Yêu cầu chuẩn hóa:
- Chuyển tất cả sang chữthường.
- Chuyển tất cả sốsang chữ(ví dụ1980 -> một nghìn chin trăm tám mươi)
- Chuyển một số định dạng đặc biệt ( ‘(‘ -> beep mởngoặc đơn beep), ‘)’ -> beep đóng ngoặc đơn)
- Làm tương tự với mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép
- Trong trường hợp gặp kí tự đặc biệt, cần gọi một hàm cho trước (con trỏ hàm) để xử lí trường
hợp ngoại lệ này, đầu vào của hàm là kí tự đặc biệt, con trỏ đến vùng đệm dữ liệu vào, chỉ số của
kí tự đặc biệt tính từ đầu vùng đệm)
- Xử lí ngày tháng năm: ngày 19/8/1980 -> ngày mười chin tháng tám năm một nghìn chin trăm
tám mươi; ngày 19-8-1980 -> ngày mười chin tháng tám năm một nghìn chin trăm tám mươi.
Gợi ý: sử ụng thưviện boost string algorithms library của Boost
(http://www.boost.org/doc/libs/1_51_0/doc/html/string_algo.html)