Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Form.Designer.cs????

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Mặc định Form.Designer.cs????

  PHP Code:
  namespace WindowsApplication1
  {
      
  partial class Form2
      
  {
          
  /// <summary>
          /// Required designer variable.
          /// </summary>
          
  private System.ComponentModel.IContainer components null;

          
  /// <summary>
          /// Clean up any resources being used.
          /// </summary>
          /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
          
  protected override void Dispose(bool disposing)
          {
              if (
  disposing && (components != null))
              {
                  
  components.Dispose();
              }
              
  base.Dispose(disposing);
          }

          
  #region Windows Form Designer generated code

          /// <summary>
          /// Required method for Designer support - do not modify
          /// the contents of this method with the code editor.
          /// </summary>
          
  private void InitializeComponent()
          {
              
  this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
              
  this.linkLabel1 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();
              
  this.linkLabel2 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();
              ((
  System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
              
  this.SuspendLayout();
              
  // 
              // pictureBox1
              // 
              
  this.pictureBox1.Image = global::WindowsApplication1.Properties.Resources.logo1;
              
  this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(98);
              
  this.pictureBox1.Name "pictureBox1";
              
  this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(13990);
              
  this.pictureBox1.TabIndex 0;
              
  this.pictureBox1.TabStop false;
              
  // 
              // linkLabel1
              // 
              
  this.linkLabel1.AutoSize true;
              
  this.linkLabel1.Location = new System.Drawing.Point(6116);
              
  this.linkLabel1.Name "linkLabel1";
              
  this.linkLabel1.Size = new System.Drawing.Size(18313);
              
  this.linkLabel1.TabIndex 1;
              
  this.linkLabel1.TabStop true;
              
  this.linkLabel1.Text "Contact email: sales@huukhang.com";
              
  this.linkLabel1.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel1_LinkClicked);
              
  // 
              // linkLabel2
              // 
              
  this.linkLabel2.AutoSize true;
              
  this.linkLabel2.Location = new System.Drawing.Point(8148);
              
  this.linkLabel2.Name "linkLabel2";
              
  this.linkLabel2.Size = new System.Drawing.Size(20713);
              
  this.linkLabel2.TabIndex 2;
              
  this.linkLabel2.TabStop true;
              
  this.linkLabel2.Text "Visit our site at http://www.huukhang.com";
              
  this.linkLabel2.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel2_LinkClicked);
              
  // 
              // Form2
              // 
              
  this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F13F);
              
  this.AutoScaleMode System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
              
  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292273);
              
  this.Controls.Add(this.linkLabel2);
              
  this.Controls.Add(this.linkLabel1);
              
  this.Controls.Add(this.pictureBox1);
              
  this.Name "Form2";
              
  this.Text "Form2";
              
  this.Load += new System.EventHandler(this.Form2_Load);
              ((
  System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
              
  this.ResumeLayout(false);
              
  this.PerformLayout();

          }

          
  #endregion

          
  private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
          private 
  System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1;
          private 
  System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel2;
      }

  mình chưa hiểu nhiều về wf các bác cho hỏi "code thuộc Form.Designer.cs" là khi mình thiết kế Form nó tự phát sinh ra là đủ hay mình phải bổ sung vào nữa.bác nào biết giải thích kĩ dùm em vấn đề này nha.thanks all

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Khi bạn dùng VS thì khi tạo winform,bạn chỉ cần kéo thả là cái VS này nó sẽ tự sinh code cho bạn,bản chẳng cần quan tâm đến code này đâu,nhưng các sự kiện,các class xử lý thì ban phải tự code
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  bài minh làm gồm 2 linklabel va 1 pictureBox khi vào trong form.desinger.cs chi thấy đoạn code sau
  PHP Code:
  namespace WindowsApplication1
  {
      
  partial class Form2
      
  {
          
  /// <summary>
          /// Required designer variable.
          /// </summary>
          
  private System.ComponentModel.IContainer components null;

          
  /// <summary>
          /// Clean up any resources being used.
          /// </summary>
          /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
          
  protected override void Dispose(bool disposing)
          {
              if (
  disposing && (components != null))
              {
                  
  components.Dispose();
              }
              
  base.Dispose(disposing);
          }
          
          private 
  System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
          private 
  System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1;
          private 
  System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel2
  còn trong sách hương dẫn thì nó có thêm
  PHP Code:
  #region Windows Form Designer generated code

          /// <summary>
          /// Required method for Designer support - do not modify
          /// the contents of this method with the code editor.
          /// </summary>
          
  private void InitializeComponent()
          {
              
  this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
              
  this.linkLabel1 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();
              
  this.linkLabel2 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();
              ((
  System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
              
  this.SuspendLayout();
              
  // 
              // pictureBox1
              // 
              
  this.pictureBox1.Image = global::WindowsApplication1.Properties.Resources.logo1;
              
  this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(98);
              
  this.pictureBox1.Name "pictureBox1";
              
  this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(13990);
              
  this.pictureBox1.TabIndex 0;
              
  this.pictureBox1.TabStop false;
              
  // 
              // linkLabel1
              // 
              
  this.linkLabel1.AutoSize true;
              
  this.linkLabel1.Location = new System.Drawing.Point(6116);
              
  this.linkLabel1.Name "linkLabel1";
              
  this.linkLabel1.Size = new System.Drawing.Size(18313);
              
  this.linkLabel1.TabIndex 1;
              
  this.linkLabel1.TabStop true;
              
  this.linkLabel1.Text "Contact email: sales@huukhang.com";
              
  this.linkLabel1.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel1_LinkClicked);
              
  // 
              // linkLabel2
              // 
              
  this.linkLabel2.AutoSize true;
              
  this.linkLabel2.Location = new System.Drawing.Point(8148);
              
  this.linkLabel2.Name "linkLabel2";
              
  this.linkLabel2.Size = new System.Drawing.Size(20713);
              
  this.linkLabel2.TabIndex 2;
              
  this.linkLabel2.TabStop true;
              
  this.linkLabel2.Text "Visit our site at http://www.huukhang.com";
              
  this.linkLabel2.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel2_LinkClicked);
              
  // 
              // Form2
              // 
              
  this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F13F);
              
  this.AutoScaleMode System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
              
  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292273);
              
  this.Controls.Add(this.linkLabel2);
              
  this.Controls.Add(this.linkLabel1);
              
  this.Controls.Add(this.pictureBox1);
              
  this.Name "Form2";
              
  this.Text "Form2";
              
  this.Load += new System.EventHandler(this.Form2_Load);
              ((
  System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
              
  this.ResumeLayout(false);
              
  this.PerformLayout();

          }

          
  #endregion 
  mình mới tiếp cận với winform mình không hiểu mình tưởng phải khai báo thêm vậy là trong wa trình thiết kế mình không cần wan tâm nhiều tới phần code trong f.desinger.cs phải không bạn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Nếu bạn mới tiếp cận với Visual thì theo mình bạn cứ nên dùng control "kéo thả" sau đó khi bạn quen với nó rồi thì dùng code tạo giao diện để biết rõ hơn thằng vs nó làm cái quái gì trong đó mà ra được cái form như zầy .

  Còn câu hỏi của bạn thì vs hỗ trợ cho bạn, nó đảm bảo là đầy đủ những gì bạn đã làm trên giao diện rồi bạn không cần phải quá bận tâm đến phần này nếu yêu cầu của bạn chỉ là tạo ra ứng dụng và run được .

  good luck.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Bài viết
  28

  Hầu như các control mà bạn kéo thả bên Form.Design sẽ được khởi tạo tất cả bên file form.desinger.cs .
  Trong đó chứa khai báo của Class Form2 bạn và một số method :
  private void InitializeComponent() //khởi tạo các properties cho các control của form

  Code:
  this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
        this.linkLabel1 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();
        this.linkLabel2 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
        this.SuspendLayout();
        // 
        // pictureBox1
        // 
        this.pictureBox1.Image = global::WindowsApplication1.Properties.Resources.logo1;
        this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(9, 8);
        this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
        this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(139, 90);
        this.pictureBox1.TabIndex = 0;
        this.pictureBox1.TabStop = false;
        // 
        // linkLabel1
        // 
        this.linkLabel1.AutoSize = true;
        this.linkLabel1.Location = new System.Drawing.Point(6, 116);
        this.linkLabel1.Name = "linkLabel1";
        this.linkLabel1.Size = new System.Drawing.Size(183, 13);
        this.linkLabel1.TabIndex = 1;
        this.linkLabel1.TabStop = true;
        this.linkLabel1.Text = "Contact email: sales@huukhang.com";
        this.linkLabel1.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel1_LinkClicked);
        // 
        // linkLabel2
        // 
        this.linkLabel2.AutoSize = true;
        this.linkLabel2.Location = new System.Drawing.Point(8, 148);
        this.linkLabel2.Name = "linkLabel2";
        this.linkLabel2.Size = new System.Drawing.Size(207, 13);
        this.linkLabel2.TabIndex = 2;
        this.linkLabel2.TabStop = true;
        this.linkLabel2.Text = "Visit our site at http://www.huukhang.com";
        this.linkLabel2.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel2_LinkClicked);
        // 
        // Form2
        // 
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273);
        this.Controls.Add(this.linkLabel2);
        this.Controls.Add(this.linkLabel1);
        this.Controls.Add(this.pictureBox1);
        this.Name = "Form2";
        this.Text = "Form2";
        this.Load += new System.EventHandler(this.Form2_Load);
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();
  .....
  và một số khai báo thành viên của Form đó chính là các control trên Form.
  Code:
      private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
      private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1;
      private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel2;
  bigdog

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Mặc định Form.Designer.cs????

  thanks all đã giải thích!!!!

Các đề tài tương tự

 1. Mất giao diện (mất hết code trong Windows Form Designer generated code) trong khi thiết kế?
  Gửi bởi violent_feeling trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 04:19 PM
 2. Algorithm gặp lỗi ở form.cs và form.designer.cs khi debug ứng dụng windows form
  Gửi bởi itc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 18-02-2012, 10:36 PM
 3. Dùng button ở form cha để gọi form em và truyền dữ liệu từ form anh qua form em
  Gửi bởi chitviv trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-10-2011, 10:32 PM
 4. Windows Form Designer generated code !
  Gửi bởi anhdk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-01-2008, 01:05 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn