Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Bài tập C | Các phép toán Đại số tập hợp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Bài tập C | Các phép toán Đại số tập hợp

  Viết chương trình cài đặt phép toán Đại số tập hợp. Cụ thể với phép toán hợp, giao của 2 quan hệ.
  Input: số bộ của từng quan hệ.
  Output: Quan hệ kết quả.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Có ngay một bài hoàn chỉnh, cả giao, hợp, hiệu, phần bù: Sử dụng danh sách liên kết đơn.
  Mình dùng trình biên dịch DevC++, bạn có thể lên google để down trình biên dịch này về.
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<malloc.h>
  
  typedef      int  ElementType;
  typedef      struct Node
  {
           ElementType    Element;
           Node*       Next;
  };
  typedef      Node*       Position;
  typedef      Position     List;
  
  Position     TAONUT()
  {
           return (Node*)malloc(sizeof(Node));     
  }      
  void       MAKENULL_LIST(List &L)
  {
           L=TAONUT();
           L->Next=NULL;   
         
  }
  int        EMPTY_LIST(List L)
  {
           return L->Next==NULL;         
  }
  void       INSERT_LIST(ElementType X, Position P, List &L)
  {
           Position Temp;
           //Temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
           Temp=TAONUT();
           Temp->Element=X; 
           Temp->Next=P->Next;
           P->Next=Temp;  
                  
  }
  void       DELETE_LIST(Position P, List &L)
  {
           Position Temp;
           Temp=P->Next;
           P->Next=P->Next->Next;
           free(Temp); 
  }
  void       READ_LIST(List &L)
  {      
           int i=0;      
           ElementType X;
           do{
             printf("Nhap vao phan tu thu %d:",i+1);scanf("%d",&X);
              if(X!=-1)
             INSERT_LIST(X,L,L);
             i++;
           }while(X!=-1);
           
  }
  void       PRINT_LIST(List L)
  {
       if(EMPTY_LIST(L))
        printf("\nDanh sach rong, khong co phan tu de in");     
       else
       {    Position P=L;
           while(P->Next!=NULL)
            {
              printf("%d ",P->Next->Element);
              P=P->Next;
            }; 
       }        
       printf("\n");     
  }
  Position  LOCATE(ElementType X, List L)
  {                 
       if(!EMPTY_LIST(L))
       { Position P=L;
        while((P->Next!=NULL)&&(P->Next->Element!=X))
        {
          P=P->Next;
        };
        if(P->Next==NULL)
          return P->Next;
        else
          return P;
       }
       else return NULL;        
  
  }
  void XOAMOTNUT(List &L)
  {
       ElementType X;
       printf("\nNhap vao gia tri muon xoa: ");scanf("%d",&X);
       Position P=LOCATE(X,L);
       if(EMPTY_LIST(L))
           printf("\nDanh sach rong! Khong co phan tu nao de xoa");
       else if(P->Next==NULL)
           printf("\nKhong ton tai phan tu vua nhap!");
         else
         {
           DELETE_LIST(P,L);
           printf("\n");
         }
  }
  void   XOA_CAC_NUT_CUNG_GIA_TRI(ElementType X,List &L)
  {
       printf("\nNhap vao gia tri muon xoa:");scanf("%d",&X);
       Position P=L;
       int i=0;//BIEN NAY DE KIEM TRA XEM CO XOA KHONG
       while(P->Next!=NULL)
       {
        if(P->Next->Element==X)
        {
          DELETE_LIST(P,L); 
          i++;     
        } 
        else
          P=P->Next;
        
       }
       if(i==0) printf("\nKhong ton tai gia tri can xoa!\n");
  }
  Position  XACDINHVITRICUOI(List L)
  {
    Position P;
    if(EMPTY_LIST(L))
     return NULL;
    else
    {
     
     P=L;
     while(P->Next!=NULL)
     {
       P=P->Next; 
     }   
     
    }
    return P;
  }  
  void   NOICUOI( List &L)
  {
       ElementType X;
       printf("\nNhap vao gia tri can them vao cuoi: "); 
       scanf("%d",&X);
       Position P=XACDINHVITRICUOI(L);
       INSERT_LIST(X,P,L);
  } 
  int   MOTPHANTU(List L)
  {
       return L->Next->Next==NULL;  
  }
  int   IS_TANGDAN(List L)
  {   
     if(!EMPTY_LIST(L))
       if(MOTPHANTU(L))
         return -1;
       else
       {
         int i=0;
         Position P;
         P=L; 
         while(P->Next->Next!=NULL)
         {
        
          if(P->Next->Element<P->Next->Next->Element)
           P=P->Next;
          else return 0;    
         };
        return 1;
       }
     else
       return -1;
     
  }
  int   IS_GIAMDAN(List L)//Kiem tra xem danh sach co phai la giam dan khong
  {   
     if(!EMPTY_LIST(L))
       if(MOTPHANTU(L))
         return -1;
       else
       {
         int i=0;
         Position P;
         P=L; 
         while(P->Next->Next!=NULL)
         {
        
          if(P->Next->Element>P->Next->Next->Element)
           P=P->Next;
          else return 0;    
         };
        return 1;
       }
     else
       return -1;
     
  }
  void   DANH_SACH_CO_TANG_KHONG(List L)
  {
     if(IS_TANGDAN(L)==1)
       printf("\nDanh sach da cho la tang dan!");
     else  if(IS_TANGDAN(L)==0)
           printf("\nDanh sach khong tang!");
         else
           printf("\nKhong xac dinh!");
    
  } 
  void   NHAPXUOI(List &L)
  {
       MAKENULL_LIST(L);
       Position P=L;
       int i=0;
       ElementType X;
       do
       {
        printf("Nhap vao phan tu thu %d:",i+1); 
        scanf("%d",&X); 
        if(X!=-1)
          INSERT_LIST(X,P,L);
        P=P->Next; 
        i++;       
       }while(X!=-1); 
  }
  
  void   SWAP(ElementType &A, ElementType &B)
  {
       ElementType Temp;
       Temp=A;
       A=B;
       B=Temp; 
  }
  void   SORT(List &L)
  {
       
       if(!EMPTY_LIST(L))
       {
          Position P=L;
          while(P->Next!=NULL)
          {
           Position Q=P->Next;
           while(Q->Next!=NULL)
           {
             if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
             SWAP(P->Next->Element,Q->Next->Element); 
             Q=Q->Next;          
           }
          P=P->Next; 
          }  
          
       }
    
  }
  List   SAPXEPTANG(List& L)//GIONG HET HAM SORT NHUNG KHAC NHAU TRI TRA VE
  {
       
       if(!EMPTY_LIST(L))
       {
          Position P=L;
          while(P->Next!=NULL)
          {
           Position Q=P->Next;
           while(Q->Next!=NULL)
           {
             if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
             SWAP(P->Next->Element,Q->Next->Element); 
             Q=Q->Next;          
           }
          P=P->Next; 
          }  
  
       }
    
  }        
  List   HOP(List &L1,List L2)//HOP CUA 2 DANH SACH L1, L2
  {               //TRA RA DANH SACH DUOC SAP THU TU
        
        List L3;
        SAPXEPTANG(L1);
        L3=L1;
        if(EMPTY_LIST(L2))
          return L3;
        else
        {
          Position P,Q;
          P=L2,Q=L3;
         while(P->Next!=NULL)
         {
           if(LOCATE(P->Next->Element,L3)==NULL)
           {
             INSERT_LIST(P->Next->Element,L3,L3);
             SAPXEPTANG(L3);
           }
           else
             P=P->Next;
         }
         return L3;
        }
     
  }
  List   GIAO(List L1,List L2)//GIAO 2 DANH SACH CHUA SAP THU TU 
  {               
       List L3;
       MAKENULL_LIST(L3);
       Position P=L1, R=L3;
       if(!EMPTY_LIST(L1)&&!EMPTY_LIST(L2)) 
       {
        while(P->Next!=NULL)
        {
          Position Q=L2;
          while(Q->Next!=NULL)
          {
           if(P->Next->Element!=Q->Next->Element)
             Q=Q->Next;
           else
           {
             if(LOCATE(P->Next->Element,L3)==NULL)//KIEM TRA XEM P->N->E CO THUOC L3 CHUA
             {  INSERT_LIST(P->Next->Element,R,L3);
               R=R->Next;
             }
             else
               Q=Q->Next;
           }
          }
        P=P->Next;
        }
        return L3;
       }
       else return L3;//NEU MOT TRONG HAI DANH SACH RONG THI KQ LA L3-TUC LA EMPTY
  }
  List   HIEU(List L1, List L2)//HIEU CUA 2 DANH SACH
  {
       if(EMPTY_LIST(L1))//CHO NAY TOI KHONG NHO DAY NHE:
       {       //HIEU CUA TAP RONG VA TAP A KHAC RONG: 0/A=?
        List L3;
        L3=L2;
        SORT(L3); 
        return L3;
       } 
       else if(EMPTY_LIST(L2))
         {
           List L3;
           L3=L1;
           SORT(L3); 
           return L3;
         } 
         else
         {
           Position P;
           P=L1;
           List L3;
           MAKENULL_LIST(L3);
           while(P->Next!=NULL)
           {
             if(LOCATE(P->Next->Element,L2)==NULL)
             {
              INSERT_LIST(P->Next->Element,L3,L3);
              P=P->Next;
             }
             
             else
              P=P->Next;
           }
           SORT(L3);
           return L3;          
          }
          
    
  }
  int      ISCON(List L1, List L2)
  {
          if(EMPTY_LIST(L1))
           return 1;
          else if(EMPTY_LIST(L2))
              return 0;
            else
            {
              Position P=L1;
              while(P->Next!=NULL)
              {
                if(LOCATE(P->Next->Element,L2)==NULL)
                 return 0;
                else
                 P=P->Next;  
                
              }
                          
             }
           return 1;
  }
  List    PHANBU(List L1,List L2)//NHAC LAI: NEU A LA CON B THI B/A DUOC GOI LA PHAN BU CUA A TRONG B
  {               //NHU VAY, TRUOC TIEN PHAI XET XEM A CO LA CON B KHONG? 
        List L3;
        MAKENULL_LIST(L3);
        if(ISCON(L1,L2))
        {
          L3=HIEU(L2,L1);
          return L3;
        }
        else
          return L3;
    
  }
  
  int main()
  {
    List L, L1,L2,L3;
    int X;
   
    
    
    MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=PHANBU(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);
    
      
    /*TIM HIEU CUA 2 TAP HOP
    MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=HIEU(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);*/
      
    /*MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=HOP(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);*/
    
    /*MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L=GIAO(L1,L2);
    PRINT_LIST(L);*/
    getch();
    
  }
  Có ngay một bài hoàn chỉnh, cả giao, hợp, hiệu, phần bù: Sử dụng danh sách liên kết đơn.
  Mình dùng trình biên dịch DevC++, bạn có thể lên google để down trình biên dịch này về.
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<malloc.h>
  
  typedef      int  ElementType;
  typedef      struct Node
  {
           ElementType    Element;
           Node*       Next;
  };
  typedef      Node*       Position;
  typedef      Position     List;
  
  Position     TAONUT()
  {
           return (Node*)malloc(sizeof(Node));     
  }      
  void       MAKENULL_LIST(List &L)
  {
           L=TAONUT();
           L->Next=NULL;   
         
  }
  int        EMPTY_LIST(List L)
  {
           return L->Next==NULL;         
  }
  void       INSERT_LIST(ElementType X, Position P, List &L)
  {
           Position Temp;
           //Temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
           Temp=TAONUT();
           Temp->Element=X; 
           Temp->Next=P->Next;
           P->Next=Temp;  
                  
  }
  void       DELETE_LIST(Position P, List &L)
  {
           Position Temp;
           Temp=P->Next;
           P->Next=P->Next->Next;
           free(Temp); 
  }
  void       READ_LIST(List &L)
  {      
           int i=0;      
           ElementType X;
           do{
             printf("Nhap vao phan tu thu %d:",i+1);scanf("%d",&X);
              if(X!=-1)
             INSERT_LIST(X,L,L);
             i++;
           }while(X!=-1);
           
  }
  void       PRINT_LIST(List L)
  {
       if(EMPTY_LIST(L))
        printf("\nDanh sach rong, khong co phan tu de in");     
       else
       {    Position P=L;
           while(P->Next!=NULL)
            {
              printf("%d ",P->Next->Element);
              P=P->Next;
            }; 
       }        
       printf("\n");     
  }
  Position  LOCATE(ElementType X, List L)
  {                 
       if(!EMPTY_LIST(L))
       { Position P=L;
        while((P->Next!=NULL)&&(P->Next->Element!=X))
        {
          P=P->Next;
        };
        if(P->Next==NULL)
          return P->Next;
        else
          return P;
       }
       else return NULL;        
  
  }
  void XOAMOTNUT(List &L)
  {
       ElementType X;
       printf("\nNhap vao gia tri muon xoa: ");scanf("%d",&X);
       Position P=LOCATE(X,L);
       if(EMPTY_LIST(L))
           printf("\nDanh sach rong! Khong co phan tu nao de xoa");
       else if(P->Next==NULL)
           printf("\nKhong ton tai phan tu vua nhap!");
         else
         {
           DELETE_LIST(P,L);
           printf("\n");
         }
  }
  void   XOA_CAC_NUT_CUNG_GIA_TRI(ElementType X,List &L)
  {
       printf("\nNhap vao gia tri muon xoa:");scanf("%d",&X);
       Position P=L;
       int i=0;//BIEN NAY DE KIEM TRA XEM CO XOA KHONG
       while(P->Next!=NULL)
       {
        if(P->Next->Element==X)
        {
          DELETE_LIST(P,L); 
          i++;     
        } 
        else
          P=P->Next;
        
       }
       if(i==0) printf("\nKhong ton tai gia tri can xoa!\n");
  }
  Position  XACDINHVITRICUOI(List L)
  {
    Position P;
    if(EMPTY_LIST(L))
     return NULL;
    else
    {
     
     P=L;
     while(P->Next!=NULL)
     {
       P=P->Next; 
     }   
     
    }
    return P;
  }  
  void   NOICUOI( List &L)
  {
       ElementType X;
       printf("\nNhap vao gia tri can them vao cuoi: "); 
       scanf("%d",&X);
       Position P=XACDINHVITRICUOI(L);
       INSERT_LIST(X,P,L);
  } 
  int   MOTPHANTU(List L)
  {
       return L->Next->Next==NULL;  
  }
  int   IS_TANGDAN(List L)
  {   
     if(!EMPTY_LIST(L))
       if(MOTPHANTU(L))
         return -1;
       else
       {
         int i=0;
         Position P;
         P=L; 
         while(P->Next->Next!=NULL)
         {
        
          if(P->Next->Element<P->Next->Next->Element)
           P=P->Next;
          else return 0;    
         };
        return 1;
       }
     else
       return -1;
     
  }
  int   IS_GIAMDAN(List L)//Kiem tra xem danh sach co phai la giam dan khong
  {   
     if(!EMPTY_LIST(L))
       if(MOTPHANTU(L))
         return -1;
       else
       {
         int i=0;
         Position P;
         P=L; 
         while(P->Next->Next!=NULL)
         {
        
          if(P->Next->Element>P->Next->Next->Element)
           P=P->Next;
          else return 0;    
         };
        return 1;
       }
     else
       return -1;
     
  }
  void   DANH_SACH_CO_TANG_KHONG(List L)
  {
     if(IS_TANGDAN(L)==1)
       printf("\nDanh sach da cho la tang dan!");
     else  if(IS_TANGDAN(L)==0)
           printf("\nDanh sach khong tang!");
         else
           printf("\nKhong xac dinh!");
    
  } 
  void   NHAPXUOI(List &L)
  {
       MAKENULL_LIST(L);
       Position P=L;
       int i=0;
       ElementType X;
       do
       {
        printf("Nhap vao phan tu thu %d:",i+1); 
        scanf("%d",&X); 
        if(X!=-1)
          INSERT_LIST(X,P,L);
        P=P->Next; 
        i++;       
       }while(X!=-1); 
  }
  
  void   SWAP(ElementType &A, ElementType &B)
  {
       ElementType Temp;
       Temp=A;
       A=B;
       B=Temp; 
  }
  void   SORT(List &L)
  {
       
       if(!EMPTY_LIST(L))
       {
          Position P=L;
          while(P->Next!=NULL)
          {
           Position Q=P->Next;
           while(Q->Next!=NULL)
           {
             if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
             SWAP(P->Next->Element,Q->Next->Element); 
             Q=Q->Next;          
           }
          P=P->Next; 
          }  
          
       }
    
  }
  List   SAPXEPTANG(List& L)//GIONG HET HAM SORT NHUNG KHAC NHAU TRI TRA VE
  {
       
       if(!EMPTY_LIST(L))
       {
          Position P=L;
          while(P->Next!=NULL)
          {
           Position Q=P->Next;
           while(Q->Next!=NULL)
           {
             if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
             SWAP(P->Next->Element,Q->Next->Element); 
             Q=Q->Next;          
           }
          P=P->Next; 
          }  
  
       }
    
  }        
  List   HOP(List &L1,List L2)//HOP CUA 2 DANH SACH L1, L2
  {               //TRA RA DANH SACH DUOC SAP THU TU
        
        List L3;
        SAPXEPTANG(L1);
        L3=L1;
        if(EMPTY_LIST(L2))
          return L3;
        else
        {
          Position P,Q;
          P=L2,Q=L3;
         while(P->Next!=NULL)
         {
           if(LOCATE(P->Next->Element,L3)==NULL)
           {
             INSERT_LIST(P->Next->Element,L3,L3);
             SAPXEPTANG(L3);
           }
           else
             P=P->Next;
         }
         return L3;
        }
     
  }
  List   GIAO(List L1,List L2)//GIAO 2 DANH SACH CHUA SAP THU TU 
  {               
       List L3;
       MAKENULL_LIST(L3);
       Position P=L1, R=L3;
       if(!EMPTY_LIST(L1)&&!EMPTY_LIST(L2)) 
       {
        while(P->Next!=NULL)
        {
          Position Q=L2;
          while(Q->Next!=NULL)
          {
           if(P->Next->Element!=Q->Next->Element)
             Q=Q->Next;
           else
           {
             if(LOCATE(P->Next->Element,L3)==NULL)//KIEM TRA XEM P->N->E CO THUOC L3 CHUA
             {  INSERT_LIST(P->Next->Element,R,L3);
               R=R->Next;
             }
             else
               Q=Q->Next;
           }
          }
        P=P->Next;
        }
        return L3;
       }
       else return L3;//NEU MOT TRONG HAI DANH SACH RONG THI KQ LA L3-TUC LA EMPTY
  }
  List   HIEU(List L1, List L2)//HIEU CUA 2 DANH SACH
  {
       if(EMPTY_LIST(L1))//CHO NAY TOI KHONG NHO DAY NHE:
       {       //HIEU CUA TAP RONG VA TAP A KHAC RONG: 0/A=?
        List L3;
        L3=L2;
        SORT(L3); 
        return L3;
       } 
       else if(EMPTY_LIST(L2))
         {
           List L3;
           L3=L1;
           SORT(L3); 
           return L3;
         } 
         else
         {
           Position P;
           P=L1;
           List L3;
           MAKENULL_LIST(L3);
           while(P->Next!=NULL)
           {
             if(LOCATE(P->Next->Element,L2)==NULL)
             {
              INSERT_LIST(P->Next->Element,L3,L3);
              P=P->Next;
             }
             
             else
              P=P->Next;
           }
           SORT(L3);
           return L3;          
          }
          
    
  }
  int      ISCON(List L1, List L2)
  {
          if(EMPTY_LIST(L1))
           return 1;
          else if(EMPTY_LIST(L2))
              return 0;
            else
            {
              Position P=L1;
              while(P->Next!=NULL)
              {
                if(LOCATE(P->Next->Element,L2)==NULL)
                 return 0;
                else
                 P=P->Next;  
                
              }
                          
             }
           return 1;
  }
  List    PHANBU(List L1,List L2)//NHAC LAI: NEU A LA CON B THI B/A DUOC GOI LA PHAN BU CUA A TRONG B
  {               //NHU VAY, TRUOC TIEN PHAI XET XEM A CO LA CON B KHONG? 
        List L3;
        MAKENULL_LIST(L3);
        if(ISCON(L1,L2))
        {
          L3=HIEU(L2,L1);
          return L3;
        }
        else
          return L3;
    
  }
  
  int main()
  {
    List L, L1,L2,L3;
    int X;
   
    
    
    MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=PHANBU(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);
    
      
    /*TIM HIEU CUA 2 TAP HOP
    MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=HIEU(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);*/
      
    /*MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    printf("\nNhap danh sach L2:\n");
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L3=HOP(L1,L2);
    PRINT_LIST(L3);*/
    
    /*MAKENULL_LIST(L1);
    READ_LIST(L1);
    PRINT_LIST(L1);
    MAKENULL_LIST(L2);
    READ_LIST(L2);
    PRINT_LIST(L2);
    L=GIAO(L1,L2);
    PRINT_LIST(L);*/
    getch();
    
  }
  Có một số hàm không cần thiết, nếu bạn không thích thì có thể bỏ đi, nó không ảnh hưởng đến chương trình.
  Khi muốn kết thúc dãy, ta nhập vào giá trị -1.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 03-04-2009 lúc 08:04 PM.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  2

  Hix, Thanks nhiều ! Nhg bạn có bài nào viết theo Mảng hay con trỏ ko? ^^!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  165

  cái này là lập trình hướng đối tượng chứ ko phải bài toán về tập hợp đâu,muốn làm được bài này thì bạn nên đọc kĩ về các lớp cơ bản trong C++,còn đoạn code của loveanygirls chỉ dành cho những bạn chưa học qua các lớp cơ bản trong C++ thui vì kiểu danh sách liên kết đã được C++ định nghĩa sẵn trong thư viện list.h nên bạn chỉ cần khai báo thư viện đó rồi sử dụng luôn ko cần định nghĩa lại nhưng nhớ là phải đúng cú pháp đó,còn về các phép toán tập hợp thì hình như nó cũng được định nghĩa sẵn trong thư viện set.h bạn tự tìm hiểu cú pháp rồi tự làm nếu chỗ nào ko hiểu thì post lên.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn