Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: code bài chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố-Dùng Stack

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Mặc định code bài chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố-Dùng Stack

  KÝ PHÁP NGHỊCH ĐẢO BA LAN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TOÁN HỌC

  Khi lập trình, tính giá trị một biểu thức toán học là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng (như chương trình vẽ đồ thị hàm số chẳng hạn, trong đó chương trình cho phép người dùng nhập vào hàm số), ta cần phải tính giá trị của một biểu thức được nhập vào từ bàn phím dưới dạng một chuỗi. Với các biểu thức toán học đơn giản (như a+b ) thì bạn có thể tự làm bằng các phương pháp tách chuỗi “thủ công”. Nhưng để “giải quyết” các biểu thức có dấu ngoặc, ví dụ như (a+b )*c + (d+e)*f , thì các phương pháp tách chuỗi đơn giản đều không khả thi. Trong tình huống này, ta phải dùng đến Ký Pháp Nghịch Đảo Ba Lan (Reserve Polish Notation – RPN), một thuật toán “kinh điển” trong lĩnh vực trình biên dịch.

  Để đơn giản cho việc minh họa, ta giả định rằng chuỗi biểu thức mà ta nhận được từ bàn phím chỉ bao gồm: các dấu mở ngoặc/đóng ngoặc; 4 toán tử cộng, trừ, nhân và chia (+, -, *, /); các toán hạng đều chỉ là các con số nguyên từ 0 đến 9; không có bất kỳ khoảng trắng nào giữa các ký tự.

  Thế nào là ký pháp nghịch đảo Ba Lan?

  Cách trình bày biểu thức theo cách thông thường tuy tự nhiên với con người nhưng lại khá “khó chịu” đối với máy tính vì nó không thể hiện một cách tường minh quá trình tính toán để đưa ra giá trị của biểu thức. Để đơn giản hóa quá trình tính toán này, ta phải biến đổi lại biểu thức thông thường về dạng hậu tố - postfix (cách gọi ngắn của thuật ngữ ký pháp nghịch đảo Ba Lan). Để phân biệt hai dạng biểu diễn biểu thức, ta gọi cách biểu diễn biểu thức theo cách thông thường là trung tố - infix (vì toán tử nằm ở giữa hai toán hạng).

  Ký pháp nghịch đảo Ba Lan được phát minh vào khoảng giữa thập kỷ 1950 bởi Charles Hamblin - một triết học gia và khoa học gia máy tính người Úc - dựa theo công trình về ký pháp Ba Lan của nhà Toán học người Ba Lan Jan Łukasiewicz. Hamblin trình bày nghiên cứu của mình tại một hội nghị khoa học vào tháng 6 năm 1957 và chính thức công bố vào năm 1962.

  Từ cái tên hậu tố các bạn cũng đoán ra phần nào là theo cách biểu diễn này, các toán tử sẽ được đặt sau các toán hạng. Cụ thể là biểu thức trung tố: 4+5 sẽ được biểu diễn lại thành 4 5 +.

  Quá trình tính toán giá trị của biểu thức hậu tố khá tự nhiên đối với máy tính. Ý tưởng là đọc biểu thức từ trái sang phải, nếu gặp một toán hạng (con số hoặc biến) thì push toán hạng này vào ngăn xếp; nếu gặp toán tử, lấy hai toán hạng ra khỏi ngăn xếp (stack), tính kết quả, đẩy kết quả trở lại ngăn xếp. Khi quá trình kết thúc thì con số cuối cùng còn lại trong ngăn xếp chính là giá trị của biểu thức đó.

  Ví dụ: biểu thức trung tố :

  5 + ((1 + 2) * 4) + 3

  được biểu diễn lại dưới dạng hậu tố là (ta sẽ bàn về thuật toán chuyển đổi từ trung tố sang hậu tố sau):

  5 1 2 + 4 * + 3 +

  Chuyển đổi từ trung tố sang hậu tố

  Thuật toán chuyển đổi này được phát minh bởi vị giáo sư người Đức nổi tiếng Edsger Dijkstra (cũng là tác giả của thuật toán tìm đường đi ngắn nhất được đặt theo tên ông và semaphore, một kỹ thuật để đồng bộ các tiến trình trong lập trình đa nhiệm). Thuật toán này cũng dựa theo cơ chế ngăn xếp. Ý tưởng chung của thuật toán cũng là duyệt biểu thức từ trái sang phải:

  - Nếu gặp một toán hạng (con số hoặc biến) thì ghi nó vào chuỗi kết quả (chuỗi kết quả là biểu thức trung tố).

  - Nếu gặp dấu mở ngoặc, đưa nó vào stack.

  - Nếu gặp một toán tử (gọi là o1 ), thực hiện hai bước sau:

  o Chừng nào còn có một toán tử o2 ở đỉnh ngăn xếp VÀ độ ưu tiên của o1 nhỏ hơn hay bằng độ ưu tiên của o2 thì lấy o2 ra khỏi ngăn xếp và ghi vào kết quả.

  o Push o1 vào ngăn xếp

  - Nếu gặp dấu đóng ngoặc thì cứ lấy các toán tử trong ngăn xếp ra và ghi vào kết quả cho đến khi lấy được dấu mở ngoặc ra khỏi ngăn xếp.

  - Khi đã duyệt hết biểu thức trung tố, lần lượt lấy tất cả toán hạng (nếu có) từ ngăn xếp ra và ghi vào chuỗi kết quả.
  Code của nó nè

  Code:
  #include <iostream>
  #include <string>
  #define maxx 255
  using namespace std;
  Tớ không biết using namespace là cái gì, sửa làm sao mà bỏ nó đi thì chương trình vẫn chạy được (Dùng trình biên dịch DevC nhé!)
  struct anode{
      char ope; int val;
  };
  struct node{
      char ope; int val;
      node *l,*r;
  };
  char num[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  char ope[4]={'+' , '-' , '*' , '/'};
  
  void read(string&);
  void write(anode[],int);
  bool isope(char);
  bool isnum(char);
  int power(int,int);
  int ctoi(char[],int);
  int prio(char);
  void get(string,anode[],int&);
  
  int main(){
    string expr; anode suff[maxx]; int n = 0;
    read(expr);
    get(expr,suff,n);
    write(suff,n);
    fflush(stdin); getchar();
    return 0;
  }
  
  void read(string &expr){
     cout <<"Nhap bieu thuc tinh toan: ";
     cin >>expr;
  }
  void write(anode suff[],int n){
     cout <<"Chuyen thanh bieu thuc hau to: \n";
     for (int i = 0;i < n;i++)
     if (suff[i].ope != '.') cout <<suff[i].ope <<' ';
     else cout <<suff[i].val <<' ';
     cout <<endl;
  }
  bool isope(char c){
     int i = 0;
     while ((i < 4)&&(c != ope[i])) ++i;
     if (i < 4) return true;
     else return false;
  }
  bool isnum(char c){
     int i = 0;
     while ((i < 10)&&(c != num[i])) ++i;
     if (i < 10) return true;
     else return false;
  }
  int power(int x,int y){
    int p = 1;
    for (int i = 0;i < y;i++) p *= x;
    return p;
  }
  int ctoi(char c[],int n){
    int m = 0;
    for (int i = 0; i <= n;i++){
      int j = 0;  
      while ((j < 10)&&(c[i] != num[j])) j++;
      m += j*power(10,n-i);
    }
    return m;
  }
  int prio(char c){
    if (c == '$') return 0;
    else if ((c == '(')||(c == ')')) return 1;
       else if ((c == '+')||(c == '-')) return 2;
         else return 3;
  }
  void get(string expr,anode suff[],int& n){
     char cnum[5],stack[maxx]; int m,top = 0,i = 0;
     stack[top] = '$';
     while (i < expr.size()){
        if (isope(expr[i]))
         if (prio(expr[i]) > prio(stack[top]))
           stack[++top] = expr[i++];
         else{
            while (prio(expr[i]) <= prio(stack[top])){
               suff[n].val = -1;
               suff[n++].ope = stack[top--];
            }
            stack[++top] = expr[i++];
         }
        if (isnum(expr[i])){
         m = -1;
         while ((i < expr.size())&&(isnum(expr[i])))
            cnum[++m] = expr[i++];
         m = ctoi(cnum,m);
         suff[n].ope = '.';
         suff[n++].val = m;
        }
        if (expr[i] =='(') stack[++top] = expr[i++];
        if (expr[i] ==')'){
         while (stack[top] != '('){
            suff[n].val = -1;
            suff[n++].ope = stack[top--];
         }
         top--;
         i++;
        }
     }
     while (stack[top] != '$'){
        suff[n].val = -1;
        suff[n++].ope = stack[top--];
     }
  }
  using namespace std;
  Tớ không biết using namespace là cái gì, sửa làm sao mà bỏ nó đi thì chương trình vẫn chạy được (Dùng trình biên dịch DevC nhé!)

  Cám ơn các bạn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 18-03-2009 lúc 03:54 PM.

 2. #2
  No Avatar
  nguyennhuson Khách

  Đây là đoạn code mình đã sửa
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <string.h>
  3. #define maxx 255
  4. struct anode{
  5.        char ope; int val;
  6. };
  7. struct node{
  8.        char ope; int val;
  9.        node *l,*r;
  10. };
  11. char num[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  12. char ope[4]={'+' , '-' , '*' , '/'};
  13.  
  14. void read(char* expr);
  15. void write(anode[],int);
  16. bool isope(char);
  17. bool isnum(char);
  18. int power(int,int);
  19. int ctoi(char[],int);
  20. int prio(char);
  21. void get(char*,anode[],int&);
  22. int main()
  23. {
  24.     char* expr; anode suff[maxx]; int n = 0;
  25.     read(expr);
  26.     get(expr,suff,n);
  27.     write(suff,n);
  28.     fflush(stdin); getchar();
  29.     return 0;
  30. }
  31. void read(char* expr){
  32.      cout <<"Nhap bieu thuc tinh toan: ";
  33.      cin >>expr;
  34. }
  35. void write(anode suff[],int n){
  36.      cout <<"Chuyen thanh bieu thuc hau to: \n";
  37.      for (int i = 0;i < n;i++)
  38.      if (suff[i].ope != '.') cout <<suff[i].ope <<' ';
  39.      else cout <<suff[i].val <<' ';
  40.      cout <<endl;
  41. }
  42. bool isope(char c){
  43.      int i = 0;
  44.      while ((i < 4)&&(c != ope[i])) ++i;
  45.      if (i < 4) return true;
  46.      else return false;
  47. }
  48. bool isnum(char c){
  49.      int i = 0;
  50.      while ((i < 10)&&(c != num[i])) ++i;
  51.      if (i < 10) return true;
  52.      else return false;
  53. }
  54. int power(int x,int y){
  55.     int p = 1;
  56.     for (int i = 0;i < y;i++) p *= x;
  57.     return p;
  58. }
  59. int ctoi(char c[],int n){
  60.     int m = 0;
  61.     for (int i = 0; i <= n;i++){
  62.         int j = 0;    
  63.         while ((j < 10)&&(c[i] != num[j])) j++;
  64.         m += j*power(10,n-i);
  65.     }
  66.     return m;
  67. }
  68. int prio(char c){
  69.     if (c == '$') return 0;
  70.     else if ((c == '(')||(c == ')')) return 1;
  71.          else if ((c == '+')||(c == '-')) return 2;
  72.               else return 3;
  73. }
  74. void get(char* expr,anode suff[],int& n){
  75.      char cnum[5],stack[maxx]; int m,top = 0,i = 0;
  76.      stack[top] = '$';
  77.      while (i < strlen(expr)){
  78.            if (isope(expr[i]))
  79.               if (prio(expr[i]) > prio(stack[top]))
  80.                  stack[++top] = expr[i++];
  81.               else{
  82.                    while (prio(expr[i]) <= prio(stack[top])){
  83.                          suff[n].val = -1;
  84.                          suff[n++].ope = stack[top--];
  85.                    }
  86.                    stack[++top] = expr[i++];
  87.               }
  88.            if (isnum(expr[i])){
  89.               m = -1;
  90.               while ((i < strlen(expr))&&(isnum(expr[i])))
  91.                     cnum[++m] = expr[i++];
  92.               m = ctoi(cnum,m);
  93.               suff[n].ope = '.';
  94.               suff[n++].val = m;
  95.            }
  96.            if (expr[i] =='(') stack[++top] = expr[i++];
  97.            if (expr[i] ==')'){
  98.               while (stack[top] != '('){
  99.                     suff[n].val = -1;
  100.                     suff[n++].ope = stack[top--];
  101.               }
  102.               top--;
  103.               i++;
  104.            }
  105.      }
  106.      while (stack[top] != '$'){
  107.            suff[n].val = -1;
  108.            suff[n++].ope = stack[top--];
  109.      }
  110. }

  Bỏ code vào tag code. zkday
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 22-03-2009 lúc 02:42 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  @nguyennhuson: Cám ơn nhé bạn! Viết rất tốt! Thành viên mới mà đã thế rồi à, sau này chắc còn giỏi nữa.
  Cho hỏi tí nữa nhé: int power(int,int); cái này sẽ đè lên hàm power của C hả?
  int ctoi(char[],int); sẽ đè lên hàm ctoi của C à?
  Giải thích giùm mình các hàm sau dùng làm gì?
  void read(char* expr);
  void write(anode[],int);
  bool isope(char);
  bool isnum(char);
  int power(int,int);
  int ctoi(char[],int);
  int prio(char);
  void get(char*,anode[],int&);//Hàm này sao phải dùng tham biến &int?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 20-03-2009 lúc 10:34 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  205

  Trong C không có hàm power() mà là pow(), cũng không có ctoi(char, int) mà là ctoi(char). Không biết có chính xác không nữa?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  1

  sao tớ cho chạy nhưng không chạy được zậy?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  3

  Mặc định code bài chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố-Dùng Stack

  ai có thể cho mình xin code của bài này không? nhưng bằng pascal ấy!hi

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  1

  voi nhung nguoi bat dau hoc cau truc du kieu nhung ham moi chua co a c a.bon e cung co bai tap nhu vay nhung ham nhu tren it co.

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán C++ chuyển đổi biểu thức từ dạng trung tố sang hậu tố bằng stack
  Gửi bởi trucma_91 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-10-2012, 08:48 AM
 2. sai code chuyển hệ 10 sang hệ 16 dùng stack
  Gửi bởi quangbinhit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 28-09-2011, 10:04 AM
 3. Help:dùng stack chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố
  Gửi bởi nike trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 10:20 PM
 4. Dùng stack, chuyển trung tố sang hậu tố bị lỗi. Đề tài niên luận của tớ.
  Gửi bởi Loveanygirls trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 15-11-2010, 10:17 AM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn