Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: CSharp For Programmers Course Suite

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  Mặc định CSharp For Programmers Course Suite

  Indexs:

  1.1 Introduction

  1.1.1 Course Introduction
  1.1.2 Course Prerequisites
  1.1.3 Object-oriented Programming
  1.1.4 Object-oriented Programming Concepts

  1.2 .NET Overview

  1.2.1 The .NET Framework
  1.2.2 The Common Language Runtime
  1.2.3 .NET Framework Class Libraries
  1.2.4 Assemblies
  1.2.5 .NET Framework Components

  2.0 Visual Studio .NET

  2.1 Visual Studio .NET Tour

  2.1.1 Visual Studio .NET Overview
  2.1.2 Launching Visual Studio .NET
  2.1.3 Using the Solution Explorer
  2.1.4 Using Toolbars
  2.1.5 Using the Toolbox
  2.1.6 Editing Properties
  2.1.7 Editing Code
  2.1.8 Getting Help

  2.2 Creating Applications

  2.2.1 Creating a Project
  2.2.2 Compiling and Running Programs
  2.2.3 Debugging Programs
  2.2.4 Using the Visual Studio Simulator

  2.3 Application Types

  2.3.1 Application Types
  2.3.2 Creating a Windows Application
  2.3.3 Creating an ASP.NET Web Application
  2.3.4 Application Type Facts

  3.0 C# Language

  3.1 C# Syntax

  3.1.1 C# Overview
  3.1.2 Code Format
  3.1.3 Basic Program Structure

  3.2 Data Types

  3.2.1 Value and Reference Types
  3.2.2 Reference and Value Type Facts
  3.2.3 Value Types
  3.2.4 String Variables
  3.2.5 Data Type Keywords
  3.2.6 Declare Data Types

  3.3 Operators and Expressions

  3.3.1 C# Operators
  3.3.2 Building Expressions
  3.3.3 Common C# Operators
  3.3.4 Construct Expressions 1
  3.3.5 Construct Expressions 2

  3.4 Casting

  3.4.1 Converting Data Types
  3.4.2 Data Conversion Facts
  3.4.3 Using the Casting Expression
  3.4.4 Convert Data Types
  3.4.5 Reference-type Conversions

  3.5 Arrays


  3.5.1 Defining Arrays
  3.5.2 Initializing Arrays
  3.5.3 Array Facts
  3.5.4 Creating Single-dimensional Arrays
  3.5.5 Creating Multi-dimensional Arrays
  3.5.6 Create a Single-dimensional Array
  3.5.7 Create a Multi-dimensional Array
  3.5.8 Jagged Arrays

  3.6 Conditional Statements

  3.6.1 Conditional Statements
  3.6.2 Using If Then
  3.6.3 Using Switch
  3.6.4 Conditional Statement Facts
  3.6.5 Create an If Block
  3.6.6 Correct an If Block
  3.6.7 Format a Switch Block
  3.6.8 Create a Switch Block

  3.7 Iteration Structures

  3.7.1 Iteration Structures
  3.7.2 Using Do While
  3.7.3 Using For
  3.7.4 Using Foreach
  3.7.5 Iteration Statement Facts
  3.7.6 Create a Do While Block
  3.7.7 Create a For Block
  3.7.8 Create a Foreach Block

  3.8 XML Documentation

  3.8.1 Generating XML Documentation
  3.8.2 XML Documentation Facts

  4.0 .NET Components

  4.1 Windows Controls

  4.1.1 Managing Windows Controls
  4.1.2 Use the Property Inspector
  4.1.3 Set Control Properties
  4.1.4 Get and Set Properties

  4.2 Events

  4.2.1 Defining Event Actions
  4.2.2 Handle Events 1
  4.2.3 Handle Events 2
  4.2.4 Handle Events 3

  4.3 Classes and Methods

  4.3.1 Calling Methods
  4.3.2 Call a Method 1
  4.3.3 Call a Method 2

  4.4 Manipulating Strings

  4.4.1 Strings
  4.4.2 Working with Strings
  4.4.3 String Facts
  4.4.4 The StringBuilder Class
  4.4.5 Using the StringBuilder Class
  4.4.6 StringBuilder Facts
  4.4.7 Use StringBuilder 1
  4.4.8 Use StringBuilder 2
  4.4.9 Use Escape Sequences
  4.4.10 Compare Strings

  5.0 Classes and Methods

  5.1 Classes and Namespaces

  5.1.1 Creating a Class
  5.1.2 Creating a Simple Class
  5.1.3 Namespaces
  5.1.4 Defining a Namespace
  5.1.5 Class and Namespace Facts
  5.1.6 Create a Namespace and Class

  5.2 Methods

  5.2.1 Defining a Method
  5.2.2 Access Modifiers
  5.2.3 Creating Methods
  5.2.4 The Main Method
  5.2.5 Calling Methods
  5.2.6 Passing Parameters
  5.2.7 Method Construction
  5.2.8 Create a Method 1
  5.2.9 Create a Method 2

  5.3 Data Members and Properties

  5.3.1 Data Members
  5.3.2 Creating Data Members
  5.3.3 Defining Properties
  5.3.4 Using Properties
  5.3.5 Data Member and Property Facts
  5.3.6 Define a Property
  5.3.7 Use Properties

  5.4 Method Overloading

  5.4.1 Method Overloading
  5.4.2 Using Overloaded Methods
  5.4.3 Method Overloading Facts
  5.4.4 Call an Overloaded Method
  5.4.5 Create an Overloaded Method

  5.5 Static Members

  5.5.1 Static Data Members
  5.5.2 Static Methods
  5.5.3 Creating Static Members
  5.5.4 Static Member Facts
  5.5.5 Create Static Members

  5.6 Constructors

  5.6.1 Constructors
  5.6.2 Default Constructor
  5.6.3 Creating a Constructor
  5.6.4 Overloading Constructors
  5.6.5 Constructor Facts
  5.6.6 Create a Constructor
  5.6.7 Overload a Constructor

  6.0 Inheritance

  6.1 Inheritance Concepts

  6.1.1 Polymorphism and Inheritance
  6.1.2 Inheritance Concepts
  6.1.3 Inheritance Facts


  6.2 Using Inheritance


  6.2.1 Basic Syntax
  6.2.2 Creating a Derived Class
  6.2.3 Using Access Modifiers
  6.2.4 Constructors and Inheritance
  6.2.5 Inheritance Syntax
  6.2.6 Create an Inherited Class


  6.3 Advanced Inheritance


  6.3.1 Virtual Methods
  6.3.2 Creating Virtual Methods
  6.3.3 Sealing a Class
  6.3.4 Abstract Classes
  6.3.5 Creating an Abstract Class
  6.3.6 Customizing Inheritance Facts
  6.3.7 Define a Virtual Method
  6.3.8 Use a Virtual Method
  6.3.9 Seal a Class
  6.3.10 Create an Abstract Class

  7.0 Interfaces

  7.1 Interfaces

  7.1.1 Interface Concepts
  7.1.2 Implementing an Interface
  7.1.3 Classes, Abstract Classes, and Interfaces
  7.1.4 Classes, Abstract Classes, and Interfaces Comparison
  7.1.5 Interface Facts
  7.1.6 Define an Interface
  7.1.7 Interfaces and Inheritance

  8.0 Delegates and Events

  8.1 Delegates

  8.1.1 Delegates
  8.1.2 Creating a Simple Delegate
  8.1.3 Creating a Multicast Delegate
  8.1.4 Delegate Facts
  8.1.5 Using Delegates

  8.2 Events

  8.2.1 Delegates and Events
  8.2.2 Registering Events
  8.2.3 Event Facts

  9.0 Enumerations and Structures

  9.1 Enumerations

  9.1.1 Custom Value Types
  9.1.2 Enumerations
  9.1.3 Creating Enums
  9.1.4 Using Enums as Parameter Types
  9.1.5 Enum Facts
  9.1.6 Create an Enum
  9.1.7 Use Built-in Enums
  9.1.8 Use Enum Methods

  9.2 Structures

  9.2.1 Structures
  9.2.2 Creating a Struct
  9.2.3 Struct Facts
  9.2.4 Define a Struct 1
  9.2.5 Define a Struct 2

  10.0 Exception Handling

  10.1 Handling Exceptions

  10.1.1 Exception Classes
  10.1.2 Handling Exceptions
  10.1.3 Built-in Exceptions
  10.1.4 Exception Facts
  10.1.5 Handle Exceptions 1
  10.1.6 Handle Exceptions 2
  10.1.7 Handle Exceptions 3

  10.2 Custom Exceptions

  10.2.1 Throwing Exceptions
  10.2.2 Thowing an Exception
  10.2.3 Custom Exceptions
  10.2.4 Creating Custom Exceptions
  10.2.5 Custom Exception Facts
  10.2.6 Throw Exceptions
  10.2.7 Define a Custom Exception

  11.0 Advanced Topics

  11.1 Collections

  11.1.1 Collections
  11.1.2 ArrayLists
  11.1.3 Foreach
  11.1.4 Creating an ArrayList
  11.1.5 ArrayList Facts
  11.1.6 Use a Collection
  11.1.7 Queue Facts
  11.1.8 Stack Facts
  11.1.9 Hashtable Facts

  11.2 Streaming and I/O

  11.2.1 Streams
  11.2.2 Streaming Facts
  11.2.3 Reading and Writing Text Files
  11.2.4 Text Files and Data Sources
  11.2.5 Managing Files
  11.2.6 System.IO.File Classes
  11.2.7 Managing Files and Directories

  11.3 Attributes

  11.3.1 Reflection and Attributes
  11.3.2 Using Intrinsic Attributes
  11.3.3 Attribute Facts
  11.3.4 Use Attributes


  11.4 Operator Overloading


  11.4.1 Operator Overloading
  11.4.2 Overloading an Operator
  11.4.3 Operator Overloading Facts

  Download
  rapidshare.com/files/178925828/CP.Course.pm.part1.rar
  rapidshare.com/files/178925871/CP.Course.pm.part2.rar
  rapidshare.com/files/178926050/CP.Course.pm.part3.rar
  rapidshare.com/files/178925962/CP.Course.pm.part4.rar
  rapidshare.com/files/178925963/CP.Course.pm.part5.rar
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  14

  Link Mediafire cho các bạn nè.
  Code:
  http://www.mediafire.com/download.php?thnhkykmnzn
  http://www.mediafire.com/download.php?2nm5dzjwidy
  http://www.mediafire.com/download.php?xnemudnz0ov
  http://www.mediafire.com/download.php?y0fynn2yyjg
  http://www.mediafire.com/download.php?ylyzjyknmhn

Các đề tài tương tự

 1. TP HCM Tuyển Php Programmers - Công Ty 4Yachting
  Gửi bởi congtysaigon2808 trong diễn đàn Tuyển dụng - Việc làm CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-08-2012, 03:48 PM
 2. Video Training: Csharp For Programmers Course Suite
  Gửi bởi tesulakata trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-05-2011, 09:50 PM
 3. Corel Graphics Suite, x5
  Gửi bởi digiman87 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-02-2011, 10:52 PM
 4. Corel Graphics Suite X5 Full
  Gửi bởi digiman87 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-02-2011, 12:23 PM
 5. Tuyển Software programmers đi làm việc tại Hàn Quốc
  Gửi bởi romanza trong diễn đàn Tuyển dụng - Việc làm CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-12-2008, 11:19 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn