Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tool Lọc Link nhạc từ trang Nhacso.net![Version 1.0]-I'm Improving...

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  53

  Angry Tool Lọc Link nhạc từ trang Nhacso.net![Version 1.0]-I'm Improving...

  Tôi mới vừa hoàn thành xong cái Tool này hay lắm!
  Cấu trúc Dữ Liệuanh Sách Liên Kết Đôi
  Cônng việc : của nó là lọc link ra từ file ".axs" của trang nhạcso.net,thay vì ngồi hàng giờ bay giờ chỉ cần 3,3s....ehe
  Code nè:
  PHP Code:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "string.h"
  #include"PROCESS.H"
  #include <fstream.h>
  #include <io.h>

      
  typedef char DATA ;
  //    struct _finddata c_file;
  //*************************<>*****************************
      
  typedef struct tagDNodeLink
      
  {
          
  DATA   Lnk[200];
          
  struct tagDNodeLink *pNextLink;
          
  struct tagDNodeLink *pPrevLink;
      }
  DNodeLink;

      
  //Tao DList ch Link
      
      
  typedef struct tagDListLink
      
  {
          
  DNodeLink *pHeadLink;
          
  DNodeLink *pTailLink;
      }
  DListLink;

  DNodeLinkCreateDNodeLink(DATA Lnk[])
  {
      
  DNodeLinkp;
      
  p=new DNodeLink;
      if(
  p==NULL)
          return 
  NULL;
      
  strcpy(p->Lnk,Lnk);
      
  p->pNextLink=p->pPrevLink=NULL;
      return 
  p;
  }
  //*************************<>*****************************
      
  typedef struct tagDNodeFilename
      
  {
          
  DATA   Filename[200];
          
  struct tagDNodeFilename *pNextFilename;
          
  struct tagDNodeFilename *pPrevFilename;
      }
  DNodeFilename;
      
      
  typedef struct tagDListFilename
      
  {
          
  DNodeFilename *pHeadFilename;
          
  DNodeFilename *pTailFilename;
      }
  DListFilename;

  // Find File Function
  void CreateListNameFile(char Filename[11])
  {
  FILEfp;
  fp=fopen(Filename,"w+");
      
  struct _finddata_t c_file;
      
  int hFile;
      if( (
  hFile _findfirst"*.asx", &c_file )) == -1)
      
  printf"\nKhong tim thay file va thu muc trong thu muc hien hanh!\n" );
      else
          do 
              
  fprintf(fp,"%s\n",c_file.name);
          while( 
  _findnexthFile, &c_file ) == );
      
  _findclosehFile );
  fclose(fp);
  }
  DNodeFilenameCreateDNodeFilename(DATA Filename[])
  {
      
  DNodeFilenamep;
      
  p=new DNodeFilename;
      if(
  p==NULL)
          return 
  NULL;
      
  strcpy(p->Filename,Filename);
      
  p->pNextFilename=p->pPrevFilename=NULL;
      return 
  p;
  }
  //010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
  // TAO DANH SACH CHO TEN CAC FILE CA62N DOC DE LO5C LINK
  void CreateDListFilename(DListFilename &Filename)
  {
      
  DATA Name[30];
      
  DNodeFilenameq;
      
  Filename.pHeadFilename=Filename.pTailFilename=NULL;
      
  ifstream in;
      
  in.open("Listname.ndp");// File chua ten(danh sach file can lay link) dung lenh dir *.asx >>Listname.ndp
      
  while(!in.eof())
      {
          
  in >> Name;
          
  short int n=strlen(Name);
          if(
  Name[n-1]=='x' && Name[n-2]=='s' && Name[n-3]=='a')
          {
              
  char Nametemp[30];short int i=0;
              while(
  i<n)
              {
                  
  Nametemp[i]=Name[i];
                  
  i++;
                  
  Nametemp[i+1]='\0';
              }
              
  strcpy(Name,Nametemp);
              
  q=CreateDNodeFilename(Name);
              if(
  q==NULL)
                  return;
              if(
  Filename.pHeadFilename==NULL)
                  
  Filename.pHeadFilename=Filename.pTailFilename=q;
                  else
                  {
                      
  Filename.pTailFilename->pNextFilename=q;
                      
  q->pPrevFilename=Filename.pTailFilename;
                      
  Filename.pTailFilename=q;
                  }
          } 
  // end if
      
  // end of WHILE


  }
  void CreateDListLink(DListLink &Lnk,char filename[30])
  {
      
  DATA x[200];
      
  DNodeLinkq;
      
  Lnk.pHeadLink=Lnk.pTailLink=NULL;
      
  ifstream in;
      
  in.open(filename);
      while(!
  in.eof())
      {
          
  in >> x;short int n=strlen(x);
                                  
  // Doan code xu ly lo5c link ngay tu ban dau.Bo qua nhung thu ko ca6n thie6t nha8m tie6t kiem bo nho.
                                  //===>Nen Khi Export xong roi,neu ham nay dc goi thi DListLink ko ton tai(Lnk.pHeadLink==NULL)
                                  //if(x[strlen(x)]=='a')    {printf("Links Are Filtered\n");return ;}
      
  if(n>20)
          if(
  x[4]=='=' && x[5]=='"' && x[6]=='h'// 'h' chi láy "http" ko lay "mms"
          
  {
              
  char Lnktemp[200];        // Phai khai bao 200 dung có "NHIM" vì mói gap truong hop sai do link qua dai
                                  // http://210.245.126.171/Music/NhacThieuNhi/ThaoKinhChaMeBietYeuGiaDinh_CaoTanChuong/wma32/CauChoChaMe2_ThaoKinhChaMeBietYeuGiaDinh_CaoTanChuong_07.wma
              
  short int i=0;
              while(
  x[i+6]!='"'&& i<n// Lay tu phan tu thu 6 cua chuoi x dc doc vao.Thay vi ko can dk thu 2.Nhung de vao cho chac gao-->Doi voi ham o tren thi phai can dk nay,Vi co mot ten co chu 'x' thi sao nen phai kem theo dk thu 2 nay
              
  {
                  
  Lnktemp[i]=x[i+6];    // Dung bien tam(Lnktemp) copy phan tu can lay cua chuoi x
                  
  i++;                // Cho i tang len ho tro qua trinh copy tung phan tu.Dong thoi giup ta giai quyet duoc van de la..-->
                                  // Xoa cac vung dem du cua bien Lnktemp.Vi ta khai bao toi [200] ma qua trinh copy chuoi su dung ko het 200 phan tu.
                  
  Lnktemp[i+1]='\0';    // Xu Ly Chuoi khi doc het phan can lay.Con các phàn còn lai cát bo.
                                  // Phai dat trong vong WHILE ký tu NULL dich chuyen theo "i" nham lam co dac bo nho;
              
  }
          
  strcpy(x,Lnktemp);            // Gan x=Lnktemp tro lai
          
  q=CreateDNodeLink(x);
          if(
  q==NULL
                  return;
              if(
  Lnk.pHeadLink==NULL)
                  
  Lnk.pHeadLink=Lnk.pTailLink=q;
              else
              {
                  
  Lnk.pTailLink->pNextLink=q;
                  
  q->pPrevLink=Lnk.pTailLink;
                  
  Lnk.pTailLink=q;
              }
          }                        
  //end of IF_DK xet chuoi du dk de lay
      
  }                            // end of WHILE doc chuoi cho den khi het file 
  }
  void ViewLink(DListLink Lnk)
  {
      for(
  DNodeLinkp=Lnk.pHeadLink;p!=NULL;p=p->pNextLink){
              
  printf("%s",p->Lnk);    
              
  printf("\n");
      }
  }

  void Export(char Ten_File[20],DListLink Lnk,short int ME)
  {                                
  // Bien ME(Method Export)-Kieu Export Link rat tien dung giup ta tiet kiem so luong ham phai lap lai.
      
  FILEfp;
      if(
  ME==1)    fp=fopen(Ten_File,"a+");
      if(
  ME==2)    fp=fopen(Ten_File,"w+");
      for(
  DNodeLinkp=Lnk.pHeadLink;p!=NULL;p=p->pNextLink){
          
  fprintf(fp,"%s",p->Lnk);    
          
  fprintf(fp,"\n");
          }
          
  fclose(fp);
  }

  void main()
  {
      
  DListLink Lnk;short int ME;
      
  DListFilename Filename;
      
  printf("Artist:ndp1007@gmail.com\n1.Export Link in One file\n2.Export Link Overwrite In Source Files\n3.Export Link Without Overwrite In Source Files\nSelect Number Please:");
      switch(
  getch())
      {
      case 
  '1':ME=1;
          break;
      case 
  '2':ME=2;
          break;
      case 
  '3':ME=3;
          break;
      }
      
  int dem=0;
      
  CreateListNameFile("Listname.ndp");
      
  CreateDListFilename(Filename);
      for(
  DNodeFilenamep=Filename.pHeadFilename;p;p=p->pNextFilename)
      {
          
          
  printf("\n%d.%s\n",dem++,p->Filename);
          
  CreateDListLink(Lnk,p->Filename);
          
  //ViewLink(Lnk);
      
  if(Lnk.pHeadLink!=NULL)
      {
          if(
  ME==1)    
          {
              
  Export("All_Link.txt",Lnk,ME);
              if(
  p==Filename.pTailFilename)
                  
  printf("\nExporting to 'All_Link.txt' File Is Successful\n");
          }
          if(
  ME==2)    {    Export(p->Filename,Lnk,ME);    printf("\nExporting to %s  File Is Successful\n",p->Filename);}
          if(
  ME==3)    
          { 
              
  charnewfile=strcat(p->Filename,".txt");
              
  Export(newfile,Lnk,2);
              
  printf("\nExporting to %s  File Is Successful\n",newfile);
          }
      }
      else
      {
          
  printf("\nLinks Are Filtered!\n");getch();
          
  //p=Filename.pTailFilename;
      
  }
  }
      
  getch();

  Hay tải file đính kèm luôn có sẵn dữ liêu làm mới sướng! ehe
  http://www.box.net/shared/qkvzio8682
  or file đính kèm bên dưới
  Còn việc làm sao tải số lượng lớn file .asx từ Nhacso.net là một chuyện khác...Đề dọn nhà xong đã(Sắp tết "rùi" !hì hì),rồi "pác" nào chưa biết thì pm trên "Congdongcviet" nhé !
  Ý còn 1 việc nữa muốn tích hợp nó vào 7-zip làm sao nhỉ?.(7-Zip là soft OpenSource)
  Thấy Source Code của 7 Zip "từa lưa" hết ko biết làm sao gói tất cả thú đó thành file Installer?
  Tiện "Pác' nào biết chỉ "dí " coai".!
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ndp1007 : 31-03-2018 lúc 10:37 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  22

  Các tools lấy link nhạc thường chỉ copy link trên trình duyệt vào là ngon, cái này của bác ko giống ai, cũng ko hoạt động

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  53

  Hồi đó học xong môn CSDL ngồi code chơi thôi
  Nhưng nó là ý tưởng tiền đề, xây dựng một số công cụ nhờ vào .NET mạnh mẽ
  Giấc mơ con đè nát cuộc đời con..
  void main(){
  string myWish={"Vợ","Con","Hầm","Bánh","Lầu","Múi (Cơ bụng)"};
  for( int i = 1 ; i<=6; i++){
  printf("%d %s ",i,myWish[i-1]); }}

Các đề tài tương tự

 1. Đề xuất Nên thêm tool Lọc kết quả khi nhấn vào link Bài viết mới trong diễn đàn
  Gửi bởi quangnh89 trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2011, 10:26 PM
 2. Tool Download link MEDIAFIRE.COM tự động bằng IDM
  Gửi bởi philong89 trong diễn đàn Sản phẩm phần mềm của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-01-2010, 11:02 PM
 3. Lỗi version 655 khi kết nối C# vào CSDL bằng Tool
  Gửi bởi basilisk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 29-09-2009, 09:44 PM
 4. Tool nhỏ nhỏ để lấy link của clip.vn!
  Gửi bởi i_miss_u_why trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 02-01-2009, 09:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn