Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: DataGridViewCheckBoxColumn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  23

  Mặc định DataGridViewCheckBoxColumn

  Mình viết chương trình trắc nghiệm :trong đó có form tạo đề thi từ bảng câu hỏi. Trong cơ sở dữ liệu của mình có bảng CAUHOI , rồi mình đỗ dữ liệu lên dgvDanhsach.
  Đồng thời mình tạo thêm cột column (DataGridViewCheckBoxColumn) để check những câu hỏi nào cần bỏ vào đề thi
  foreach (DataGridViewRow dataFridRow in dgvDanhsach.Rows)
  {
  if (dataFridRow.Cells["check_Col"].Value != null && (bool)dataFridRow.Cells["check_Col"].Value)
  {
  // mình phải dùng lệnh nào để đổ ngược dữ liệu vào dataset khác
  }
  else
  if (dataFridRow.Cells["check_Col"].Value == null)
  {
  MessageBox.Show("");
  }
  }
  Các bạn chỉ dùm mình với. Cám ơn

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  23

  Có ai biết không? Làm ơn chỉ dùm đi
  Bài này quan trọng lắm, mọi người xem dùm mình.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Bạn ơi bạn làm thế nào để lấy dữ liệu từ cơ sở diệu vậy.Chỉ cho mình được không.Mình cung đang làm này.Bạn cho mình xin demo của bạn để tham khảo đựoc không

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  23

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;

  namespace TracNghiem_cs
  {
  public partial class FrMonhoc : Form
  {
  readonly SqlConnection conn = new SqlConnection(ChuoiKetNoi.chuoi);
  SqlDataAdapter da;
  DataSet ds;
  SqlCommand cmd;
  string chuoi;
  public FrMonhoc()
  {
  InitializeComponent();
  }
  public void GetAll()
  {
  conn.Open();
  da = new SqlDataAdapter("SELECT MASOMON, TENMON FROM MONHOC", conn);
  ds = new DataSet();
  da.Fill(ds, "monhoc");
  dgvDanhsach.DataSource = ds.Tables["monhoc"];
  da.Dispose();
  conn.Close();
  }
  private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  Close();
  }

  private void FrMonhoc_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {

  GetAll();
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show("Kết nối cơ sở dữ liệu thất bại!:" + ex.StackTrace);
  }
  }
  public void TimkiemtheoMaSo(string maso)
  {
  conn.Open();
  da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM MONHOC WHERE MASOMON LIKE N'%" + maso + "%'", conn);
  ds = new DataSet();
  da.Fill(ds, "monhoc");
  if (ds.Tables["monhoc"].Rows.Count > 0)
  {
  dgvDanhsach.DataSource = ds.Tables["monhoc"];
  }
  else
  {
  MessageBox.Show("Không tìm thấy môn nào có mã số này!");
  txtNoidungTim.Text = "";
  }
  conn.Close();
  }
  public void TimkiemtheoTen(string ten)
  {
  conn.Open();
  da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM MONHOC WHERE TENMON LIKE N'%" + ten + "%'", conn);
  ds = new DataSet();
  da.Fill(ds, "monhoc");
  if (ds.Tables["monhoc"].Rows.Count > 0)
  {
  dgvDanhsach.DataSource = ds.Tables["monhoc"];
  }
  else
  {
  MessageBox.Show("Không tìm thấy môn nào có tên môn học này!");
  txtNoidungTim.Text = "";
  }
  conn.Close();
  }
  private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  conn.Open();
  try
  {

  cmd = new SqlCommand("INSERT_MONHOC", conn);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@MASOMON", txtMasomon.Text.Trim()));
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TENMON", txtTenmon.Text.Trim()));
  cmd.ExecuteNonQuery();
  MessageBox.Show("Môn mới được tạo!");
  cmd.Dispose();


  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.Message);
  }
  conn.Close();
  GetAll();
  }

  private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  conn.Open();
  try
  {

  cmd = new SqlCommand("DELETE_MONHOC", conn);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@MASOMON", txtMasomon.Text.Trim()));
  //cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TENMON", txtTenmon.Text.Trim()));
  cmd.ExecuteNonQuery();
  MessageBox.Show("Môn học đã được xóa!");
  cmd.Dispose();


  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show("Có lỗi: " + ex.Message);
  }
  conn.Close();
  GetAll();
  }

  private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  conn.Open();
  try
  {
  cmd = new SqlCommand("UPDATE_MONHOC", conn);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@MASOMON", txtMasomon.Text.Trim()));
  cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@TENMON", txtTenmon.Text.Trim()));
  cmd.ExecuteNonQuery();
  MessageBox.Show("Môn học đã được sửa!");
  cmd.Dispose();


  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show("Có lỗi: "+ex.Message);
  }
  conn.Close();
  GetAll();
  }

  private void btnDanhsach_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  GetAll();
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show("Kết nối cơ sở dữ liệu thất bại!:" + ex.StackTrace);
  }
  }

  private void btnTim_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  chuoi = cbTim.SelectedIndex.ToString();
  //MessageBox.Show(chuoi);

  try
  {
  if (chuoi == "0")
  {
  TimkiemtheoMaSo(txtNoidungTim.Text.Trim());
  }
  else
  {
  if (chuoi == "1")
  {
  TimkiemtheoTen(txtNoidungTim.Text.Trim());
  }
  else
  {
  MessageBox.Show("Nhập dữ liệu!");
  }
  }
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show("Có lỗi!!!" + ex.StackTrace);
  }
  }
  }
  }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  23

  namespace TracNghiem_cs
  {
  partial class FrMonhoc
  {
  /// <summary>
  /// Required designer variable.
  /// </summary>
  private System.ComponentModel.IContainer components = null;

  /// <summary>
  /// Clean up any resources being used.
  /// </summary>
  /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
  if (disposing && (components != null))
  {
  components.Dispose();
  }
  base.Dispose(disposing);
  }

  #region Windows Form Designer generated code

  /// <summary>
  /// Required method for Designer support - do not modify
  /// the contents of this method with the code editor.
  /// </summary>
  private void InitializeComponent()
  {
  this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  this.btnThoat = new System.Windows.Forms.Button();
  this.btnDanhsach = new System.Windows.Forms.Button();
  this.btnThem = new System.Windows.Forms.Button();
  this.btnSua = new System.Windows.Forms.Button();
  this.btnXoa = new System.Windows.Forms.Button();
  this.txtTenmon = new System.Windows.Forms.TextBox();
  this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
  this.GroupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  this.btnTim = new System.Windows.Forms.Button();
  this.cbTim = new System.Windows.Forms.ComboBox();
  this.Label10 = new System.Windows.Forms.Label();
  this.txtNoidungTim = new System.Windows.Forms.TextBox();
  this.Label12 = new System.Windows.Forms.Label();
  this.dgvDanhsach = new System.Windows.Forms.DataGridView();
  this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
  this.ladf = new System.Windows.Forms.Label();
  this.txtMasomon = new System.Windows.Forms.TextBox();
  this.groupBox1.SuspendLayout();
  this.GroupBox2.SuspendLayout();
  ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.d gvDanhsach)).BeginInit();
  this.SuspendLayout();
  //
  // label1
  //
  this.label1.AutoSize = true;
  this.label1.Location = new System.Drawing.Point(30, 27);
  this.label1.Name = "label1";
  this.label1.Size = new System.Drawing.Size(49, 13);
  this.label1.TabIndex = 0;
  this.label1.Text = "Môn học";
  //
  // groupBox1
  //
  this.groupBox1.Controls.Add(this.btnThoat);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.btnDanhsach);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.btnThem);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.btnSua);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.btnXoa);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.ladf);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.txtTenmon);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.txtMasomon);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.label3);
  this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
  this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(33, 77);
  this.groupBox1.Name = "groupBox1";
  this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(283, 320);
  this.groupBox1.TabIndex = 1;
  this.groupBox1.TabStop = false;
  this.groupBox1.Text = "Thông tin môn học";
  //
  // btnThoat
  //
  this.btnThoat.Location = new System.Drawing.Point(178, 234);
  this.btnThoat.Name = "btnThoat";
  this.btnThoat.Size = new System.Drawing.Size(63, 28);
  this.btnThoat.TabIndex = 36;
  this.btnThoat.Text = "Thoát";
  this.btnThoat.UseVisualStyleBackColor = true;
  this.btnThoat.Click += new System.EventHandler(this.btnThoat_Click);
  //
  // btnDanhsach
  //
  this.btnDanhsach.Location = new System.Drawing.Point(9, 234);
  this.btnDanhsach.Name = "btnDanhsach";
  this.btnDanhsach.Size = new System.Drawing.Size(148, 28);
  this.btnDanhsach.TabIndex = 36;
  this.btnDanhsach.Text = "Danh sách";
  this.btnDanhsach.UseVisualStyleBackColor = true;
  this.btnDanhsach.Click += new System.EventHandler(this.btnDanhsach_Click);
  //
  // btnThem
  //
  this.btnThem.Location = new System.Drawing.Point(9, 183);
  this.btnThem.Name = "btnThem";
  this.btnThem.Size = new System.Drawing.Size(62, 28);
  this.btnThem.TabIndex = 33;
  this.btnThem.Text = "Thêm";
  this.btnThem.UseVisualStyleBackColor = true;
  this.btnThem.Click += new System.EventHandler(this.btnThem_Click);
  //
  // btnSua
  //
  this.btnSua.Location = new System.Drawing.Point(94, 183);
  this.btnSua.Name = "btnSua";
  this.btnSua.Size = new System.Drawing.Size(63, 28);
  this.btnSua.TabIndex = 35;
  this.btnSua.Text = "Sửa";
  this.btnSua.UseVisualStyleBackColor = true;
  this.btnSua.Click += new System.EventHandler(this.btnSua_Click);
  //
  // btnXoa
  //
  this.btnXoa.Location = new System.Drawing.Point(178, 183);
  this.btnXoa.Name = "btnXoa";
  this.btnXoa.Size = new System.Drawing.Size(63, 28);
  this.btnXoa.TabIndex = 34;
  this.btnXoa.Text = "Xóa";
  this.btnXoa.UseVisualStyleBackColor = true;
  this.btnXoa.Click += new System.EventHandler(this.btnXoa_Click);
  //
  // txtTenmon
  //
  this.txtTenmon.Location = new System.Drawing.Point(82, 123);
  this.txtTenmon.Name = "txtTenmon";
  this.txtTenmon.Size = new System.Drawing.Size(172, 20);
  this.txtTenmon.TabIndex = 3;
  //
  // label3
  //
  this.label3.AutoSize = true;
  this.label3.Location = new System.Drawing.Point(11, 126);
  this.label3.Name = "label3";
  this.label3.Size = new System.Drawing.Size(52, 13);
  this.label3.TabIndex = 1;
  this.label3.Text = "Tên môn:";
  //
  // GroupBox2
  //
  this.GroupBox2.Controls.Add(this.btnTim);
  this.GroupBox2.Controls.Add(this.cbTim);
  this.GroupBox2.Controls.Add(this.Label10);
  this.GroupBox2.Controls.Add(this.txtNoidungTim);
  this.GroupBox2.Controls.Add(this.Label12);
  this.GroupBox2.Location = new System.Drawing.Point(338, 77);
  this.GroupBox2.Name = "GroupBox2";
  this.GroupBox2.Size = new System.Drawing.Size(381, 139);
  this.GroupBox2.TabIndex = 30;
  this.GroupBox2.TabStop = false;
  //
  // btnTim
  //
  this.btnTim.Location = new System.Drawing.Point(20, 98);
  this.btnTim.Name = "btnTim";
  this.btnTim.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
  this.btnTim.TabIndex = 33;
  this.btnTim.Text = "Tìm";
  this.btnTim.UseVisualStyleBackColor = true;
  this.btnTim.Click += new System.EventHandler(this.btnTim_Click);
  //
  // cbTim
  //
  this.cbTim.FormattingEnabled = true;
  this.cbTim.Items.AddRange(new object[] {
  "Mã môn",
  "Tên môn"});
  this.cbTim.Location = new System.Drawing.Point(166, 60);
  this.cbTim.Name = "cbTim";
  this.cbTim.Size = new System.Drawing.Size(129, 21);
  this.cbTim.TabIndex = 32;
  //
  // Label10
  //
  this.Label10.AutoSize = true;
  this.Label10.Location = new System.Drawing.Point(19, 63);
  this.Label10.Name = "Label10";
  this.Label10.Size = new System.Drawing.Size(51, 13);
  this.Label10.TabIndex = 31;
  this.Label10.Text = "Tìm theo:";
  //
  // txtNoidungTim
  //
  this.txtNoidungTim.Location = new System.Drawing.Point(166, 29);
  this.txtNoidungTim.Name = "txtNoidungTim";
  this.txtNoidungTim.Size = new System.Drawing.Size(129, 20);
  this.txtNoidungTim.TabIndex = 30;
  //
  // Label12
  //
  this.Label12.AutoSize = true;
  this.Label12.Location = new System.Drawing.Point(17, 31);
  this.Label12.Name = "Label12";
  this.Label12.Size = new System.Drawing.Size(90, 13);
  this.Label12.TabIndex = 29;
  this.Label12.Text = "Nội dung cần tìm ";
  //
  // dgvDanhsach
  //
  this.dgvDanhsach.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeig htSizeMode.AutoSize;
  this.dgvDanhsach.Location = new System.Drawing.Point(338, 226);
  this.dgvDanhsach.Name = "dgvDanhsach";
  this.dgvDanhsach.ReadOnly = true;
  this.dgvDanhsach.Size = new System.Drawing.Size(319, 171);
  this.dgvDanhsach.TabIndex = 26;
  //
  // label2
  //
  this.label2.AutoSize = true;
  this.label2.Location = new System.Drawing.Point(6, 62);
  this.label2.Name = "label2";
  this.label2.Size = new System.Drawing.Size(62, 13);
  this.label2.TabIndex = 0;
  this.label2.Text = "Mã số môn:";
  //
  // ladf
  //
  this.ladf.AutoSize = true;
  this.ladf.Location = new System.Drawing.Point(79, 82);
  this.ladf.Name = "ladf";
  this.ladf.Size = new System.Drawing.Size(78, 13);
  this.ladf.TabIndex = 4;
  this.ladf.Text = "Kiểu chuỗi: M1";
  //
  // txtMasomon
  //
  this.txtMasomon.Location = new System.Drawing.Point(82, 59);
  this.txtMasomon.Name = "txtMasomon";
  this.txtMasomon.Size = new System.Drawing.Size(172, 20);
  this.txtMasomon.TabIndex = 2;
  //
  // FrMonhoc
  //
  this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(695, 489);
  this.Controls.Add(this.GroupBox2);
  this.Controls.Add(this.groupBox1);
  this.Controls.Add(this.label1);
  this.Controls.Add(this.dgvDanhsach);
  this.Name = "FrMonhoc";
  this.Text = "FrMonhoc";
  this.Load += new System.EventHandler(this.FrMonhoc_Load);
  this.groupBox1.ResumeLayout(false);
  this.groupBox1.PerformLayout();
  this.GroupBox2.ResumeLayout(false);
  this.GroupBox2.PerformLayout();
  ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.d gvDanhsach)).EndInit();
  this.ResumeLayout(false);
  this.PerformLayout();

  }

  #endregion

  private System.Windows.Forms.Label label1;
  private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtTenmon;
  private System.Windows.Forms.Label label3;
  internal System.Windows.Forms.Button btnThem;
  internal System.Windows.Forms.Button btnSua;
  internal System.Windows.Forms.Button btnXoa;
  internal System.Windows.Forms.GroupBox GroupBox2;
  internal System.Windows.Forms.ComboBox cbTim;
  internal System.Windows.Forms.Label Label10;
  internal System.Windows.Forms.TextBox txtNoidungTim;
  internal System.Windows.Forms.Label Label12;
  internal System.Windows.Forms.DataGridView dgvDanhsach;
  private System.Windows.Forms.Button btnTim;
  private System.Windows.Forms.Button btnThoat;
  private System.Windows.Forms.Button btnDanhsach;
  private System.Windows.Forms.Label ladf;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtMasomon;
  private System.Windows.Forms.Label label2;
  }
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  23

  Mặc định DataGridViewCheckBoxColumn

  Vào SQL 2005 tạo cở sỡ dữ liệu TRACNGHIEM , tạo bảng MONHOC gồm 2 cột MASOMON (nchar ) TENMON( NVARCHAR)
  Vào Programmability /Stored procedures ->new Stored procedures rồi tạo các stored:
  set ANSI_NULLS ON
  set QUOTED_IDENTIFIER ON
  go


  create PROC [dbo].[INSERT_MONHOC]
  (
  --@ID INT OUT,
  @MASOMON NCHAR(10),
  @TENMON NVARCHAR(30)
  )
  AS
  INSERT INTO MONHOC(MASOMON,TENMON) VALUES (@MASOMON,@TENMON)
  create PROC [dbo].[UPDATE_MONHOC]
  (

  @MASOMON NCHAR(10),
  @TENMON NVARCHAR(30)
  )
  AS
  UPDATE MONHOC
  SET TENMON= @TENMON
  WHERE MASOMON = @MASOMON


  create PROC [dbo].[DELETE_MONHOC]
  (

  @MASOMON NCHAR(10)

  )
  AS
  DELETE MONHOC

  WHERE MASOMON = @MASOMON

Các đề tài tương tự

 1. Tìm id của Checkbox trong DataGridViewCheckBoxColumn trong winform
  Gửi bởi tuancoi2506 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-09-2012, 12:10 PM
 2. Bắt sự kiện của DatagridViewCheckBoxColumn
  Gửi bởi ngocthanhcr trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-08-2012, 09:20 AM
 3. Datagridviewcheckboxcolumn
  Gửi bởi antuong12c2 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 04-01-2010, 12:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn