Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Thuật toán tìm kiếm nhị phân trên mảng, lỗi không tìm kiếm được?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định Thuật toán tìm kiếm nhị phân trên mảng, lỗi không tìm kiếm được?

  Bài này là nhập một mảng một chiều , tìm kiếm phần tử x theo nhị phân . Em viết code , phần sắp xếp tăng thì ok , còn phần tìm kiếm ko biết lỗi gì . mấy bro giúp giùm em nhé

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. void Nhap_mang(int a[] , int &n)
  5. {
  6.     printf(" Nhap so phan tu mang : ");
  7.     scanf("%d" , &n);
  8.     for(int i = 0 ; i<n ; i++)
  9.     {
  10.         printf("a[%d] = " , i);
  11.         scanf("%d" , &a[i]);
  12.     }
  13. }
  14.  
  15. void Xuat_mang(int a[] , int n)
  16. {
  17.     for(int i = 0 ; i<n ; i++)
  18.     printf("%d   " , a[i]);
  19. }
  20.  
  21. void Swap (int &a,int &b)
  22. {
  23.     int t = a;
  24.     a=b;
  25.     b=t;
  26. }
  27.  
  28.  
  29. void Sap_xep_tang (int a[] , int n)
  30. {
  31.     int i,j;
  32.     for(i = 0;i<n-1 ; i++)
  33.        for(j = n-1 ; j>i ; j--)
  34.           if(a[j] < a[j-1])
  35.          Swap(a[j] , a[j-1]);
  36. }
  37.  
  38. int Tim_nhi_phan (int a[] , int n , int x)
  39. {
  40.     int l = 0 , r = n - 1 , k;
  41.     while (l<=r)
  42.     {
  43.         k = (l+r)/2;
  44.         if(a[k] == x)
  45.         return k;
  46.         if(a[k]<x)
  47.         k = l+1;
  48.         else
  49.         k = r-1;
  50.     }
  51.     return -1;
  52. }
  53.  
  54. void main()
  55. {
  56.     clrscr();
  57.     int a[20],n,x;
  58.     Nhap_mang (a,n);
  59.     printf(" Mang vua nhap : ");
  60.     Xuat_mang (a,n);
  61.     printf("\nMang duoc sap xep tang: ");
  62.     Sap_xep_tang (a,n);
  63.         Xuat_mang(a,n);
  64.     printf("\n Nhap phan tu x can tim : ");
  65.     scanf("%d" , &x);
  66.     int c = Tim_nhi_phan (a,n,x);
  67.     if (c == -1)
  68.     printf("Ko tim thay phan tu %d", x);
  69.     else
  70.         printf("Tim duoc phan tu %d tai vi tri %d" , x , c);
  71.     getch();
  72. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. void Nhap_mang(int a[] , int &n)
  5. {
  6.     printf(" Nhap so phan tu mang : ");
  7.     scanf("%d" , &n);
  8.     for(int i = 0 ; i<n ; i++)
  9.     {
  10.         printf("a[%d] = " , i);
  11.         scanf("%d" , &a[i]);
  12.     }
  13. }
  14.  
  15. void Xuat_mang(int a[] , int n)
  16. {
  17.     for(int i = 0 ; i<n ; i++)
  18.     printf("%d   " , a[i]);
  19. }
  20.  
  21. void Swap (int &a,int &b)
  22. {
  23.     int t = a;
  24.     a=b;
  25.     b=t;
  26. }
  27.  
  28.  
  29. void Sap_xep_tang (int a[] , int n)
  30. {
  31.     int i,j;
  32.     for(i = 0;i<n-1 ; i++)
  33.        for(j = n-1 ; j>i ; j--)
  34.           if(a[j] < a[j-1])
  35.          Swap(a[j] , a[j-1]);
  36. }
  37.  
  38. int Tim_nhi_phan (int a[] , int n , int x)
  39. {
  40.     int l = 0 , r = n - 1 , k;
  41.     while (l<=r)
  42.     {
  43.         k = (l+r)/2;
  44.         if(a[k] == x)
  45.             return k;
  46.         else if(a[k]<x)
  47.             r = k-1;
  48.         else
  49.             l = k+1;
  50.     }
  51.     return -1;
  52. }
  53.  
  54. void main()
  55. {
  56.     int a[20],n,x;
  57.     Nhap_mang (a,n);
  58.     printf(" Mang vua nhap : ");
  59.     Xuat_mang (a,n);
  60.     printf("\nMang duoc sap xep tang: ");
  61.     Sap_xep_tang (a,n);
  62.         Xuat_mang(a,n);
  63.     printf("\n Nhap phan tu x can tim : ");
  64.     scanf("%d" , &x);
  65.     int c = Tim_nhi_phan (a,n,x);
  66.     if (c == -1)
  67.     printf("Ko tim thay phan tu %d", x);
  68.     else
  69.         printf("Tim duoc phan tu %d tai vi tri %d" , x , c);
  70.     getch();
  71. }

  bài của bạn triển khai thuật toán bị nhầm ,mình sửa lại rồi
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 25-02-2009 lúc 11:14 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Tạm sửa như này, bạn test thử xem
  Chú ý là trước khi tìm kiếm phải sắp xếp đã.
  C Code:
  1. int Tim_nhi_phan (int a[] , int n , int x)
  2. {
  3.     int l = 0 , r = n - 1 , k;
  4.     while (l<=r)
  5.     {
  6.         k = (l+r)/2;
  7.         if(a[k] == x)
  8.              return k;
  9.         if(x<a[k])
  10.                  r = k-1;
  11.         else
  12.              l = k+1;
  13.     }
  14.     return -1;
  15. }

  @Edit: Chậm hơn coder_gate 1 bước

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  bài sửa của coder_gate sai oi
  vẫn ko tìm được x
  bạn hoàng code chính xác
  thanks các bro nhiều

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  1

  giúp giùm mình với.mình cũng vik code giải thuật tìm kiếm nhị phân nhưng bị lỗi.chạy ra kết quả không đúng.
  C Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. void nhapmang(int a[], int &n)
  3. {
  4.   cout<<"Nhap vao so n: ";cin>>n;
  5.   for (int i=0;i<n;i++)
  6.   {
  7.     cout<<"a["<<i<<"]: ";
  8.     cin>>a[i];
  9.   }
  10. }
  11.  
  12. void xuatmang(int a[], int n)
  13. {
  14.      cout<<endl;
  15.      for (int i=0;i<n;i++)
  16.       cout<<a[i]<<" ";
  17. }
  18. int tknp(int a[],int s)
  19. {
  20.     int n;
  21.     int i,start=0,end=n,found=0;
  22.     do
  23.     {
  24.         i=(end+start)/2;
  25.         if(a[i]==s)
  26.         found=1;
  27.         else if (a[i]<s)
  28.         start=i+1;
  29.         else if (a[i]>s)
  30.         end=i-1;
  31.     }
  32.     while(!found&&end>=start);
  33.     if(found==1)
  34.     return i+1;
  35.     else
  36.     return 0;
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.     int a;
  41.     int b;
  42.     int x[100];
  43.     int n;
  44.     int s;
  45.     nhapmang(x,n);
  46.     cout<<"mang vua nhap:\n";
  47.     xuatmang(x,n);
  48.     cout<<"nhap vao so can tim";
  49.     cin>>s;
  50.     b=tknp(x,s);
  51.     if(b==0)
  52.     cout<<"khong co";
  53.     else
  54.     cout<<"vi tri "<<b;
  55.    
  56. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  4

  Mặc định gợi ý cho bạn

  Bạn xem lại thuật toán tìm kiếm của Quanghoang và các phần còn lại của magician1611 nha.Bài của bạn còn thiếu phần sắp xếp.Ak mình không hiểu 1 vấn đề nữa là tại sao khi khai bao tham số cho phần Nhapmang có int &n ???(Bạn nên code đẹp hơn để mọi người dễ nhìn và dễ sửa bài cho bạn)

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Có int &n để bạn ấy muốn nhập n ở trong hàm.
  Khi ra khỏi hàm thì n mang giá trị đã bị thay đổi lần cuối cùng ở trong hàm.
  Um Mani Padme Hum...!!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  16

  mình có cái code tìm kiếm nhị phân nè (binary search) bạn thữ xem sao :
  C++ Code:
  1. giả sữ ta có mảng A có n phần tử, tăng dần cần tìm x trong A
  2.  
  3. int biSearch (int *_a,int x,int n)
  4. {
  5.     int i = 0;
  6.    
  7.    while (i < n)
  8.    {
  9.        int mid = (i + n) / 2 // Lấy phần tử ở giữa;
  10.  
  11.        if(_a[mid] <x) n = mid; // nếu x > a[mid] thì tìm trong nữa đầu
  12.        else
  13.             if(_a[mid] > x) i=mid + 1;   // ngược lại tìm trong nữa sau
  14.             else
  15.                  if (_a[mid] == x) return mid; // nếu a[mid]== x trả về vị trí tìm thấy
  16.    }
  17.    
  18.    return -1;  // không tìm thấy trả về -1
  19. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi coolkg1412 : 16-01-2012 lúc 01:07 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  27

  rất bổ ích, thanks các bro

Các đề tài tương tự

 1. Các Thuật Toán Sắp Xếp & Tìm Kiếm Trên Mảng
  Gửi bởi cò lã trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 15-11-2011, 10:29 AM
 2. Thuật toán tìm kiếm BFS trên VC++?
  Gửi bởi anhhung90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2010, 09:52 PM
 3. Lập trình C++ Thuật toán tìm kiếm mù(theo độ sâu hoặc rộng) và tìm kiếm leo đồi
  Gửi bởi chickentruong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2010, 08:09 PM
 4. Tìm kiếm trên C++ | Tìm kiếm sinh viên trên C++ | Cách xây dựng hàm tìm kiếm?
  Gửi bởi yentinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-05-2009, 05:11 PM
 5. Tìm kiếm trên file! Tìm kiếm xâu mẫu dùng giải thuật Naive | Giúp mình code sai ở đâu
  Gửi bởi totoise trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2009, 08:22 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn