Mình Sử Dụng MFC 2005,

Code:
#include "stdafx.h"
#include "HH_TT.h"
#include "Setting.h"
void CTabDialog2::OnBnClickedButton2() //+++ Goi From mới
{
	// TODO: Add your control notification handler code here
CSetting set;
set.DoModal();
}
Ở đây CSetting là Class chứa From cần gọi.
Nhưng khi RUN, nhấn nút thì không gọi được From Setting đó