mình có bài tập như sau làm hoài mà không được mong các bạn giúp đỡ

cho một file input.txt như sau
7 // số đỉnh của ma trận
1 2 7 // lần lượt là : đỉnh đầu, đỉnh cuối, trọng số : có nghĩa là 1-->2 với trong số là 7
1 4 5
2 3 8
2 4 9
2 5 7
3 5 5
4 5 15
4 6 6
5 6 8
5 7 9
6 7 11

hãy làm và xuất ra file output.txt
7 // số đỉnh
1 3 MAX // max là một trong số tùy gì ví dụ max 100
1 5 MAX
1 6 MAX
1 7 MAX
2 6 MAX
2 7 MAX
3 2 MAX
3 4 MAX
3 6 MAX
3 7 MAX
4 7 MAX

--có nghĩa là tìm những đỉnh còn lại mà nó chưa đi tới ma trận trên là ma trận vô hướng

xin các bạn giúp đỡ

bakham1987@gmail.com