Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Help Me about HeapSort

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định Help Me about HeapSort

  Chạy các thuật toán sắp xếp trước đều ok , nhưng chỉ có heapsort viết mã hoàn chỉnh lại ... ko chạy . Các bro giúp với
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  struct sinhvien
  {
      long MaSV;
      char HoLot[20];
      char Ten[8];
      int NamSinh;
  };
  void nhapSV(struct sinhvien SV[],int &n)
  {
  	printf("Nhap so luong sinh vien");
  	scanf("%d",&n);
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("Nhap Ma Sinh vien %d : ",i+1);
  		scanf("%ld",&SV[i].MaSV);
  		printf("Nhap Ho lot : ");
  		fflush(stdin);
  		gets(SV[i].HoLot);
  		printf("Nhap ten : ");
  		fflush(stdin);
  		gets(SV[i].Ten);
  		printf("Nhap nam sinh : ");
  		scanf("%d",&SV[i].NamSinh);
  
  	}
  }
  void xuat(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  	printf("\n****************************\n");
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("Ma sinh vien : %ld\n",SV[i].MaSV);
  		printf("Ho va ten: %s %s\n",SV[i].HoLot,SV[i].Ten);
  		printf("Nam sinh : %d\n",SV[i].NamSinh);
  	}
  }
  void swap(struct sinhvien &SV,struct sinhvien &SV1)
  {
  	struct sinhvien tam;
  	tam=SV;
  	SV=SV1;
  	SV1=tam;
  }
  void ICS(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  	printf("\n****************************\n");
  	for(int i=0;i<n-1;i++)
  	  for(int j=i+1;j<n;j++)
  		if(SV[i].MaSV>SV[j].MaSV)
  			swap(SV[i],SV[j]);
  	printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  	xuat(SV,n);
  }
  void BBS(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  
  	printf("\n****************************\n");
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	  for(int j=n-1;j>i;j--)
  		if(SV[i].MaSV>SV[j].MaSV)
  			swap(SV[i],SV[j]);
  	printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  	xuat(SV,n);
  }
  void SS(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  
  	printf("\n****************************\n");
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		int min=i;
  	  for(int j=i+1;j<n;j++)
  		if(SV[j].MaSV<SV[min].MaSV)
  			min=j;
  	  if(SV[i].MaSV>SV[min].MaSV)
  		swap(SV[i],SV[j]);
  	}
  	printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  	xuat(SV,n);
  }
  void IS(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  
  	int chen;
  	printf("\n****************************\n");
  	for(int i=1;i<n;i++)
  	{
  		chen=SV[i].MaSV;
  	  for(int j=i;j>0&&chen<SV[j-1].MaSV;j--)
  		SV[j].MaSV=SV[j-1].MaSV;
  	  SV[j].MaSV=chen;
  	}
  	printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  	xuat(SV,n);
  }
  void ShS(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  
  	int l=0;
  	int r=n-1;
  	int k=r;
  	while(l<r)
  	{
  	for(int j=r;j>l;j--)
  		if(SV[j].MaSV<SV[j-1].MaSV)
  		{
  			swap(SV[j],SV[j-1]);
  			k=j;
  		}
  		l=k;
  	for(j=l;j<r;j++)
  		if(SV[j].MaSV>SV[j+1].MaSV)
  		{
  			swap(SV[j],SV[j+1]);
  			k=j;
  		}
  		r=k;
  	}
  
  	printf("\n****************************\n");
  	printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  	xuat(SV,n);
  }
  void QS(struct sinhvien SV[],int l,int r)
  {
  	if(l>=r)
  	return;
  	int n;
  	int i=l;int j=r;
  	int x =SV[(l+r)/2].MaSV;
  	while(i<=j)
  	{
  		while(SV[i].MaSV<x) i++;
  		while(SV[j].MaSV>x) j--;
  		if(i<=j)
  		{
  			swap(SV[i],SV[j]);
  			i++;j--;
  		}
  	}
  	QS(SV,l,r);
  	QS(SV,i,r);
  	QS(SV,0,n-1);
  }
  
  void hieuChinh(struct sinhvien SV[],int l , int r)
  {
  	int x,i,j;
  	i=l ; j=2*i;
  	x=SV[i].MaSV;
  	while (j<=r)
  	{
  		if(j<r)
  			if(SV[j].MaSV<SV[j+1].MaSV)
  			j=j+1;
  		if(SV[j].MaSV<x) break;
  		else
  		{
  			SV[i].MaSV=SV[j].MaSV;
  			i=j;
  			j=2*i;
  			SV[i].MaSV=x;
  		}
  	}
  
  }
  void creatHeap(struct sinhvien SV[] , int n)
  {
  	int l;
  	l = n/2;
  	do
  	{
  		hieuChinh(SV,l,n);
  		l=l-1;
  	}
  	while(l>0);
  }
  
  void heapSort(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  	int r;
  	creatHeap(SV,n);
  	r=n-1;
  	do
  	{
  		swap(SV[0],SV[r]);
  		r=r-1;
  		hieuChinh(SV,0,r);
  	}
  	while(r>0);
  	printf("\n****************************\n");
  	printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  	xuat(SV,n);
  }
  void xuatMotSV(struct sinhvien SV[],int i)
  {
  		printf("Ma sinh vien :%ld\n",SV[i].MaSV);
  		printf("Ho va ten: %s %s\n",SV[i].HoLot,SV[i].Ten);
  		printf("Nam sinh :%d\n",SV[i].NamSinh);
  }
  void timKiem(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  	printf("\n****************************\n");
  	long x;
  	int count=0;
  	printf("Nhap ma sinh vien muon tim : ");
  	scanf("%ld",&x);
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		if(SV[i].MaSV==x)
  		{
  			xuatMotSV(SV,i);
  			count++;
  			break;
  		}
  	if(count==0)
  		printf("Khong tim thay !\n");
  }
  void timTen(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  	printf("\n****************************\n");
  	char name[8];
  	printf("Nhap ten sinh vien muon tim : ");
  	fflush(stdin);
  	gets(name);
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		if(strcmp(name,SV[i].Ten)==0)
  		{
  			xuatMotSV(SV,i);
  			break;
  		}
  	if(i==n-1)
  		printf("Khong tim thay !");
  }
  void inNamSinh(struct sinhvien SV[],int n)
  {
  	printf("\n****************************\n");
  	printf("In ra thong tin nguoi co nam sinh 1989\n");
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	 if(SV[i].NamSinh==1989)
  		xuatMotSV(SV,i);
  }
  void main()
  {
  	clrscr();
  	int n,l,r;
  	struct sinhvien SV[100];
  	nhapSV(SV,n);
  	xuat(SV,n);
  	ICS(SV,n);
  	timKiem(SV,n);
  	timTen(SV,n);
  	inNamSinh(SV,n);
  	int chon;
  	printf("\nChon mot trong nhung thuat toan sau de sap xep : \n");
  	printf("1. Inter change Sort\n");
  	printf("2. Buble Sort\n");
  	printf("3. Selection Sort\n");
  	printf("4. Insert Sort\n");
  	printf("5. Shaker Sort\n");
  	printf("6. Qick sort\n");
  	printf("7. Heap Sort\n");
  	scanf("%d",&chon);
  	switch(chon)
  	{
  		case 1:ICS(SV,n); break;
  		case 2:BBS(SV,n); break;
  		case 3:SS(SV,n); break;
  		case 4:IS(SV,n); break;
  		case 5:ShS(SV,n); break;
  		case 6:QS(SV,l,r);
  		printf("\n****************************\n");
  		printf("Sap xep tang ma sinh vien\n");
  		xuat(SV,n); break;
  		case 7:heapSort(SV,n); break;
  		default : printf("Ban chon sai!"); break;
  	}
  
  	getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  sao ko có ai giúp em cả vậy

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán Heapsort có nhược điểm gì?...
  Gửi bởi MrChicKen_NAD trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 13-12-2016, 06:04 PM
 2. Thuật toán C++ thuật toán heapsort được thể hiện bằng đồ họa ntn?
  Gửi bởi tuananhcnt50 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-03-2012, 09:09 AM
 3. Kỹ thuật C Lập trình thuật toán heapsort bằng ngôn ngữ C?
  Gửi bởi hunterkhanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-01-2011, 10:34 AM
 4. Sắp xếp ShellSort, RadixSort, HeapSort, Mergee
  Gửi bởi v0va_1106 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-10-2010, 08:42 PM
 5. Xây dựng cây cho thuật toán heapsort
  Gửi bởi onlktvn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-06-2010, 06:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn