Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: lấy thông tin về phần cứng máy tính trong C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Mặc định lấy thông tin về phần cứng máy tính trong C#?

  mình muốn dùng .NET để lấy thông tin về toàn bộ phần cứng của máy tính mà chưa biết làm thế nào?mong các bạn giúp đỡ
  thanks
  Time

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  15

  Sao lại post bài trong box hướng dẫn thế này ? nhờ MOD chuyễn topic này qua box Hỏi/Đáp nhé

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Text;
  3. using System.Management;//[COLOR="Red"]sử dụng namespace này
  4. [/COLOR]
  5. {
  6.     public class WMI
  7.     {        
  8.         /// <summary>
  9.         /// method to retrieve the selected HDD's serial number
  10.         /// </summary>
  11.         /// <param name="strDriveLetter">Drive letter to retrieve serial number for</param>
  12.         /// <returns>the HDD's serial number</returns>
  13.         public string GetHDDSerialNumber(string drive)
  14.         {
  15.             //check to see if the user provided a drive letter
  16.             //if not default it to "C"
  17.             if (drive == "" || drive == null)
  18.             {
  19.                 drive = "C";
  20.             }
  21.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  22.             //DevideID using WQL
  23.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  24.             //bind our management object
  25.             disk.Get();
  26.             //return the serial number
  27.             return disk["VolumeSerialNumber"].ToString();
  28.         }
  29.  
  30.         /// <summary>
  31.         /// method to retrieve the HDD's freespace
  32.         /// </summary>
  33.         /// <param name="drive">Drive letter to get free space from (optional)</param>
  34.         /// <returns>The free space of the selected HDD</returns>
  35.         public double GetHDDFreeSpace(string drive)
  36.         {
  37.             //check to see if the user provided a drive letter
  38.             //if not default it to "C"
  39.             if (drive == "" || drive == null)
  40.             {
  41.                 drive = "C";
  42.             }
  43.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  44.             //DevideID using WQL
  45.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  46.             //bind our management object
  47.             disk.Get();
  48.             //return the free space amount
  49.             return Convert.ToDouble(disk["FreeSpace"]);
  50.         }
  51.  
  52.         /// <summary>
  53.         /// method to retrieve the HDD's size
  54.         /// </summary>
  55.         /// <param name="drive">Drive letter to get free space from (optional)</param>
  56.         /// <returns>The free space of the selected HDD</returns>
  57.         public double getHDDSize(string drive)
  58.         {
  59.             //check to see if the user provided a drive letter
  60.             //if not default it to "C"
  61.             if (drive == "" || drive == null)
  62.             {
  63.                 drive = "C";
  64.             }
  65.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  66.             //DevideID using WQL
  67.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  68.             //bind our management object
  69.             disk.Get();
  70.             //return the HDD's initial size
  71.             return Convert.ToDouble(disk["Size"]);
  72.         }
  73.  
  74.         /// <summary>
  75.         /// method to find out the IPEnabled of
  76.         /// the network adapter
  77.         /// </summary>
  78.         /// <returns></returns>
  79.         public bool IsIPEnabled()
  80.         {
  81.             //create out management class object using the
  82.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  83.             //of the network adapter
  84.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  85.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  86.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  87.             bool enabled = false;
  88.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  89.             {
  90.                 //get the status of the first adapter then
  91.                 //exit the loop
  92.                 enabled = (bool)obj["IPEnabled"];
  93.                 break;
  94.                 //dispose of the object
  95.                 obj.Dispose();
  96.             }
  97.             //return the IPEnabled status
  98.             return enabled;
  99.         }
  100.  
  101.         /// <summary>
  102.         /// Returns MAC Address from first Network Card in Computer
  103.         /// </summary>
  104.         /// <returns>MAC Address in string format</returns>
  105.         public string FindMACAddress()
  106.         {
  107.             //create out management class object using the
  108.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  109.             //of the network adapter
  110.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  111.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  112.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  113.             string address = String.Empty;
  114.             //loop through all the objects we find
  115.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  116.             {
  117.                 if (address == String.Empty)  // only return MAC Address from first card
  118.                 {
  119.                     //grab the value from the first network adapter we find
  120.                     //you can change the string to an array and get all
  121.                     //network adapters found as well
  122.                     //check to see if the adapter's IPEnabled
  123.                     //equals true
  124.                     if ((bool)obj["IPEnabled"] == true)
  125.                     {
  126.                         address = obj["MacAddress"].ToString();
  127.                     }
  128.                 }
  129.                 //dispose of our object
  130.                 obj.Dispose();
  131.             }
  132.             //replace the ":" with an empty space, this could also
  133.             //be removed if you wish
  134.             address = address.Replace(":", "");
  135.             //return the mac address
  136.             return address;
  137.         }
  138.  
  139.         /// <summary>
  140.         /// method to retrieve the network adapters
  141.         /// default IP gateway using WMI
  142.         /// </summary>
  143.         /// <returns>adapters default IP gateway</returns>
  144.         public string GetDefaultIPGateway()
  145.         {
  146.             //create out management class object using the
  147.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  148.             //of the network adapter
  149.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  150.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  151.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  152.             string gateway = String.Empty;
  153.             //loop through all the objects we find
  154.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  155.             {
  156.                 if (gateway == String.Empty)  // only return MAC Address from first card
  157.                 {
  158.                     //grab the value from the first network adapter we find
  159.                     //you can change the string to an array and get all
  160.                     //network adapters found as well
  161.                     //check to see if the adapter's IPEnabled
  162.                     //equals true
  163.                     if ((bool)obj["IPEnabled"] == true)
  164.                     {
  165.                         gateway = obj["DefaultIPGateway"].ToString();
  166.                     }
  167.                 }
  168.                 //dispose of our object
  169.                 obj.Dispose();
  170.             }
  171.             //replace the ":" with an empty space, this could also
  172.             //be removed if you wish
  173.             gateway = gateway.Replace(":", "");
  174.             //return the mac address
  175.             return gateway;
  176.         }
  177.  
  178.         /// <summary>
  179.         /// Return processorId from first CPU in machine
  180.         /// </summary>
  181.         /// <returns>[string] ProcessorId</returns>
  182.         public string GetCPUId()
  183.         {
  184.             string cpuInfo =  String.Empty;            
  185.             //create an instance of the Managemnet class with the
  186.             //Win32_Processor class
  187.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  188.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  189.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  190.             //start our loop for all processors found
  191.             foreach(ManagementObject obj in objCol)
  192.             {
  193.                 if(cpuInfo == String.Empty)
  194.                 {
  195.                     // only return cpuInfo from first CPU
  196.                     cpuInfo = obj.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();
  197.                 }            
  198.             }
  199.             return cpuInfo;        
  200.         }
  201.  
  202.         /// <summary>
  203.         /// method for retrieving the CPU Manufacturer
  204.         /// using the WMI class
  205.         /// </summary>
  206.         /// <returns>CPU Manufacturer</returns>
  207.         public string GetCPUManufacturer()
  208.         {
  209.             string cpuMan = String.Empty;
  210.             //create an instance of the Managemnet class with the
  211.             //Win32_Processor class
  212.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  213.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  214.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  215.             //start our loop for all processors found
  216.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  217.             {
  218.                 if (cpuMan == String.Empty)
  219.                 {
  220.                     // only return manufacturer from first CPU
  221.                     cpuMan = obj.Properties["Manufacturer"].Value.ToString();
  222.                 }
  223.             }
  224.             return cpuMan;        
  225.         }
  226.  
  227.         /// <summary>
  228.         /// method for retrieving the CPU status
  229.         /// using the WMI class
  230.         /// </summary>
  231.         /// <returns>the CPU status</returns>
  232.         public string GetCPUStatus()
  233.         {
  234.             string cpuStatus = String.Empty;
  235.             //create an instance of the Managemnet class with the
  236.             //Win32_Processor class
  237.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  238.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  239.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  240.             //start our loop for all processors found
  241.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  242.             {
  243.                 if (cpuStatus == String.Empty)
  244.                 {
  245.                     // only return cpuStatus from first CPU
  246.                     cpuStatus = obj.Properties["Status"].Value.ToString();
  247.                 }
  248.             }
  249.             //return the status
  250.             return cpuStatus;    
  251.         }
  252.  
  253.         /// <summary>
  254.         /// method to retrieve the CPU's current
  255.         /// clock speed using the WMI class
  256.         /// </summary>
  257.         /// <returns>Clock speed</returns>
  258.         public int GetCPUCurrentClockSpeed()
  259.         {
  260.             int cpuClockSpeed = 0;
  261.             //create an instance of the Managemnet class with the
  262.             //Win32_Processor class
  263.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  264.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  265.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  266.             //start our loop for all processors found
  267.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  268.             {
  269.                 if (cpuClockSpeed == 0)
  270.                 {
  271.                     // only return cpuStatus from first CPU
  272.                     cpuClockSpeed = Convert.ToInt32(obj.Properties["CurrentClockSpeed"].Value.ToString());
  273.                 }
  274.             }
  275.             //return the status
  276.             return cpuClockSpeed;    
  277.         }
  278.     }
  279. }
  Cánh Chym ứ mỏi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  4

  Wink Code C# Lấy tât cả thông tin phần cứng máy tính

  Ai biết chỉ mình viết đoạn code C# lấy phần cứng máy tính ví dụ như: CPU,RAM,HDD,NameComputer,Hệ điều hành,User,.... mình xin cam ơn trước.mình có đọc qua mấy bài nhưng không hổ trợ cụ thể

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi leanhit Xem bài viết
  Ai biết chỉ mình viết đoạn code C# lấy phần cứng máy tính ví dụ như: CPU,RAM,HDD,NameComputer,Hệ điều hành,User,.... mình xin cam ơn trước.mình có đọc qua mấy bài nhưng không hổ trợ cụ thể
  Của bạn ở đây http://69.10.233.10/KB/IP/remotesysinformation.aspx
  Cánh Chym ứ mỏi

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  4

  Mặc định Thank

  Ok! Trước hết cho minh cảm ơn trước nhé!Có gì mình thông tin lại sau. Byee!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  4

  Mặc định Lấy thông tin phần cứng máy tính = C#

  xin chào bạn dieucay555!
  Đoạn code trên không lấy được địa chỉ IP và User. Còn ổ cứng tôi muốn lấy hết thông tin dữ liệu chưa dùng!và không dùng From để lập trình mà cho no chạy trên DOS. Về đoạn code thư viên thì không xài được!
  xin mọi người giúp đở dùm, mình thử đủ mọi cách rồi!"botay.com" hehehe
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi leanhit : 08-07-2009 lúc 09:57 AM. Lý do: Do sai chính tả

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  4

  Xin Chào các bạn!
  Mình có 1 chương trình lấy thông tin máy tính gửi về cho server nhưng nó chỉ chạy trên admin hoặc user có quyền ngang hàng admin thi ok. nhưng chạy trên user thi không được và báo lỗi:

  "Applicaltion attempted to perform an operation not allowed by the security policy. To grant this applicaltion the required permission, contact your administrator, or user the Microsoft .NET framework configuration tool
  if you click Continue,.....Quit....

  Requested registry access is not allowed"

  Các bạn nào có cách giải quyết dùm mình được không? nếu được mỉnh đưa code cho bạn xem nhe!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi leanhit Xem bài viết

  "Applicaltion attempted to perform an operation not allowed by the security policy. To grant this applicaltion the required permission, contact your administrator, or user the Microsoft .NET framework configuration tool
  if you click Continue,.....Quit....

  Requested registry access is not allowed"
  Bạn nên đọc lại code, kiểm tra cấu hình, kiểm tra những thứ mà chương trình đụng vào hệ thống, sử dụng kỹ thuật try catch để bắt đoạn code không thể truy cập, search google để tìm cách thoát quyền này.
  Và nếu như không thể chạy nếu không có quyền tương đương admin, cái này có lẻ vượt ngoài khả năng của chương trình, bởi nhiều thứ không thể dùng code cấp quyền được.
  Không biết ghi gì luôn ...

 10. #10
  Ngày gia nhập
  06 2014
  Bài viết
  1

  Ai biết chỉ em viết đoạn code C# lấy phần cứng máy tính ví dụ như: CPU,RAM,HDD,NameComputer,Hệ điều hành,User, em xin cam ơn trước..
  link trên bị die rồi.. cho em xin link khác nha...hiii

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C tìm xem trong mảng số nguyên i_Mang[] có bao nhiêu phần tử có giá trị âm & phần tử có giá trị âm trong mảngn
  Gửi bởi fawker trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-05-2013, 03:28 PM
 2. Bài tập C xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều để lại 1 phần tử
  Gửi bởi ronoa trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-01-2012, 10:46 PM
 3. Thủ tục loại bỏ các phần tử trùng nhau, giữ lại duy nhất 1 phần tử trong DSLK
  Gửi bởi mrtyoffline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 10:27 PM
 4. Thuật toán trên C | Xóa phần tử trong dãy phần tử tăng dần?
  Gửi bởi quangphuit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn