Em muốn làm mảng ký tự 2 chiều trong MFC,cụ thể là thao tác với lớp CString thì phải làm thế nào???
VD em muốn lập mảng thường như thế này
char **A; là được mảng 2 chiều vậy CString phải khởi tạo thế nào