Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Hướng dẫn Tạo Hiệu Ứng Load Dialog

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Red face Hướng dẫn Tạo Hiệu Ứng Load Dialog

  Giúp dialog lúc load có thể chạy đẹp hơn ^^!
  với hàm khởi tạo dialog
  Code:
  BOOL CMoveWinDlg::OnInitDialog()
  {
  	CDialog::OnInitDialog();
  
  	// Add "About..." menu item to system menu.
  
  	// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
  	ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
  	ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
  
  	CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
  	if (pSysMenu != NULL)
  	{
  		CString strAboutMenu;
  		strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  		if (!strAboutMenu.IsEmpty())
  		{
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
  			pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
  		}
  	}
  
  	// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
  	// when the application's main window is not a dialog
  	SetIcon(m_hIcon, TRUE);			// Set big icon
  	SetIcon(m_hIcon, FALSE);		// Set small icon
  
  	//////////////////////////////////////////////////
  	CRect dlgRect; 
  	GetWindowRect(dlgRect); 
  	CRect desktopRect; 
  	GetDesktopWindow()->GetWindowRect(desktopRect); 
  
  	MoveWindow((desktopRect.Width() - dlgRect.Width()) / 2, 
  		(desktopRect.Height() - dlgRect.Height()) / 2, 
  		dlgRect.Width(), dlgRect.Height() ); 
  
  	MoveWindow( (desktopRect.Width() - dlgRect.Width()) / 2, 
  		(desktopRect.Height() - dlgRect.Height()) / 2, 
  		0, 
  		0 ); 
  	nWidth=dlgRect.Width(); 
  	nHeight=dlgRect.Height(); 
  	dx=6; // you can modify this 
  	dy=8; // you can modify this 
  	::SetTimer(this->m_hWnd, IDT_TIMER3,10 , NULL); 
  	// TODO: Add extra initialization here
  
  	return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
  }

  để cho việc vén màn dialog diễn ra theo 1 thời gian nhất định ta cần hàm đặt thời gian cho nó


  Code:
  void CMoveWinDlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  {
  	// TODO: Add your message handler code here and/or call default
  	CRect dlgRect;
  	GetWindowRect(dlgRect);
  
  	CRect desktopRect;
  	GetDesktopWindow()->GetWindowRect(desktopRect);
  
  	if(nIDEvent == IDT_TIMER3)
  	{	
  		MoveWindow(
  			(-dx+desktopRect.Width() - dlgRect.Width()) / 2,
  			(-dy+desktopRect.Height() - dlgRect.Height()) / 2, 
  			+dx+dlgRect.Width(),
  			+dy+dlgRect.Height() );
  
  		if(dlgRect.Width() >=nWidth) 
  			dx=0; // do not over grow
  		if(dlgRect.Height() >=nHeight)
  			dy=0; // do not over grow	
  	}
  
  	if((dlgRect.Width() >=nWidth) && (dlgRect.Height() >=nHeight))
  		::KillTimer(this->m_hWnd, IDT_TIMER3); //Stop the timer	
  	CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  }

  Cuối cùng là Project
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Dialog::DoModal trong MFC. Làm thế nào để tương tác với dialog bên dưới?
  Gửi bởi rua_con trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 29-02-2012, 03:27 PM
 2. Cách load ảnh bitmap lên dialog trong MFC như thế nào?
  Gửi bởi chang_kho_thuy_chung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 11-07-2011, 10:37 PM
 3. Cách gọi một hàm của dialog chính chứa tab control có tab item là dialog child
  Gửi bởi theboy909 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-06-2011, 06:51 AM
 4. Cách load ảnh bitmap lên dialog bằng MFC???
  Gửi bởi haba trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 05:14 PM
 5. Di chuyển Dialog khi drag and drop phần thân Dialog (Client)?
  Gửi bởi mu9991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-11-2008, 10:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn