Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Code Game tetris bằng lập trình C. Mọi người cùng nghiên cứu nhé

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Thumbs down Code Game tetris bằng lập trình C. Mọi người cùng nghiên cứu nhé

  Hèm mình đang nghiên cứu thêm về trò này , nhưng không biết phải làm sao , bao gồm những bước nào , thắc mắc chỗ là làm sao để dừng hình lại khi đụng hình trước đó .
  U nào có kinh nghiệm hoặc quan tâm thì reply giúp ... chia sẻ nhau coi

  Code thì mình post lên đây mọi người nghiên cứu .

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<graphics.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. #include<ctype.h>
  8.  
  9.  int MAX=256;
  10.  int wMax=16;
  11.  int h=0;
  12.  int plydepth;
  13.  int k1=17,k2=19;
  14.  
  15. int Mmax(int x[])
  16.  {
  17.   int i;
  18.   int tg;
  19.   tg=x[0];
  20.  
  21.   for (i=1;i<=255;i++)
  22.      if (x[i]>tg) tg=x[i];
  23.  
  24.   return tg;
  25.  }
  26.  
  27. int level(int x[])
  28.  {
  29.   int i;
  30.   int tg;
  31.   tg=0;
  32.  
  33.   for (i=1;i<MAX;i++)
  34.     if (x[i]>x[tg]) tg=i;
  35.  
  36.   return tg;
  37.  }
  38.  
  39. int F(int i)
  40.  {
  41.   float t=2.166*i*i*i-13*i*i+24.83*i+1;
  42.   return ceil(t);
  43.  }
  44.  
  45. int test(int x[],int i)
  46.  {
  47.     int Bool;
  48.     if ((((x[i-1]==0)&&(i%wMax&gt;0))||(i%wMax==0))&&
  49.          (((x[i+1]==0)&&(i%wMax&lt;wMax-1))||(i%wMax==wMax-1))&&
  50.          (((x[i+16]==0)&&(i/wMax&lt;wMax-1))||(i/wMax==wMax-1))&&
  51.          (((x[i-16]==0)&&(i/wMax&gt;0))||(i/wMax==0))&&
  52.          (((x[i+15]==0)&&(i/wMax&lt;wMax-1) &&(i%wMax&gt;0))||(i/wMax==wMax-1)||(i%wMax==0)) &&
  53.          (((x[i+17]==0)&&(i/wMax&lt;wMax-1)&&(i%wMax&lt;wMax-1)) ||(i/wMax==wMax-1)||(i%wMax==wMax-1))&&
  54.          (((x[i-15]==0)&&(i/wMax&gt;0)&&(i%wMax&lt;wMax-1)) ||(i/wMax==0)||(i%wMax==wMax-1))&&
  55.          (((x[i-17]==0)&&(i/wMax&gt;0)&&(i%wMax&gt;0)) ||(i/wMax==0)||(i%wMax==0)) )
  56.  
  57.       Bool=1;
  58.     else Bool=0;
  59.     return Bool;
  60.  }
  61.  
  62. int TestComputerwin(int a[],int i)
  63.  {
  64.   int j,k,tg=0;
  65.   int t;
  66.  
  67.   for (j=0;j<=7;j++)
  68.     {
  69.      if (j<=3) t=F(j);
  70.      if (j>3)  t=-F(j-4);
  71.      for (k=0;k<=4;k++)
  72.         if ((a[i-k*t]+a[i-k*t+t]+a[i-k*t+2*t]+a[i-k*t+3*t]+a[i-k*t+4*t])==5*k2)
  73.           {
  74.             tg=1;
  75.             break;
  76.           }
  77.  
  78.       if (tg==1) break;
  79.      }
  80.  
  81.     return tg;
  82.  }
  83.  
  84. int TestPersonwin(int a[],int i)
  85.  {
  86.   int j,k;
  87.   int t,tg=0;
  88.  
  89.   for (j=0;j<=7;j++)
  90.     {
  91.      if (j<=3) t=F(j);
  92.      if (j>3) t=-F(j-4);
  93.      for (k=0;k<=4;k++)
  94.       if ((a[i-k*t]+a[i-k*t+t]+a[i-k*t+2*t]+a[i-k*t+3*t]+a[i-k*t+4*t])==5*k1)
  95.         {
  96.          tg=1;
  97.          break;
  98.         }
  99.      if (tg==1) break;
  100.     }
  101.  
  102.  return tg;
  103.  }
  104.  
  105. int valueplay(int a[],int n)
  106.  {
  107.   int k;
  108.   int t,tg;
  109.   int d=0;
  110.  
  111.   if (a[n]==0)
  112.     for(k=0;k<8;k++)
  113.      {
  114.       int i,j;
  115.       if (k<=3) t=F(k);
  116.       if (k>3)  t=-F(k-4);
  117.       if ((a[n-t]==k1)&&(a[n+t]==k1)&&(a[n+2*t]==k1))
  118.         {
  119.           if((a[n-2*t]==0)&&(a[n+3*t]==0)) d=d+27;
  120.           if ((a[n-2*t]==k2)&&(a[n+3*t]==k2)) d=d-14;
  121.           d=d+9;
  122.         }
  123.  
  124.       if (a[n+t]==k1)
  125.         {
  126.          if (a[n+2*t]==k2) d=d+1;
  127.          if (a[n+2*t]==0)    d=d+6;
  128.          if (a[n+2*t]==k1)
  129.           {
  130.             if (a[n+3*t]==k2) d=d+4;
  131.             if (a[n+3*t]==0)    d=d+12;
  132.             if (a[n+3*t]==k1)
  133.              {
  134.               if (a[n+4*t]==k2)  d=d+15;
  135.               if (a[n+4*t]==0)     d=d+50;
  136.               if (a[n+4*t]==k1)     d=d+500;
  137.              }
  138.           }
  139.         }
  140.  
  141.       if (a[n+t]==k2)
  142.         {
  143.          if (a[n+2*t]==k1) d=d+2;
  144.          if (a[n+2*t]==0)    d=d+9;
  145.          if (a[n+2*t]==k2)
  146.           {
  147.             if (a[n+3*t]==k1) d=d+6;
  148.             if (a[n+3*t]==0)    d=d+18;
  149.             if (a[n+3*t]==k2)
  150.              {
  151.               if (a[n+4*t]==k1)  d=d+22;
  152.               if (a[n+4*t]==0)     d=d+75;
  153.               if (a[n+4*t]==k2)     d=d+750;
  154.              }
  155.           }
  156.         }
  157.      }
  158.     return d;
  159.  }
  160.  
  161. int valueplayperson(int a[],int n)
  162.  {
  163.   int k;
  164.   int t,tg;
  165.   int d=0;
  166.   if (a[n]==0)
  167.     for(k=0;k<8;k++)
  168.      {
  169.       int i,j;
  170.       if (k<=3) t=F(k);
  171.       if (k>3)  t=-F(k-4);
  172.       if ((a[n-t]==k1)&&(a[n+t]==k1)&&(a[n+2*t]==k1))
  173.         {
  174.           if((a[n-2*t]==0)&&(a[n+3*t]==0)) d=d+27;
  175.           if ((a[n-2*t]==k2)&&(a[n+3*t]==k2)) d=d-14;
  176.           d=d+9;
  177.         }
  178.  
  179.       if (a[n+t]==k2)
  180.         {
  181.          if (a[n+2*t]==k1) d=d+1;
  182.          if (a[n+2*t]==0)    d=d+6;
  183.          if (a[n+2*t]==k2)
  184.           {
  185.             if (a[n+3*t]==k1) d=d+4;
  186.             if (a[n+3*t]==0)    d=d+12;
  187.             if (a[n+3*t]==k2)
  188.              {
  189.               if (a[n+4*t]==k1)  d=d+15;
  190.               if (a[n+4*t]==0)     d=d+50;
  191.               if (a[n+4*t]==k2)     d=d+500;
  192.              }
  193.           }
  194.         }
  195.  
  196.       if (a[n+t]==k1)
  197.         {
  198.          if (a[n+2*t]==k2) d=d+2;
  199.          if (a[n+2*t]==0)    d=d+9;
  200.          if (a[n+2*t]==k1)
  201.           {
  202.             if (a[n+3*t]==k2) d=d+6;
  203.             if (a[n+3*t]==0)    d=d+18;
  204.             if (a[n+3*t]==k1)
  205.              {
  206.               if (a[n+4*t]==k2)  d=d+22;
  207.               if (a[n+4*t]==0)     d=d+75;
  208.               if (a[n+4*t]==k1)     d=d+750;
  209.              }
  210.           }
  211.         }
  212.      }
  213.     return d;
  214.  }
  215.  
  216. void Personwin()
  217.  {
  218.       settextstyle(3,0,5);
  219.       outtextxy(210,300," YOU  ARE ");
  220.       outtextxy(210,340,"VICTORIOUS!");
  221.       getch();
  222.      exit(1);
  223.  }
  224.  
  225. int bestplay(int a[])
  226.  {
  227.   int m[256];
  228.   int dem=0,max=0;
  229.   int b[256];
  230.   int i;
  231.  
  232.   for (i=0;i<=255;i++) b[i]=a[i];
  233.   for (i=0;i<=MAX-1;i++)
  234.     {
  235.      if (b[i]!=0) m[i]=0;
  236.      if (b[i]==0)
  237.       {
  238.         b[i]=k2;
  239.         if(TestComputerwin(b,i)==1)
  240.          {
  241.             settextstyle(3,0,4);
  242.             bar(5+30*(i%16),5+30*(i/16),25+30*(i%16),25+30*(i/16));
  243.             outtextxy(483,400,("YOU LOSE!"));
  244.             getch();
  245.             exit(1);
  246.          }
  247.  
  248.         b[i]=0;
  249.         if (test(b,i)==1) m[i]=0;
  250.         else
  251.          {
  252.           int c[256];
  253.           int j,k,t,d1;
  254.           m[i]=valueplay(b,i);
  255.           b[i]=k2;
  256.           for (j=0;j<MAX;j++)
  257.              {
  258.                 if (b[j]!=0) c[j]=0;
  259.                 if (b[j]==0)
  260.                  {
  261.                   if (test(b,j)==1) c[j]=0;
  262.                     else
  263.                     {
  264.                                           int d2,n[256];
  265.                       b[j]=k1;
  266.                       if (TestPersonwin(b,j)==1)
  267.                         {
  268.                          m[i]=-900;
  269.                          b[j]=0;
  270.                          break;
  271.                         }
  272.  
  273.                       b[j]=0;
  274.                       c[j]=valueplayperson(b,j);
  275.                       b[j]=k1;
  276.                       for (k=0;k<=255;k++)
  277.                         {
  278.                          if (b[k]!=0) n[k]=0;
  279.                          if (b[k]==0)
  280.                             {
  281.                              if (test(b,k)==1)   n[k]=0;
  282.                              else
  283.                               {
  284.                                 int d3;
  285.                                 int d[256];
  286.                                 n[k]=valueplay(b,k);
  287.                                 b[k]=k2;
  288.                                 for (d3=0;d3++;d3<MAX)
  289.                                  {
  290.                                   if (b[d3]!=0) d[d3]=0;
  291.                                   if (b[d3]==0)
  292.                                     {
  293.                                      if (test(b,d3)==1)  d[d3]=0;
  294.                                       else
  295.                                         {
  296.                                           b[d3]=k1;
  297.                                           if (TestPersonwin(b,d3)==1)
  298.                                             {
  299.                                               n[k]=-900;
  300.                                               b[d3]=0;
  301.                                               break;
  302.                                             }
  303.                                           b[d3]=0;
  304.                                           d[d3]=valueplayperson(b,d3);
  305.                                         }
  306.                                     }
  307.                                  }
  308.                                 n[k]=n[k]-Mmax(d);
  309.                                 b[k]=0;
  310.                              }
  311.                           }
  312.                          }
  313.  
  314.                      c[j]=Mmax(n)-c[j];
  315.                      b[j]=0;
  316.                  }
  317.               }
  318.             }
  319.  
  320.          m[i]=m[i]+Mmax(c);
  321.          b[i]=0;
  322.  
  323.         }
  324.      }
  325.     }
  326.  
  327.   max=level(m);
  328.   if (m[max]==0) Personwin();
  329.  
  330.   return max;
  331.  
  332.  }
  333.  
  334. void setup();
  335. void draw(int x,int y,int m);
  336. void paint(int x[]);
  337. void personplay(int x[],int i,int j);
  338. void computerplay(int x[]);
  339.  
  340. main()
  341.  {
  342.   int a[256];
  343.   int i,j;
  344.   int x=6,y=7;
  345.   char c;
  346.  
  347.   for (i=0;i<=MAX-1;i++)   a[i]=0;
  348.   do
  349.    {
  350.   setup();paint(a);
  351.   setcolor(RED);
  352.   settextstyle(1,0,1);
  353.   outtextxy(485,50,"Welcome!");
  354.   outtextxy(485,70,"Design By:");
  355.   outtextxy(485,90,"TRUNG_DT11K48");
  356.   outtextxy(485,110,"Turnright  :F");
  357.   outtextxy(485,130,"Turnleft   :S");
  358.   outtextxy(485,150,"Move up   :E");
  359.   outtextxy(485,170,"Move down :D");
  360.   outtextxy(485,190,"Press G if You ");
  361.   outtextxy(485,210,"   want go late");
  362.  
  363.      c=getch();
  364.      if (c=='g')
  365.       {
  366.        a[136]=k2;
  367.        bar(245,245,265,265);
  368.       }
  369.  
  370.   c='f';
  371.   do
  372.     {
  373.      if ((c=='f')&(x&lt;wMax-1))
  374.       {
  375.         x=x+1;
  376.         draw(x-1,y,BLUE);
  377.         draw(x,y,RED);
  378.       }
  379.  
  380.      if  ((c=='s')&&(x&gt;0))
  381.       {
  382.         x=x-1;
  383.         draw(x+1,y,BLUE);
  384.         draw(x,y,RED);
  385.       }
  386.  
  387.      if ((c=='e')&&(y&gt;0))
  388.       {
  389.         y=y-1;
  390.         draw(x,y+1,BLUE);
  391.         draw(x,y,RED);
  392.       }
  393.  
  394.      if ((c=='d')&&(y&lt;wMax-1))
  395.       {
  396.         y=y+1;
  397.         draw(x,y-1,BLUE);
  398.         draw(x,y,RED);
  399.       }
  400.  
  401.      if ((c=='t')&&(a[y*16+x]==0))
  402.       {
  403.         personplay(a,x,y);
  404.         computerplay(a);
  405.       }
  406.  
  407.      if (c=='q')  exit(1);
  408.      c=getch();
  409.  
  410.   }
  411.  
  412.  while (1);
  413.  }while (1);
  414.  getch();
  415.  
  416. }
  417.  
  418. void setup()
  419.  {
  420.   int gdriver=DETECT,gmode,errorcode;
  421.   initgraph(&gdriver,&gmode,"D:\\TC\\BGI");
  422.   errorcode=graphresult();
  423.   if (errorcode!=grOk)
  424.     {
  425.      printf("Graphics error: %s\n",grapherrormsg(errorcode));
  426.      printf("Press any key to halt");
  427.      getch();
  428.      exit(1);
  429.     }
  430.  }
  431.  
  432. void draw(int x,int y,int m)
  433.  {
  434.   setcolor(m);
  435.   rectangle(x*30,y*30,30+x*30,30+y*30);
  436.  }
  437.  
  438. void personplay(int x[],int i,int j)
  439.  {
  440.   x[16*j+i]=k1;
  441.   draw(i,j,RED);
  442.   setcolor(RED);
  443.   fillellipse(15+30*i,15+30*j,10,10);
  444.   if (TestPersonwin(x,16*j+i)==1) Personwin();
  445.  }
  446.  
  447. void computerplay(int x[])
  448.  {
  449.   int m,i,j;
  450.   m=bestplay(x);
  451.   x[m]=k2;
  452.   j=m/16;i=m%16;
  453.   setcolor(RED);
  454.   bar(5+30*i,5+30*j,25+30*i,25+30*j);
  455.  }
  456.  
  457. void paint(int a[])
  458.  {
  459.   int i,j;
  460.   setbkcolor(GREEN);
  461.   setcolor(getbkcolor());
  462.   settextstyle(3,0,5);
  463.   outtextxy(210,300," YOU  ARE ");
  464.   outtextxy(210,330,"VICTORIOUS!");
  465.   settextstyle(3,0,4);
  466.   outtextxy(482,400,"YOU LOSE!");
  467.   for (i=0;i<=15;i++)
  468.     for (j=0;j<=15;j++)
  469.      {
  470.       setcolor(BLUE);
  471.       rectangle(30*i,30*j,30+30*i,30+30*j);
  472.      }
  473.  
  474.  }

  code các game khác thì mình cũng có rồi , nhưng vấn đề là không hiểu ý tưởng thế nào để mà tự mình có thể nghiên cứu , mọi người coi giúp coi !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  2

  code này cho vào C không chạy đc :(( có ai biết sửa lỗi này ko

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2013
  Bài viết
  4

  Bạn dùng trình dịch nào chạy được vậy?
  Mình dùng cả Dev và VS 2010 đều báo lỗi không tìm thấy header graphicsh.h?

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C mình gặp trục trặc về Code Game tetris bằng lập trình C
  Gửi bởi khoaj_chjen trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-09-2013, 10:11 AM
 2. Hàm trong C Cùng nghiên cứu 1 bài tập dài (trò chơi đoán chữ)
  Gửi bởi lequangthang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-07-2013, 08:01 PM
 3. Game xếp hình Tetris sử dụng GDI+ C# (Đầy đủ source code)
  Gửi bởi ccom trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-04-2012, 02:06 PM
 4. Lập trình game Tetris Bằng C Sharp
  Gửi bởi nguyennam1199 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-10-2011, 10:29 AM
 5. code game xếp hình( tetris)
  Gửi bởi vodanhuit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-12-2010, 12:58 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn