Nhiều lúc bạn cắm mấy cái media như là external harddrive hay USB vào mà nó ra thông báo:

"Cannot Mount Volume"
Reason: You are not privileged to mount the volume "name_of_media"


Cách sửa chữa như sau:

1. Bật terminal và access vào account root (superuser):
Ví dụ:
C Code:
  1. shell $ su
  2. Password: **********
  3. shell $

2. Sửa file /etc/fstab
C Code:
  1. shell $ gedit /etc/fstab
Sau đó tìm cái media mà bạn cần mount rồi tìm setting của nó.
Ví dụ: mình có một media có thông tin như sau:
C Code:
  1. #Entry for /dev/sdb1 :
  2. UUID=04F83329F83317FE    /media/[Cinema]    ntfs defaults,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=LC_CTYPE=en_US.UTF-8;LC_NUMERIC=ko_KR.UTF-8;LC_TIME=en_US.UTF-8;LC_COLLATE=en_US.UTF-8;LC_MONETARY=ko_KR.UTF-8;LC_MESSAGES=en_US.UTF-8;LC_PAPER=ko_KR.UTF-8;LC_NAME=ko_KR.UTF-8;LC_ADDRESS=ko_KR.UTF-8;LC_TELEPHONE=ko_KR.UTF-8;LC_MEASUREMENT=ko_KR.UTF-8;LC_IDENTIFICATION=ko_KR.UTF-8    0    0

Mình tìm chỗ ntfs
rồi sửa nó thành ntfs-3g, defaults,umask=0 0 0

Cuối cùng nó thành:
C Code:
  1. #Entry for /dev/sdb1 :
  2. UUID=04F83329F83317FE    /media/[Cinema]    ntfs-3g defaults,umask=0 0 0    defaults,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=LC_CTYPE=en_US.UTF-8;LC_NUMERIC=ko_KR.UTF-8;LC_TIME=en_US.UTF-8;LC_COLLATE=en_US.UTF-8;LC_MONETARY=ko_KR.UTF-8;LC_MESSAGES=en_US.UTF-8;LC_PAPER=ko_KR.UTF-8;LC_NAME=ko_KR.UTF-8;LC_ADDRESS=ko_KR.UTF-8;LC_TELEPHONE=ko_KR.UTF-8;LC_MEASUREMENT=ko_KR.UTF-8;LC_IDENTIFICATION=ko_KR.UTF-8    0    0

Sau đó save lại.
[Ghi chú: có thể edit bằng bất cứ text editor nào.]

3. Vẫn trên terminal với quyền root (superuser), mình phải mount volume để sử dụng:
+ đầu tiên, truy cập vào thư mục /media và xem thông tin bên trong
Code:
shell $ cd /media
shell $ ls
cdrom/
tức là mình chưa có folder: [Cinema], vậy là phải tạo.
+ tạo folder để mount
C Code:
  1. shell $ mkdir [Cinema]
+ Cuối cùng, mount volume vừa tạo xong:
C Code:
  1. shell $ mount -a

Vậy là xong, cuối cùng thoát terminal và truy cập sử dụng thôi.