Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Mong các bạn chỉ mình mấy bài LT C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  2

  Mặc định Mong các bạn chỉ mình mấy bài LT C

  9/2013
  Vô tình đọc lại 1 bài của mình ngày xưa... lâu lắm rồi. E cảm ơn các bác giúp e cũng như đã khuyên bảo nhắc nhở. Quả thực hồi đó e quá "gà" Nhờ các pác trog diễn đàn đã nhắc nhở... bây giờ tuy vẫn còn "ga`" nhưng cũng biết 1 chút xíu để tồn tại trong giới "coding". D
  ---Since 2009
  Anh em giúp mình với. Hôm bữa bệnh ko đi học đươc, hôm nay đi học, ông thầy cho bài tập, đọc vô hok biết đường nào mà làm luôn, hỏi mấy đứa trong lớp tụi nó cũng bí. Mong các bạn help.
  Bài 1: Tạo danh sách nhân viên ( nhanvien): Thêm, xóa,sửa 1 phần tử, sắp xếp theo thứ tự.


  Bài 2: Nhập vào 2 chuỗi s1,s2. Kiểm tra xem chuỗi s1 có nằm trong s2 ko? Nối s1 và s2 thành s3. Xóa khoảng trắng trên s3.


  Bài 3: Ghi 1 mảng A, m dòng, n cột vào file data.txt. Sau đó đọc dữ liệu từ data.txt vào mảng B có n dòng,m cột.


  Bài 4: Cho mảng A, n p/tử. Xđ xem mảng a có phải là fibonaci ko? ( dãy fibonaci là số này bằng tổng 2 số trước. Ví dụ: 1 1 2 3 5 8 13 21 ….) Nếu ko thì sắp xếp tăng dần.


  Bài 5: Cho Ma trận A (m,n). Tìm hàng có tổng lớn nhất, Có tổng nhỏ nhât, Hoán vị hàng (i) và cột (j).
  Hết. Ai làm được bài nào thì help mình nhé. Thank you very much!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thienduc1012 : 10-09-2013 lúc 09:58 AM.
  Tôi đâu có ế, chẳng qua là quá bận rộn hẹn hò với sự tự do...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Bài 1
  C Code:
  1. /* Bai tap 1_61 - Quan ly danh sach hoc sinh */
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. #define MAX 100
  5.  
  6. typedef struct hocsinh {
  7.   char hoten[35];
  8.   char lop[7];
  9.   float diemtoan, diemly, diemhoa;
  10. } HOCSINH;
  11.  
  12. HOCSINH danhsach[MAX];
  13. int numrecords = 0;
  14. char filename[] = "DANHSACH.DAT";
  15.  
  16. int menu()
  17. {
  18.   char c;
  19.   clrscr();
  20.   printf("+----- Menu -----+");
  21.   printf("\n+----------------+");
  22.   printf("\n+ 1. Nhap        +");
  23.   printf("\n+ 2. Xoa         +");
  24.   printf("\n+ 3. Sua doi     +");
  25.   printf("\n+ 4. Liet ke     +");
  26.   printf("\n+----------------+");
  27.   printf("\n+ 5. Luu len dia +");
  28.   printf("\n+ 6. Lay tu dia  +");
  29.   printf("\n+----------------+");
  30.   printf("\n+ 0. Thoat       +");
  31.   printf("\n+----------------+");
  32.   printf("\nChon muc : ");
  33.   do {
  34.     c = getch();
  35.   } while (c<'0' || c>'6');
  36.   return c-'0';
  37. }
  38.  
  39. void nhapmoi()
  40. {
  41.   int done = 0;
  42.   char hoten[35];
  43.   float diem;
  44.  
  45.   do {
  46.     printf("\nHo ten (trong de thoat) : ");
  47.     gets(hoten);
  48.     if (strlen(hoten) == 0)
  49.       done = 1;
  50.     else
  51.     {
  52.       strcpy(danhsach[numrecords].hoten, hoten);
  53.       printf("\nLop : ");
  54.       gets(danhsach[numrecords].lop);
  55.       printf("\nDiem toan : ");
  56.       scanf("%f", &diem);
  57.       danhsach[numrecords].diemtoan = diem;
  58.       printf("\nDiem ly : ");
  59.       scanf("%f", &diem);
  60.       danhsach[numrecords].diemly = diem;
  61.       printf("\nDiem hoa : ");
  62.       scanf("%f%*c", &diem);
  63.       danhsach[numrecords].diemhoa = diem;
  64.       numrecords++;
  65.     }
  66.   } while (!done);
  67. }
  68.  
  69. void xoa()
  70. {
  71.   int i, done = 0, found, dump[MAX];
  72.   char hoten[35], hotentmp[35];
  73.  
  74.   while (!done)
  75.   {
  76.     if (numrecords != 0)
  77.     {
  78.       printf("\nHo ten hoc sinh can xoa (trong de thoat) : ");
  79.       gets(hoten);
  80.       if (strlen(hoten) == 0)
  81.         done = 1;
  82.       else
  83.       {
  84.         i = found = 0;
  85.         do {
  86.            strcpy(hotentmp,danhsach[i].hoten);
  87.           if (strcmp(strupr(hoten), strupr(hotentmp)) == 0)
  88.             dump[found++] = i;
  89.           i++;
  90.         } while (i<numrecords);
  91.         if (!found)
  92.           printf("\nKhong tim thay hoc sinh co ten %s", hoten);
  93.         else
  94.         {
  95.           for (i=0; i<found; i++)
  96.           {
  97.             printf("\n%3d %-35s %-7s %4.1f %4.1f %4.1f", i+1, danhsach[dump[i]].hoten,danhsach[dump[i]].lop,
  98.              danhsach[dump[i]].diemtoan, danhsach[dump[i]].diemly, danhsach[dump[i]].diemhoa);
  99.           }
  100.           printf("\n\nTim thay %d hoc sinh.", found);
  101.           printf("\nChon thu tu muon xoa (neu muon huy bo thi chon so khong nam trong pham vi): ");
  102.           scanf("%d", &i);
  103.           if (i >= 1 && i <= found)
  104.           {
  105.             for (found=dump[i-1]; found<numrecords-1; found++)
  106.               danhsach[found] = danhsach[found+1];
  107.             numrecords--;
  108.             printf("\nDa huy");
  109.           }
  110.           else
  111.             printf("\nViec xoa bi huy bo.");
  112.         }
  113.         done = 1;
  114.       }
  115.       getch();
  116.     }
  117.     else
  118.       done = 1;
  119.   }
  120. }
  121.  
  122. void sua()
  123. {
  124.   int i, done = 0, found, dump[MAX];
  125.   char hoten[35], hotentmp[35];
  126.   float diem;
  127.  
  128.   while (!done)
  129.   {
  130.     if (numrecords != 0)
  131.     {
  132.       printf("\nHo ten hoc sinh can sua (trong de thoat) : ");
  133.       gets(hoten);
  134.       if (strlen(hoten) == 0)
  135.         done = 1;
  136.       else
  137.       {
  138.         i = found = 0;
  139.         do {
  140.            strcpy(hotentmp,danhsach[i].hoten);
  141.           if (strcmp(strupr(hoten), strupr(hotentmp)) == 0)
  142.             dump[found++] = i;
  143.           i++;
  144.         } while (i<numrecords);
  145.         if (!found)
  146.           printf("\nKhong tim thay hoc sinh co ten %s", hoten);
  147.         else
  148.         {
  149.           for (i=0; i<found; i++)
  150.           {
  151.             printf("\n%3d %-35s %-7s %4.1f %4.1f %4.1f", i+1, danhsach[dump[i]].hoten,danhsach[dump[i]].lop,
  152.              danhsach[dump[i]].diemtoan, danhsach[dump[i]].diemly, danhsach[dump[i]].diemhoa);
  153.           }
  154.           printf("\n\nTim thay %d hoc sinh.", found);
  155.           printf("\nChon thu tu muon sua doi (neu muon huy bo thi chon so khong nam trong pham vi): ");
  156.           scanf("%d%*c", &i);
  157.           if (i >= 1 && i <= found)
  158.           {
  159.             printf("\n%s\nHo ten : ", danhsach[dump[i-1]].hoten);
  160.             gets(danhsach[dump[i-1]].hoten);
  161.             printf("\n%s\nLop : ", danhsach[dump[i-1]].lop);
  162.             gets(danhsach[dump[i-1]].lop);
  163.             printf("\n%4.2f\nDiem toan : ",danhsach[dump[i-1]].diemtoan);
  164.             scanf("%f", &diem);
  165.             danhsach[dump[i-1]].diemtoan = diem;
  166.             printf("\n%4.2f\nDiem ly : ", danhsach[dump[i-1]].diemly);
  167.             scanf("%f", &diem);
  168.             danhsach[dump[i-1]].diemly = diem;
  169.             printf("\n%4.2f\nDiem hoa : ", danhsach[dump[i-1]].diemhoa);
  170.             scanf("%f%*c", &diem);
  171.             danhsach[dump[i-1]].diemhoa = diem;
  172.             printf("\nDa thay doi");
  173.           }
  174.           else
  175.             printf("\nViec thay doi bi huy bo.");
  176.         }
  177.         done = 1;
  178.       }
  179.       getch();
  180.     }
  181.     else
  182.       done = 1;
  183.   }
  184. }
  185.  
  186. void lietke()
  187. {
  188.   int i;
  189.  
  190.   if (numrecords != 0)
  191.   {
  192.     printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
  193.     printf("\n| STT |         H O   V A   T E N          |  L O P | TOAN |  LY  |  HOA |");
  194.     printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
  195.     for (i=0; i<numrecords; i++)
  196.     {
  197.       printf("\n| %3d | ", i+1);
  198.       printf("%-35s| %-7s| %4.1f | %4.1f | %4.1f |", danhsach[i].hoten,danhsach[i].lop,
  199.              danhsach[i].diemtoan, danhsach[i].diemly, danhsach[i].diemhoa);
  200.     }
  201.     printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
  202.   }
  203.   getch();
  204. }
  205.  
  206. void getdata()
  207. {
  208.   char c;
  209.   int start, nrec;
  210.   FILE *fp;
  211.   long curpos, length;
  212.  
  213.   start = 0;
  214.   if (numrecords != 0)
  215.   {
  216.     printf("\nDang co du lieu trong bo nho. Co muon noi them vao khong?(C/K)");
  217.     c = toupper(getch());
  218.     if (c == 'C')
  219.       start = numrecords;
  220.     else
  221.       start = 0;
  222.   }
  223.   if ((fp = fopen(filename, "r")) == NULL)
  224.     printf("\nKhong the mo tap tin %s", filename);
  225.   else
  226.   {
  227.     curpos = ftell(fp);
  228.     fseek(fp, 0L, SEEK_END);
  229.     length = ftell(fp);
  230.     fseek(fp, curpos, SEEK_SET);
  231.     nrec = length / sizeof(HOCSINH);
  232.     fread(&danhsach[start], sizeof(HOCSINH), nrec, fp);
  233.     fclose(fp);
  234.     printf("\nThem vao %d records.", nrec);
  235.     numrecords = numrecords + nrec;
  236.     getch();
  237.   }
  238. }
  239.  
  240. void putdata()
  241. {
  242.   FILE *fp;
  243.  
  244.   if ((fp = fopen(filename, "w+")) == NULL)
  245.     printf("\nKhong thay ghi tap tin %s", filename);
  246.   else
  247.   {
  248.     fwrite(&danhsach[0], sizeof(HOCSINH), numrecords, fp);
  249.     fclose(fp);
  250.     printf("\nGhi %d records.", numrecords);
  251.     getch();
  252.   }
  253. }
  254.  
  255. void main()
  256. {
  257.   int chon, done = 0;
  258.  
  259.   do {
  260.     chon = menu();
  261.     switch(chon)
  262.     {
  263.       case 1 : nhapmoi();
  264.                break;
  265.       case 2 : xoa();
  266.                break;
  267.       case 3 : sua();
  268.                break;
  269.       case 4 : lietke();
  270.                break;
  271.       case 5 : putdata();
  272.                break;
  273.       case 6 : getdata();
  274.                break;
  275.       case 0 : done = 1;
  276.     }
  277.   } while (!done);
  278. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Bài 2: Tìm chuỗi
  C Code:
  1. /*  Thu tuc tim chuoi con trong mot chuoi */
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. void main()
  5. {
  6.    char chuoi_lon [125], chuoi_con [10];
  7.    int i, j;
  8.  
  9.    printf("\nNhap vao chuoi lon : ");
  10.    gets(chuoi_lon);
  11.    printf("\nNhap vao chuoi can tim : ");
  12.    gets(chuoi_con);
  13.  
  14.    i = 0;
  15.    while (chuoi_lon[i] != 0)
  16.    {
  17.      j = 0;
  18.      while (chuoi_lon[i++] == chuoi_con[j++] &&
  19.             chuoi_lon[i-1] != 0 && chuoi_con[j-1] != 0)
  20.      ;
  21.      if (chuoi_lon[i-1] != 0 && chuoi_con[j-1] == 0)
  22.        printf("\nTim thay tai vi tri %d", i-j);
  23.    }
  24.    getch();
  25. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  2

  Thanks. Mấy bài này gợi ý rất hay. Ai có thể giúp mình các bài còn lại
  Tôi đâu có ế, chẳng qua là quá bận rộn hẹn hò với sự tự do...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Thanks. Mấy bài này gợi ý rất hay. Ai có thể giúp mình các bài còn lại
  Lạy chúa, cảm ơn đã học hộ.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Mặc định Mong các bạn chỉ mình mấy bài LT C

  Bạn đừng nói vậy! Người ta nhờ giúp, không giúp được thì thôi, đừng mỉa mai nhau.
  Đi học bây giờ khốn khổ lắm, thấy cô nào cũng cho một đống bài tập rồi chia nhóm tụm năm tụm bẩy lại làm rồi báo cáo báo kiếc suốt. Lên lớp thì chả dạy được bao nhiêu, toàn bắt mình tự học. Bạn mà học 10 môn trong 1 học kì thì bạn sẽ thấy thế nào là khổ, nhất là với mấy ngành trí tuệ như thế này.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Ô hay nhỉ, thế bạn nghĩ tối không học chỉ đến lớp chơi ah, bài tập nhiều thì cũng phải làm không tự làm thì đừng mong tiến bộ, diễn đàn cũng không hoan nghênh việc thành viên lên đây xin code.

  Tôi thấy trường bạn như vậy là quá ổn, chia nhóm và tự học, thế bạn còn đòi hỏi gì, kêu ca gì.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  2

  Các bạn kãi nhau òi.Chán thế. Vậy bạn nào có ý giúp mình thì cứ giúp nhé. Thanks.
  Tôi đâu có ế, chẳng qua là quá bận rộn hẹn hò với sự tự do...

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi QuangHoang Xem bài viết
  Ô hay nhỉ, thế bạn nghĩ tối không học chỉ đến lớp chơi ah, bài tập nhiều thì cũng phải làm không tự làm thì đừng mong tiến bộ, diễn đàn cũng không hoan nghênh việc thành viên lên đây xin code.

  Tôi thấy trường bạn như vậy là quá ổn, chia nhóm và tự học, thế bạn còn đòi hỏi gì, kêu ca gì.
  Thanks pác..ngày xưa e quả là quá tệ..
  Nhưng thực sự hồi đó đi học, e chỉ có một mình àh, bạn bè thì cũng như nhau, k ai định hướng, hướng dẫn cả. :(
  Hồi đó ngta học xog, có ý tưởng ròi mới bắt đầu implement... còn e hok hiểu nên toàn đi ng lại, đọc code ngta, tìm ra ý tưởng xử lý, và code lại... chả sáng tạo tý nào, nhưng cũg giúp e học hỏi đc nhiều từ tư tưởng của những ng làm đc.
  Tôi đâu có ế, chẳng qua là quá bận rộn hẹn hò với sự tự do...

 10. #10
  Ngày gia nhập
  05 2013
  Nơi ở
  Quảng Ninh-Bình Trị Thiên-Việt Nam
  Bài viết
  37

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thienduc1012 Xem bài viết
  Thanks pác..ngày xưa e quả là quá tệ..
  Nhưng thực sự hồi đó đi học, e chỉ có một mình àh, bạn bè thì cũng như nhau, k ai định hướng, hướng dẫn cả. :(
  Hồi đó ngta học xog, có ý tưởng ròi mới bắt đầu implement... còn e hok hiểu nên toàn đi ng lại, đọc code ngta, tìm ra ý tưởng xử lý, và code lại... chả sáng tạo tý nào, nhưng cũg giúp e học hỏi đc nhiều từ tư tưởng của những ng làm đc.
  3 năm rồi mới gặp lại. Thế bây h đã pro chưa bạn
  Cuộc sống mất dạy nuôi ta lớn
  Dòng đời khốn nạn dạy ta khôn
  Không đâm không chém đời không nể
  Không tiền bạc không bạc gái không theo

Các đề tài tương tự

 1. Mảng trên C Hàm sắp xếp bị lỗi, mong các bác chỉ giáo
  Gửi bởi hakunamatata_199x trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 10-07-2013, 11:30 AM
 2. Hiển thị mảng không như mong muốn C++
  Gửi bởi caothukim trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 26-11-2011, 10:26 PM
 3. Lập trình C không in được ra tệp mong muốn help me!!!!!!!!!!!!
  Gửi bởi tuan_pc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2010, 05:16 PM
 4. Mong Các pro chỉ giáo với
  Gửi bởi hieudaugau99 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 10-07-2009, 12:46 AM
 5. Mong hướng dẫn: Phương trình bậc 2
  Gửi bởi truongphanbinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 12-04-2008, 09:02 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn