Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: hiển thị trên dataGridView

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  14

  Mặc định hiển thị trên dataGridView

  E muốn hiển thị trên dataGridView


  Nhưng phần Thêm sửa xóa dữ liệu e không muốn mở data ra mà thêm trực tiếp ở các nút

  mong các bác giúp e
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails giup.JPG  

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Không hiểu ý bạn lắm, thêm trực tiếp ở các nút là sao bạn nói rõ hơn mục đích được ko
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  14

  khi Click vào Nút hiển thị thì hiện thị lên các thông tin của sinh viên

  và có thể xóa đc 1 sinh viên hay nhiều sinh viên ở đây cũng như thêm đc 1 sinh viên vào và sau đó lưu vào CSDL

  ok

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Khi nhấn nút thì đọc thông tin của của dòng được chọn show lên mấy cái textbox cho người ta nhập xong rồi người ta nhấn nút Save thì lưu xuống db rồi refresh lại cái grid.
  Cách này là làm đúng chuẩn thầy cô dạy trong trường, ra ngoài thì ko ai làm kiểu này, nếu có thì cũng hạn chế, nhập trên grid để xử lý nhanh.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  14

  huynguyen cho anh e ví dụ mà mọi người hay dùng với.... e mới học lên chưa đc hiểu sâu lắm.....
  e hiểu nếu học theo cách ở trên trường chắc ra ngoài đời chắc ko sổng đc đúng không bác huynguyen

  mong đc chỉ giáo

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  14

  Mặc định hiển thị trên dataGridView

  Bác huynguyen Chạy đâu rồi?? sao e ko PM đc với bác???
  bác có thể làm 1 bài cho a, e đc mở mang tầm mắt không ạ??

  thanks

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  3

  Mình cho bạn cái source chương trình nè lấy về mà tham khảo.Nó có rất nhiều cái hay đó(Mới được thầy cho làm bí kiếp đó )
  Thấy hay thì thank's tui nha.
  -----------------------------------------------------
  Ra đời mới thấy mình thật nhỏ nhoi.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Tôi ví dụ ở đây là 1 class xử lý cho Form với các sự kiện insert update delete theo chuẩn mẫu trong trường và tôi khuyên rằng các bạn nên làm vững cái này trước để hiểu rõ từng sự kiện trước khi các bạn học cách code dành cho người đi làm. Sorry vì ko có thời gian làm ứng dụng demo cho các bạn, tôi chỉ lấy 1 đoạn code trong 1 project mẫu mà thôi.
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3. using StaffManagement;
  4.  
  5. {
  6.     public partial class Form1 : Form
  7.     {
  8.         private MemBll mem;
  9.         private PosBll pos;
  10.         private StaffBll staff;
  11.         private TeamBll team;
  12.         private string status;
  13.  
  14.         public Form1()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.             this.pos = new PosBll();
  18.             this.pos.dt = this.pos.SelectCommand();
  19.             this.cboPosition.DataSource = this.pos.dt;
  20.             this.cboPosition.ValueMember = this.pos.dt.Columns[0].ColumnName;
  21.             this.cboPosition.DisplayMember = this.pos.dt.Columns[1].ColumnName;
  22.             this.staff = new StaffBll();
  23.             this.staff.dt = this.staff.SelectCommand();
  24.             this.cboStaff.DataSource = this.staff.dt;
  25.             this.cboStaff.ValueMember = this.staff.dt.Columns[0].ColumnName;
  26.             this.cboStaff.DisplayMember = this.staff.dt.Columns[1].ColumnName;            
  27.         }
  28.  
  29.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  30.         {
  31.             this.LoadData();
  32.         }
  33.  
  34.         private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
  35.         {
  36.             this.txtID.Text = this.NewID();
  37.             this.txtName.Text = "";
  38.             this.cboPosition.Text = this.pos.dt.Rows[0][1].ToString();
  39.             this.cboStaff.Text = this.staff.dt.Rows[0][1].ToString();
  40.             this.cboTeam.Text = this.team.dt.Rows[0][1].ToString();
  41.             this.txtDesc.Text = "";            
  42.             this.status = "new";
  43.             this.LoadControl();            
  44.         }
  45.  
  46.         private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
  47.         {
  48.             this.status = "edit";
  49.             this.LoadControl();
  50.         }
  51.  
  52.         private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
  53.         {
  54.             DialogResult result = MessageBox.Show("Xóa đối tượng này ra khỏi danh sách?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
  55.             if (result == DialogResult.OK)
  56.             {
  57.                 this.mem.Create(this.txtID.Text);
  58.                 try
  59.                 {
  60.                     this.mem.DeleteCommand();
  61.                     MessageBox.Show("Xóa thành công", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  62.                     this.LoadData();
  63.                 }
  64.                 catch (Exception ex)
  65.                 {
  66.                     MessageBox.Show(ex.ToString());
  67.                 }
  68.             }
  69.         }
  70.  
  71.         private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
  72.         {
  73.             switch (status)
  74.             {
  75.                 case "new":
  76.                     if (this.txtName.Text.Trim() == "")
  77.                     {
  78.                         MessageBox.Show("Chưa nhập tên.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  79.                     }
  80.                     else
  81.                     {
  82.                         this.mem.Create(this.txtID.Text, this.txtName.Text, this.cboPosition.SelectedValue.ToString(),
  83.                                     this.cboStaff.SelectedValue.ToString(), this.cboTeam.SelectedValue.ToString(), this.txtDesc.Text);
  84.                         try
  85.                         {
  86.                             this.mem.InsertCommand();
  87.                             MessageBox.Show("Nhập thành công", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  88.                             this.LoadData();
  89.                         }
  90.                         catch (Exception ex)
  91.                         {
  92.                             MessageBox.Show(ex.ToString());
  93.                         }                      
  94.                     }
  95.                     break;
  96.                 case "edit":
  97.                     if (this.txtName.Text.Trim() == "")
  98.                     {
  99.                         MessageBox.Show("Chưa nhập tên.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  100.                     }
  101.                     else
  102.                     {
  103.                         this.mem.Create(this.txtID.Text, this.txtName.Text, this.cboPosition.SelectedValue.ToString(),
  104.                                     this.cboStaff.SelectedValue.ToString(), this.cboTeam.SelectedValue.ToString(), this.txtDesc.Text);
  105.                         try
  106.                         {
  107.                             this.mem.UpdateCommand();
  108.                             MessageBox.Show("Sửa thành công", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  109.                             this.LoadData();
  110.                         }
  111.                         catch (Exception ex)
  112.                         {
  113.                             MessageBox.Show(ex.ToString());
  114.                         }
  115.                     }
  116.                     break;
  117.             }            
  118.         }
  119.  
  120.         private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
  121.         {
  122.             this.status = "load";
  123.             this.LoadControl();
  124.             this.BindingData();
  125.         }
  126.  
  127.         private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
  128.         {
  129.             Application.Exit();
  130.         }
  131.  
  132.         private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
  133.         {
  134.             Application.Exit();
  135.         }
  136.        
  137.         private void grdNhanVien_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  138.         {
  139.             this.BindingData();
  140.         }
  141.  
  142.         private void cboStaff_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  143.         {            
  144.             this.team = new TeamBll(cboStaff.SelectedValue.ToString());
  145.             this.team.dt = this.team.SelectCommand();
  146.             this.cboTeam.DataSource = this.team.dt;
  147.             this.cboTeam.ValueMember = this.team.dt.Columns[0].ColumnName;
  148.             this.cboTeam.DisplayMember = this.team.dt.Columns[1].ColumnName;
  149.         }
  150.  
  151.         #region Private method
  152.         private void LoadControl()
  153.         {
  154.             switch (this.status)
  155.             {
  156.                 case "load":
  157.                     this.grpInfo.Enabled = false;
  158.                     this.grpList.Enabled = true;
  159.                     this.btnNew.Enabled = true;
  160.                     this.btnEdit.Enabled = true;
  161.                     this.btnDelete.Enabled = true;
  162.                     this.btnExit.Enabled = true;
  163.                     this.btnSave.Enabled = false;
  164.                     this.btnCancel.Enabled = false;
  165.                     break;
  166.                 case "new": case "edit":
  167.                     this.grpInfo.Enabled = true;
  168.                     this.grpList.Enabled = false;
  169.                     this.btnNew.Enabled = false;
  170.                     this.btnEdit.Enabled = false;
  171.                     this.btnDelete.Enabled = false;
  172.                     this.btnExit.Enabled = false;
  173.                     this.btnSave.Enabled = true;
  174.                     this.btnCancel.Enabled = true;
  175.                     break;
  176.             }
  177.         }
  178.  
  179.         private void LoadData()
  180.         {
  181.             this.status = "load";
  182.             this.LoadControl();
  183.             this.mem = new MemBll();
  184.             this.grdMemList.DataSource = this.mem.SelectCommand();
  185.             this.grdMemList.Columns[0].HeaderText = "Mã NV";
  186.             this.grdMemList.Columns[1].HeaderText = "Họ tên";
  187.             this.grdMemList.Columns[2].HeaderText = "Chức vụ";
  188.             this.grdMemList.Columns[3].HeaderText = "Phòng ban";
  189.             this.grdMemList.Columns[4].HeaderText = "Nhóm";
  190.             this.grdMemList.Columns[5].HeaderText = "Ghi chú";
  191.         }
  192.  
  193.         private string NewID()
  194.         {
  195.             string sid = this.grdMemList.Rows[this.grdMemList.RowCount - 1].Cells[0].Value.ToString();
  196.             int id = Convert.ToInt32(sid.Substring(sid.Length - 3)) + 1;
  197.             if (id < 10)
  198.             {
  199.                 return "NV00" + id;
  200.             }
  201.             else if (id < 100)
  202.             {
  203.                 return "NV0" + id;
  204.             }
  205.             else
  206.             {
  207.                 return "NV" + id;
  208.             }
  209.         }
  210.  
  211.         private void BindingData()
  212.         {
  213.             this.txtID.Text = this.grdMemList.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
  214.             this.txtName.Text = this.grdMemList.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
  215.             this.cboPosition.Text = this.grdMemList.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
  216.             this.cboStaff.Text = this.grdMemList.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
  217.             this.cboTeam.Text = this.grdMemList.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
  218.             this.txtDesc.Text = this.grdMemList.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
  219.         }
  220.         #endregion        
  221.     }
  222. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huynguyen : 10-03-2009 lúc 09:18 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  14

  một bài toán không khác gì đánh đố///...........có demo thì tốt bac ạ

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  7

  đơn giản thôi... công việc thế này:
  ====================
  SqlDataAdapter da;
  SqlCommandBuilder cb;
  DataSet dS;


  //Method lấy về 1 DataAdapter chứa dữ liệu của 1 bảng
  private SqlDataAdapter GetSQLDataAdapter()
  {
  try
  {
  string sql = "câu lệnh select viết vào đây";

  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter (sql, truyền vào 1 SQL Connection);
  return da;

  }
  catch (Exception ex)
  {
  throw ex;
  }
  }

  //fill dữ liệu vào DataGridView
  private void FillData()
  {
  da = GetSQLDataAdapter();
  cb = new OleDbCommandBuilder(da);
  ds = new DataSet();
  da.Fill(ds);
  (tên datagridview).DataSource = ds.Tables[0];
  }

  //update toàn bộ table trên datagridview
  private void Update()
  {
  da.Update(ds);
  }

  =======================
  Cơ bản như vậy, sau đây là vài nhận xét của 3B khi dùng cách này <vì 3B đã từng làm qua>
  - Đơn giản, nhanh gọn, ko quan tâm đến các câu lệnh select, update, delete, insert.... <=== quá tuyệt vời phải ko...
  - Khuyết điểm: chỉ dùng trên 1 bảng, ko multi table được.
  - Ngoài ra: dùng datagridview thì hơi xấu, code cũng rất cứng, ko hỗ trợ nhiều. 1 vấn đề mà 3B đang tìm hiểu là chuyển 1 cột trên datagridview thành kiều password :(( tìm mãi mà ko thấy. Kiểu như hiển thị chi tiết 1 user có tên đăng nhập, mật khẩu nhưng mình ko muốn hiện mật khẩu lên datagridview nhưng mà ko làm được. Ai có cách giải quyết vấn đề này thì giúp 3B nha .... thank

Các đề tài tương tự

 1. Lưu vị trí được chọn trên dataGridView bằng cách nào?
  Gửi bởi conan198 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-11-2012, 01:48 AM
 2. Tính tích 2 giá trị trên 2 cột của datagridview?
  Gửi bởi dangngocthanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-11-2012, 07:48 AM
 3. Lưu vị trí được chọn trên DataGridview với lập trình C#?
  Gửi bởi kittynguyen89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 26-03-2011, 08:10 PM
 4. datagridview biến mất vùng đen trên datagridview ?
  Gửi bởi zstar trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 18-10-2009, 02:32 PM
 5. Xử lý DatagridView trên C#
  Gửi bởi tesulakata trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-04-2009, 09:13 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn