Cả HttpContext.Current.Session["session"] và Session["session"] đều dùng để lấy và lưu giá trị của 1 session phải không ạ?
- Với HttpContext.Current.Session["session"] có thể dùng trong static method và non-static method, còn Session["session"] dùng trong static method thì báo lỗi . Ai biết 2 cái này khác nhau như thế nào cho mình biết được không ạ ? Cảm ơn nhiều