Để làm việc với số phức, trong Linux có bộ thư viện complex hỗ trợ bạn các thao tác với số phức và đơn giản hóa nhiều vấn đề.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo thư viện riêng về số phức để sử dụng ^^!

Đây là một code demo đơn giản

C Code:
 1. // thu vien
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <complex.h>
 4.  
 5. // EOP
 6. int main()
 7. {
 8.     // khai bao
 9.     double complex x = 3.0 + 2.0 * I;
 10.     double complex y = 5.4 + 8.4 * I;
 11.     // lay phan thuc va ao cua x
 12.     double xreal = creal(x);
 13.     double ximag = cimag(x);
 14.     // in ra
 15.     printf("Complex Number X = %2.1f + %2.1f * I\n", xreal, ximag);
 16.     // tong 2 so phuc
 17.     double complex zsum = x + y;
 18.     // in ra
 19.     printf("Sum X + Y = %2.2f + %2.2f * I\n", creal(zsum), cimag(zsum));
 20.        
 21.     // ket thuc
 22.     return 0;
 23. }

Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dùng cấu trúc _Complex và _Imaginary sử dụng thay vì định nghĩa trong complex.h