Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 25 kết quả

Đề tài: thiếu thư viện #include<type.h> trong BC 5.02

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  27

  Wink thiếu thư viện #include<type.h> trong BC 5.02

  Tôi mới lập trình C++, có mấy bài tập trên lớp khi gõ vào trương trình nó báo lỗi, thiếu thư viện #include<type.h> và nhờ các member xem lại chỗ nào sai hộ tôi với. xin cảm ơn nhiều. ai có link tải Borlan C++ full virsion thì sen link tôi với. lần nữa xin cảm ơn

  bài 72:

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<iostream.h>
  5. void main(){
  6.    clrscr();
  7.    String myStr;
  8.    int function;
  9.    do{
  10.         clrscr();
  11.          cout << "CAC CHUC NANG:"<< endl;
  12.          cout << "1: Cong them mot chuoi" << endl;
  13.          cout << "2: Chen them 1 chuoi" << endl;
  14.          cout << "3: Xoa di mot chuoi" << endl;
  15.          cout << "4: Tim mot chuoi con" << endl;
  16.          cout << "5: Chuyen thanh chu hoa" << endl;
  17.          cout << "6: Chuyen thanh chu thuong" << endl;
  18.          cout << "7: Xem noi dung chuoi" << endl;
  19.          cout << "8: Xem chieu dai chuoi" << endl;
  20.          cout << "9: Thoat!" << endl;
  21.          cout << " ==========================================" << endl;
  22.          cout << " Chon chuc nang: " << endl;
  23.          cin >> function;
  24.          switch(function){
  25.          case '1':
  26.                     String subStr;
  27.                   cout << "Chuoi them vao: ";
  28.                   cin >> subStr;
  29.                   myStr += subStr;
  30.                   break;
  31.          case '2':
  32.                     String subStr;
  33.                   int position;
  34.                   cout << "Chuoi them vao: ";
  35.                   cin >> subStr;
  36.                   cout << "Vi tri chen:";
  37.                   cin >> position;
  38.                   myStr.insert(position, subStr);
  39.                   break;
  40.          case '3':
  41.                     int position, cout;
  42.                   cout << "Vi tri bat dau xoa:";
  43.                   cin >> position;
  44.                   cout << "Do dai xoa:";
  45.                   cin >> count;
  46.                   myStr.delete(position, count);
  47.                   break;
  48.          case '4':
  49.                     String subStr;
  50.                   int position;
  51.                   cout << "Chuoi con can tim: ";
  52.                   cin >> subStr;
  53.                   cout << "Vi tri bat dau tim: ";
  54.                   cin >> position;
  55.                   if(myStr.find(position, subStr))
  56.                         cout << "Co xuat hien!" << endl;
  57.                   else
  58.                         cout << "Khong xuat hien!" << endl;
  59.                   break;
  60.          case '5':
  61.                     myStr.toUpper();
  62.                   cout << myStr << endl;
  63.                   break;
  64.          case '6':
  65.                     myStr.toLower();
  66.                   cout << myStr << endl;
  67.                   break;
  68.          case '7':
  69.                     cout << "Noi dung chuoi: " << endl;
  70.                   cout << myStr << endl;
  71.                   break;
  72.          case '8':
  73.                     cout << "Chieu dai chuoi:"
  74.                         << myStr.length() << endl;
  75.                   break;
  76.         }while(function != '9');
  77.    return;
  78. }

  ----------------
  bài 6.2

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<iostream.h>
  5. class Car{
  6.         private:
  7.             int     speed;
  8.             char    mark[20];
  9.             float price;
  10.       public:
  11.             int     getSpeed();
  12.             char    getMark();
  13.             float getPrice();
  14.             Car(int speedIn=0, char markIn[]="", float priceIn=0);
  15.  
  16.             void show();
  17.       };
  18.             Car::Car(int speedIn, char markIn[], float priceIn){
  19.                     speed = speedIn;
  20.                   strcpy(mark, markIn);
  21.                   price = priceIn;
  22.             }
  23.       int Car::getSpeed(){
  24.             return  speed;
  25.       }
  26.  
  27.       char Car::getMark(){
  28.                 return mark;
  29.       }
  30.  
  31.       float Car::getPrice(){
  32.                 return price;
  33.       }
  34.  
  35.       void Car::show(){
  36.             cout << "This is a " << mark << " having a speed of "
  37.                     << speed << "Km/h and its price is $" << price << endl;
  38.             return;
  39.       }
  40.  
  41. class Bus: public Car{
  42.                     int label;
  43.         public:
  44.             Bus(int sIn=0, char mIn[]="", float pIn=0, int lIn=0);
  45.             void show();
  46.       };
  47. Bus::Bus(int sIn, char mIn[], float pIn, int lIn):Car(sIn, mIn,pIn){
  48.         label = lIn;
  49.       }
  50.  
  51.       void Bus::show(){
  52.             cout << "This is a bus of type" << getMark() << ", on the line"
  53.                     << label << ", having a speed of" << getSpeed()
  54.                     << "Km/h and its price is $" << getPrice() << endl;
  55.             return;
  56.         }

  -------------------
  5.3

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<iostream.h>
  5. class Car;
  6. class Person{
  7.         private:
  8.         char name[25];
  9.          int   age;
  10.       public:
  11.         void init (char[], int);
  12.          int permission(Car);
  13. };
  14.  
  15. class Car{
  16.         private:
  17.         int     speed;
  18.          char   mark[20];
  19.          float  price;
  20.       public:
  21.         void init(int, char[], float);
  22.          friend int Person::permission(Car);
  23. };
  24.  
  25. void Person::init(char nameIn[], int ageIn){
  26.         strcpy(name, nameIn);
  27.       age = ageIn;
  28.       return;
  29. }
  30. void Car::init(int speedIn, char markIn[], float priceIn){
  31.         speed = speedIn;
  32.       strcpy(mark, markIn);
  33.  
  34.       price = priceIn;
  35.       return;
  36. }
  37. int Person::permission(Car car){
  38.         if(age < 18)
  39.         return 0;
  40.       if ((age <21)&&(car.speed > 150))
  41.         return 0;
  42.       return 1;
  43. }
  44. void main(){
  45.     clrscr();
  46.    Car car;
  47.    Person person;
  48.    car.init(100, "Ford", 3000);
  49.    person.init("Vinh", 20);
  50.    if(person.permission(car))
  51.     cout << "Co quyen dieu khien" << endl;
  52.  
  53.    else
  54.     cout << "Khong co quyen dieu khien" << endl;
  55.  
  56.    return;
  57.  
  58. }
  -----------------------

  C++ Code:
  1. #include<stdlib.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<fstream.h>
  4. #include<conio.h>
  5. #include<type.h>
  6.  const int length =25;
  7.  typedef struct {
  8.     int day;
  9.    int month;
  10.    int year;
  11.    }
  12.    Date;
  13.  typedef struct {
  14.     char name[20];
  15.    Date birthDay;
  16.    char role[20];
  17.    float salary;
  18.    } Employee;
  19.  void main(){
  20.     clrscr();
  21.     char fileName[length];
  22.    cout << "Ten tep tin: ";
  23.    cin >> setw(length)>> fileName;
  24.  
  25.    fstream fileIn(fileName, ios::in|ios::binary);
  26.    if(!fileIn){
  27.     cout << "Khong the mo duoc tep tin " << fileName << endl;
  28.       exit(1);
  29.    }
  30.    Employee myEmployee;
  31.    while(fileIn){
  32.     fileIn.read(reinterpret_cast<char *>(&myEmployee),sizeof(Employee));
  33.       cout << myEmployee.name << " "<< myEmployee.birthDay.day<<"/"
  34.                                             << myEmployee.birthDay.month <<"/"
  35.                                     << myEmployee.birthDay.year <<"    "
  36.                                     << myEmployee.role << " "
  37.                                     << myEmployee.salary << endl;
  38.       }
  39.    fileIn.close();
  40.    return;
  41.    }
  -----------------------------

  Nhớ đưa code vào tag code nha bạn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 12-02-2009 lúc 09:54 AM. Lý do: Đưa code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  4

  Hiện tại đã có bản borland C++ full version 5.5 nhưng chỉ là phần chạy trên console. còn phần chạy có giao diện trên win thì đã ra bản mới nhất.
  Bản này chạy tương đối khủng bố với những máy tính có cấu hình yếu.
  Bạn có thể dùng một chương trình soạn thảo, soạn code C++ sau đó vào cmd để compile chương trình.

  Bạn có thể download chương trình trực tiếp tại trang web của nhà sản xuất.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  27

  Bạn cho biết lỗi 4 bài trên tại sao chạy nó lại kô hiển thị kết quả xin cảm ơn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  27

  không ai júp đỡ sao? tôi tìm google tải C++ mà chạy vẫn báo lỗi thư viện, nên kô biết phải sửa lại như thế nào? mong các bạn júp đỡ. link tải C++ chạy được 4 bài trên là được, hoặc kiểm tra cho tôi xem các bài trên nó báo lỗi gì sửa như thế nào?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  205

  Mình tưởng chỉ có thư viện ctype.h thôi chứ.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  134

  Mặc định thiếu thư viện #include<type.h> trong BC 5.02

  Chẳng hiểu sao giờ này mà còn xài Borland

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  27

  vùng xa xôi hẻo lánh kô có chỗ bán đĩa nên fải dùng cái đó, bạn có link tải C++ thì share dùm đi. Tìm google lòi mắt mà kô túm đc link nào.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Thường thì người ta hay dùng VC++ để code trên diễn đàn,cậu có thể down ở đây http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=13197

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  27

  thanhks Coder_gate: bạn cho biết cách sử dụng luôn đi, chạy file vs C++ rồi. biên dịch và xem kết quả như thế nào? khi mình Compile thì nó báo Creat defauld project.... rồi hiển thị nên cửa sổ save vào. Thực hiện save thì không cho save this file maybe another program: chưa hiểu fải dùng như thế nào mong bạn giải thích nhé!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bqonline : 20-02-2009 lúc 11:11 AM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=13767

  OK,cậu có thể tham khao bài viết ở đây,chúc thành công

Các đề tài tương tự

 1. Báo lỗi Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type khi restore database với sqlserver 2008 r2
  Gửi bởi b0yt4l3nt9z trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-10-2012, 06:18 PM
 2. Lỗi: #include <gl\glaux.h> Can not open include file sửa như thế nào?
  Gửi bởi mshadow trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 29-09-2012, 05:32 PM
 3. Cách thiết kế và include hợp lý với đa thừa kế?
  Gửi bởi quano1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-04-2011, 04:20 PM
 4. phân biệt giữa reference type và value type trong lập trình C#
  Gửi bởi gioemodau trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 12-01-2011, 08:54 AM
 5. Làm sao để thiết lập chương trình là mặc định để đọc một File Type nào đó?
  Gửi bởi Batchuoc_09 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-04-2010, 03:27 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn