Em nhặt đc đoạn code trong mục [b]Thủ thuật và mẹo vặt[/b[], nhưng sao lại chay ko được nhỉ? Em xài Borland C++

C Code:
 1. #include <dos.h>
 2. #include <graphics.h>
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <conio.h>
 5.  
 6. #ifndef _MOUSE_CPP
 7. #define _MOUSE_CPP
 8.  
 9. #define INT_MOUSE    0x33  //Ngat chuot
 10.  
 11. #define MOUSE_INIT   0x00  //Chuc nang 0 --> khoi tao chuot
 12. #define MOUSE_SHOW   0x01  //Chuc nang 1 --> hien chuot
 13. #define MOUSE_HIDE   0x02  //Chuc nang 2 --> an chuot
 14. #define MOUSE_POS    0x03  //Chuc nang 3 --> lay toa do chuot
 15. #define MOUSE_MOVE   0x04  //Chuc nang 4 --> di chuyen chuot
 16. #define MOUSE_DOWN   0x05  //Chuc nang 5 --> so lan an chuot
 17. #define MOUSE_UP     0x06  //Chuc nang 6 --> so lan tha chuot
 18. #define MOUSE_LIMY   0x07  //Chuc nang 7 --> xac dinh toa do gioi han y
 19. #define MOUSE_LIMX   0x08  //Chuc nang 8 --> xac dinh toa do gioi han x
 20.  
 21. #define LEFT    0
 22. #define RIGHT   1
 23. #define MIDDLE  2
 24.  
 25. #define TEXT    0
 26. #define GRAPHIC 1
 27.  
 28. typedef struct{
 29.   int click;
 30.   int n;
 31.   int x;
 32.   int y;
 33. }mouse_status;
 34. //=====================prototype============================
 35. void init_mouse();
 36. void show_mouse();
 37. void hide_mouse();
 38. void getmouse_pos(int *x,int *y,int mode);
 39. void move_mouse(int x,int y,int mode);
 40. void mouse_even(int even,int mouse,mouse_status *m,int mode);
 41. void mouse_limit(int x1,int y1,int x2,int y2,int mode);
 42. //==========================================================
 43.  
 44. void init_mouse(){
 45.   int status;
 46.   _AX=MOUSE_INIT;
 47.   geninterrupt(INT_MOUSE);
 48.   status = _AX;
 49.  
 50.   if(status==0)
 51.      printf("chua cai dat chuot");
 52. }
 53.  
 54. void show_mouse(){
 55.   _AX=MOUSE_SHOW;
 56.   geninterrupt(INT_MOUSE);
 57. }
 58.  
 59. void hide_mouse(){
 60.   _AX=MOUSE_HIDE;
 61.   geninterrupt(INT_MOUSE);
 62. }
 63.  
 64. void getmouse_pos(int *x,int *y,int mode){
 65.   _AX=MOUSE_POS;
 66.    geninterrupt(INT_MOUSE);
 67.   *x=_CX;
 68.   *y=_DX;
 69.  
 70.   if(mode==TEXT){
 71.      *x=*x/8+1;
 72.      *y=*y/8+1;
 73.   }
 74. }
 75.  
 76. void move_mouse(int x,int y,int mode){
 77.   if(mode==TEXT){
 78.      x=x/8+1;
 79.      y=y/8+1;
 80.   }  
 81.  }      
 82.  
 83.   _CX=x;
 84.   _DX=y;
 85.   _AX=MOUSE_MOVE;
 86.    geninterrupt(INT_MOUSE);
 87.  
 88. }
 89.  
 90. void mouse_even(int even,int mouse,mouse_status *m,int mode){
 91.   _BX=mouse;
 92.   _AX=even;
 93.   geninterrupt(INT_MOUSE);
 94.   m->click = _AX;
 95.   m->n     = _BX;
 96.   m->x     = _CX;
 97.   m->y     = _DX;
 98.  
 99.   if (mode==TEXT){
 100.     m->x=m->x/8+1;
 101.     m->y=m->y/8+1;
 102.   }
 103.  
 104. }
 105.  
 106. void mouse_limit(int x1,int y1, int x2, int y2,int mode){
 107.   if (mode==TEXT){
 108.     x1 = (x1-1)*8;
 109.     y1 = (y1-1)*8;
 110.     x2 = (x2-1)*8;
 111.     y2 = (y2-1)*8;
 112.   }  
 113.  
 114.   _CX = x1;
 115.   _DX = x2;
 116.   _AX = MOUSE_LIMX;
 117.   geninterrupt(INT_MOUSE);
 118.  
 119.   _CX = y1;
 120.   _DX = y2;
 121.   _AX = MOUSE_LIMY;
 122.   geninterrupt(INT_MOUSE);
 123. }
 124.  
 125. #endif