Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 12 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Không cài được visual studio 2010 sau khi cài lại máy tính?

 1. #11
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  9

  Mặc định Không cài được visual studio 2010 sau khi cài lại máy tính?

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	1
Size:		57.7 KB
ID:		28506
  Khắc phục giứp em lỗi này với ạ.Thanks
  [04/11/15,22:11:50] Microsoft .NET Framework 4: [2] Error code 2 for this component means "The system cannot find the file specified.
  "
  [04/11/15,22:11:50] Microsoft .NET Framework 4: [2] Component Microsoft .NET Framework 4 returned an unexpected value.
  [04/11/15,22:11:51] Microsoft .NET Framework 4: [2] Return from system messaging: The system cannot find the file specified.

  [04/11/15,22:11:54] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 4 is not installed.
  [04/11/15,22:11:54] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 64bit Prerequisites (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:55] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual F# 2.0 Runtime was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:55] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio Macro Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:55] VS70pgui: [2] DepCheck indicates TFS Object Model (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:56] VS70pgui: [2] DepCheck indicates .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:56] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:57] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:57] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:57] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Office Developer Tools (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Dotfuscator Software Services - Community Edition was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:00] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:00] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:00] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:01] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:01] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 10.0 Designtime (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Performance Collection Tools (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 IntelliTrace (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:04] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:04] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:04] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:05] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:05] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:05] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:06] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x64 was not attempted to be installed.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  1

  Cho mình hỏi, File log mình như thế này là bị lỗi j nhé!

  [10/10/15,16:35:15] VC 9.0 Runtime (x86): [2] Error: Installation failed for component VC 9.0 Runtime (x86). MSI returned error code 1603
  [10/10/15,16:35:18] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 9.0 Runtime (x86) is not installed.
  [10/10/15,16:35:18] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 10.0 Runtime (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio Macro Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates TFS Object Model (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Professional - ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Office Developer Tools (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Dotfuscator Software Services - Community Edition was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x86 was not attempted to be installed.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. cài đặt visual studio 2010
  Gửi bởi tai_sao_khong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-10-2013, 08:24 PM
 2. Game Hỏi cài visual studio 2010 + XNA nhu the nao?
  Gửi bởi poyvinhhung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-10-2013, 05:40 PM
 3. Lỗi Visual Studio 2010 không tạo project được trong Visual C++
  Gửi bởi lekhanhduy_lkd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-02-2012, 10:39 PM
 4. Lỗi khi cài Visual Studio 2010 trên máy đã cài Visual Studio 2008
  Gửi bởi yuchi_1k91 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-11-2010, 11:41 AM
 5. Visual assist Build 1814 support Visual studio 2010
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Công cụ, ebooks VC++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-04-2010, 06:00 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn