Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Bàn về code đổi chuổi số thành chữ (đọc số)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  9

  Talking Bàn về code đổi chuổi số thành chữ (đọc số)

  Các pác pro ôi! Mình mới học C, thầy cho đề bài là đọc chuổi số thành chữ.
  VD: '123' đọc là một trăm hai mươi ba.

  Có các pac pro post một số bài nhưng chưa hoàn chỉnh được.

  VD: '10' đọc là mười không.....

  Có pác pro nào giúp cho em coade hoàn thiện không.

  THành thật biết ơn!!!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  9

  mình có cái này nhưng chạy chưa chuẩn các '10', '100' ....
  Code:
  #include <string.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  //Ham doi chu thanh so
  /*void doichu(int i, int l, char st[10])
  {
    switch(st[i])
    {
     case '0': if ((l-1-i)%3!=1)
  		printf("Khong\t");
  		break;
     case '1': if((l-1-i)%3!=1)
  		printf("Mot\t");
  		break;
     case '2': printf("Hai\t"); break;
     case '3': printf("Ba\t"); break;
     case '4': printf("Bon\t"); break;
     case '5': printf("Nam\t"); break;
     case '6': printf("Sau\t"); break;
     case '7': printf("Bay\t"); break;
     case '8': printf("Tam\t"); break;
     case '9': printf("Chin\t"); break;
    }
  }
  // Ham don vi
  void donvi(int i, int l, char st[20])
  {
  switch((l-1-i)%3)
    {
     case 0: switch((l-i)/3)
  	 {
  	 case 1: printf("ngan\t");break;
  	 case 2: printf("trieu\t");break;
  	 case 3: printf("ty\t");break;
  	 }; break;
     case 1: if (st[i]=='0')
  		  printf("Le\t");
  	   if(st[i]!='0')
  		  printf("muoi\t");
  	   break;
     case 2: printf("tram\t"); break;
    };
  }
  //////////////////////////////////////////
  void main()
  {
  	int i,j,l;
  	char so[15];
  	clrscr();
  	printf("Nhap chuoi so: ");
  	gets(so);
  	l=strlen(so);
  	for(i=0;i<l;i++)
  	 { doichu(i,l,so);
  	  donvi(i,l,so);
  	 }
  	getch();
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Các pác pro ôi! Mình mới học C, thầy cho đề bài là đọc chuổi số thành chữ.
  Cái này trên diễn đàn không thiếu, bạn chịu khó search đê. Có đến hàng chục code và bài viết về vấn đề này rồi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  9

  kekeke a!
  Các bài viết minh đã xem hết rùi, có tất cả 3 code nhưng code nào cũng có nhược điểm là đọc không đạt yêu cầu.
  VD: '100' thì đọc là "một trăm lẽ không"
  '10' thì đọc là mười không !!!!!!!!!!!!!

  Pác giúp em đi.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  134

  Thì thêm 1,2 cái if nữa thôi. Ví dụ

  Code:
  if (number == 10)
    printf ("Muoi");

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định Bàn về code đổi chuổi số thành chữ (đọc số)

  Vậy thì xem code mình làm đi
  Code:
  //mot, hai, ba, bon, nam, sau, bay, tam, chin, muoi <=> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  //muoi`, tram             ngan, trieu, ty
  //linh, muoi
  //lam
  //*Han che so chu so trong kieu int
  //Khoang 10 chu so la ok
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  
  void num1(int x);
  void num2(int x);
  void num3(int x);
  void speaknum(int x);
  
  int main()
  {
    int n;
    printf("- Voi trinh bien dich IDE thi int 4 byte nen nhap n<=4 294 967 295\n- Voi trinh bien dich tren DOS n<=32767");
    printf("\n * Nhap so can doc: ");scanf("%d",&n);
    speaknum(n);
  }
  
  void num1(int x)
  {
    char ch[11][6]={"khong","mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"};
    printf("%s ",ch[x]);
  }
  
  void num2(int x)
  {
    int a,b;
    a=x/10;
    b=x%10;
    if (b==0)
    {
      if (a==1) printf("muoi` ");
      else {num1(a);printf("muoi ");}
    }
    else
    {
      if (a==1) {printf("muoi` ");num1(b);}
      else {num1(a);printf("muoi ");num1(b);}
    }
  }
  
  void num3(int x)
  {
    int a,b,c;
    c=x%10;
    x=x/10;
    b=x%10;
    a=x/10;
    if (b==0)
    {
      if (c==0)
      {
        num1(a);printf("tram ");
      }
      else
      {
        num1(a);printf("tram linh ");num1(c);
      }
    }
    else if (c==0 && b!=0)
    {
      if (b==1) {num1(a);printf("tram muoi` ");}
      else if (b==5) {num1(a);printf("tram lam muoi ");}
      else {num1(a);printf("tram ");num1(b);printf("muoi ");}
    }
    else
    {
     if (b==1) {num1(a);printf("tram muoi` ");num1(c);}
     else if (b==5) {num1(a);printf("tram lam muoi ");num1(c);}
     else {num1(a);printf("tram ");num1(b);printf("muoi ");num1(c);}
    }
  }
  
  void speaknum(int x)
  {
     if (x==0) {printf("khong ");exit(1);}
     char ch [4][6]={"nghin","trieu","ti"};
     int a[5],i=0;
     while (x%1000!=x)
     {
       a[i]=x%1000;
       x=x/1000;
       i++;
     }
     a[i]=x;
     if (a[i]>99)num3(a[i]);
     else if (a[i]>9) num2(a[i]);
     else num1(a[i]);
     if (i>0) printf("%s ",ch[i-1]);
     while (i>0)
     {
       i--;
       if (a[i]!=0) {num3(a[i]);if (i>0) printf("%s ",ch[i-1]);}
     }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 04-03-2009 lúc 06:42 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  74

  mình đóng góp thêm bài của mình,các bạn xem rồi cho ý kiến nhé:
  Code:
  #include <stdio.h>
  
  void dich(int so);
  int mu(int n);
  int kt(int n,int m);
  
  char* chso[11]={"khong","mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"};
  int bac[10]={1,1,1,3};
  char* chu[10]={"","muoi","tram","nghin"};
  
  int main(){
   dich(12356);
  }
  void dich(int so){
    int i,tg;
    int gt[10];
  	tg=so;
    for(i=0;tg>0;i++){
      gt[i]=tg%mu(bac[i]);
      tg/=mu(bac[i]);
    }
    //printf("%d %d",gt[i-1],i);
    --i;
    for(;i>=0;i--){
      if(gt[i]>9){
       dich(gt[i]);
      } else
      if(kt((gt[i]),bac[i])) printf("%s ",chso[gt[i]]);
      printf("%s ",chu[i]);
    }
  }
  int mu(int n){
    int i,tg=1;
    for(i=1;i<=n;i++) tg*=10;
    return tg;
  }
  int kt(int so,int bac){
    if((so==0)&&(bac==0)) return 0;
    if((so==1)&&(bac==1)) return 0;
    if((so==0)&&(bac==1)) return 0;
    return 1;
  }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  9

  Bài này bảo đảm Ok, từ 500 bài tập C trên diễn đàn
  Nhập một số nguyên n (n<2 tỷ) đổi số vừa nhập sang chữ .
  Ví dụ: n=1958274869 xuất kết quả: Mot ty chin tram nam muoi tam trieu hai tram bay muoi bon ngan tam tram sau muoi chin
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <string.h>
  4. char s[50] = "";
  5.  
  6. char *bachuso(unsigned int n)
  7. {
  8.   char kyso[10][5]= {"", "mot", "hai", "ba", "bon", "nam", "sau",
  9.                     "bay", "tam", "chin"};
  10.   int donvi, chuc, tram;
  11.  
  12.   s[0] = 0;
  13.   donvi = n % 10;
  14.   n /= 10;
  15.   chuc = n % 10;
  16.   tram = n / 10;
  17.   if (tram > 0)
  18.   {
  19.     strcat(s, kyso[tram]);
  20.     strcat(s, " tram ");
  21.   }
  22.   if (chuc > 0)
  23.   {
  24.     if (chuc== 1)
  25.        strcat(s, "muoi ");
  26.     else
  27.     {
  28.        strcat(s, kyso[chuc]);
  29.        strcat(s, " muoi ");
  30.     }
  31.   }
  32.   if (donvi > 0)
  33.   {
  34.      if (chuc == 0 && tram != 0)
  35.        strcat(s, "le ");
  36.      if (donvi == 1)
  37.        strcat(s, "mot");
  38.      else if (donvi == 5 && (chuc != 0 || tram != 0))
  39.        strcat(s, "lam");
  40.      else if (donvi == 5 && (chuc = 0 || tram != 0))
  41.        strcat(s, "nam");
  42.      else
  43.        strcat(s, kyso[donvi]);
  44.   }
  45.   return s;
  46. }
  47.  
  48. void main()
  49. {
  50.   unsigned long n;
  51.   unsigned ngan, trieu, ty, donvi;
  52.   char chuoi[200];
  53.  
  54.   printf("\nNhap mot so: ");
  55.   scanf("%ld", &n);
  56.   printf("So %ld doc bang chu la :\n", n);
  57.   if (n == 0)
  58.     printf("khong");
  59.   else
  60.   {
  61.      donvi = n % 1000;
  62.      n /= 1000;
  63.      ngan = n % 1000;
  64.      n /= 1000;
  65.      trieu = n % 1000;
  66.      ty = n / 1000;
  67.      chuoi[0] = 0;
  68.      if (ty > 0)
  69.        printf("%s ty ", bachuso(ty));
  70.      if (trieu > 0)
  71.        printf("%s trieu ", bachuso(trieu));
  72.      if (ngan > 0)
  73.        printf("%s ngan ", bachuso(ngan));
  74.      if (donvi > 0)
  75.        printf("%s", bachuso(donvi));
  76.   }
  77.  
  78.   getch();
  79. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 17-03-2009 lúc 08:25 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  0

  cám ơn bạn bethaophuong2004 nhiều nha

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  Tp. Hồ Chí Minh
  Bài viết
  64

  Smile Đọc số lên đến hơn 2 tỉ

  Các bạn tham khảo xem sao nha!
  PHP Code:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "string.h"
  #include "math.h"
  #define minlong -2147483648 
  #define maxlong  2147483647
  char docso[][10]={"khong ","mot ","hai ","ba ","bon ","nam ","sau ","bay ","tam ","chin "};
  char donvi[][10]={" ","muoi ","tram ","nghin ","muoi ","tram ","trieu ","muoi ","tram ","ti "};

  void main()
  {    
  long n,m
      
  int a[10];    
      
  char c;
    do
    {
      
  printf("\nNhap N (%ld<=N<=%ld): N= ",minlong,maxlong);    //if ban nhap gia tri vuot qua pham vi cua kieu 'long' 
      
  scanf("%ld",&n);                                    //thi may se lay gtri ngau nhien thuoc kieu 'long'
      
  m=n;
      
  char s[150]="";
      if(
  n<0strcat(s,"Am ");                                //if n<0 => doc so am
      
  int i=0;
      do
      {    
  a[i++]=abs(m%10);
          
  m/=10;
      } while(
  m!=0);

      for(
  int j=i-1;j>=0;j--) 
          {    if(
  a[j]==&& strcmp(donvi[j],"muoi ")==0)    
                         {    
  strcat(s," muoi` ");        //if chu so hang chuc =1 thi chi doc la 'muoi`'.
                  
  continue;                    //Vd: 12000,115,1015,1117
              
  }
          
              if((
  a[j]==&& a[j-1]==&& a[0]==0) || (j==&& a[j]==&& i!=1)) continue;//Vd: 1000 chi doc la 'mot nghin'
              
              
  if(a[j]==&& (strcmp(donvi[j],"nghin ")==|| strcmp(donvi[j],"trieu ")==0)) 
              {    
  strcat(s,donvi[j]);
                      continue;                            
  //if chu so hang nghin,trieu=0 thi chi doc 'nghin' hoac 'trieu' thoi 
              
  }                                    // ma khong doc them so 'khong ' vao        

              
  if(strcmp(donvi[j],"muoi ")==&& a[j]==&& a[j-1]!=0)        
                                          {    
  strcat(s,"linh ");
                                              continue;        
  //Neu chu so hang chu =0 thi doc la 'linh '
                                          
  }
          
              if(
  a[j]==&& strcmp(donvi[j],"muoi ")==0) continue;        //if j la hang chuc(trieu,nghin)+a[j]=0 thi bo qua 

              
  if(strcmp(donvi[j+1],"muoi ")==&& a[j]==&& a[j+1]!=&& i!=j+1)    
                                  {    
  strcat(s,"lam ");
                                          
  strcat(s,donvi[j]);        //doc 'lam ' doi voi so 5.VD: 35
                                      
  continue;
                                  }
              
              
  strcat(s,docso[a[j]]);        //s=s+docso[a[j]]
              
  strcat(s,donvi[j]);        //s=s+donvi[j]
              
          
  }
      
  printf("\nSo %ld doc la: %s \n",n,s);
      
  printf("\nPress ESC=>Exit \t\t Keypress=>Continue ");
      
  c=getch();
    } while(
  c!=27);        //27 la ma cua ESC

  Hơi khó hiểu ??????
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thiendiep_it : 09-01-2010 lúc 03:21 PM.
  Hãy quyết định và đấu tranh
  Để hạnh phúc và hi vọng!
  --------Thiên Điệp --> http://khmt.lifeme.net

Các đề tài tương tự

 1. code tìm chuỗi con trong chuỗi lớn bị lỗi khó hiểu..mọi người giúp mình vơi
  Gửi bởi giophieulang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-05-2012, 10:35 AM
 2. Code cắt chuỗi bằng lập trình C#, ai cần thì lấy
  Gửi bởi convitcon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 03-12-2010, 04:43 PM
 3. Cắt đầu và cắt cuối 1 chuỗi - Bạn nào sửa hộ mình code với
  Gửi bởi lex_luthor_vn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 02-09-2009, 12:53 PM
 4. cho hỏi cái code về chuỗi này sai ở đâu
  Gửi bởi thanhlinhhue trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-12-2008, 12:28 PM
 5. Code xử lý chèn, và nối chuỗi trong C++. Hàm chèn chuỗi không chạy được?
  Gửi bởi luckyluke trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 01-03-2008, 04:56 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn