Các pro cho ý kiến về C++/CLI và C#? Minh tìm hiểu thì 2 cái này đều hổ trợ dotNet, vậy nên học cái nào đây!