có anh chị nào biết về các activex control như msflexgrid,dbgrid...làm ơn chỉ cho em với.Cái này em tra trong msdn ko thấy
Làm cách nào để nhập trực tiếp dữ liệu vao các control trên như kiểu excel ấy.Nếu ai có project đầy đủ về vấn đề này post lên thì tuyệt.