Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Bài tập C++ về mảng 2 chiều, các bạn chỉ giúp???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  29

  Mặc định Bài tập C++ về mảng 2 chiều, các bạn chỉ giúp???

  Đề bài: Viết chương trình cho phép cấp phát ngẫu nhiên 1 ma trận (2 chiều) các số nguyên.Sau đó:
  1. Xuất mảng vừa nhập.
  2. Tìm phần tử lớn nhất của ma trận.
  3. Xuất các phần tử là số nguyên tố.
  4. Tìm phần tử lớn nhất thỏa điều kiện chia hết cho 7.
  5. Tính trung bình cộng các phần tử trên cột lẻ và chia hết cho 3.
  Bài giải(sai oy` ^^). Hic, nó báo lỗi từa lưa hết.
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<math.h>
  3. void nhapmang(int **&a, int m, int n);
  4. void xuatmang(int **&a, int m, int n);
  5. void maxmang(int **&a, int m, int n);
  6. void songuyento(int **&a, int m,int n);
  7. int gtdautienchiahet7(int **&a, int m, int n);
  8. int giatricantim(int **&a, int m, int n);
  9. int cotlechiahet3(int **&a, int m, int n);
  10. int main()
  11. {
  12.     int m,n;
  13.     int **&a;
  14.     cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran:";
  15.     cin>>m;
  16.     cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran:";
  17.     cin>>n;
  18.     cout<<"\n Nhap vao phan tu cua ma tran:"<<nhapmang(a,m,n);
  19.     cout<<"\n Ma tran vua nhap la:"<<xuatmang(a,m,n);
  20.     cout<<"\n Phan tu lon nhat cua ma tran:"<<maxmang(a,m,n);
  21.     cout<<"\n Cac so nguyen to trong ma tran vua nhap:"<<songuyento(a,m,n);
  22.     cout<<"\n Gia tri lon nhat chia het cho 7:"<<giatricantim(a,m,n);
  23.     cout<<"\n Trung binh cong cua cac pt tren cot le chia het cho 3 la:"
  24.         <<cotlechiahet3(a,m,n);
  25.     return 0;
  26. }
  27. void nhapmang(int **&a, int m, int n)
  28. {
  29.     for(int i=0; i<=m; i++)
  30.         for(int j=0; j<=n; j++)
  31.         cout<<"a["<<i<<"]"<<"["<<j<<"]="<<" ";
  32.         cin>>a[i][j];
  33. }
  34. void xuatmang(int **&a, int m, int n)
  35. {
  36.     for(int i=0; i<=m; i++)
  37.         for(int j=0; j<=n; j++)
  38.         cout<<"Mang vua nhap la:"<<" ";
  39.         cout<<a[i][j];
  40. }
  41. void maxmang(int **&a, int m, int n)
  42. {
  43.     int max=a[0][0];
  44.     for(int i=0; i<=m; i++)
  45.         for(int j=0; j<=n; j++)
  46.         if(max<a[i][j])
  47.             a[i][j]=max;
  48.             cout<<a[i][j];
  49.        
  50. }
  51. void songuyento(int **&a, int m,int n)
  52. {
  53.     int max=maxmang(a,m,n);
  54.     for(int i=0; i<=m; i++)
  55.         for(int j=0; j<=n; j++)
  56.         if(a[i][j]%sqrt(max) !=0)
  57.         cout<<"so nguyen to la:"<<a[i][j];
  58. }
  59. int gtdautienchiahet7(int **&a, int m, int n)
  60.     {
  61.         for(int i=0; i<=m; i++)
  62.             for(int j=0; j<=n; j++)
  63.             if(a[i][j]%7==0)
  64.             return a[i][j];
  65.     }
  66. int giatricantim(int **&a, int m, int n)
  67. {
  68.     int max7=gtdautienchiahet7(a,m,n);
  69.     if(max7==0)
  70.     {
  71.         return 0;
  72.     }
  73.     for(int i=0; i<=m; i++)
  74.         for(int j=0; j<=n; j++)
  75.             if(a[i][j]%7==0)
  76.                 max7==(max7>a[i][j])?max7:a[i][j];
  77.     return max7;
  78. }
  79. int cotlechiahet3(int **&a, int m, int n)
  80. {
  81.     int s=0;
  82.     if(n%2!=0)
  83.     {
  84.         for(int i=0; i<=m; i++)
  85.             for(int j=0; j<=n; j++)
  86.                 if(a[i][j]%3=0)
  87.                     s=+a[i][j];
  88.     }
  89.     return s;
  90. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi itthuyloi : 01-04-2009 lúc 01:07 AM.
  Bán Sim ngày sinh cho ace nào sinh ngày 9/2/889 nè, viettel nha 09.72.76.9.2.89 cần thì liên hệ 01263.599.866 nhé!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Nhìn qua mình thấy một vài lỗi:
  C++ Code:
  1. cout<<"\n Nhap vao phan tu cua ma tran:"<<nhapmang(a,m,n);
  sửa
  C++ Code:
  1. cout<<"\n Nhap vao phan tu cua ma tran:";
  2. nhapmang(a,m,n);
  Các chỗ dưới sửa như thế nhé
  Ngoài ra còn mấy chỗ vòng for thì bạn nên cho cái ngoặc vào
  VD
  C++ Code:
  1.     for(int i=0; i<=m; i++)
  2.         for(int j=0; j<=n; j++)
  3.         {                      /////them cai nay
  4.             cout<<"a["<<i<<"]"<<"["<<j<<"]="<<" ";
  5.             cin>>a[i][j];
  6.         }                     ////
  Tự sửa thêm đi bạn nhé.
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Nhìn tổng quan nhé,

  Bạn dùng con trỏ thì phải cấp phát, nếu không cấp phát như kia thì không ổn đâu.

  Demo cho bạn hàm cấp phát và hàm xóa.

  C Code:
  1. int AllocMatrix(int **(&a), int m, int n)
  2. {
  3.      a = new int* [m];
  4.      if (a==NULL) return 0;
  5.      for (int i=0; i< m; ++i)
  6.      {
  7.           a[i] = new int [n];
  8.           if (a[i]==NULL) return 0;
  9.      }
  10.      return 1;
  11. }
  12.  
  13. void DeleteMatrix(int **(&a), int m, int n)
  14. {
  15.      for (int i=0; i< m; ++i)
  16.           delete[] a[i];
  17.      delete[] a;
  18. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  28

  Nếu muốn viết kiểu class thì thế nào vậy bạn, bạn demo cho mình được không

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi duc30121989 Xem bài viết
  Nếu muốn viết kiểu class thì thế nào vậy bạn, bạn demo cho mình được không
  Chiều vừa lôi ra post trên cviet, post lại cho bạn vậy
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. class Matrix
  6. {
  7. private:
  8.     int *data;
  9.     int colums;//so cot
  10.     int rows;//so hang
  11. public:
  12.     Matrix(const int r,const int c)
  13.     {
  14.         rows=r;
  15.         colums=c;
  16.         data=new int[rows*colums];
  17.     }
  18.     Matrix(const Matrix& m)//ham tao sao chep
  19.     {
  20.         rows=m.rows;
  21.         colums=m.colums;
  22.         data=new int[rows*colums];
  23.         for(int i=0;i<rows*colums;i++)
  24.             data[i]=m.data[i];
  25.     }
  26.     ~Matrix()//ham huy
  27.     {
  28.         if(data!=NULL)
  29.         {
  30.             delete[] data;
  31.             data=NULL;
  32.         }
  33.     }
  34.     void SetMatrix(int i,int j,const int x)//nhap cac phan tu cho mang
  35.     {
  36.         data[i*colums+j]=x;
  37.     }
  38.     int GetMatrix(int i,int j)//lay ra 1 phan tu cua ma tran
  39.     {
  40.         return data[i*colums+j];
  41.     }
  42.     //thay doi kich thuoc ma tran
  43.     void resize(int r,int c)
  44.     {
  45.         delete[] data;
  46.         rows=r;
  47.         colums=c;
  48.         data=new int[r*c];
  49.     }
  50.     //toan tu gan 2 ma tran
  51.     Matrix &operator=(Matrix& m)
  52.     {
  53.         int r=m.rows;
  54.         int c=m.colums;
  55.         resize(r,c);
  56.         for(int i=0;i<r*c;i++)
  57.             data[i]=m.data[i];
  58.         return *this;
  59.     }
  60.     //nap chong toan tu cong 2 ma tran
  61.     friend Matrix operator+(const Matrix& m1,const Matrix& m2)
  62.     {
  63.         if (m1.rows!=m2.rows || m1.colums!=m2.colums)
  64.         {
  65.             cout<<"\nKhong the cong 2 ma tran";
  66.             cin.ignore(1);
  67.             exit(1);
  68.         }
  69.         else
  70.         {
  71.             int r=m1.rows;
  72.             int c=m1.colums;
  73.             Matrix m(r,c);
  74.             for(int i=0;i<r*c;i++)
  75.                 m.data[i]=m1.data[i]+m2.data[i];
  76.             return m;
  77.         }
  78.     }
  79.     friend Matrix operator*(const Matrix& m1,const Matrix& m2)
  80.     {
  81.         if (m1.rows!=m2.rows || m1.colums!=m2.colums)
  82.         {
  83.             cout<<"\nKhong the cong 2 ma tran";
  84.             cin.ignore(1);
  85.             exit(1);
  86.         }
  87.         else
  88.         {
  89.             int r=m1.rows;
  90.             int c1=m1.colums;
  91.             int c2=m2.colums;
  92.             Matrix m(r,c2);
  93.             for (int i=0;i<r;i++)
  94.                 for(int j=0;j<c2;j++)
  95.                 {
  96.                     m.data[i*c2+j]=0;
  97.                     for(int k=0;k<c1;k++)
  98.                         m.data[i*c2+j]+=m1.data[i*c1+k]*m2.data[k*c2+j];;
  99.                 }
  100.             return m;
  101.         }
  102.     }
  103.     friend ostream& operator<<(ostream& out,const Matrix& mt)
  104.     {
  105.         for (int i=0;i<mt.rows;i++)
  106.         {
  107.             out<<"\n\n";
  108.             for(int j=0;j<mt.rows;j++)
  109.                 out<<setw(4)<<mt.data[i*mt.colums+j];
  110.         }
  111.         out<<endl;
  112.         return out;
  113.     }
  114. };
  115.  
  116. int main()
  117. {
  118.     Matrix a(3,3),b(3,3);
  119.     Matrix d(5,5),c(1,1);
  120.     //Thiet lap gia tri cho ma tran a
  121.     int i,j;
  122.     for (i=0; i<3; i++)
  123.         for (j=0; j<3; j++)
  124.             a.SetMatrix(i,j,i*3+j);
  125.     cout<<"Ma tran a="<<a;
  126.     //thiet lap b
  127.     for (i=0; i<3; i++)
  128.         for (j=0; j<4; j++)
  129.             b.SetMatrix(i,j,i+j*3);
  130.     cout<<"Ma tran b="<<b;
  131.     //tinh toan;
  132.     c = a + b;
  133.     cout << "\nc = a * b = " << endl << c;
  134.     d = c + b;
  135.     cout << "\nd= c + b = " << endl << d;
  136.     return 0;
  137. }
  Cánh Chym ứ mỏi

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  14

  Mặc định Bài tập C++ về mảng 2 chiều, các bạn chỉ giúp???

  Cho mình hỏi cái này tí:
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<conio.h>
  4. /*Khai bao nguyen mau ham*/
  5. void InitArray(int **A, int row, int colums);
  6. void AddArray(int **A, int **B, int row, int colum);
  7. void DisplayArray(int **A, int row, int colum);
  8. void DeleteArray(int **A, int row);
  9. void main()
  10. {
  11.     clrscr;
  12.     int **A,**B, row, colum;
  13.     cout<<"So dong:";
  14.     cin>>row;
  15.     cout<<"So cot:";
  16.     cin>>colum;
  17.     //Khoi tao cac ma tran
  18.     cout<<"Khoi tao mang A:";
  19.     InitArray(A, row, colum);
  20.     cout<<"Khoi tao mang B:";
  21.     InitArray(B, row, colum);
  22.     //Cong 2 ma tran
  23.     AddArray(A, B, row, colum);
  24.     //Hien thi ma tran ket qua
  25.     DisplayArray(A,row,colum);
  26.     //Giai phong bo nho
  27.     DeleteArray(A,row);
  28.     DeleteArray(B,row);
  29.     getch();
  30. }
  31. void InitArray(int **A, int row, int colum)
  32. {
  33.     A=new int *[row];
  34.     for(int i=0;i<row;i++)
  35.     {
  36.         A[i]=new int [colum];
  37.             for(int j=0;j<colum;j++)
  38.             {  
  39.                 cout<<"Phan tu ["<<i<<","<<j<<"]=";
  40.                 cin>>A[i][j];
  41.             }
  42.     }
  43. }
  44.  
  45. void AddArray(int **A, int **B, int row, int colum)
  46. {
  47.     for(int i=0; i<row; i++)
  48.     for(int j=0; j<colum;j++)
  49.         A[i][j] += B[i][j];
  50. }
  51. void DisplayArray(int **A, int row, int  colum)
  52. {
  53.     for(int i=0; i<row; i++)
  54.         for(int j=0; j<colum; j++)
  55.         cout<<A[i][j]<<" ";
  56.         cout<<endl;
  57. }
  58. void DeleteArray(int **A, int row)
  59. {
  60.     for(int i=0; i<row; i++)
  61.         delete []A[i];
  62.         delete [] A;
  63. }
  Ghi chú: Code này là ví dụ trong quyển GT C++ của BCVT, khi debug (dùng Cfree) thì nó không báo lỗi nhưng không tính được kết quả, tức là thao tác chỉ tới đây thôi rồi dừng lại:

  Có thể cho mình biết tại sao không! Thanks!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  165

  có thể nó sai ở hàm initarray ,bạn thử sửa khai báo 2 mảng động theo kiểu biến toàn cục xem

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  1

  Hơ.Mình cũng đang làm bài này.Tiện tham khảo bài bạn thấy ít vấn đề.
  PHP Code:
  void InitArray(int **Aint rowint colum)
  {
      
  A=new int *[row];
      for(
  int i=0;i<row;i++)
      {
          
  A[i]=new int [colum];
              for(
  int j=0;j<colum;j++)
              {  
                  
  cout<<"Phan tu ["<<i<<","<<j<<"]=";
                  
  cin>>A[i][j];
              }
      }

  Thứ 1:vừa cấp phát động lại vừa nhập giá trị thì có hơi nhập nhằng
  Thứ 2:theo mình thấy việc giải phóng bộ nhớ cũng khá quan trọng.Ở đây làm hơi tùy tiện.Ăn chắc mặc bền :cấp phát xong cần kiểm tra bộ nhớ cần giải phóng không
  Thứ 3:mình đồng ý với kimduquan.Bạn tách làm 2 hàm cho dễ xem xét đồng thời làm theo biến toàn cục.Kiểu như
  PHP Code:
  int AllocMatrix(**A,int row,int colum)
  { *
  A=new int[row*colum];


  Còn nếu chơi theo kiểu con trỏ trỏ tới con trỏ như trên thì
  PHP Code:
  void InitArray(int **(&A), int rowint colum
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi danmach : 28-07-2010 lúc 07:37 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  21

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi danmach Xem bài viết
  Hơ.Mình cũng đang làm bài này.Tiện tham khảo bài bạn thấy ít vấn đề.
  PHP Code:
  void InitArray(int **Aint rowint colum)
  {
      
  A=new int *[row];
      for(
  int i=0;i<row;i++)
      {
          
  A[i]=new int [colum];
              for(
  int j=0;j<colum;j++)
              {  
                  
  cout<<"Phan tu ["<<i<<","<<j<<"]=";
                  
  cin>>A[i][j];
              }
      }

  Thứ 1:vừa cấp phát động lại vừa nhập giá trị thì có hơi nhập nhằng
  Thứ 2:theo mình thấy việc giải phóng bộ nhớ cũng khá quan trọng.Ở đây làm hơi tùy tiện.Ăn chắc mặc bền :cấp phát xong cần kiểm tra bộ nhớ cần giải phóng không
  Thứ 3:mình đồng ý với kimduquan.Bạn tách làm 2 hàm cho dễ xem xét đồng thời làm theo biến toàn cục.Kiểu như
  PHP Code:
  int AllocMatrix(**A,int row,int colum)
  { *
  A=new int[row*colum];


  Còn nếu chơi theo kiểu con trỏ trỏ tới con trỏ như trên thì
  PHP Code:
  void InitArray(int **(&A), int rowint colum
  mình cũng đang làm bài này.Mình gặp phải 1 số vấn đề về giải phóng bộ nhớ như bạn danmach nói.Danmach có thể nói rõ hơn vấn đề này cho mình và các ae khác được không?Có dòng code demo thì tốt quá.Thanks!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  288

  Thứ 2:theo mình thấy việc giải phóng bộ nhớ cũng khá quan trọng.Ở đây làm hơi tùy tiện.Ăn chắc mặc bền :cấp phát xong cần kiểm tra bộ nhớ cần giải phóng không
  không hiểu ý bạn lắm. có phải ý bạn là kiểm tra bộ nhớ có được cấp phát( lỗi thiếu bộ nhớ) chăng.

Các đề tài tương tự

 1. giúp em bài tập về mảng 1 chiều
  Gửi bởi sooyoo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-03-2013, 08:43 AM
 2. Cách truyền mang 1 chiều cho hàm bài con trỏ và mảng một chiều ai có thể giải thích giúp mình
  Gửi bởi biencute trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 21-03-2012, 09:00 AM
 3. Giúp em bài tập về mảng 1 và 2 chiều
  Gửi bởi vic_trongkhang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-10-2009, 08:28 AM
 4. 1 bài về mảng một chiều có bạn nào có thể giúp mình được ko?
  Gửi bởi kellypham trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-12-2007, 04:28 AM
 5. Mảng hai chiều, ma phương. Cần giúp đỡ
  Gửi bởi cardinaltrieu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 21-03-2007, 11:26 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn