Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: CHương trình tính tiền điện khách hàng, cần giúp đỡ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  1

  Wink CHương trình tính tiền điện khách hàng, cần giúp đỡ?

  co anh chi nao co doan code ve chuong trinh"tinh tien dien khach hang" khong cho em voi lam on nha xin cam on truoc nha !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<fstream.h>
  5. #include<string.h>
  6. #include<iomanip.h>
  7. #include<dos.h>
  8. /*_______________Cac lop chinh va moi quan he giua cac lop________________________*/
  9. class HangHoa
  10. {
  11.     protected:
  12.         char tenHang[20];
  13.         char maHang[20];
  14.         char NSX[20];
  15.         float giaBan;
  16.         int slHang;
  17.     public:
  18.         int Nhap();
  19.         void in();
  20.         int xoa(char *str);
  21.         HangHoa *Tim(char *str);
  22.         void ghifile(char *str,int i);
  23.         friend class HangMua;
  24.         friend class HangKM;
  25.         friend class HoaDon;
  26. };
  27. /*___________________________________________________________________________*/
  28. class HangKM:public HangHoa
  29. {
  30.     protected:
  31. //      char maH[20];
  32. //      int soLuong;
  33.         int ngayBD,thangBD,namBD;
  34.         int ngayKT,thangKT,namKT;
  35. //      int thangBD;
  36.   //        int thangKT;
  37.         float km;
  38.     public:
  39.         int Nhap();
  40.         void in();
  41.         HangKM *Tim(char *str);
  42.         void ghifile(char *str,int soluong);
  43.         int xoa(char *str);
  44.         friend class HangMua;
  45. };
  46. /*___________________________________________________________________________*/
  47. class HangMua:public HangHoa
  48. {
  49.     protected:
  50.         int soHD;
  51.         int ngay;
  52.         int thang;
  53.         int nam;
  54.         char maNV[20];
  55.         char maHang[20];
  56.         int soLuong;
  57.         float thanhTien;
  58.     public:
  59.         int Nhap(char *str,int i);
  60.         void in(int x);
  61.         void thongKe();
  62. };
  63. /*___________________________________________________________________________*/
  64. class NhanVien
  65. {
  66.     protected:
  67.         char maNV[20];
  68.         char tenNV[20];
  69.         char diaChi[20];
  70.     public:
  71.         int NhapNV();
  72.         void inNV();
  73.         NhanVien *Tim(char *str);
  74. };
  75. /*___________________________________________________________________________*/
  76. class HoaDon:public HangMua
  77. {
  78.     private:
  79.         static int soHD;
  80. //      char maH[20];
  81.         char maNV[20];
  82. //      float tongTien;
  83.         float thueGTGT;
  84. //      int ngay,thang,nam;
  85.         time t;
  86.     public:
  87.         int TaoHD();
  88. //      void inHD();
  89. };
  90. /*___________________________________________________________*/
  91. int NhanVien::NhapNV()
  92. {
  93.     int i=0;
  94.     char str[20];
  95.     cout<<"\n Nhap ma nhan vien"; fflush(stdin);gets(str);
  96.     if(strcmp(str,NULL)==0)
  97.         {
  98.             cout<<"\n\n Ma khong hop le:";
  99.             return 0;
  100.         }
  101.     ifstream g("NhanVien.dat",ios::in|ios::binary);
  102.     if(!g.bad())
  103.     {
  104.         while(g.read((char*)(this),sizeof(NhanVien)),!g.eof())
  105.             {
  106.                 if(strcmp(str,maNV)==0)
  107.                     {
  108.                         i++;
  109.                         break;
  110.                     }
  111.             }
  112.         if(i==0)
  113.         {
  114.             strcpy(maNV,str);
  115.             cout<<"\n Nhap ten nhan vien:";fflush(stdin); gets(tenNV);
  116.             cout<<"\n Nhap dia chi nhan vien:";fflush(stdin);gets(diaChi);
  117.             ofstream f("NhanVien.dat",ios::app|ios::binary);
  118.             f.write((char*)(this),sizeof(NhanVien));
  119.             f.close();
  120.         }
  121.         else    cout<<"\n Nhan vien nay da ton tai";
  122.     }
  123.     else
  124.     {
  125.         strcpy(maNV,str);
  126.         cout<<"\n Nhap ten nhan vien:";fflush(stdin); gets(tenNV);
  127.         cout<<"\n Nhap dia chi nhan vien:";fflush(stdin);gets(diaChi);
  128.         ofstream f("NhanVien.dat",ios::app|ios::binary);
  129.         f.write((char*)(this),sizeof(NhanVien));
  130.         f.close();
  131.  
  132.     }
  133.     return 1;
  134. }
  135. /*___________________________________________________________*/
  136. void NhanVien::inNV()
  137. {
  138.     ifstream f("NhanVien.dat",ios::in|ios::binary);
  139.     cout<<" Day la danh sach nhan vien cua sieu thi:\n\n";
  140.     cout<<setw(7)<<"Ten"<<setw(10)<<"ma"<<setw(10)<<"dia chi"<<endl;
  141.     cout<<"========================================";
  142.     while(f.read((char*)(this),sizeof(NhanVien)),!f.eof())
  143.         {
  144.              cout<<"\n\n"<<setw(7)<<tenNV<<setw(10)<<maNV
  145.             <<setw(10)<<diaChi<<endl;
  146.         }
  147.     f.close();
  148. }
  149. /*___________________________________________________________*/
  150. NhanVien *NhanVien::Tim(char *str)
  151. {
  152.     ifstream f("NhanVien.dat",ios::in|ios::binary);
  153.     while(f.read((char*)this,sizeof(NhanVien)),!f.eof())
  154.         {
  155.             if(strcmp(str,this->maNV)==0) return this;
  156.         }
  157.     f.close();
  158.     return NULL;
  159. }
  160. /*___________________________________________________________*/
  161. int HangHoa::Nhap()
  162. {
  163.     char ch;
  164.     int i=0;
  165.     char str[20];
  166.     cout<<"\n Nhap ma hang:";
  167.     fflush(stdin);gets(str);
  168.     if(strcmp(str,NULL)==0)
  169.         {
  170.             cout<<"\n\n Ma hang khong hop le";
  171.             return 0;
  172.         }
  173.     ifstream f("HangHoa.dat",ios::in|ios::binary);
  174.     if(!f.bad())
  175.     {
  176.     while(f.read((char*)(this),sizeof(HangHoa)),!f.eof())
  177.         {
  178.             if(strcmp(str,this->maHang)==0)
  179.             {
  180.                 i++;
  181.                 break;
  182.             }
  183.         }
  184.     if(i==0)
  185.         {
  186.                 strcpy(maHang,str);
  187.                 cout<<"\n Nhap ten hang:";
  188.                 fflush(stdin);gets(tenHang);
  189.                 cout<<"\n Nhap nha san xuat:";fflush(stdin);
  190.                 gets(NSX);
  191.                 cout<<"\n Nhap gia ban:";
  192.                 cin>>giaBan;
  193.                 cout<<"\n Nhap so luong hang:";
  194.                 cin>>slHang;
  195.                 ofstream f("HangHoa.dat",ios::app|ios::binary);
  196.                 f.write((char*)(this),sizeof(HangHoa));
  197.                 f.close();
  198.             }
  199.         else
  200.         {
  201.             cout<<"\n Ma hang da ton tai";
  202.         }
  203.     }
  204.     else
  205.     {
  206.         strcpy(maHang,str);
  207.         cout<<"\n Nhap ten hang:";
  208.         fflush(stdin);gets(tenHang);
  209.         cout<<"\n Nhap nha san xuat:";fflush(stdin);
  210.         gets(NSX);
  211.         cout<<"\n Nhap gia ban:";
  212.         cin>>giaBan;
  213.         cout<<"\n Nhap so luong hang:";cin>>slHang;
  214.         ofstream f("HangHoa.dat",ios::app|ios::binary);
  215.         f.write((char*)(this),sizeof(HangHoa));
  216.         f.close();
  217.     }
  218.     return 1;
  219. }
  220. /*___________________________________________________________*/
  221. void HangHoa::in()
  222. {
  223.     ifstream f("HangHoa.dat",ios::in|ios::binary);
  224.     cout<<" Day la danh sach bang gia hang cua sieu thi:\n\n";
  225.     cout<<setw(7)<<"Ten"<<setw(10)<<"ma"<<setw(10)<<"nsx"<<setw(10)<<"giaban"
  226.     <<setw(10)<<"so luong"<<endl;
  227.     cout<<"========================================";
  228.     while(f.read((char*)(this),sizeof(HangHoa)),!f.eof())
  229.         {
  230.              cout<<"\n\n"<<setw(7)<<tenHang<<setw(10)<<maHang
  231.             <<setw(10)<<NSX<<setw(10)<<giaBan<<setw(10)<<slHang<<endl;
  232.     }
  233.     f.close();
  234. }
  235. /*___________________________________________________________*/
  236. int HangHoa::xoa(char str[20])
  237. {
  238.     int i=0;
  239.     ifstream f("HangHoa.dat",ios::in|ios::binary);
  240.     ofstream g("TrungGian.dat",ios::out|ios::binary);
  241.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangHoa)),!f.eof())
  242.         {
  243.               if(strcmp(str,this->maHang)!=0)
  244.                 {
  245.                     g.write((char*)this,sizeof(HangHoa));
  246.                 }
  247.               else i++;
  248.         }
  249.     f.close();
  250.     g.close();
  251.     remove("HangHoa.dat");
  252.     rename("TrungGian.dat","HangHoa.dat");
  253.     if(i>0) return 1;
  254.     return 0;
  255. }
  256. /*___________________________________________________________*/
  257. HangHoa *HangHoa::Tim(char *str)
  258. {
  259.     ifstream f("HangHoa.dat",ios::in|ios::binary);
  260.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangHoa)),!f.eof())
  261.         {
  262.             if(strcmp(str,this->maHang)==0) return this;
  263.         }
  264.     f.close();
  265.     return NULL;
  266. }
  267. /*_____________________________________________________________*/
  268. int HangKM::Nhap()
  269. {
  270.     char ch;
  271.     int i=0;
  272.     char str[20];
  273.     cout<<"\n Nhap ma hang:";
  274.     fflush(stdin);gets(str);
  275.     if(strcmp(str,NULL)==0)
  276.         {
  277.             cout<<"\n\n Ma hang khong hop le";
  278.             return 0;
  279.         }
  280.     ifstream f("HangKM.dat",ios::in|ios::binary);
  281.     if(!f.bad())
  282.     {
  283.     while(f.read((char*)(this),sizeof(HangKM)),!f.eof())
  284.         {
  285.             if(strcmp(str,maHang)==0)
  286.             {
  287.                 i++;
  288.                 break;
  289.             }
  290.         }
  291.     if(i==0)
  292.         {
  293.                 strcpy(maHang,str);
  294.                 cout<<"\n Nhap ten hang:";
  295.                 fflush(stdin);gets(tenHang);
  296.                 cout<<"\n Nhap nha san xuat:";fflush(stdin);
  297.                 gets(NSX);
  298.                 cout<<"\n Nhap gia ban:";
  299.                 cin>>giaBan;
  300.                 cout<<"\n Nhap so luong hang:";
  301.                 cin>>slHang;
  302.                 cout<<"\n Ngay thang nam bat dau:";cin>>ngayBD>>thangBD>>namBD;
  303.                 cout<<"\n Ngay thang nam ket thuc:";cin>>ngayKT>>thangKT>>namKT;
  304.                 cout<<"\n Nhap phan tram khuyen mai:";cin>>km;
  305.                 ofstream f("HangKM.dat",ios::app|ios::binary);
  306.                 f.write((char*)(this),sizeof(HangKM));
  307.                 f.close();
  308.             }
  309.         else
  310.         {
  311.             cout<<"\n Ma hang da ton tai";
  312.         }
  313.     }
  314.     else
  315.     {
  316.         strcpy(maHang,str);
  317.         cout<<"\n Nhap ten hang:";
  318.         fflush(stdin);gets(tenHang);
  319.         cout<<"\n Nhap nha san xuat:";fflush(stdin);
  320.         gets(NSX);
  321.         cout<<"\n Nhap gia ban:";
  322.         cin>>giaBan;
  323.         cout<<"\n Nhap so luong hang:";cin>>slHang;
  324.         cout<<"\n Ngay thang nam bat dau:";cin>>ngayBD>>thangBD>>namBD;
  325.         cout<<"\n Ngay thang nam ket thuc:";cin>>ngayKT>>thangKT>>namKT;
  326.         cout<<"\n Nhap phan tram khuyen mai:";cin>>km;
  327.         ofstream f("HangKM.dat",ios::app|ios::binary);
  328.         f.write((char*)(this),sizeof(HangKM));
  329.         f.close();
  330.     }
  331.     return 1;
  332. }
  333. /*_____________________________________________________________*/
  334. void HangKM::in()
  335. {
  336.     ifstream f("HangKM.dat",ios::in|ios::binary);
  337.     cout<<" Day la danh sach hang khuyen mai cua sieu thi:\n\n";
  338.     cout<<"Ten"<<setw(7)<<"ma"<<setw(10)<<"nsx"<<setw(10)
  339.     <<"giaban"<<setw(10)<<"so luong"<<setw(11)<<"timeBD"
  340.     <<setw(11)<<"timeKT"<<setw(9)<<"%km"<<endl;
  341.     cout<<"====================================================================";
  342.     while(f.read((char*)(this),sizeof(HangKM)),!f.eof())
  343.         {
  344.              cout<<"\n\n"<<tenHang<<setw(7)<<maHang<<setw(10)<<NSX<<setw(10)
  345.              <<giaBan<<setw(10)<<slHang<<setw(8)<<ngayBD<<"/"
  346.              <<thangBD<<"/"<<namBD<<setw(8)<<ngayKT<<"/"<<thangKT<<"/"<<namKT<<setw(8)<<km<<endl;
  347.     }
  348.     f.close();
  349. }
  350. /*_____________________________________________________________*/
  351. HangKM *HangKM::Tim(char *str)
  352. {
  353.     ifstream f("HangKM.dat",ios::in|ios::binary);
  354.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangKM)),!f.eof())
  355.         {
  356.             if(strcmp(str,this->maHang)==0) return this;
  357.         }
  358.     f.close();
  359.     return NULL;
  360. }
  361. /*_____________________________________________________________*/
  362. int HangKM::xoa(char str[20])
  363. {
  364. //  char str[20];
  365.     int i=0;
  366.     ifstream f("HangKM.dat",ios::in|ios::binary);
  367.     ofstream g("TrungGian.dat",ios::app|ios::binary);
  368.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangKM)),!f.eof())
  369.         {
  370.               if(strcmp(str,this->maHang)!=0)
  371.                 {
  372.                     g.write((char*)this,sizeof(HangKM));
  373.                 }
  374.               else i++;
  375.         }
  376.     f.close();
  377.     g.close();
  378.     remove("HangKM.dat");
  379.     rename("TrungGian.dat","HangKM.dat");
  380.     if(i>0) return 1;
  381.     return 0;
  382. }
  383.  /*_____________________________________________________________*/
  384.  void HangKM::ghifile(char *str,int soluong)
  385. {
  386.     ifstream f("HangKM.dat",ios::in|ios::binary);
  387.     ofstream g("TrungGian.dat",ios::app|ios::binary);
  388.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangKM)),!f.eof())
  389.         {
  390.             if(strcmp(str,this->maHang)==0)
  391.                 {
  392.                     slHang=slHang-soluong;
  393.                 }
  394.             g.write((char*)this,sizeof(HangKM));
  395.         }
  396.     f.close();
  397.     g.close();
  398.     remove("HangKM.dat");
  399.     rename("TrungGian.dat","HangKM.dat");
  400. }
  401. /*________________________________________________________*/
  402. void HangHoa::ghifile(char *str,int soluong)
  403. {
  404.     ifstream f("HangHoa.dat",ios::in|ios::binary);
  405.     ofstream g("TrungGian.dat",ios::app|ios::binary);
  406.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangHoa)),!f.eof())
  407.         {
  408.             if(strcmp(str,this->maHang)==0)
  409.                 {
  410.                     slHang=slHang-soluong;
  411.                 }
  412.             g.write((char*)this,sizeof(HangHoa));
  413.         }
  414.     f.close();
  415.     g.close();
  416.     remove("HangHoa.dat");
  417.     rename("TrungGian.dat","HangHoa.dat");
  418. //  return NULL;
  419. }
  420. /*________________________________________________________*/
  421. void khoiTao1(int *a)
  422.      {
  423.         a[1]=a[3]=a[5]=a[7]=a[8]=a[10]=a[12]=31;
  424.         a[2]=28;
  425.         a[4]=a[6]=a[9]=a[11]=30;
  426.      }
  427. /*________________________________________________________*/
  428. void khoiTao2(int *a)
  429.      {
  430.         a[1]=a[3]=a[5]=a[7]=a[8]=a[10]=a[12]=31;
  431.         a[2]=29;
  432.         a[4]=a[6]=a[9]=a[11]=30;
  433.      }
  434.  
  435. /*________________________________________________________*/
  436. int tru(int x,int y,int z,int x1,int y1,int z1)
  437. {
  438.     int a[12],a1[12];
  439.     int tg=0,i,ngayt1=0,ngayt2=0,nam12,ngay12=0,j;
  440.     nam12=z-z1;
  441.     if(nam12<0) {return -1;}
  442.     tg=x-x1;
  443.     for(i=1;i<=nam12;i++)
  444.         {
  445.             if((i+z1)%4==0) ngay12=ngay12+366;
  446.             else ngay12=ngay12+365;
  447.         }
  448.     if(z%4==0)  khoiTao2(a);
  449.     else khoiTao1(a);
  450.     if(z1%4==0)  khoiTao2(a1);
  451.     else khoiTao1(a1);
  452.  
  453.     for(j=1;j<=12;j++)
  454.         {
  455.             if(j<=y) ngayt1=ngayt1+a[j];
  456.             if(j<=y1) ngayt2=ngayt2+a1[j];
  457.         }
  458.     tg=tg+ngay12+ngayt1-ngayt2;
  459.     return tg;
  460. }
  461. /*________________________________________________________*/
  462. int HangMua::Nhap(char s[20],int i)
  463. {
  464.     soHD=i;
  465.     int x,y;
  466.     HangHoa *hh;
  467.     HangKM *km;
  468.     char str[20];
  469.     struct dosdate_t d;
  470.     _dos_getdate(&d);
  471.     ngay=d.day;
  472.     thang=d.month;
  473.     nam=d.year;
  474.     cout<<"\n Nhap ma hang :";fflush(stdin);gets(str);
  475.     hh=hh->Tim(str);
  476.     if(hh!=NULL)
  477.         {
  478.             strcpy(maHang,str);
  479.             strcpy(maNV,s);
  480.             cout<<"\n Nhap so luong mua:";cin>>x;
  481.             soLuong=x;
  482.             if(soLuong>hh->slHang) {cout<<"\n Khong du hang trong kho";return 0;}
  483.             thanhTien=soLuong*hh->giaBan;
  484.             hh->ghifile(str,soLuong);
  485.             ofstream f("HangMua.dat",ios::app|ios::binary);
  486.             f.write((char*)this,sizeof(HangMua));
  487.             f.close();
  488.             return 1;
  489.         }
  490.     km=km->Tim(str);
  491.     if(km==NULL) {cout<<"\n Khong ton tai hang;";return 0;}
  492.     strcpy(maHang,str);
  493.     strcpy(maNV,s);
  494.     cout<<"\n Nhap so luong mua:";cin>>y;
  495.     soLuong=y;
  496.     if(soLuong>km->slHang) {cout<<"\n Khong du hang trong kho";return 0;}
  497.     int tg1=tru(d.day,d.month,d.year,km->ngayBD,km->thangBD,km->namBD);
  498.     int tg2=tru(km->ngayKT,km->thangKT,km->namKT,d.day,d.month,d.year);
  499.     if((tg1>=0) && (tg2>=0))
  500.         {
  501.             thanhTien=soLuong*km->giaBan*(1-km->km);
  502.         }
  503.     else
  504.         {
  505.             thanhTien=soLuong*km->giaBan;
  506.         }
  507.     km->ghifile(str,soLuong);
  508.     ofstream f("HangMua.dat",ios::app|ios::binary);
  509.     f.write((char*)this,sizeof(HangMua));
  510.     f.close();
  511.     return 1;
  512. }
  513. /*________________________________________________________*/
  514. void HangMua::in(int i)
  515. {
  516.     fstream f;
  517.     f.open("HangMua.dat",ios::in|ios::binary);
  518.     f.seekg(0,ios::end);
  519.     long dodai=f.tellg();
  520.     f.seekg(dodai-i*sizeof(HangMua),ios::beg);
  521.     //cout<<"\t\n\n Cac mat hang ma cua hang da ban:\n\n";
  522.     cout<<"\n\n"<<setw(10)<<"Ma Hang"<<setw(10)<<"So luong"<<setw(16)<<"Thanh tien"<<endl;
  523.     cout<<"=================================================================";
  524.     while(f.read((char*)(this),sizeof(HangMua)),!f.eof())
  525.         {
  526.              cout<<"\n\n"<<setw(10)<<maHang<<setw(10)
  527.              <<soLuong<<setw(16)<<thanhTien<<endl;
  528.         }
  529.     f.close();
  530. }
  531. int HoaDon::soHD=0;
  532. int HoaDon::TaoHD()
  533. {
  534.     char str[20],ma[20],ch;
  535.     int i=1;
  536.     float tongTien=0.0;
  537.     thueGTGT=0.1;
  538.     struct dosdate_t d;
  539.     _dos_getdate(&d);
  540.     NhanVien *nv;
  541.     HangHoa *hh;
  542.     HangKM *hkm;
  543.     soHD++;
  544.     cout<<"\n Nhap ma nhan vien :";fflush(stdin);gets(str);
  545.     nv=nv->Tim(str);
  546.     if(nv==NULL) {cout<<"\n Khong ton tai nhan vien nay:";return 0;}
  547.     strcpy(maNV,str);
  548.     while(1)
  549.     {
  550.         if(Nhap(str,soHD))
  551.             {
  552.                 i++;
  553.                 tongTien =tongTien+thanhTien;
  554.             }
  555.         cout<<"\n Ban muon nhap nua khong: Y/N?";
  556.         ch=getch();
  557.         if(ch=='n'||ch=='N') break;
  558.     }
  559.     if(i==0) return 1;
  560.     ngay=d.day;thang=d.month;nam=d.year;
  561.     cout<< "\n\n\t SAIGON MART";
  562.     cout<<"\n\n \tTANG 2-TTTM Machico 1";
  563.     cout<<"\n\nTel. 04.2850262";
  564.     cout<<"\tMa so thue :0500473597";
  565.     cout<<"\n\n Ma nhan vien:"<<str;
  566.     cout<<"\tQuay 5.";
  567.     cout<<"\n\n Ngay : "<<ngay<<"\t thang:"<<thang<<"\t nam:"<<nam ;
  568.     cout<<"\t so:"<<soHD;
  569.     cout<<"\n\n";
  570.     in(i-1);
  571.     cout<<"\n ===============================================";
  572.     cout<<"\n thue gia tri gia tang:"<<thueGTGT;
  573. //  float tg=tongTien*thueGTGT;
  574.     tongTien=tongTien*(thueGTGT+1);
  575.     cout<<"\n\n tong tien: "<<tongTien;
  576.     ofstream f("HoaDon.dat",ios::app|ios::binary);
  577.     f.write((char*)(this),sizeof(HoaDon));
  578.     f.close();
  579.     return 1;
  580. }
  581. /*void HoaDon::inHD()
  582. {
  583.     ifstream f("HoaDon.dat",sizeof(HoaDon));
  584.     cout<<"\n\n"<<setw(7)<<"so HD"<<setw(7)<<"Ma NV"
  585.     <<setw(7)<<"Ngay"<<setw(7)<<"thang"<<setw(7)<<"nam"<<endl;
  586.     cout<<"=================================================================";
  587.     while(f.read((char*)(this),sizeof(HoaDon)),!f.eof())
  588.         {
  589.              cout<<"\n\n"<<setw(7)<<soHD<<setw(7)<<ngay
  590.             <<setw(7)<<thang<<setw(7)<<nam<<endl;
  591.         }
  592.     f.close();
  593. }
  594. */
  595. /*___________________________________________________________*/
  596. void HangMua::thongKe()
  597. {
  598.     char str[20];
  599.     int ng,th,n;
  600.     float tien=0.0;
  601.     cout<<"\n Nhap vao ma nhan vien can thong ke:";
  602.     gets(str);
  603.     cout<<"\n Nhap vao thang nam can thong ke:";
  604.     cin>>th>>n;
  605.     ifstream f("HangMua.dat",ios::in|ios::binary);
  606.     while(f.read((char*)this,sizeof(HangMua)),!f.eof())
  607.         {
  608.             if((strcmp(str,maNV)==0) && (thang==th)&&(nam==n))
  609.                 tien=thanhTien+tien;
  610.         }
  611.     f.close();
  612.     cout<<"\n Doanh thu thang  "<<th<<" nam  "<<n<<"  cua nhan vien "<<str<<" la:"<<tien;
  613. }
  614. /*__________________________________________________________*/
  615. void menuHH()
  616. {
  617.     HangHoa bg;
  618.     char ch,str[20];
  619.     do
  620.         {
  621.             clrscr();
  622.             cout<<"\t\n 1.Nhap danh sach hang hoa:"
  623.             <<"\n\n 2.In danh sach hang hoa:"
  624.             <<"\n\n 3.Xoa mot phan tu trong danh sach hanghoa:"
  625.             <<"\n\n 4.Thoat!";
  626.             ch=getch();
  627.             switch(ch)
  628.                 {
  629.                     case'1':
  630.                         {
  631.                             clrscr();
  632.                             cout<<"\n khong mua nhap nua an phim k";
  633.                             while(1)
  634.                                 {
  635.                                     bg.Nhap();
  636.                                     ch=getch();
  637.                                     if(ch=='k'||ch=='K') break;
  638.                                 }
  639.                             break;
  640.                         }
  641.                     case '2':
  642.                         {
  643.                             clrscr();
  644.                             bg.in(); getch();break;
  645.                         }
  646.                     case '3':
  647.                         {
  648.                             clrscr();
  649.                             cout<<"\n Khong muon xoa nua an phim k";
  650.                             while(1)
  651.                                 {
  652.                                     cout<<"\n Nhap vao ma hang can xoa:";
  653.                                     fflush(stdin);  gets(str);
  654.                                     if(bg.xoa(str))
  655.                                     cout<<"\n Xoa thanh cong";
  656.                                     else cout<<"\n\n Khong ton tai hang";
  657.                                     ch=getch();
  658.                                     if(ch=='k'||ch=='K') break;
  659.                                 }
  660.                             break;
  661.                         }
  662.                     case '4':break;
  663.                 }
  664.             }while(ch!='4');
  665. }
  666. /*__________________________________________________________*/
  667. void menuHKM()
  668. {
  669.     HangKM hkm;
  670.     char ch,str[20];
  671.     do
  672.         {
  673.             clrscr();
  674.             cout<<"\n 1. Nhap hang khuyen mai"
  675.             <<"\n 2.In hang khuyen mai"
  676.             <<"\n 3.Xoa hang"
  677.             <<"\n 4. Thoat";
  678.             ch=getch();
  679.             switch(ch)
  680.                 {
  681.                     case '1':
  682.                         {
  683.                             clrscr();
  684.                             cout<<"\n khong mua nhap nua an phim k";
  685.                             while(1)
  686.                                 {
  687.                                     hkm.Nhap();
  688.                                     ch=getch();
  689.                                     if(ch=='k'||ch=='K') break;
  690.                                 }
  691.                             break;
  692.                         }
  693.                     case '2':
  694.                         {
  695.                             clrscr();
  696.                             hkm.in(); getch();break;
  697.                         }
  698.                     case '3':
  699.                         {
  700.                             clrscr();
  701.                             while(1)
  702.                                 {
  703.                                     cout<<"\n Nhap ma hang can xoa:";
  704.                                     fflush(stdin);gets(str);
  705.                                     hkm.xoa(str);
  706.                                     ch=getch();
  707.                                     cout<<"n Ban co muon xoa nua khong Y/N ?";
  708.                                     if(ch=='n'||ch=='N') break;
  709.                                 }
  710.                             getch();
  711.                             break;
  712.                         }
  713.                     case '4':break;
  714.                 }
  715.             }
  716.         while(ch!='4');
  717. }
  718. /*__________________________________________________________*/
  719. void menuNV()
  720. {
  721.     NhanVien nv;
  722.     char ch;
  723.     do
  724.         {
  725.             clrscr();
  726.             cout<<"\n\n 1.Nhap nhan vien"
  727.             <<"\n\n 2.In nhan vien"
  728.                //   <<"\n\n 6.Tim nhan vien"
  729.             <<"\n\n 3.Thoat";
  730.             ch=getch();
  731.             switch(ch)
  732.                 {
  733.                     case '1':
  734.                         {
  735.                             clrscr();
  736.                             cout<<"\n\n Khong muon nhap nua an phim k";
  737.                             while(1)
  738.                                 {
  739.                                     nv.NhapNV();
  740.                                     ch=getch();
  741.                                     if(ch=='k'||ch=='K')break;
  742.                                 }
  743.                             break;
  744.                         }
  745.                     case '2': {clrscr();nv.inNV();getch();break;}
  746.                     case '3':break;
  747.                 }
  748.         }while(ch!='3');
  749. }
  750. /*__________________________________________________________*/
  751. void main()
  752. {
  753.     clrscr();
  754.     HoaDon hd;
  755.     char ch;
  756.     do
  757.         {
  758.             clrscr();
  759.             cout<<"\n\n 1.Quan ly hang hoa trong kho"
  760.             <<"\n\n 2.Quan ly hang khuyen mai"
  761.             <<"\n\n 3.Quan ly nhan vien"
  762.             <<"\n\n 4.Tao hoa don"
  763.             <<"\n\n 5.Thong ke doanh thu cua nhan vien trong 1 thang"
  764.             <<"\n\n ESC.thoat";
  765.             ch=getch();
  766.             switch(ch)
  767.                 {
  768.                     case '1':clrscr();menuHH();getch();break;
  769.                     case '2': clrscr();menuHKM();getch();break;
  770.                     case '3': clrscr();menuNV();getch();break;
  771.                     case '4':
  772.                     {
  773.                         clrscr();
  774.                         HoaDon hd;
  775.                         while(1)
  776.                             {
  777.                                 hd.TaoHD();
  778.                                 cout<<"\n Ban co muon tao hoa don nua khong:Y/N?";
  779.                                 ch=getch();
  780.                                 if(ch=='n'||ch=='N') break;
  781.                             }
  782. //                      hd.inHD();
  783.                         getch();break;
  784.                     }
  785.                     case '5':
  786.                         {
  787.                             clrscr();
  788.                             HangMua hm;
  789.                             hm.thongKe();
  790.                             getch();break;
  791.                         }
  792.                     case '27': break;
  793.             }
  794.         }while(ch!=27);
  795.     getch();
  796. }

  Chỉ có quản lý bán hàng thôi,thực ra bài toán quản lý nào cũng giống nhau,bạn dựa vào quản lý bán hàng mà phát triển thêm nhé

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn