Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Thư viện Xtree trong VC++ có phải là bộ thư viện chuyên sử lý cây không

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  Wink Thư viện Xtree trong VC++ có phải là bộ thư viện chuyên sử lý cây không

  Code:
  // tree internal header
  
  #if   _MSC_VER > 1000
  #pragma once
  #endif
  
  #ifndef _XTREE_
  #define _XTREE_
  #include <cstddef>
  #include <iterator>
  #include <memory>
  #include <xutility>
  
  #ifdef _MSC_VER
  #pragma pack(push,8)
  #endif /* _MSC_VER */
  _STD_BEGIN
          // TEMPLATE CLASS _Tree
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn, class _Pr, class _A>
      class _Tree {
  protected:
      enum _Redbl {_Red, _Black};
      struct _Node;
      friend struct _Node;
      typedef _POINTER_X(_Node, _A) _Nodeptr;
      struct _Node {
          _Nodeptr _Left, _Parent, _Right;
          _Ty _Value;
          _Redbl _Color;
          };
      typedef _REFERENCE_X(_Nodeptr, _A) _Nodepref;
      typedef _REFERENCE_X(const _K, _A) _Keyref;
      typedef _REFERENCE_X(_Redbl, _A) _Rbref;
      typedef _REFERENCE_X(_Ty, _A) _Vref;
      static _Rbref _Color(_Nodeptr _P)
          {return ((_Rbref)(*_P)._Color); }
      static _Keyref _Key(_Nodeptr _P)
          {return (_Kfn()(_Value(_P))); }
      static _Nodepref _Left(_Nodeptr _P)
          {return ((_Nodepref)(*_P)._Left); }
      static _Nodepref _Parent(_Nodeptr _P)
          {return ((_Nodepref)(*_P)._Parent); }
      static _Nodepref _Right(_Nodeptr _P)
          {return ((_Nodepref)(*_P)._Right); }
      static _Vref _Value(_Nodeptr _P)
          {return ((_Vref)(*_P)._Value); }
  public:
      typedef _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A> _Myt;
      typedef _K key_type;
      typedef _Ty value_type;
      typedef _A::size_type size_type;
      typedef _A::difference_type difference_type;
      typedef _POINTER_X(_Ty, _A) _Tptr;
      typedef _POINTER_X(const _Ty, _A) _Ctptr;
      typedef _REFERENCE_X(_Ty, _A) reference;
      typedef _REFERENCE_X(const _Ty, _A) const_reference;
          // CLASS const_iterator
      class iterator;
      class const_iterator;
      friend class const_iterator;
      class const_iterator : public _Bidit<_Ty, difference_type> {
      public:
          const_iterator()
              {}
          const_iterator(_Nodeptr _P)
              : _Ptr(_P) {}
          const_iterator(const iterator& _X)
              : _Ptr(_X._Ptr) {}
          const_reference operator*() const
              {return (_Value(_Ptr)); }
          _Ctptr operator->() const
              {return (&**this); }
          const_iterator& operator++()
              {_Inc();
              return (*this); }
          const_iterator operator++(int)
              {const_iterator _Tmp = *this;
              ++*this;
              return (_Tmp); }
          const_iterator& operator--()
              {_Dec();
              return (*this); }
          const_iterator operator--(int)
              {const_iterator _Tmp = *this;
              --*this;
              return (_Tmp); }
          bool operator==(const const_iterator& _X) const
              {return (_Ptr == _X._Ptr); }
          bool operator!=(const const_iterator& _X) const
              {return (!(*this == _X)); }
          void _Dec()
              {_Lockit _Lk;
              if (_Color(_Ptr) == _Red
                  && _Parent(_Parent(_Ptr)) == _Ptr)
                  _Ptr = _Right(_Ptr);
              else if (_Left(_Ptr) != _Nil)
                  _Ptr = _Max(_Left(_Ptr));
              else
                  {_Nodeptr _P;
                  while (_Ptr == _Left(_P = _Parent(_Ptr)))
                      _Ptr = _P;
                  _Ptr = _P; }}
          void _Inc()
              {_Lockit _Lk;
              if (_Right(_Ptr) != _Nil)
                  _Ptr = _Min(_Right(_Ptr));
              else
                  {_Nodeptr _P;
                  while (_Ptr == _Right(_P = _Parent(_Ptr)))
                      _Ptr = _P;
                  if (_Right(_Ptr) != _P)
                      _Ptr = _P; }}
          _Nodeptr _Mynode() const
              {return (_Ptr); }
      protected:
          _Nodeptr _Ptr;
          };
          // CLASS iterator
      friend class iterator;
      class iterator : public const_iterator {
      public:
          iterator()
              {}
          iterator(_Nodeptr _P)
              : const_iterator(_P) {}
          reference operator*() const
              {return (_Value(_Ptr)); }
          _Tptr operator->() const
              {return (&**this); }
          iterator& operator++()
              {_Inc();
              return (*this); }
          iterator operator++(int)
              {iterator _Tmp = *this;
              ++*this;
              return (_Tmp); }
          iterator& operator--()
              {_Dec();
              return (*this); }
          iterator operator--(int)
              {iterator _Tmp = *this;
              --*this;
              return (_Tmp); }
          bool operator==(const iterator& _X) const
              {return (_Ptr == _X._Ptr); }
          bool operator!=(const iterator& _X) const
              {return (!(*this == _X)); }
          };
      typedef reverse_bidirectional_iterator<iterator,
          value_type, reference, _Tptr, difference_type>
              reverse_iterator;
      typedef reverse_bidirectional_iterator<const_iterator,
          value_type, const_reference, _Ctptr, difference_type>
              const_reverse_iterator;
      typedef pair<iterator, bool> _Pairib;
      typedef pair<iterator, iterator> _Pairii;
      typedef pair<const_iterator, const_iterator> _Paircc;
      explicit _Tree(const _Pr& _Parg, bool _Marg = true,
          const _A& _Al = _A())
          : allocator(_Al),
          key_compare(_Parg), _Multi(_Marg)
          {_Init(); }
      _Tree(const _Ty *_F, const _Ty *_L,
          const _Pr& _Parg, bool _Marg = true,
          const _A& _Al = _A())
          : allocator(_Al),
          key_compare(_Parg), _Multi(_Marg)
          {_Init();
          insert(_F, _L); }
      _Tree(const _Myt& _X)
          : allocator(_X.allocator),
          key_compare(_X.key_compare), _Multi(_X._Multi)
          {_Init();
          _Copy(_X); }
      ~_Tree()
          {erase(begin(), end());
          _Freenode(_Head);
          _Head = 0, _Size = 0;
              {_Lockit _Lk;
              if (--_Nilrefs == 0)
                  {_Freenode(_Nil);
                  _Nil = 0; }}}
      _Myt& operator=(const _Myt& _X)
          {if (this != &_X)
              {erase(begin(), end());
              key_compare = _X.key_compare;
              _Copy(_X); }
          return (*this); }
      iterator begin()
          {return (iterator(_Lmost())); }
      const_iterator begin() const
          {return (const_iterator(_Lmost())); }
      iterator end()
          {return (iterator(_Head)); }
      const_iterator end() const
          {return (const_iterator(_Head)); }
      reverse_iterator rbegin()
          {return (reverse_iterator(end())); }
      const_reverse_iterator rbegin() const
          {return (const_reverse_iterator(end())); }
      reverse_iterator rend()
          {return (reverse_iterator(begin())); }
      const_reverse_iterator rend() const
          {return (const_reverse_iterator(begin())); }
      size_type size() const
          {return (_Size); }
      size_type max_size() const
          {return (allocator.max_size()); }
      bool empty() const
          {return (size() == 0); }
      _A get_allocator() const
          {return (allocator); }
      _Pr key_comp() const
          {return (key_compare); }
      _Pairib insert(const value_type& _V)
          {_Nodeptr _X = _Root();
          _Nodeptr _Y = _Head;
          bool _Ans = true;
          { _Lockit Lk;
              while (_X != _Nil)
                  {_Y = _X;
                  _Ans = key_compare(_Kfn()(_V), _Key(_X));
                  _X = _Ans ? _Left(_X) : _Right(_X); }
          }
          if (_Multi)
              return (_Pairib(_Insert(_X, _Y, _V), true));
          iterator _P = iterator(_Y);
          if (!_Ans)
              ;
          else if (_P == begin())
              return (_Pairib(_Insert(_X, _Y, _V), true));
          else
              --_P;
          if (key_compare(_Key(_P._Mynode()), _Kfn()(_V)))
              return (_Pairib(_Insert(_X, _Y, _V), true));
          return (_Pairib(_P, false)); }
      iterator insert(iterator _P, const value_type& _V)
          {if (size() == 0)
              ;
          else if (_P == begin())
              {if (key_compare(_Kfn()(_V), _Key(_P._Mynode())))
                  return (_Insert(_Head, _P._Mynode(), _V)); }
          else if (_P == end())
              {_Lockit Lk;
              if (key_compare(_Key(_Rmost()), _Kfn()(_V)))
                  return (_Insert(_Nil, _Rmost(), _V)); }
          else
              {iterator _Pb = _P;
              if (key_compare(_Key((--_Pb)._Mynode()), _Kfn()(_V))
                  && key_compare(_Kfn()(_V), _Key(_P._Mynode())))
                  {_Lockit _Lk;
                  if (_Right(_Pb._Mynode()) == _Nil)
                      return (_Insert(_Nil, _Pb._Mynode(), _V));
                  else
                      return (_Insert(_Head, _P._Mynode(), _V)); }}
          return (insert(_V).first); }
      void insert(iterator _F, iterator _L)
          {for (; _F != _L; ++_F)
              insert(*_F); }
      void insert(const value_type *_F, const value_type *_L)
          {for (; _F != _L; ++_F)
              insert(*_F); }
      iterator erase(iterator _P)
          {_Nodeptr _X;
          _Nodeptr _Y = (_P++)._Mynode();
          _Nodeptr _Z = _Y;
          _Lockit _Lk;
          if (_Left(_Y) == _Nil)
              _X = _Right(_Y);
          else if (_Right(_Y) == _Nil)
              _X = _Left(_Y);
          else
              _Y = _Min(_Right(_Y)), _X = _Right(_Y);
          if (_Y != _Z)
              {_Parent(_Left(_Z)) = _Y;
              _Left(_Y) = _Left(_Z);
              if (_Y == _Right(_Z))
                  _Parent(_X) = _Y;
              else
                  {_Parent(_X) = _Parent(_Y);
                  _Left(_Parent(_Y)) = _X;
                  _Right(_Y) = _Right(_Z);
                  _Parent(_Right(_Z)) = _Y; }
              if (_Root() == _Z)
                  _Root() = _Y;
              else if (_Left(_Parent(_Z)) == _Z)
                  _Left(_Parent(_Z)) = _Y;
              else
                  _Right(_Parent(_Z)) = _Y;
              _Parent(_Y) = _Parent(_Z);
              std::swap(_Color(_Y), _Color(_Z));
              _Y = _Z; }
          else
              {_Parent(_X) = _Parent(_Y);
              if (_Root() == _Z)
                  _Root() = _X;
              else if (_Left(_Parent(_Z)) == _Z)
                  _Left(_Parent(_Z)) = _X;
              else
                  _Right(_Parent(_Z)) = _X;
              if (_Lmost() != _Z)
                  ;
              else if (_Right(_Z) == _Nil)
                  _Lmost() = _Parent(_Z);
              else
                  _Lmost() = _Min(_X);
              if (_Rmost() != _Z)
                  ;
              else if (_Left(_Z) == _Nil)
                  _Rmost() = _Parent(_Z);
              else
                  _Rmost() = _Max(_X); }
          if (_Color(_Y) == _Black)
              {while (_X != _Root() && _Color(_X) == _Black)
                  if (_X == _Left(_Parent(_X)))
                      {_Nodeptr _W = _Right(_Parent(_X));
                      if (_Color(_W) == _Red)
                          {_Color(_W) = _Black;
                          _Color(_Parent(_X)) = _Red;
                          _Lrotate(_Parent(_X));
                          _W = _Right(_Parent(_X)); }
                      if (_Color(_Left(_W)) == _Black
                          && _Color(_Right(_W)) == _Black)
                          {_Color(_W) = _Red;
                          _X = _Parent(_X); }
                      else
                          {if (_Color(_Right(_W)) == _Black)
                              {_Color(_Left(_W)) = _Black;
                              _Color(_W) = _Red;
                              _Rrotate(_W);
                              _W = _Right(_Parent(_X)); }
                          _Color(_W) = _Color(_Parent(_X));
                          _Color(_Parent(_X)) = _Black;
                          _Color(_Right(_W)) = _Black;
                          _Lrotate(_Parent(_X));
                          break; }}
                  else
                      {_Nodeptr _W = _Left(_Parent(_X));
                      if (_Color(_W) == _Red)
                          {_Color(_W) = _Black;
                          _Color(_Parent(_X)) = _Red;
                          _Rrotate(_Parent(_X));
                          _W = _Left(_Parent(_X)); }
                      if (_Color(_Right(_W)) == _Black
                          && _Color(_Left(_W)) == _Black)
                          {_Color(_W) = _Red;
                          _X = _Parent(_X); }
                      else
                          {if (_Color(_Left(_W)) == _Black)
                              {_Color(_Right(_W)) = _Black;
                              _Color(_W) = _Red;
                              _Lrotate(_W);
                              _W = _Left(_Parent(_X)); }
                          _Color(_W) = _Color(_Parent(_X));
                          _Color(_Parent(_X)) = _Black;
                          _Color(_Left(_W)) = _Black;
                          _Rrotate(_Parent(_X));
                          break; }}
              _Color(_X) = _Black; }
          _Destval(&_Value(_Y));
          _Freenode(_Y);
          --_Size;
          return (_P); }
      iterator erase(iterator _F, iterator _L)
          {if (size() == 0 || _F != begin() || _L != end())
              {while (_F != _L)
                  erase(_F++);
              return (_F); }
          else
              {_Lockit Lk;
              _Erase(_Root());
              _Root() = _Nil, _Size = 0;
              _Lmost() = _Head, _Rmost() = _Head;
              return (begin()); }}
      size_type erase(const _K& _X)
          {_Pairii _P = equal_range(_X);
          size_type _N = 0;
          _Distance(_P.first, _P.second, _N);
          erase(_P.first, _P.second);
          return (_N); }
      void erase(const _K *_F, const _K *_L)
          {for (; _F != _L; ++_F)
              erase(*_F); }
      void clear()
          {erase(begin(), end()); }
      iterator find(const _K& _Kv)
          {iterator _P = lower_bound(_Kv);
          return (_P == end()
              || key_compare(_Kv, _Key(_P._Mynode()))
                  ? end() : _P); }
      const_iterator find(const _K& _Kv) const
          {const_iterator _P = lower_bound(_Kv);
          return (_P == end()
              || key_compare(_Kv, _Key(_P._Mynode()))
                  ? end() : _P); }
      size_type count(const _K& _Kv) const
          {_Paircc _Ans = equal_range(_Kv);
          size_type _N = 0;
          _Distance(_Ans.first, _Ans.second, _N);
          return (_N); }
      iterator lower_bound(const _K& _Kv)
          {return (iterator(_Lbound(_Kv))); }
      const_iterator lower_bound(const _K& _Kv) const
          {return (const_iterator(_Lbound(_Kv))); }
      iterator upper_bound(const _K& _Kv)
          {return (iterator(_Ubound(_Kv))); }
      const_iterator upper_bound(const _K& _Kv) const
          {return (iterator(_Ubound(_Kv))); }
      _Pairii equal_range(const _K& _Kv)
          {return (_Pairii(lower_bound(_Kv), upper_bound(_Kv))); }
      _Paircc equal_range(const _K& _Kv) const
          {return (_Paircc(lower_bound(_Kv), upper_bound(_Kv))); }
      void swap(_Myt& _X)
          {std::swap(key_compare, _X.key_compare);
          if (allocator == _X.allocator)
              {std::swap(_Head, _X._Head);
              std::swap(_Multi, _X._Multi);
              std::swap(_Size, _X._Size); }
          else
              {_Myt _Ts = *this; *this = _X, _X = _Ts; }}
      friend void swap(_Myt& _X, _Myt& _Y)
          {_X.swap(_Y); }
  protected:
      static _Nodeptr _Nil;
      static size_t _Nilrefs;
      void _Copy(const _Myt& _X)
          {_Lockit _Lk;
          _Root() = _Copy(_X._Root(), _Head);
          _Size = _X.size();
          if (_Root() != _Nil)
              {_Lmost() = _Min(_Root());
              _Rmost() = _Max(_Root()); }
          else
              _Lmost() = _Head, _Rmost() = _Head; }
      _Nodeptr _Copy(_Nodeptr _X, _Nodeptr _P)
          {_Lockit _Lk;
          _Nodeptr _R = _X;
          for (; _X != _Nil; _X = _Left(_X))
              {_Nodeptr _Y = _Buynode(_P, _Color(_X));
              if (_R == _X)
                  _R = _Y;
              _Right(_Y) = _Copy(_Right(_X), _Y);
              _Consval(&_Value(_Y), _Value(_X));
              _Left(_P) = _Y;
              _P = _Y; }
          _Left(_P) = _Nil;
          return (_R); }
      void _Erase(_Nodeptr _X)
          {_Lockit _Lk;
          for (_Nodeptr _Y = _X; _Y != _Nil; _X = _Y)
              {_Erase(_Right(_Y));
              _Y = _Left(_Y);
              _Destval(&_Value(_X));
              _Freenode(_X); }}
      void _Init()
          {_Lockit _Lk;
          if (_Nil == 0)
              {_Nil = _Buynode(0, _Black);
              _Left(_Nil) = 0, _Right(_Nil) = 0; }
          ++_Nilrefs;
          _Head = _Buynode(_Nil, _Red), _Size = 0;
          _Lmost() = _Head, _Rmost() = _Head; }
      iterator _Insert(_Nodeptr _X, _Nodeptr _Y, const _Ty& _V)
          {_Lockit _Lk;
          _Nodeptr _Z = _Buynode(_Y, _Red);
          _Left(_Z) = _Nil, _Right(_Z) = _Nil;
          _Consval(&_Value(_Z), _V);
          ++_Size;
          if (_Y == _Head || _X != _Nil
              || key_compare(_Kfn()(_V), _Key(_Y)))
              {_Left(_Y) = _Z;
              if (_Y == _Head)
                  {_Root() = _Z;
                  _Rmost() = _Z; }
              else if (_Y == _Lmost())
                  _Lmost() = _Z; }
          else
              {_Right(_Y) = _Z;
              if (_Y == _Rmost())
                  _Rmost() = _Z; }
          for (_X = _Z; _X != _Root()
              && _Color(_Parent(_X)) == _Red; )
              if (_Parent(_X) == _Left(_Parent(_Parent(_X))))
                  {_Y = _Right(_Parent(_Parent(_X)));
                  if (_Color(_Y) == _Red)
                      {_Color(_Parent(_X)) = _Black;
                      _Color(_Y) = _Black;
                      _Color(_Parent(_Parent(_X))) = _Red;
                      _X = _Parent(_Parent(_X)); }
                  else
                      {if (_X == _Right(_Parent(_X)))
                          {_X = _Parent(_X);
                          _Lrotate(_X); }
                      _Color(_Parent(_X)) = _Black;
                      _Color(_Parent(_Parent(_X))) = _Red;
                      _Rrotate(_Parent(_Parent(_X))); }}
              else
                  {_Y = _Left(_Parent(_Parent(_X)));
                  if (_Color(_Y) == _Red)
                      {_Color(_Parent(_X)) = _Black;
                      _Color(_Y) = _Black;
                      _Color(_Parent(_Parent(_X))) = _Red;
                      _X = _Parent(_Parent(_X)); }
                  else
                      {if (_X == _Left(_Parent(_X)))
                          {_X = _Parent(_X);
                          _Rrotate(_X); }
                      _Color(_Parent(_X)) = _Black;
                      _Color(_Parent(_Parent(_X))) = _Red;
                      _Lrotate(_Parent(_Parent(_X))); }}
          _Color(_Root()) = _Black;
          return (iterator(_Z)); }
      _Nodeptr _Lbound(const _K& _Kv) const
          {_Lockit _Lk;
          _Nodeptr _X = _Root();
          _Nodeptr _Y = _Head;
          while (_X != _Nil)
              if (key_compare(_Key(_X), _Kv))
                  _X = _Right(_X);
              else
                  _Y = _X, _X = _Left(_X);
          return (_Y); }
      _Nodeptr& _Lmost()
          {return (_Left(_Head)); }
      _Nodeptr& _Lmost() const
          {return (_Left(_Head)); }
      void _Lrotate(_Nodeptr _X)
          {_Lockit _Lk;
          _Nodeptr _Y = _Right(_X);
          _Right(_X) = _Left(_Y);
          if (_Left(_Y) != _Nil)
              _Parent(_Left(_Y)) = _X;
          _Parent(_Y) = _Parent(_X);
          if (_X == _Root())
              _Root() = _Y;
          else if (_X == _Left(_Parent(_X)))
              _Left(_Parent(_X)) = _Y;
          else
              _Right(_Parent(_X)) = _Y;
          _Left(_Y) = _X;
          _Parent(_X) = _Y; }
      static _Nodeptr _Max(_Nodeptr _P)
          {_Lockit _Lk;
          while (_Right(_P) != _Nil)
              _P = _Right(_P);
          return (_P); }
      static _Nodeptr _Min(_Nodeptr _P)
          {_Lockit _Lk;
          while (_Left(_P) != _Nil)
              _P = _Left(_P);
          return (_P); }
      _Nodeptr& _Rmost()
          {return (_Right(_Head)); }
      _Nodeptr& _Rmost() const
          {return (_Right(_Head)); }
      _Nodeptr& _Root()
          {return (_Parent(_Head)); }
      _Nodeptr& _Root() const
          {return (_Parent(_Head)); }
      void _Rrotate(_Nodeptr _X)
          {_Lockit _Lk;
          _Nodeptr _Y = _Left(_X);
          _Left(_X) = _Right(_Y);
          if (_Right(_Y) != _Nil)
              _Parent(_Right(_Y)) = _X;
          _Parent(_Y) = _Parent(_X);
          if (_X == _Root())
              _Root() = _Y;
          else if (_X == _Right(_Parent(_X)))
              _Right(_Parent(_X)) = _Y;
          else
              _Left(_Parent(_X)) = _Y;
          _Right(_Y) = _X;
          _Parent(_X) = _Y; }
      _Nodeptr _Ubound(const _K& _Kv) const
          {_Lockit _Lk;
          _Nodeptr _X = _Root();
          _Nodeptr _Y = _Head;
          while (_X != _Nil)
              if (key_compare(_Kv, _Key(_X)))
                  _Y = _X, _X = _Left(_X);
              else
                  _X = _Right(_X);
          return (_Y); }
      _Nodeptr _Buynode(_Nodeptr _Parg, _Redbl _Carg)
          {_Nodeptr _S = (_Nodeptr)allocator._Charalloc(
              1 * sizeof (_Node));
          _Parent(_S) = _Parg;
          _Color(_S) = _Carg;
          return (_S); }
      void _Consval(_Tptr _P, const _Ty& _V)
          {_Construct(&*_P, _V); }
      void _Destval(_Tptr _P)
          {_Destroy(&*_P); }
      void _Freenode(_Nodeptr _S)
          {allocator.deallocate(_S, 1); }
      _A allocator;
      _Pr key_compare;
      _Nodeptr _Head;
      bool _Multi;
      size_type _Size;
      };
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn, class _Pr, class _A>
      _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>::_Nodeptr
          _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>::_Nil = 0;
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn, class _Pr, class _A>
      size_t _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>::_Nilrefs = 0;
          // tree TEMPLATE OPERATORS
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn,
      class _Pr, class _A> inline
      bool operator==(const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _X,
          const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _Y)
      {return (_X.size() == _Y.size()
          && equal(_X.begin(), _X.end(), _Y.begin())); }
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn,
      class _Pr, class _A> inline
      bool operator!=(const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _X,
          const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _Y)
      {return (!(_X == _Y)); }
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn,
      class _Pr, class _A> inline
      bool operator<(const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _X,
          const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _Y)
      {return (lexicographical_compare(_X.begin(), _X.end(),
          _Y.begin(), _Y.end())); }
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn,
      class _Pr, class _A> inline
      bool operator>(const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _X,
          const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _Y)
      {return (_Y < _X); }
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn,
      class _Pr, class _A> inline
      bool operator<=(const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _X,
          const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _Y)
      {return (!(_Y < _X)); }
  template<class _K, class _Ty, class _Kfn,
      class _Pr, class _A> inline
      bool operator>=(const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _X,
          const _Tree<_K, _Ty, _Kfn, _Pr, _A>& _Y)
      {return (!(_X < _Y)); }
  _STD_END
  #ifdef _MSC_VER
  #pragma pack(pop)
  #endif /* _MSC_VER */
  
  #endif /* _XTREE_ */
  
  /*
   * Copyright (c) 1995 by P.J. Plauger. ALL RIGHTS RESERVED. 
   * Consult your license regarding permissions and restrictions.
   */
  
  /*
   * This file is derived from software bearing the following
   * restrictions:
   *
   * Copyright (c) 1994
   * Hewlett-Packard Company
   *
   * Permission to use, copy, modify, distribute and sell this
   * software and its documentation for any purpose is hereby
   * granted without fee, provided that the above copyright notice
   * appear in all copies and that both that copyright notice and
   * this permission notice appear in supporting documentation.
   * Hewlett-Packard Company makes no representations about the
   * suitability of this software for any purpose. It is provided
   * "as is" without express or implied warranty.
   */

  tình cờ em có thấy thư viện này trong Include của bộ cài VC++ nhà em,em đoán nó là của STL nhưng google mãi chẳng có thông tin gì,có ai biết là thư viện này dùng để làm gì không

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  anh em cho ý kiến đi
  Nếu là VC++2008 thì nó nằm ở đây nè
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\cliext\\Xtree
  còn VC++ 6 thì nó nằm ở đây
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\include\Xtree

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2012, 11:06 AM
 2. Chuyên cung cấp phần mềm kế toán chuyên nghiệp
  Gửi bởi holy92 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-05-2012, 02:22 AM
 3. Mỹ phẩm Thu Huyền: chuyên phân phối các sản phẩm trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da
  Gửi bởi thuytinh468 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 36
  Bài viết cuối: 12-05-2012, 03:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn