Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Cách sử dụng IHTMLDocument2 ???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  27

  Mặc định Cách sử dụng IHTMLDocument2 ???

  Làm thế nào để viết 1 đoạn HTML vào WebBrowser bằng IHTMLDocument2.
  Hàm write, writeln phải dùng biến SAFEARRAY, mình k0 hiểu cách dùng ntn ?!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  89

  Làm thế nào để viết 1 đoạn HTML vào WebBrowser bằng IHTMLDocument2.
  Cái này trong topic Get Prodic's data mình có code cụ thể đó. Ở trong box VC++ project thì phải.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  Xem thử mấy cái sa đây xem?

  http://support.microsoft.com/kb/196340

  Visual C++ Code:
  1. HRESULT getFrameDocumentById(IHTMLDocument2* topLevelDocument,
  2.                              LPOLESTR frameId,
  3.                              IHTMLDocument2** frameDocument)
  4. {
  5.    HRESULT hresult = E_FAIL;
  6.    CComPtr<IOleContainer> container;
  7.    HRESULT hr = topLevelDocument->QueryInterface(IID_IOleContainer,
  8.                                                  (void**)&container);
  9.    if (hr == S_OK)
  10.    {
  11.       CComPtr<IEnumUnknown> enumerator;
  12.       // Get an enumerator for the frames
  13.       hr = container->EnumObjects(OLECONTF_EMBEDDINGS, &enumerator);
  14.       if (hr == S_OK)
  15.       {
  16.          CComPtr<IUnknown> unk;
  17.          ULONG uFetched;
  18.          // Enumerate and refresh all the frames
  19.          for (UINT i = 0; S_OK == enumerator->Next(1, &unk,
  20.               &uFetched); i++)
  21.          {
  22.             CComPtr<IWebBrowser2> browser;
  23.             // QI for IWebBrowser here to see if we have an embedded
  24.             // browser
  25.             hr = unk->QueryInterface(IID_IWebBrowser2,
  26.                                      (void**)&browser);
  27.             if (hr == S_OK)
  28.             {
  29.                CComPtr<IHTMLElement> htmlElement;
  30.                unk->QueryInterface(IID_IHTMLElement,
  31.                                    (void**)&htmlElement);
  32.                CComBSTR id;
  33.                if (SUCCEEDED(htmlElement->get_id(&id)) && id)
  34.                {
  35.                   CComPtr<IDispatch> disp;
  36.                   browser->get_Document(&disp);
  37.                   if (disp != NULL )
  38.                   {
  39.                      CComPtr<IHTMLDocument2> frameDoc;
  40.                      hr = disp->QueryInterface( IID_IHTMLDocument2,
  41.                                                (void**)&frameDoc);
  42.                         if (hr == S_OK)
  43.                         {
  44.                            if (!wcscmp(id, frameId))
  45.                            {
  46.                               *frameDocument = frameDoc;
  47.                               (*frameDocument)->AddRef();
  48.                               hresult = S_OK;
  49.                               break;
  50.                         }
  51.                      }
  52.                   }
  53.                }
  54.             }
  55.          }
  56.       }
  57.    }
  58.    return hresult;
  59. }


  How to Embed an HTML control in your own window using plain C
  _http://www.codeproject.com/KB/COM/cwebpage.aspx
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn