Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: VC++ NHấp nháy cửa sổ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  Wink VC++ NHấp nháy cửa sổ

  Code:
  Option Explicit
  
  Private Type FLASHWINFO
  cbSize As Long
  Hwnd As Long
  dwFlags As Long
  uCount As Long
  dwTimeout As Long
  End Type
  
  Private Const FLASHW_TRAY = 2
  Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
  Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
  Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
  Private Declare Function FlashWindowEx Lib "user32" (FWInfo As FLASHWINFO) As Boolean
  
  Public Sub FlashWindow(Hwnd As Long, Optional NumberOfFlashes As Integer = 10)
  If Not APIFunctionPresent("FlashWindowEx", "user32") Then Exit Sub
  Dim bRet As Boolean
  Dim udtFWInfo As FLASHWINFO
  With udtFWInfo
  .cbSize = 20
  .Hwnd = Hwnd
  .dwFlags = FLASHW_TRAY
  .uCount = NumberOfFlashes
  .dwTimeout = 0
  End With
  bRet = FlashWindowEx(udtFWInfo)
  End Sub
  
  Private Function APIFunctionPresent(ByVal FunctionName As String, ByVal DllName As String) As Boolean
  Dim lHandle As Long
  Dim lAddr As Long
  lHandle = LoadLibrary(DllName)
  If lHandle <> 0 Then
  lAddr = GetProcAddress(lHandle, FunctionName)
  FreeLibrary lHandle
  End If
  APIFunctionPresent = (lAddr <> 0)
  End Function
  
  Private Sub Form_Load()
  FlashWindow Me.Hwnd
  End Sub
  
   
  
  ‘ > Cách 2
  
  ‘ Thêm 1 Timer Interval = 500
  
  Private Declare Function FlashWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bInvert As Long) As Long
  
  Private Sub Timer1_Timer()
    FlashWindow Me.hwnd, True
  End Sub
  đây là đoạn code nhấp nháy cửa sổ trong VB,mình muốn chuyển sang C++ nhưng không hiểu cái
  Code:
  With udtFWInfo
  .cbSize = 20
  .Hwnd = Hwnd
  .dwFlags = FLASHW_TRAY
  .uCount = NumberOfFlashes
  .dwTimeout = 0
  End With
  nghĩa là gì

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  4

  Hình như là cách viết ngắn gọn thay cho việc phải viết
  udtFInfo.cbSize = 20 , udtFWInfo.Hwnd = Hwnd ........
  vì thế dùng từ khóa With cho nhanh

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  Code:
  Option Explicit
  
  Private Type FLASHWINFO
  cbSize As Long
  Hwnd As Long
  dwFlags As Long
  uCount As Long
  dwTimeout As Long
  End Type
  
  Private Const FLASHW_TRAY = 2
  Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
  Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
  Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
  Private Declare Function FlashWindowEx Lib "user32" (FWInfo As FLASHWINFO) As Boolean
  
  Public Sub FlashWindow(Hwnd As Long, Optional NumberOfFlashes As Integer = 10)
  If Not APIFunctionPresent("FlashWindowEx", "user32") Then Exit Sub
  Dim bRet As Boolean
  Dim udtFWInfo As FLASHWINFO
  With udtFWInfo
  .cbSize = 20
  .Hwnd = Hwnd
  .dwFlags = FLASHW_TRAY
  .uCount = NumberOfFlashes
  .dwTimeout = 0
  End With
  bRet = FlashWindowEx(udtFWInfo)
  End Sub
  
  Private Function APIFunctionPresent(ByVal FunctionName As String, ByVal DllName As String) As Boolean
  Dim lHandle As Long
  Dim lAddr As Long
  lHandle = LoadLibrary(DllName)
  If lHandle <> 0 Then
  lAddr = GetProcAddress(lHandle, FunctionName)
  FreeLibrary lHandle
  End If
  APIFunctionPresent = (lAddr <> 0)
  End Function
  
  Private Sub Form_Load()
  FlashWindow Me.Hwnd
  End Sub
  cậu có thể chuyển sơ qua C++ hoặc nói sơ qua về thuật toán cho mình được không

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  89

  trong MFC Dlg chẳng hạn thì chỉ cần đơn giản là gọi method FlashWindowEx trong method init dialog.
  Code:
  FlashWindowEx(FLASHW_ALL/*flag*/,3/*count*/,0/*timeout*/);
  trong Win32App viết thì:

  C++ Code:
  1.     FLASHWINFO flashInfo;
  2.     flashInfo.cbSize = sizeof(FLASHWINFO);
  3.     flashInfo.dwFlags = FLASHW_ALL;
  4.     flashInfo.dwTimeout =0;
  5.     flashInfo.uCount = 3;
  6.     flashInfo.hwnd = hWnd;
  7.     FlashWindowEx(&flashInfo);

  Đặt sau WM_CREATE message trong wndproc

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  Với MFC không rõ có phải thêm Khai báo gì không( mình chỉ thêm mỗi cái
  Code:
  BOOL CSdweweDlg::OnInitDialog()
  {
  	FlashWindowEx(FLASHW_ALL,3,0);
  	CDialog::OnInitDialog();
  
  	// Add "About..." menu item to system menu.
  
  	// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
  	ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
  	ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
  
  	CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
  	if (pSysMenu != NULL)
  	{
  		CString strAboutMenu;
  		strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  		if (!strAboutMenu.IsEmpty())
  		{
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
  		}
  	}
  
  	// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
  	// when the application's main window is not a dialog
  	SetIcon(m_hIcon, TRUE);			// Set big icon
  	SetIcon(m_hIcon, FALSE);		// Set small icon
  	
  	// TODO: Add extra initialization here
  	
  	return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
  }
  vậy mà có 2 lỗi
  --------------------Configuration: sdwewe - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  sdweweDlg.cpp
  C:\VC++\sdwewe\sdweweDlg.cpp(93) : error C2065: 'FlashWindowEx' : undeclared identifier
  C:\VC++\sdwewe\sdweweDlg.cpp(93) : error C2065: 'FLASHW_ALL' : undeclared identifier
  Error executing cl.exe.

  sdwewe.exe - 2 error(s), 0 warning(s)

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  89

  Mặc định VC++ NHấp nháy cửa sổ

  Do bạn dùng VC++6 vì vậy bạn làm theo:

  C++ Code:
  1. BOOL CPenWidthsDlg::OnInitDialog()
  2. {
  3.    CDialog::OnInitDialog();
  4.  
  5.    // set timer to cause dialog to flash
  6.    SetTimer(1, 500, NULL);
  7.    return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
  8. }
  9.  
  10. void CPenWidthsDlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  11. {
  12.    // cause the dialog to flash
  13.    FlashWindow(TRUE);
  14.    CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  15. }

Các đề tài tương tự

 1. Sửa máy tính, cài đặt windows, phần mềm tại nhà nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất …
  Gửi bởi hopluccc trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-07-2013, 02:07 PM
 2. Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 25-10-2012, 02:48 AM
 3. Bài tập C++ NHập mảng một chiều gồm n phần tử kết thúc nhập khi nhập một chữ cái
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 10:10 PM
 4. Bài tập C++ Viết phương trình nhập vào 1 chuỗi số.Hãy nhập vào 1 số.Đếm xem có bao nhiêu chữ số bạn vừa nhập
  Gửi bởi namtuocdn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-10-2011, 10:39 AM
 5. Bài tập C++ Nhập mảng 1 chiều, nếu phần tử nhập trùng nhau thì bắt nhập lại
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-07-2011, 03:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn