Các bạn xem giùm mình bài này sao lúc dịch thì ko có lỗi, nhưng khi chạy thì ra rác ? Mình tìm mãi mà ko biết lỗi chỗ nào !
Cám ơn nhiều lắm !
Code:
void main()
{
    int n,m,i,j;
	int a[M][N];
    printf("Nhap so hang : ");
    scanf("%d", &m);
    printf("Nhap so cot : ");
    scanf("%d", &n);

    for (i=0; i<m; i++)       //*******Nhap
	{
        for(j=0; j<n; j++)
        {
            printf("Nhap a[%d][%d] : ",i,j);
            scanf("%d", (a+i*n+j) );
        }
	}
     for(i=0; i<m; i++)		//*********Xuat
    {
        for(j=0; j<n; j++)
		{
			printf("a[%d][%d] : %d\t",i,j, a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}