Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Sử dụng danh sách liên kết FIFO và LIFO để xây dựng chương trình quản lý sinh viên?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  6

  Mặc định Sử dụng danh sách liên kết FIFO và LIFO để xây dựng chương trình quản lý sinh viên?

  Tạo kiểu cấu trúc Học sinh có các thông tin Họ đệm, tên, điểm toán, điểm văn, điểm trung bình.
  - Nhập danh sách sinh viên
  - Sắp xếp danh sách theo tên, nếu trùng tên thì sắp theo họ đệm
  - Sắp xếp danh sách theo điểm trung bình
  Sử dụng danh sách liên kết dạng LIFO và FIFO (không dùng mảng) và thêm 2 chức năng sau:
  - Chèn thêm một sinh viên vào danh sách đã có
  - Xoá một sinh viên trong danh sách đã có.
  Hì hì. em sắp phải nộp bài rồi mà chưa làm được, mong các đại ca chỉ dạy nhe.
  Học ! Học nữa ! Học nữa ! Học nữa ! Học mãi !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Rất tiếc là mình bận, với lại cái này mình phải coi lại giáo trình mới được, nếu không mình có thể cho bạn source code.
  Đây là bài DSLK đơn của PoPo làm:

  Danh sách liên kết đơn - Lý căn bản và cách triển khai danh sách liên kết

  Nếu chưa học qua môn cấu trúc dữ liệu thì bạn không nên làm bài này làm gì, cứ đến nói thẳng với thầy, em không biết làm, đợi em học xong Cấu trúc dữ liệu sẽ nộp thầy sau..
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 25-03-2009 lúc 11:44 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  Liên Bang Nga
  Bài viết
  46

  Mặc định FIFO và LIFO

  Mình có viết sẵn chương trình rồi, tuy nó cũng còn hơi đơn giản, nhưng mà lấy đấy làm cái sườn để tham khảo cũng được, hi vọng có ích cho bạn
  Viết vội bằng notepad và chưa test thử nên có lỗi thì các bạn vui lòng chỉnh lại cái
  C Code:
  1. /* Chuong trinh quan li du lieu voi cac chuc nang sau :
  2. 1/ Tao mot danh sach
  3. 2/ Tim kiem trong danh sach
  4. 3/ Ghi chen de vao danh sach
  5. 4/ Them ten vao danh sach
  6. 5/ Lay thong tin tu danh sach*/
  7. #include<conio.h>;
  8. #include<string.h>;
  9. #include<stdlib.h>;
  10. #include<ctype.h>;
  11. #include<stdio.h>;
  12. #include<iostream.h>;
  13. void taomenu();
  14. void themsv();
  15. void vitrihv(char st[], int d);
  16. void timkiem();
  17. void loaibo();
  18. void lietke();
  19. typedef struct sinhvien
  20.    {
  21.      char hoten[30];
  22.      int diem;
  23.      struct  sinhvien *tiep;
  24.    } sinhvien;  //Khai bao mot kieu cau truc hang
  25. #define sizesv sizeof(sinhvien)
  26. sinhvien *head; //Con tro luon tro den dau danh sach
  27. sinhvien *sv;//Bien tam thoi
  28. //CHUONG TRINH CHINH
  29. //******************
  30. void main()
  31.     {
  32.       clrscr();
  33.       gotoxy(1,12);
  34.       printf("Chuong trinh quan li hoc vien(DSLK)\n");
  35.       //getch();
  36.       sinhvien* tiep=NULL;//Con tro ke tiep khong chi di dau ca
  37.       taomenu();
  38.     }
  39. //TAO MOT GIAO DIEN NGUOI DUNG
  40. //****************************
  41. void taomenu()
  42.     {
  43.       char ch;
  44.       do
  45.        {
  46.     clrscr();
  47.     printf("Press I to Insert\n");
  48.     printf("Press F to Search\n");
  49.     printf("Press D to Delete\n");
  50.     printf("Press E to Enumerate\n");
  51.     printf("Press Q to Quit(Q)\n");
  52.     ch=toupper(getch());
  53.     switch (ch)
  54.       {
  55.         case 'I':themsv();
  56.         break;
  57.         case 'F':timkiem();
  58.         break;
  59.         case 'D':loaibo();
  60.         break;
  61.         case 'E':lietke();
  62.         break;
  63.         case 'Q':exit(1); break;
  64.         defaut: break;
  65.       }
  66.        } while (ch!='Q');
  67.     }
  68. //Insert ctydent to list..........
  69. //********************************
  70. void themsv()
  71.     {
  72.       char  tensv[30];
  73.       char buffer[30];
  74.       int   d;
  75.       clrscr();
  76.       printf("Them sinh vien vao danh sach \n");
  77.       printf(" Ho ve ten :");
  78.       cin.getline(buffer,30);
  79.       strcpy(tensv,buffer);
  80.       printf(" Diem : ");
  81.       scanf("%d",&d);
  82.       vitrihv(tensv,d);
  83.      // char ch;
  84.      // ch=getch();
  85.      // while(ch!='\n')ch=getch();
  86.     }
  87. //TIM KIEM TRONG DANH SACH MOT DU LIEU NHAP VAO TU TRUONG NGOAI
  88. //*************************************************************
  89. void timkiem()
  90.     {
  91.       clrscr();
  92.       char tensv[30]; char buffer[30];
  93.       int  kq;
  94.       printf("Ten sinh vien can tim : ");
  95.       cin.getline(buffer,30);
  96.       strcpy(tensv,buffer);
  97.      if ( (tensv!=" ") && (head!=NULL)&&(tensv!='\0') )
  98.     {
  99.       sv=head;
  100.       while ( (sv!=NULL)&&((kq=strcmp(sv->hoten,tensv))<0) )
  101.       sv=sv->tiep;
  102.       if (kq==0)
  103.       printf("Ho ten %s diem %d",sv->hoten,sv->diem);
  104.     }
  105.     else
  106.      printf(" Khong co sinh vien %s\n",tensv);
  107.       getch();
  108.     }
  109. //LOAI BO THEO MOT TIEU CHUAN NAO DO
  110. //**********************************
  111. void loaibo()
  112.     {
  113.     char tensv[30];
  114.     char buffer[30];
  115.     int  kq=1;
  116.     sinhvien* next;
  117.     clrscr();
  118.     printf("Ten sinh vien can loai bo : ");
  119.     cin.getline(buffer,30);
  120.     strcpy(tensv,buffer);
  121.     if ((tensv!=NULL)&&(head!=NULL))
  122.         {
  123.           sv=head;
  124.           next=sv;
  125.           while ((kq=strcmp(sv->hoten,tensv))<0)
  126.          {
  127.             next=sv;
  128.             sv=sv->tiep;
  129.             if(sv==NULL)break;
  130.          }
  131.           //printf("%d\n",kq);  getch();
  132.           if( kq==0){
  133.                 if (sv==head){head=head->tiep;free(sv);return;}
  134.                 next->tiep=sv->tiep;
  135.                 free(sv);
  136.             }
  137.           else printf ("khong co ten nhu the trong danh sach !");
  138.         }
  139.     }
  140. //LIET KE CAC PHAN TU DA CO TRONG DANH SACH
  141. //*****************************************
  142. void lietke()
  143.     {
  144.        clrscr();
  145.        sv=head;
  146.        if (sv==NULL)printf("Khong co sinh vien nao de liet ke ca !");
  147.        else while(sv!=NULL)
  148.     {
  149.       //printf("Ho va ten : %s\n",sv->hoten);
  150.       puts(sv->hoten);
  151.       printf("Diem : %d\n\n",sv->diem);
  152.       sv=sv->tiep;
  153.     }
  154.        getch();
  155.     }
  156. //XAC DINH VI TRI DE CHEN VAO
  157. //***************************
  158. void vitrihv(char st[], int dd)
  159.     {
  160.      sinhvien* find=NULL,* next=NULL;
  161.      int kq;
  162.      char ch;
  163.      sv=NULL;
  164.      sv= (sinhvien *) malloc (sizeof(sinhvien));
  165.      if (sv  ==NULL)
  166.       {
  167.       printf (" Khong du bo nho de luu danh sach ");
  168.       getch();
  169.       return;
  170.       }
  171.      strcpy(sv->hoten,st); // printf("%s\n",sv->hoten); getch();
  172.      sv->diem=dd;
  173.      sv->tiep=NULL;
  174.      //Neu danh sach ban dau la rong thi tao mot danh sach moi
  175.      if (head==NULL)
  176.     {
  177.     head=sv;
  178.     head->tiep=NULL;
  179.     }
  180.       else//Neu ban dau da co mot danh sach lien ket
  181.       {//Tim vi tri moi trong danh sach cho doi tuong moi nhap vao
  182.       find=head;//Tu dau danh sach lien ket
  183.       next=find;//Con tro luon chi toi con tro find
  184.       while ((find!=NULL)&&((kq=strcmp(find->hoten,sv->hoten))<0))
  185.     {
  186.      next=find;
  187.      find=find->tiep;
  188.     }
  189.        if (kq==0)
  190.       {
  191.         printf("sinh vien da co trong danh sach. Ghi de(y/n) ?\n");
  192.         ch=getch();
  193.         ch=toupper(ch);
  194.         if (ch=='N')
  195.           {
  196.             free(sv);
  197.             return;
  198.           }
  199.         else {find->diem=dd;free(sv); return;}
  200.       }
  201.       //Neu phan tu la dau danh sach
  202.       if (find==head)
  203.          {
  204.          sv->tiep=head;
  205.          head=sv;
  206.          }
  207.       else   {
  208.          sv->tiep=find;
  209.          next->tiep=sv;
  210.          }
  211.      }
  212.     }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lienthang : 26-03-2009 lúc 05:04 AM.
  Tôi thường thích những cái gì mà tôi không bao giờ có được...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  6

  Mặc định Trả lời

  Em có sửa tí tẹo:Chạy được, Nhưng khi nhập danh sách thì chỉ được người đầu tiên còn những người sau thì lại sai. các anh xem cho em nha .

  C Code:
  1. /* Chuong trinh quan li du lieu voi cac chuc nang sau :
  2. 1/ Tao mot danh sach
  3. 2/ Tim kiem trong danh sach
  4. 3/ Ghi chen de vao danh sach
  5. 4/ Them ten vao danh sach
  6. 5/ Lay thong tin tu danh sach*/
  7. #include<conio.h>;
  8. #include<string.h>;
  9. #include<stdlib.h>;
  10. #include<ctype.h>;
  11. #include<stdio.h>;
  12. #include<iostream.h>;
  13. void taomenu();
  14. void themsv();
  15. void vitrihv(char st[], int d);
  16. void timkiem();
  17. void loaibo();
  18. void lietke();
  19. typedef struct sinhvien
  20.    {
  21.      char hoten[30];
  22.      int diem;
  23.      struct  sinhvien *tiep;
  24.    } sinhvien;  //Khai bao mot kieu cau truc hang
  25. #define sizesv sizeof(sinhvien)
  26. sinhvien *head; //Con tro luon tro den dau danh sach
  27. sinhvien *sv;//Bien tam thoi
  28. //CHUONG TRINH CHINH
  29. //******************
  30.  
  31. void gotoxy(int x, int y){
  32.   std::cout << "\033[" << y << ";" << x << "f" << std::flush;
  33. }
  34. int main()
  35.     {
  36.     system("cls");
  37.       gotoxy(1,12);
  38.       printf("Chuong trinh quan li hoc vien(DSLK)\n");
  39.       //getch();
  40.       sinhvien* tiep=NULL;//Con tro ke tiep khong chi di dau ca
  41.       taomenu();
  42.     }
  43. //TAO MOT GIAO DIEN NGUOI DUNG
  44. //****************************
  45. void taomenu()
  46.     {
  47.       char ch;
  48.       do
  49.        {
  50.     system("cls");
  51.     printf("Press I to Insert\n");
  52.     printf("Press F to Search\n");
  53.     printf("Press D to Delete\n");
  54.     printf("Press E to Enumerate\n");
  55.     printf("Press Q to Quit(Q)\n");
  56.     ch=toupper(getch());
  57.     switch (ch)
  58.       {
  59.         case 'I':themsv();
  60.         break;
  61.         case 'F':timkiem();
  62.         break;
  63.         case 'D':loaibo();
  64.         break;
  65.         case 'E':lietke();
  66.         break;
  67.         case 'Q':exit(1); break;
  68.         defaut: break;
  69.       }
  70.        } while (ch!='Q');
  71.     }
  72. //Insert student to list..........
  73. //********************************
  74. void themsv()
  75.     {
  76.       char  tensv[30];
  77.       char buffer[30];
  78.       int   d;
  79.       system("cls");
  80.       printf("Them sinh vien vao danh sach \n");
  81.       printf(" Ho ve ten :");
  82.       cin.getline(buffer,30);
  83.       strcpy(tensv,buffer);
  84.       printf(" Diem : ");
  85.       scanf("%d",&d);
  86.       vitrihv(tensv,d);}
  87.    //  char ch;
  88.     // while(ch!='\n');
  89.    
  90. //TIM KIEM TRONG DANH SACH MOT DU LIEU NHAP VAO TU TRUONG NGOAI
  91. //*************************************************************
  92. void timkiem()
  93.     {
  94.       system("cls");
  95.       char tensv[30]; char buffer[30];
  96.       int  kq;
  97.       printf("Ten sinh vien can tim : ");
  98.       cin.getline(buffer,30);
  99.       strcpy(tensv,buffer);
  100.      if ( (tensv!=" ") && (head!=NULL)&&(tensv!='\0') )
  101.     {
  102.       sv=head;
  103.       while ( (sv!=NULL)&&((kq=strcmp(sv->hoten,tensv))<0) )
  104.       sv=sv->tiep;
  105.       if (kq==0)
  106.       printf("Ho ten %s diem %d",sv->hoten,sv->diem);
  107.     }
  108.     else
  109.      printf(" Khong co sinh vien %s\n",tensv);
  110.       getch();
  111.     }
  112. //LOAI BO THEO MOT TIEU CHUAN NAO DO
  113. //**********************************
  114. void loaibo()
  115.     {
  116.     char tensv[30];
  117.     char buffer[30];
  118.     int  kq=1;
  119.     sinhvien* next;
  120.     system("cls");
  121.     printf("Ten sinh vien can loai bo : ");
  122.     cin.getline(buffer,30);
  123.     strcpy(tensv,buffer);
  124.     if ((tensv!=NULL)&&(head!=NULL))
  125.         {
  126.           sv=head;
  127.           next=sv;
  128.           while ((kq=strcmp(sv->hoten,tensv))<0)
  129.          {
  130.             next=sv;
  131.             sv=sv->tiep;
  132.             if(sv==NULL)break;
  133.          }
  134.           //printf("%d\n",kq);  getch();
  135.           if( kq==0){
  136.                 if (sv==head){head=head->tiep;free(sv);return;}
  137.                 next->tiep=sv->tiep;
  138.                 free(sv);
  139.             }
  140.           else printf ("khong co ten nhu the trong danh sach !");
  141.           getch ();
  142.         }
  143.     }
  144. //LIET KE CAC PHAN TU DA CO TRONG DANH SACH
  145. //*****************************************
  146. void lietke()
  147.     {
  148.        system("cls");
  149.        sv=head;
  150.        if (sv==NULL)printf("Khong co sinh vien nao de liet ke ca !");
  151.        else while(sv!=NULL)
  152.     {
  153.       //printf("Ho va ten : %s\n",sv->hoten);
  154.       puts(sv->hoten);
  155.       printf("Diem : %d\n\n",sv->diem);
  156.       sv=sv->tiep;
  157.     }
  158.        getch();
  159.     }
  160. //XAC DINH VI TRI DE CHEN VAO
  161. //***************************
  162. void vitrihv(char st[], int dd)
  163.     {
  164.      sinhvien* find=NULL,* next=NULL;
  165.      int kq;
  166.      char ch;
  167.      sv=NULL;
  168.      sv= (sinhvien *) malloc (sizeof(sinhvien));
  169.      if (sv  ==NULL)
  170.       {
  171.       printf (" Khong du bo nho de luu danh sach ");
  172.       getch();
  173.       return;
  174.       }
  175.      strcpy(sv->hoten,st); // printf("%s\n",sv->hoten); getch();
  176.      sv->diem=dd;
  177.      sv->tiep=NULL;
  178.      //Neu danh sach ban dau la rong thi tao mot danh sach moi
  179.      if (head==NULL)
  180.     {
  181.     head=sv;
  182.     head->tiep=NULL;
  183.     }
  184.       else//Neu ban dau da co mot danh sach lien ket
  185.       {//Tim vi tri moi trong danh sach cho doi tuong moi nhap vao
  186.       find=head;//Tu dau danh sach lien ket
  187.       next=find;//Con tro luon chi toi con tro find
  188.       while ((find!=NULL)&&((kq=strcmp(find->hoten,sv->hoten))<0))
  189.     {
  190.      next=find;
  191.      find=find->tiep;
  192.     }
  193.        if (kq==0)
  194.       {
  195.         printf("sinh vien da co trong danh sach. Ghi de(y/n) ?\n");
  196.         ch=getch();
  197.         ch=toupper(ch);
  198.         if (ch=='N')
  199.           {
  200.             free(sv);
  201.             return;
  202.           }
  203.         else {find->diem=dd;free(sv); return;}
  204.       }
  205.       //Neu phan tu la dau danh sach
  206.       if (find==head)
  207.          {
  208.          sv->tiep=head;
  209.          head=sv;
  210.          }
  211.       else   {
  212.          sv->tiep=find;
  213.          next->tiep=sv;
  214.          }
  215.      }
  216.     }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi chankx : 26-03-2009 lúc 11:00 PM. Lý do: sai lỗi chính tả
  Học ! Học nữa ! Học nữa ! Học nữa ! Học mãi !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  165

  code của bạn khai báo biến con trỏ mà ko cấp phát bộ nhớ cho nó nên nó chỉ lưu trữ dữ liệu của người đầu tiên thôi

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Quản Lý Sinh Viên Bằng Danh sách liên kết
  Gửi bởi thienshaman trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-04-2013, 07:52 AM
 2. Sử dụng danh sách liên kết để tạo chương trình quản lý sinh viên. Xin được giúp đỡ?
  Gửi bởi hieuboo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-05-2012, 10:50 AM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. Kỹ thuật C Quản lí Sinh Viên Bằng Danh Sách liên kết trong lập trình C
  Gửi bởi kitti trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-04-2011, 09:17 PM
 5. [VC++ ] Danh sáchh liên kết - BT quản lí điểm sinh viên.
  Gửi bởi vuongngocnam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 14-04-2010, 11:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn