Dưới đây là 1 ứng dụng console dùng để xem các tập tin ẩn trong một thư mục bất kỳ do người dùng nhập vào, các bạn tham khảo nhé:
Visual C# Code:
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Text;
 4. using System.IO;
 5.  
 6. namespace ReadHiddenFiles
 7. {
 8.     class Program
 9.     {
 10.         static void Main(string[] args)
 11.         {
 12.             Console.Write("Nhap duong dan den thu muc muon xem:");
 13.             string duongdan = Console.ReadLine(); //nhập đường dẫn
 14.             DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(duongdan); // khởi tạo đối tượng DirectoryInfo trỏ đến đường dẫn vừa nhập vào
 15.             FileInfo[] fi = di.GetFiles(); //khởi tạo mảng đối tượng FileInfo nhận lấy mảng các tập tin từ phương thức GetFiles()
 16.             foreach (FileInfo f in fi) // duyệt qua từng tập tin trong mảng tập tin FileInfo, nếu tập tin có thuộc tính ẩn thì mới in ra Full Name của nó
 17.             {
 18.                 if (f.Attributes.ToString().Contains(FileAttributes.Hidden.ToString()))
 19.                     Console.WriteLine(f.FullName);
 20.             }
 21.         }
 22.     }
 23. }