Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Đọc file dạng mảng trong lập trình C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Mặc định Đọc file dạng mảng trong lập trình C#?

  Đây là đoạn code ghi ra file .QLDHS

  Visual C# Code:
  1. SaveFileDialog svfdl = new SaveFileDialog();
  2.             svfdl.Filter = "Quản lý điểm học sinh ( *.QLDHS)|*.QLDHS";
  3.             if (svfdl.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  4.             {
  5.                 Stream s = File.Open(svfdl.FileName, FileMode.Create);
  6.                 BinaryFormatter b = new BinaryFormatter();
  7.                 b.Serialize(s, ArrHSHS);
  8.                 s.Close();
  9.             }


  Tôi khai báo mãng như sau:
  Visual C# Code:
  1. BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[] ArrHSHS;
  2.  
  3. OpenFileDialog Opfdl = new OpenFileDialog();
  4. Opfdl.Filter = "Quản lý điểm học sinh (*.QLDHS)|*.QLDHS";
  5. if (Opfdl.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  6.         {    
  7.           txtDuongDan.Text = Opfdl.FileName;
  8.           Stream s = File.Open(Opfdl.FileName, FileMode.Open);
  9.              
  10.          BinaryFormatter b = new BinaryFormatter();
  11. ArrHSHS = (BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[])b.Deserialize(s);
  12.                 s.Close();
  13.                 MessageBox.Show(ArrHSHS[0].DiaChi);                
  14.             }

  Chạy tới đoạn hộp thoại MessageBox thì nó lại quăng ra lỗi chưa new thằng ArrHSHS “Object reference not set to an instance of an object.”
  Nhờ huynh đệ jup jai quyết vấn đề này với!! hic làm 2 ngày rùi mà ko ra!!!  Đây là class TblHoSoHocSinhInfo dùng để tổ chức lưu dữ liệu  Visual C# Code:
  1.  [Serializable]
  2.     public class TblHoSoHocSinhInfo
  3.     {
  4.        
  5.         private int m_HocSinhId;
  6.         private string m_MaHocSinh;
  7.         private string m_HoTen;
  8.         private DateTime m_NgaySinh;
  9.         private int m_GioiTinh;
  10.         private string m_TenCha;
  11.         private string m_TenMe;
  12.         private string m_DiaChi;
  13.         private int m_TinhTrangLuuBan;
  14.         private int m_LopHocId;
  15.  
  16.  
  17.         public int HocSinhId
  18.         {
  19.             get
  20.             {
  21.                 return this.m_HocSinhId;
  22.             }
  23.             set
  24.             {
  25.                 this.m_HocSinhId = value;
  26.             }
  27.         }
  28.         //------------------------
  29.         public string MaHocSinh
  30.         {
  31.             get
  32.             {
  33.                 return this.m_MaHocSinh;
  34.             }
  35.             set
  36.             {
  37.                 this.m_MaHocSinh = value;
  38.             }
  39.         }
  40.         //------------------------
  41.         public string HoTen
  42.         {
  43.             get
  44.             {
  45.                 return this.m_HoTen;
  46.             }
  47.             set
  48.             {
  49.                 this.m_HoTen = value;
  50.             }
  51.         }
  52.         //------------------------
  53.         public DateTime NgaySinh
  54.         {
  55.             get
  56.             {
  57.                 return this.m_NgaySinh;
  58.             }
  59.             set
  60.             {
  61.                 this.m_NgaySinh = value;
  62.             }
  63.         }
  64.         //------------------------
  65.         public int GioiTinh
  66.         {
  67.             get
  68.             {
  69.                 return this.m_GioiTinh;
  70.             }
  71.             set
  72.             {
  73.                 this.m_GioiTinh = value;
  74.             }
  75.         }
  76.         //------------------------
  77.         public string TenCha
  78.         {
  79.             get
  80.             {
  81.                 return this.m_TenCha;
  82.             }
  83.             set
  84.             {
  85.                 this.m_TenCha = value;
  86.             }
  87.         }
  88.         //------------------------
  89.         public string TenMe
  90.         {
  91.             get
  92.             {
  93.                 return this.m_TenMe;
  94.             }
  95.             set
  96.             {
  97.                 this.m_TenMe = value;
  98.             }
  99.         }
  100.         //------------------------
  101.         public string DiaChi
  102.         {
  103.             get
  104.             {
  105.                 return this.m_DiaChi;
  106.             }
  107.             set
  108.             {
  109.                 this.m_DiaChi = value;
  110.             }
  111.         }
  112.         //------------------------
  113.         public int TinhTrangLuuBan
  114.         {
  115.             get
  116.             {
  117.                 return this.m_TinhTrangLuuBan;
  118.             }
  119.             set
  120.             {
  121.                 this.m_TinhTrangLuuBan = value;
  122.             }
  123.         }
  124.         //------------------------
  125.         public int LopHocId
  126.         {
  127.             get
  128.             {
  129.                 return this.m_LopHocId;
  130.             }
  131.             set
  132.             {
  133.                 this.m_LopHocId = value;
  134.             }
  135.         }
  136.         //------------------------
  137.  
  138.  
  139.  
  140.         //Khởi tạo đối tượng rỗng
  141.  
  142.  
  143.         public TblHoSoHocSinhInfo()
  144.         {
  145.             this.m_HocSinhId = 0;
  146.             this.m_MaHocSinh = "";
  147.             this.m_HoTen = "";
  148.             this.m_NgaySinh = DateTime.Now;
  149.             this.m_GioiTinh = 0;
  150.             this.m_TenCha = "";
  151.             this.m_TenMe = "";
  152.             this.m_DiaChi = "";
  153.             this.m_TinhTrangLuuBan = 0;
  154.             this.m_LopHocId = 0;
  155.  
  156.         }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Visual C# Code:
  1. BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[] ArrHSHS;//Chỉ mới có khai báo mảng đối tượng, chứ bạn chưa khởi tạo
  2.  
  3. OpenFileDialog Opfdl = new OpenFileDialog();
  4. Opfdl.Filter = "Quản lý điểm học sinh (*.QLDHS)|*.QLDHS";
  5. if (Opfdl.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  6.         {    
  7.           txtDuongDan.Text = Opfdl.FileName;
  8.           Stream s = File.Open(Opfdl.FileName, FileMode.Open);
  9.              
  10.          BinaryFormatter b = new BinaryFormatter();
  11. ArrHSHS = (BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[])b.Deserialize(s);
  12.                 s.Close();
  13.                 MessageBox.Show(ArrHSHS[0].DiaChi);  
  14.                 //ArrHSHS[0] chưa khởi tạo mà sử dụng thì tất nhiên báo lỗi      
  15.             }

  Bạn xem lại, C# toàn là hướng đối tượng, cho dù là bạn tạo ra class thì cũng phải khởi tạo đối tượng khi khai báo một mảng đối tượng đó.
  Ví dụ:
  Visual C# Code:
  1. int[] dem=new int[6];//Khởi tạo mảng gồm 6 đối tượng bên trong từ 0 đến 5.
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Visual C# Code:
  1. BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[] ArrHSHS = new BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[15]
  Mình cũng đã thử khai báo vậy rồi nhưng nó vẫn bị cái lỗi này !!
  Ko hiểu được nguyên nhân nó nằm ở đâu nữa

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi c1inme Xem bài viết
  Visual C# Code:
  1. BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[] ArrHSHS = new BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[15]
  Mình cũng đã thử khai báo vậy rồi nhưng nó vẫn bị cái lỗi này !!
  Ko hiểu được nguyên nhân nó nằm ở đâu nữa
  Nó vẫn báo lỗi thôi bạn àh, bạn làm theo khởi tạo trên là đúng, nhưng bạn quên một chi tiết khi bạn khai báo thế, bạn vẫn phải khởi tạo từng thành phần
  Ví dụ bạn muốn sử dụng ArrHSHS[1], thì phải khởi tạo riêng cho nó như sau:
  Visual C# Code:
  1. ArrHSHS[1]=new BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo();
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 12-03-2009 lúc 09:54 AM.
  Không biết ghi gì luôn ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  71

  bạn dùng Serialize - Deserialize 1 object ra file phải không ?
  Code:
  (BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[])b.Deserialize(s);
  cái bạn sai là method Serialize chỉ cho phép Serialize 1 object ra file, nhưng bạn lại serialize 1 mảng BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[], nên nó báo lỗi

  Cú pháp của nó là :
  Code:
   public void Serialize (
  	Stream serializationStream,
  	Object graph
   )
  ---> hướng giải quyết : bạn không nên để 1 mảng BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo[] khi serialize ra file, bạn nên để trong 1 Arraylist hoặc List<BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo>
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi gauto988 : 12-03-2009 lúc 07:21 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Mặc định Đọc file dạng mảng trong lập trình C#?

  Bạn có thể chỉ giúp mình kĩ về cách dùng Arraylist hoặc List<BussinessOject.TblHoSoHocSinhInfo> được ko

  Mình nghĩ vấn đề đúng là ở chổ ý bạn nói đó hì!! Bạn chỉ giúp thêm nha. Nhưng khi mình Serialize() thì nó vẫn thành công và không báo lỗi dzì hết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi c1inme : 12-03-2009 lúc 10:40 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Thank ban nhìu nha!! mình dùng Arrlist đã giải quyết được vấn đề trên rùi!!

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-04-2013, 08:06 AM
 2. Giới thiệu cách chuyển File Ảnh thành file Video trong download proshow gold
  Gửi bởi thuhu0900x trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-07-2012, 03:54 AM
 3. Đọc dữ liệu file midi dạng số HEX và lấy lời nhạc trong file ra file text
  Gửi bởi kimngockhtn_2007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 04:40 PM
 4. File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?
  Gửi bởi lenamshenlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 26-05-2011, 05:14 PM
 5. Làm sao để open file bằng cách double click vào file trong windows explorer?
  Gửi bởi Batchuoc_09 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 01:12 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn