  239.         printf("\n1.Nhap Thong tin Sinh vien");
  240.         printf("\n2.Xem thong tin sinh vien(mssv)");
  241.         printf("\n3.Xem thong tin trich ngang cua mot lop bat ki");
  242.         printf("\n4.Xem danh sach sinh vien theo sep loai");
  243.         printf("\n0.thoat\n");
  244.         printf("\nban chon:\n\n");
  245.         fflush(stdin);
  246.         c = getchar();
  247.  
  248.  
  249.         switch (c)
  250.         {
  251.             case '1': nhap(ds1,n);
  252.             break;
  253.             case '2': xuatmssv(ds1,n);
  254.             break;
  255.             case '3': xuatlop(ds1,n);
  256.             break;
  257.             case '4': xuatsl(ds1,n);
  258.             break;
  259.            
  260.         }
  261.     } while (c != '0');
  262. }    
  263.  
  264. main()
  265. {
  266.  
  267. int n,i;
  268. char mssv[5];
  269. struct sinhvien ds[20];
  270. menu(ds,n);
  271. }  Bài 2

  In ra 2 mặt hàng có số lượng bán lớn nhất (in ra nhung ko dung)
  In ra 2 mặt hàng có doanh thu bán nhỏ nhất (in ra nhung ko dung)
  Sắp xếp thứ tự giảm dần theo doanh thu bán hàng (Xin may anh chi giao)


  C Code:
  1.  
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <math.h>
  5. #include <string.h>
  6. typedef struct banhang
  7. {
  8.     //int ;
  9.     char mhang[10],thang[10],dvtinh[5];
  10.     float ttien,ckhau,dthu,sluong,dgia;
  11.    
  12. };
  13. void nhap(struct banhang bh1[], int &n)
  14. {
  15. printf("So luong hang can nhap :");
  16. scanf("%d",&n);
  17. for (int i=0;i<n;++i)
  18.     {
  19.         printf("Nhap ten hang thu %d :\n",i+1);
  20.         printf("ma hang : ");
  21.         fflush(stdin);
  22.         gets(bh1[i].mhang);
  23.         printf("ten hang : ");
  24.         fflush(stdin);
  25.         gets(bh1[i].thang);
  26.         printf("don vi tinh : ");
  27.         fflush(stdin);
  28.         gets(bh1[i].dvtinh);
  29.        
  30.         printf("So luong   : ");
  31.         scanf("%f",&bh1[i].sluong);
  32.         printf("Don gia   : ");
  33.         scanf("%f",&bh1[i].dgia);
  34.    
  35.        
  36.     }
  37. }
  38. void xuat(struct banhang bh1[],int n)
  39. {
  40. printf("\n+---------+----------+--------+-------|--------|--------|--------|--------+");
  41. printf("\n| Ma Hang | Ten hang | Don vi | SL    | DG     | TT     | CK     | DT     |");
  42. printf("\n|---------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|");
  43.    
  44.         for (int i=0; i<n;i++)
  45.         printf("\n%8s %8s %8s     %.2f     %.2f      %.2f     %.2f       %.2f",
  46.         bh1[i].mhang,bh1[i].thang,bh1[i].dvtinh,bh1[i].sluong,bh1[i].dgia,(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia),(0.05*(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia)),((bh1[i].sluong*bh1[i].dgia)-(0.05*(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia))));
  47.        
  48.        // printf("%3s",bh1[i].mhang);
  49. printf("\n|---------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|");
  50. //printf("\n\n\n");
  51. }
  52.  
  53.  
  54. int GTLN(struct banhang bh1[],int n)
  55. {
  56.    float tg;
  57.  
  58.    tg=bh1[0].sluong;
  59.    for (int i=1;i<=n;i++)
  60.       if (tg<bh1[i].sluong)
  61.          tg=bh1[i].sluong;
  62.    return tg;
  63. }
  64.  
  65.  
  66. void max(struct banhang bh1[],int n)
  67. {
  68.    float max;
  69.  
  70.     max=GTLN(bh1,n);
  71.     printf("\hai mat hang co so luong ban lon nhat \n");
  72.       for (int i=0;i<n;i++)
  73.    if (bh1[i].sluong==max)
  74.    {
  75.       printf("%10s %10s %10s    %.2f    %.2f     %.2f     %.2f       %.2f\n\n",
  76.         bh1[i].mhang,bh1[i].thang,bh1[i].dvtinh,bh1[i].sluong,bh1[i].dgia,(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia),(0.05*(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia)),((bh1[i].sluong*bh1[i].dgia)-(0.05*(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia))));
  77.        
  78.         if ((i+1)%30==0)
  79.       getch();
  80.  
  81.  
  82.    }
  83.    
  84.    
  85. }
  86.  
  87.  
  88.  
  89.  
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94. int GTNN(struct banhang bh1[],int n)
  95. {
  96.    float nn;
  97.  
  98.    nn=bh1[0].dthu;
  99.    for (int i=0;i<n;i++)
  100.       if (nn>bh1[i].dthu)
  101.          nn=bh1[i].dthu;
  102.    return nn;
  103. }
  104.  
  105.  
  106. void min(struct banhang bh1[],int n)
  107. {
  108.    float min;
  109.  
  110.     min=GTNN(bh1,n);
  111.     printf("\hai mat hang co doanh thu ban nho nhat \n");
  112.       for (int i=0;i<n;i++)
  113.    if (bh1[i].dthu==min)
  114.    {
  115.       printf("%10s %10s %10s    %.2f    %.2f     %.2f     %.2f       %.2f\n\n",
  116.         bh1[i].mhang,bh1[i].thang,bh1[i].dvtinh,bh1[i].sluong,bh1[i].dgia,(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia),(0.05*(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia)),((bh1[i].sluong*bh1[i].dgia)-(0.05*(bh1[i].sluong*bh1[i].dgia))));
  117.        
  118.         if ((i+1)%30==0)
  119.       getch();
  120.  
  121.  
  122.    }
  123.    
  124.    
  125. }
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132. void menu(struct banhang bh1[],int n)
  133. {
  134.      int c;
  135.     do
  136.     {
  137.         printf("\n\nban muon lam gi:\n");
  138.         printf("\n1.Nhap Thong tin ban hang");
  139.         printf("\n2.In liet ke chi tiet ban hang");
  140.         printf("\n3.In ra hai mat hang co so luong ban lon nhat");
  141.         printf("\n4.In ra 2 mat hang co doanh thu ban nho nhat");
  142.         printf("\n5.Sap xep thu tu giam dan theo doanh thu ban hang");
  143.         printf("\n6.Bang thong ke doanh thu ban hang");
  144.         printf("\n0.thoat\n");
  145.         printf("\nban chon:\n\n");
  146.         fflush(stdin);
  147.         c = getchar();
  148.  
  149.  
  150.         switch (c)
  151.         {
  152.             case '1': nhap(bh1,n);
  153.             break;
  154.             case '2': xuat(bh1,n);
  155.             break;
  156.             case '3': max(bh1,n);
  157.             break;
  158.             case '4': min(bh1,n);
  159.             break;
  160.            
  161.         }
  162.     } while (c != '0');
  163. }    
  164.  
  165. main()
  166. {
  167. int n,i;
  168. struct banhang bh[20];
  169. getch();
  170. menu(bh,n);
  171. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 14-01-2009 lúc 12:36 AM. Lý do: Vui lòng đặt tiêu đề rõ ràng và viết bài có dấu

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  chắc bạn học C++ trước rồi lại phải học C thì phải.Thấy viết code theo C mà lại có mấy dòng của C++.Không biết bạn viết theo ngôn ngữ nào để giúp đây

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  Ngon ngu C do ban. Co mot so cho minh chua lam xong, sua dum minh

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  0

  Những lỗi cú pháp của bạn:
  C Code:
  1. typedef struct sinhvien
  2. {
  3.     int tuoi;//[B]int tuoi,;[/B]
  4.     char ten[20],ngaysinh[20],noisinh[50],lop[5],mssv[5],xloai[20];
  5.     float dtoan,dtriet,dav,dtb;
  6.    
  7. };

  C Code:
  1. void xeploai(struct sinhvien ds1[],int n)//ham khong duoc su dung
  2. {
  3.      //char xl;
  4.      int i;
  5.      for (i = 0; i < n; i++){//phan them vao
  6.          if(ds1[i].dtb>=8.0)
  7.              printf("xep loai:Gioi");
  8.          
  9.          //else if(7.0<=ds1[i].dtb<8.0)
  10.          else if (ds1[i].dtb >= 7 && ds1[i].dtb < 8)
  11.          printf("xep loai:Kha");
  12.  
  13.          //else if(5.0<=ds1[i].dtb<7.0)
  14.          else if(ds1[i].dtb >= 5 && ds1[i].dtb < 7)
  15.               printf("xep loai:Trung binh");
  16.    
  17.          else
  18.             printf("xep loai:Yeu");
  19.      }
  20.      
  21.        
  22. }
  C Code:
  1. main()
  2. {
  3. //int n,i;
  4. int n = 0;
  5. char mssv[5];
  6. struct sinhvien ds[20];
  7. menu(ds,n);
  8. }

  P/S: chương trình của bạn không được tổ chức tốt và mắc phải nhiều lỗi(không tính lỗi cú pháp). Bạn thử phân tích lại từ đầu rồi viết lại xem sao.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  minh co dc xep loai roi, nhung lam sao xuat ra duoc.
  vd : khi minh nhap Trung binh thi in ra nhung hoc sinh xep loai trung binh do.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ coi dùm minh bài code sai ở chỗ nào và sữa dùm mình với
  Gửi bởi hchuy94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-09-2013, 10:16 AM
 2. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-12-2011, 06:10 PM
 3. Kỹ thuật C++0x Xóa không được 1 phần tử bất kì và xóa tại vị trí bất kì trong DSLK
  Gửi bởi datinh_o0o7 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 19-03-2011, 10:24 PM
 4. Bài tập C++ xóa sinh viên trong dssv , ai test dùm em , xóa sv thứ 3 mà nó toàn xóa sv thứ 4
  Gửi bởi prt_awm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-11-2010, 02:24 PM
 5. Code xóa khoảng trắng thừa trong chuỗi, nhờ các anh/chị giải thích dùm với.
  Gửi bởi bethaophuong2004 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 21-10-2009, 07:10 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn