Hi all.
Mình muốn block 1 e-mail trong gmail thì làm thế nào?, không nhận mail của ngừoi đó, không muốn nhìn thấy ngừoi đó online và cũng không muốn người đó nhìn thấy minh online?
thanks