chào mọi người
Hiện em đang nghiên cứu về lập trinh C trên symbian để làm đồ án tốt nghiệp, và mong muốn làm 1 game trên symbian ( game 3D ), rất mong sự giúp đỡ của những ai quan tâm đến symbian
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người!

yahoo: phanphancuong@yahoo.com
gmail: phancuong87@gmail.com