Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Đổi số sang chữ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  9

  Mặc định Đổi số sang chữ

  Ai có bài tập mẫu về đổi số sang chữ không cho mình tham khảo với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chienthuc Xem bài viết
  Ai có bài tập mẫu về đổi số sang chữ không cho mình tham khảo với
  Sử dụng ToString() để chuyển một số thành chuỗi. Nếu là vấn đề này đổi một mảng số sang String, thì xem tại đây
  Nếu bạn hỏi vấn đề khác thì nói rõ hơn tí đi? hỏi như thế biết trả lời thế nào?
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  49

  Bạn tham khảo code java đi
  Code:
  package chuyensothanhchu;
  import java.util.*;
  public class chuyendoi {
    
    public static void main(String[] args) {
     Scanner input = new Scanner(System.in);
     System.out.print("nhap vao mot so co 4 chu so: ");
     int n=input.nextInt();
     int ng = n/1000;
     int tr =(n%1000)/100;
     int ch=((n%1000)%100)/10;
     int dv= n%10;
    
     if((ng==1)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
      System.out.print("Mot ngan ");
     else if((ng==2)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Hai ngan ");
     else if((ng==3)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Ba ngan ");
     else if((ng==4)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Bon ngan ");
     else if((ng==5)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Nam ngan ");
     else if((ng==6)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Sau ngan ");
     else if((ng==7)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Bay ngan ");
     else if((ng==8)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Tam ngan ");
     else if((ng==9)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Chin ngan ");
  
     else if((ng==0)&&(tr==1)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Mot tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==2)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Hai tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==3)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Ba tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==4)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Bon tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==5)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Nam tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==6)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Sau tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==7)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Bay tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==8)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Tam tram ");
     else if((ng==0)&&(tr==9)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print("Chin tram ");
  
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==1)&&(dv==0))
       System.out.print(" Muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==2)&&(dv==0))
       System.out.print("Hai muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==3)&&(dv==0))
       System.out.print("Ba muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==4)&&(dv==0))
       System.out.print("Bon muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==5)&&(dv==0))
       System.out.print("Nam muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==6)&&(dv==0))
       System.out.print("Sau muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==7)&&(dv==0))
       System.out.print("Bay muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==8)&&(dv==0))
       System.out.print("Tam muoi ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==9)&&(dv==0))
       System.out.print("Chin muoi ");
  
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==0))
       System.out.print(" Khong ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==1))
       System.out.print(" Mot ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==2))
       System.out.print("Hai ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==3))
       System.out.print("Ba ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==4))
       System.out.print("Bon ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==5))
       System.out.print("Nam ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==6))
       System.out.print("Sau ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==7))
       System.out.print("Bay ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==8))
       System.out.print("Tam ");
     else if((ng==0)&&(tr==0)&&(ch==0)&&(dv==9))
       System.out.print("Chin ");
  
     else
      {
       switch(ng) {
         case 1:System.out.print("Mot ngan ");break;
         case 2:System.out.print("Hai ngan ");break;
         case 3:System.out.print("Ba ngan ");break;
         case 4:System.out.print("Bon ngan ");break;
         case 5:System.out.print("Nam ngan ");break;
         case 6:System.out.print("Sau ngan ");break;
         case 7:System.out.print("Bay ngan ");break;
         case 8:System.out.print("Tam ngan ");break;
         case 9:System.out.print("Chin ngan ");break;
  
         }
       switch(tr) {
         case 0:System.out.print("Le ");break;
         case 1:System.out.print("Mot tram ");break;
         case 2:System.out.print("Hai tram ");break;
         case 3:System.out.print("Ba tram ");break;
         case 4:System.out.print("Bon tram ");break;
         case 5:System.out.print("Nam tram ");break;
         case 6:System.out.print("Sau tram ");break;
         case 7:System.out.print("Bay tram ");break;
         case 8:System.out.print("Tam tram ");break;
         case 9:System.out.print("Chin tram ");break;
       }
         switch(ch) {
         case 0:System.out.print("Le ");break;
         case 1:System.out.print("Muoi ");break;
         case 2:System.out.print("Hai muoi ");break;
         case 3:System.out.print("Ba muoi ");break;
         case 4:System.out.print("Bon muoi ");break;
         case 5:System.out.print("Nam muoi ");break;
         case 6:System.out.print("Sau muoi ");break;
         case 7:System.out.print("Bay muoi ");break;
         case 8:System.out.print("Tam muoi ");break;
         case 9:System.out.print("Chin muoi ");break;
       }
          switch(dv) {
  
         case 1:System.out.print("Mot ");break;
         case 2:System.out.print("Hai ");break;
         case 3:System.out.print("Ba ");break;
         case 4:System.out.print("Bon ");break;
         case 5:System.out.print("Nam ");break;
         case 6:System.out.print("Sau ");break;
         case 7:System.out.print("Bay ");break;
         case 8:System.out.print("Tam ");break;
         case 9:System.out.print("Chin");break;
       }
    }
  
  }
  
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  9

  tức là đang cần làm hóa đơn
  số tiền : 1.056.658
  sẽ in ra thành: Một triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi tám đồng

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  5

  code java trên mình add vào J# trong VS 2005 thì nó báo lỗi:
  Error1:Cannot find type 'Scanner' C:\Documents and Settings\Welcome\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\Java\Doi_so_thanh_chu\Class1.jsl 8 3 Doi_so_thanh_chu
  Warning 3 Switch statement contains no 'default' C:\Documents and Settings\Welcome\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\Java\Doi_so_thanh_chu\Class1.jsl 96 4 Doi_so_thanh_chu
  Nhờ mọi người giải thích dùm.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  48

  Mặc định Đổi số sang chữ

  Rãnh ngồi code chơi. Bạn đem về test thử

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4.  
  5. namespace ReadNumber
  6. {
  7.     class ReadNumber
  8.     {
  9.         private long number;
  10.         private string[] NumberString = new string[] { "không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín", "mười", "trăm", "nghìn", "triệu", "tỷ" };
  11.         private string[] SubNumberString = new string[] { "mốt", "lăm", "lẻ", "mươi" };
  12.  
  13.         public ReadNumber()
  14.         {
  15.             number = 0;
  16.         }
  17.  
  18.         public ReadNumber(long i)
  19.         {
  20.             number = i;
  21.         }
  22.  
  23.         public long Number
  24.         {
  25.             get
  26.             {
  27.                 return number;
  28.             }
  29.             set
  30.             {
  31.                 number = value;
  32.             }
  33.         }
  34.  
  35.         public string reader()
  36.         {
  37.             string numberString = number.ToString();
  38.             string result = "";
  39.             string sub = "";
  40.             bool le = false;
  41.             while (numberString.Length > 0)
  42.             {
  43.                 string temp;
  44.                 if (numberString.Length > 3)
  45.                 {
  46.                     int t = numberString.Length % 3;
  47.                     if (t == 0) t = 3;
  48.                     temp = numberString.Substring(0, t);
  49.                     if (temp == "000") le = true;
  50.                     int d = numberString.Length - 1;
  51.                     d = d / 3;
  52.                     d = d % 3;
  53.                     switch (d)
  54.                     {
  55.                         case 0: sub = NumberString[14] + " "; break;
  56.                         case 1: sub = NumberString[12] + " "; break;
  57.                         case 2: sub = NumberString[13] + " "; break;
  58.                     }
  59.                     numberString = numberString.Substring(t, numberString.Length - t);
  60.                 }
  61.                 else
  62.                 {
  63.                     temp = numberString;
  64.                     numberString = "";
  65.                     sub = "";
  66.                 }
  67.                 while (temp.Length > 0)
  68.                 {
  69.                     if ((temp != "000") && (temp != "00") && (temp != "0"))
  70.                     {
  71.                         if (le) { result += "lẻ "; le = false; }
  72.                         switch (temp[0])
  73.                         {
  74.                             case '0':
  75.                                 {
  76.                                     if (temp.Length == 3)
  77.                                     {
  78.                                         result += NumberString[0] + " " + NumberString[11] + " ";
  79.                                     }
  80.                                     else if (temp.Length == 2)
  81.                                     {
  82.                                         result += SubNumberString[2] + " ";
  83.                                     }
  84.                                     else
  85.                                     {
  86.                                         result += NumberString[0] + " ";
  87.                                     }
  88.                                     break;
  89.                                 }
  90.                             case '1':
  91.                                 {
  92.                                     if (temp.Length == 3)
  93.                                     {
  94.                                         result += NumberString[1] + " " + NumberString[11] + " ";
  95.                                     }
  96.                                     else if (temp.Length == 2)
  97.                                     {
  98.                                         result += NumberString[10] + " ";
  99.                                     }
  100.                                     else
  101.                                     {
  102.                                         result += NumberString[1] + " ";
  103.                                     }
  104.                                     break;
  105.                                 }
  106.                             case '2':
  107.                                 {
  108.                                     result = Convert(temp, NumberString[2], result);
  109.                                     break;
  110.                                 }
  111.                             case '3':
  112.                                 {
  113.                                     result = Convert(temp, NumberString[3], result);
  114.                                     break;
  115.                                 }
  116.                             case '4':
  117.                                 {
  118.                                     result = Convert(temp, NumberString[4], result);
  119.                                     break;
  120.                                 }
  121.                             case '5':
  122.                                 {
  123.                                     result = Convert(temp, NumberString[5], result);
  124.                                     break;
  125.                                 }
  126.                             case '6':
  127.                                 {
  128.                                     result = Convert(temp, NumberString[6], result);
  129.                                     break;
  130.                                 }
  131.                             case '7':
  132.                                 {
  133.                                     result = Convert(temp, NumberString[7], result);
  134.                                     break;
  135.                                 }
  136.                             case '8':
  137.                                 {
  138.                                     result = Convert(temp, NumberString[8], result);
  139.                                     break;
  140.                                 }
  141.                             case '9':
  142.                                 {
  143.                                     result = Convert(temp, NumberString[9], result);
  144.                                     break;
  145.                                 }
  146.                         }
  147.                         temp = temp.Substring(1, temp.Length - 1);
  148.                     }
  149.                     else break;
  150.                 }
  151.                 result += sub;
  152.             }
  153.             result = result.Replace("mươi năm", "mươi lăm");
  154.             result = result.Replace("mười năm", "mười lăm");
  155.             result = result.Replace("tỷ triệu nghìn", "tỷ");
  156.             result = result.Replace("tỷ triệu", "tỷ");
  157.             result = result.Replace("triệu nghìn", "triệu");
  158.             result = result.Replace("triệu không trăm", "triệu");
  159.             result = result.Replace("lẻ không trăm", "lẻ");
  160.             result = result.Replace("lẻ lẻ", "lẻ");
  161.             result = result.Replace("mươi một", "mươi mốt");
  162.             if (result.Trim().EndsWith("lẻ")) result = result.Substring(0, result.Length - 3);
  163.             return result;
  164.         }
  165.  
  166.         public string Convert(string s1, string s2, string result)
  167.         {
  168.             if (s1.Length == 3)
  169.             {
  170.                 result += s2 + " " + NumberString[11] + " ";
  171.             }
  172.             else if (s1.Length == 2)
  173.             {
  174.                 result += s2 + " " + SubNumberString[3] + " ";
  175.             }
  176.             else
  177.             {
  178.                 result += s2 + " ";
  179.             }
  180.             return result;
  181.         }
  182.  
  183.         public string reader(long i)
  184.         {
  185.             Number = i;
  186.             return reader();
  187.         }
  188.     }
  189. }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Unknown_Love : 19-03-2009 lúc 04:43 AM. Lý do: vọc qua window form ^^

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  9

  Hay vậy! Cảm ơn bạn nhiều nha

Các đề tài tương tự

 1. Sự kiên trượt màn hình sang trái, sang phải hoặc lên trên, xuống dưới ở windows phone là gì ?
  Gửi bởi vinguoiyeudau trong diễn đàn Lập trình Windows Mobile bằng C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-09-2014, 01:17 PM
 2. Bán,Sang Kios,Sang Sạp Tại Chợ Bến Thành,Q1.
  Gửi bởi giadia.vn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-01-2013, 04:42 PM
 3. Cách dịch chuyển phần tử lẻ sang trái chẵn sang phải 1 mảng nguyên?
  Gửi bởi kiphoenix trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 06-07-2011, 12:33 PM
 4. Convert từ xâu sang số, số sang xâu
  Gửi bởi egr trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-08-2009, 04:16 PM
 5. [Hỏi]Chuyển 1 kí tự in Hoa Sang ASCII rồi sang nhị phân
  Gửi bởi chip.hyt.chip trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-04-2009, 01:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn