Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: MFC - Lớp Timer Bị lỗi ở đâu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  Wink MFC - Lớp Timer Bị lỗi ở đâu

  Mình có làm 1 bài tập như thế này,ấn vào Button thì thời gian trên Form sẽ đếm,mình xem đi xem lại mà vẫn thấy sai,không hiểu là sai ở đâu,mong anh em soát hộ( bài mình đã làm theo
  http://forums.congdongcviet.com/atta...3&d=1229250170

  mà không được
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn convert lại project của vc2k5 được ko, mình ko cài vc2k8
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  híc mình lại không cài 2005 chứ :(
  đây là bài của mình

  File Dlg CPP
  Code:
  // CproDlg.cpp : implementation file
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "Cpro.h"
  #include "CproDlg.h"
  
  #ifdef _DEBUG
  #define new DEBUG_NEW
  #endif
  
  
  // CAboutDlg dialog used for App About
  
  class CAboutDlg : public CDialog
  {
  public:
  	CAboutDlg();
  
  // Dialog Data
  	enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
  
  	protected:
  	virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);  // DDX/DDV support
  
  // Implementation
  protected:
  	DECLARE_MESSAGE_MAP()
  };
  
  CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
  {
  }
  
  void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  {
  	CDialog::DoDataExchange(pDX);
  }
  
  BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
  END_MESSAGE_MAP()
  
  
  // CCproDlg dialog
  
  
  
  
  CCproDlg::CCproDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
  : CDialog(CCproDlg::IDD, pParent)
  , Time(2008,12,13,0,0,0)
  {
  	m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
  }
  
  
  void CCproDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  {
  	CDialog::DoDataExchange(pDX);
  }
  
  BEGIN_MESSAGE_MAP(CCproDlg, CDialog)
  	ON_WM_SYSCOMMAND()
  	ON_WM_PAINT()
  	ON_WM_QUERYDRAGICON()
  	//}}AFX_MSG_MAP
  	ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CCproDlg::OnBnClickedButton1)
  END_MESSAGE_MAP()
  
  
  // CCproDlg message handlers
  
  BOOL CCproDlg::OnInitDialog()
  {
  	CDialog::OnInitDialog();
  
  	// Add "About..." menu item to system menu.
  
  	// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
  	ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
  	ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
  
  	CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
  	if (pSysMenu != NULL)
  	{
  		CString strAboutMenu;
  		strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  		if (!strAboutMenu.IsEmpty())
  		{
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
  		}
  	}
  
  	// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
  	// when the application's main window is not a dialog
  	SetIcon(m_hIcon, TRUE);			// Set big icon
  	SetIcon(m_hIcon, FALSE);		// Set small icon
  
  	// TODO: Add extra initialization here
  
  	return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
  }
  
  void CCproDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
  {
  	if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
  	{
  		CAboutDlg dlgAbout;
  		dlgAbout.DoModal();
  	}
  	else
  	{
  		CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
  	}
  }
  
  // If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
  // to draw the icon. For MFC applications using the document/view model,
  // this is automatically done for you by the framework.
  
  void CCproDlg::OnPaint()
  {
  	if (IsIconic())
  	{
  		CPaintDC dc(this); // device context for painting
  
  		SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
  
  		// Center icon in client rectangle
  		int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
  		int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
  		CRect rect;
  		GetClientRect(&rect);
  		int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
  		int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
  
  		// Draw the icon
  		dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
  	}
  	else
  	{
  		CDialog::OnPaint();
  	}
  }
  
  // The system calls this function to obtain the cursor to display while the user drags
  // the minimized window.
  HCURSOR CCproDlg::OnQueryDragIcon()
  {
  	return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
  }
  void CCproDlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  {
  	CTimeSpan ts(0,0,0,1);
  	Time+=ts;
  	CString s;
  	s.Format(_T("%d:%d:%d"),Time.GetHour(),Time.GetMinute(),Time.GetSecond());
  	SetDlgItemText(IDC_STATIC,s);
  	CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  }
  
  
  
  void CCproDlg::OnBnClickedButton1()
  {
  	SetTimer(1,1,0);
  	// TODO: Add your control notification handler code here
  }
  và File Dlg .h

  Code:
  // CproDlg.h : header file
  //
  
  #pragma once
  
  
  // CCproDlg dialog
  class CCproDlg : public CDialog
  {
  // Construction
  public:
  	CCproDlg(CWnd* pParent = NULL);	// standard constructor
  
  // Dialog Data
  	enum { IDD = IDD_CPRO_DIALOG };
  
  	protected:
  	virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);	// DDX/DDV support
  
  
  // Implementation
  protected:
  	HICON m_hIcon;
  
  	// Generated message map functions
  	virtual BOOL OnInitDialog();
  	afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);
  	afx_msg void OnPaint();
  	afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
  	DECLARE_MESSAGE_MAP()
  private:
  	CTime Time;
  public:
  	afx_msg void OnBnClickedButton1();
  	afx_msg void OnTimer(UINT_PTR nIDEvent);
  };

  chỉ có 1 Button và 1 static text ( static text đã được khởi tạo sẵn trên form )
  static text có tên là IDC_STATIC

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  89

  BEGIN_MESSAGE_MAP(CCproDlg, CDialog)
  ON_WM_SYSCOMMAND()
  ON_WM_PAINT()
  ON_WM_QUERYDRAGICON()
  //}}AFX_MSG_MAP
  ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CCproDlg::OnBnClickedButton1)
  ON_WM_TIMER()
  END_MESSAGE_MAP()

  bạn thêm dòng đỏ kia vào nhé.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  IDC_STATIC = -1. Cậu gán ID khác cho static control này. Không nên đặt trùng như vậy.
  Trong message map declare thiếu ON_WM_TIMER.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  Mặc định MFC - Lớp Timer Bị lỗi ở đâu

  Code:
  // CproDlg.cpp : implementation file
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "Cpro.h"
  #include "CproDlg.h"
  
  #ifdef _DEBUG
  #define new DEBUG_NEW
  #endif
  
  
  // CAboutDlg dialog used for App About
  
  class CAboutDlg : public CDialog
  {
  public:
  	CAboutDlg();
  
  // Dialog Data
  	enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
  
  	protected:
  	virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);  // DDX/DDV support
  
  // Implementation
  protected:
  	DECLARE_MESSAGE_MAP()
  };
  
  CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
  {
  }
  
  void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  {
  	CDialog::DoDataExchange(pDX);
  }
  
  BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
  END_MESSAGE_MAP()
  
  
  // CCproDlg dialog
  
  
  
  
  CCproDlg::CCproDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
  : CDialog(CCproDlg::IDD, pParent)
  , Time(2008,12,13,0,0,0)
  {
  	m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
  }
  
  
  void CCproDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  {
  	CDialog::DoDataExchange(pDX);
  }
  
  BEGIN_MESSAGE_MAP(CCproDlg, CDialog)
  	ON_WM_SYSCOMMAND()
  	ON_WM_PAINT()
  	ON_WM_QUERYDRAGICON()
  	//}}AFX_MSG_MAP
  	ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CCproDlg::OnBnClickedButton1)
  END_MESSAGE_MAP()
  
  
  // CCproDlg message handlers
  
  BOOL CCproDlg::OnInitDialog()
  {
  	CDialog::OnInitDialog();
  
  	// Add "About..." menu item to system menu.
  
  	// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
  	ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
  	ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
  
  	CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
  	if (pSysMenu != NULL)
  	{
  		CString strAboutMenu;
  		strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  		if (!strAboutMenu.IsEmpty())
  		{
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
  		}
  	}
  
  	// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
  	// when the application's main window is not a dialog
  	SetIcon(m_hIcon, TRUE);			// Set big icon
  	SetIcon(m_hIcon, FALSE);		// Set small icon
  
  	// TODO: Add extra initialization here
  
  	return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
  }
  
  void CCproDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
  {
  	if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
  	{
  		CAboutDlg dlgAbout;
  		dlgAbout.DoModal();
  	}
  	else
  	{
  		CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
  	}
  }
  
  // If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
  // to draw the icon. For MFC applications using the document/view model,
  // this is automatically done for you by the framework.
  
  void CCproDlg::OnPaint()
  {
  	if (IsIconic())
  	{
  		CPaintDC dc(this); // device context for painting
  
  		SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
  
  		// Center icon in client rectangle
  		int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
  		int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
  		CRect rect;
  		GetClientRect(&rect);
  		int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
  		int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
  
  		// Draw the icon
  		dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
  	}
  	else
  	{
  		CDialog::OnPaint();
  	}
  }
  
  // The system calls this function to obtain the cursor to display while the user drags
  // the minimized window.
  HCURSOR CCproDlg::OnQueryDragIcon()
  {
  	return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
  }
  void CCproDlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  {
  	CTimeSpan ts(0,0,0,1);
  	Time+=ts;
  	CString s;
  	s.Format(_T("%d:%d:%d"),Time.GetHour(),Time.GetMinute(),Time.GetSecond());
  	SetDlgItemText(IDC_STATIC,s);
  	CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  }
  
  
  
  void CCproDlg::OnBnClickedButton1()
  {
  	SetTimer(1,1,0);
  	// TODO: Add your control notification handler code here
  }
  cho mình hỏi đoạn
  PHP Code:
  BEGIN_MESSAGE_MAP(CCproDlgCDialog)
      
  ON_WM_SYSCOMMAND()
      
  ON_WM_PAINT()
      
  ON_WM_QUERYDRAGICON()
      
  //}}AFX_MSG_MAP
      
  ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CCproDlg::OnBnClickedButton1)
  END_MESSAGE_MAP() 
  để làm gì vậy,có phải nó để khởi tạo không

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Để cơ chế dispatch Windows message của MFC call hàm của cậu khi framework nhận được Windows message.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  Collapse AllExpand All Code: All Code: Multiple Code: Visual Basic Code: C# Code: Visual C++ Code: J# Code: JScript
  Visual Basic
  C#
  Visual C++
  J#
  JScript
  Shared Visual C++ Classes Reference
  CTime Members
  See Also Send Feedback


  Updated: November 2007

  Construction

  CTime
  Constructs CTime objects in various ways.

  GetCurrentTime
  Creates a CTime object that represents the current time (static member function).


  Extraction
  GetDay
  Returns the day represent by the CTime object.

  GetDayOfWeek
  Returns the day of the week represented by the CTime object.

  GetHour
  Returns the hour represented by the CTime object.

  GetMinute
  Returns the minute represented by the CTime object.

  GetMonth
  Returns the month represented by the CTime object.

  GetSecond
  Returns the second represented by the CTime object.

  GetTime
  Returns a __time64_t value for the given CTime object.

  GetYear
  Returns the year represented by the CTime object.


  Conversion
  Format
  Converts a CTime object into a formatted string — based on the local time zone.

  FormatGmt
  Converts a CTime object into a formatted string — based on UTC.

  GetAsDBTIMESTAMP
  Converts the time information stored in the CTime object to a Win32-compatible DBTimeStamp structure.

  GetAsSystemTime
  Converts the time information stored in the CTime object to a Win32-compatible SYSTEMTIME structure.

  GetGmtTm
  Breaks down a CTime object into components — based on UTC.

  GetLocalTm
  Breaks down a CTime object into components — based on the local time zone.


  Operators
  operator + –
  These operators add and subtract CTimeSpan and CTime objects.

  operator +=, –=
  These operators add and subtract a CTimeSpan object to and from this CTime object.

  operator =
  The assignment operator.

  operator ==, < , etc.
  Comparison operators.


  Archive
  Serialize64
  Serializes data to or from an archive.


  See Also
  Reference
  CTime Class
  Hierarchy Chart
  Send feedback on this topic to Microsoft.
  sao em tìm trong MSDN không thấy có hàm nào để Kill Đồng hồ hoặc để đưa đồng hồ về 0 nhỉ....

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Để kill một timer, dùng hàm API KillTimer.
  Để reset đồng hồ của cậu lại 0, cậu set biến Time của cậu về 0h, 0m, 0s lại.
  Cậu cần để ý là MFC không có lớp Timer, chỉ có lớp wrapper cho time.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi TQN Xem bài viết
  Để kill một timer, dùng hàm API KillTimer.
  Để reset đồng hồ của cậu lại 0, cậu set biến Time của cậu về 0h, 0m, 0s lại.
  Cậu cần để ý là MFC không có lớp Timer, chỉ có lớp wrapper cho time.
  vậy trong trường hợp này em phải làm thế nào để reset lại

  em đoán là phải sửa ở đây nhưng không biết làm thế nào
  Code:
  void CCproDlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  {
  	CTimeSpan ts(0,0,0,1);
  	Time+=ts;
  	CString s;
  	s.Format(_T("%d:%d:%d"),Time.GetHour(),Time.GetMinute(),Time.GetSecond());
  	SetDlgItemText(IDC_STATIC,s);
  	CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  }
  bây h chắc phải thêm dòng if là nếu kích chuột vào button

Các đề tài tương tự

 1. cách sử dụng đối tượng Timer
  Gửi bởi lequ0ch0anglt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-09-2011, 01:13 PM
 2. làm sao để timer chờ cho button thực hiện hết lệnh rồi thì timer lặp tiếp
  Gửi bởi chitviv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-07-2011, 04:14 PM
 3. Dừng chương trình chờ Timer thực thi
  Gửi bởi nhonx trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 10:01 PM
 4. MFC - Lớp Timer Bị lỗi ở đâu
  Gửi bởi Cpro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 15-02-2009, 10:49 PM
 5. Cho em hỏi cách set timer cho 1 chu trình với MFC?
  Gửi bởi bboy0303 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-10-2008, 09:22 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn