Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Quản lý sinh viên bằng C++. Mong mọi người chỉ giúp?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  9

  Mặc định Quản lý sinh viên bằng C++. Mong mọi người chỉ giúp?

  em bây giờ học lập trình hướng đối tượng, được giao đề tài lập trình quản lý sinh viên trong nhà trường, mà ko biết bắt đàu từ đâu, mong các pác chỉ giáo. thanks mọi người.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <fstream.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  
  struct SV
  {
  	char hovaten[31];
  	int namsinh;
  	char masv[6];
  	int gioitinh;
  	int diem_CC[10],diem_KT[10],diem_Thi[10];
  	float diem_TB[10];
  };
  
  struct MON
  {	char tenmon[10];
  };
  class sinhvien
  {
  	int sosv;int somon;
  	SV *sv;MON *mon;
  	char fname[30];
  	char flame[30];
  	static int size;
  	static int size2;
  public:
  	sinhvien(char *fn,char *fl);
  	void tao();
  	void xoa();
  	void them();
  	void xemsuaTT();
  	void xemsuaD();
  	void timkiemten();
  	void timkiemma();
  	void inTT();
  	void inD();
  };
  
  
  int sinhvien::size=sizeof(SV);
  int sinhvien::size2=sizeof(MON);
  //________________________________HAM KHOI TAO_________________________________///
  sinhvien::sinhvien(char *fn,char *fl)
  {
  	sosv=0;sv=NULL;somon=0;
  	strcpy(fname,fn);strcpy(flame,fl);
  	fstream g;
  	g.open(flame,ios::in|ios::ate|ios::binary);
  	if(g.bad()){g.open(flame,ios::out|ios::trunc|ios::binary);
  			cout<<endl<<endl;
  			cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  			cout<<endl<<endl<<endl;
  			cout<<"\t \t \t  NHAP SO MON TRONG HOC KY: ";
  			cin>>somon;
  			g.write((char*)(&somon),size);
  			for(int i=1;i<=somon;i++)
  			{cout<<endl<<endl;
  			cout<<"\t \t \t \t   MON"<<i<<":";cin.ignore(1);cin.getline(mon[i].tenmon,25);
  			 cout<<endl<<endl;
  			 g.write((char*)(&mon[i]),size2);g.close();
  			}
  		  }
  	else {g.seekg(0,ios::beg);g.read((char*)(&somon),size);
  				 for(int j;j<=somon;j++)
  				 {g.read((char*)(&mon[j]),size2);}
  	   g.close();
  	   }
  	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::ate|ios::binary);
  	if (f.bad()) sosv = 0;
  	else sosv = int(f.tellg() /size);
  	f.close();
  
  
  }
  
  //________________________HAM TAO________________________________//
  void sinhvien::tao()
  {
  	fstream f;
  	int n=sosv;
  	cout<<endl<<endl;
  	cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t \t \t \tTAO DANH SACH"<<endl;
  	cout<<"\t \t \t   ___________________"<<endl<<endl;
  	cout<<"\t \t \t So sinh vien trong danh sach:"<<sosv;
  		  cout<<"\n \t \t \t \t  So mon: "<<somon;
  	if(n==0){    f.open(fname,ios::out|ios::trunc|ios::binary);
  			cout<<"\n \t \t  Chua co File,nhap so sinh vien trong lop: ";cin>>sosv;
  				for(int i=1;i<=sosv;i++)
  				{{cout<<"\nSinh Vien thu : "<<i;
  				cout<<"\nHo va ten: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[i].hovaten,25);
  				cout<<"Nam sinh : ";cin>>sv[i].namsinh;
  				cout<<"Ma SV: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[i].masv,10);
  				cout<<"Gioi Tinh(1=nam||0=Nu): ";cin>>sv[i].gioitinh;}
  					for(int j=1;j<=somon;j++)
  				 {cout<<"\nDiem mon thu: "<<j;
  				cout<<"\nDiem chuyen can: ";cin>>sv[i].diem_CC[j];
  				cout<<"Diem kiem tra: ";cin>>sv[i].diem_KT[j];
  				cout<<"Diem thi: ";cin>>sv[i].diem_Thi[j];
  				sv[i].diem_TB[j]=((0.2*sv[i].diem_CC[j]+0.8*sv[i].diem_KT[j])+sv[i].diem_Thi[j])/2;}
  				f.write((char*)(&sv[i]),size);};
  				f.close();}
  	else {cout<<"\n \t \t  FILE da co.Ban co muon tao moi khong (C/K): ";char traloi=getch();
  			if (toupper(traloi)=='C'){
  						f.open(fname,ios::out|ios::trunc|ios::binary);
  						cout<<"\n\t \t \t   Nhap so SV trong lop: ";cin>>sosv;
  				for(int i=1;i<=sosv;i++)
  				{{cout<<"\nSinh Vien thu : "<<i;
  				cout<<"\nHo va ten: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[i].hovaten,25);
  				cout<<"Nam sinh : ";cin>>sv[i].namsinh;
  				cout<<"Ma SV: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[i].masv,10);
  				cout<<"Gioi Tinh(1=nam||0=Nu): ";cin>>sv[i].gioitinh;}
  					for(int j=1;j<=somon;j++)
  				 {cout<<"\nDiem mon thu: "<<j;
  				cout<<"\nDiem chuyen can: ";cin>>sv[i].diem_CC[j];
  				cout<<"Diem kiem tra: ";cin>>sv[i].diem_KT[j];
  				cout<<"Diem thi: ";cin>>sv[i].diem_Thi[j];
  				sv[i].diem_TB[j]=((0.2*sv[i].diem_CC[j]+0.8*sv[i].diem_KT[j])+sv[i].diem_Thi[j])/2;}
  				f.write((char*)(&sv[i]),size);};
  				f.close();}
  			else {f.open(fname,ios::in|ios::ate|ios::binary);f.close();}}
  
  
  }
  //__________________________________HAM THEM_________________________//
  void sinhvien::them()
  {
  	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::out|ios::binary);
  	f.seekg(0,ios::end);
  	int them;
  	int n=sosv;
  	cout<<endl<<endl;
  	cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t \t \t So sinh vien trong danh sach:"<<sosv<<endl;
  	cout<<"\n \t \t   Ban muon nhap them bao nhieu sinh vien: ";
  	cin>>them;
  	int i=1;
  while(i<=them)
  	{
  	cout<<"\nSinh vien thu: "<<(i+n);
  	cout<<"\nHo va ten: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[i+n].hovaten,25);
  	cout<<"Nam sinh : ";cin>>sv[i+n].namsinh;
  	cout<<"Ma SV: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[i+n].masv,10);
  	cout<<"Gioi Tinh(1=nam||0=Nu): ";cin>>sv[i+n].gioitinh;
  			for(int j=1;j<=somon;j++)
  	{cout<<"\nDiem mon thu: "<<j;
  	 cout<<"\nDiem chuyen can: ";cin>>sv[i+n].diem_CC[j];
  	 cout<<"Diem kiem tra: ";cin>>sv[i+n].diem_KT[j];
  	 cout<<"Diem thi: ";cin>>sv[i+n].diem_Thi[j];
  	 sv[i+n].diem_TB[j]=((0.2*sv[i+n].diem_CC[j]+0.8*sv[i+n].diem_KT[j])+sv[i+n].diem_Thi[j])/2;
  	}
  	f.write((char*)(&sv[i+n]),size);
  	i++;sosv++;
  	};
  	f.close();
  }
  //_______________________________HAM XOA____________________________//
  void sinhvien::xoa()
  {
  	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::binary);
  	f.seekg(0,ios::end);
  	int n;cout<<endl<<endl;
  	cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t  So sinh vien trong danh sach:"<<sosv<<endl;
  	cout<<"\n  Ban can xoa sinh vien thu:";
  	cin>>n;
  	int c=sosv;
  	{for(int i=1;i<n;i++)	  {f.seekg((i-1)*size,ios::beg);
  				  f.read((char*)(&sv[i]),size);}
  	 for(int a=n+1;a<=c;a++){f.seekg((a-1)*size,ios::beg);
  				  f.read((char*)(&sv[a]),size);}
  	}
  	f.close();
  	fstream x;
  
  	x.open(fname,ios::out|ios::trunc|ios::app|ios::binary);
  	{for(int j=1;j<n;j++)	  {x.write((char*)(&sv[j]),size);}
  	 for(int b=n+1;b<=c;b++){x.write((char*)(&sv[b]),size);}
  	}
  	cout<<endl<<endl<<endl;
  	if(n<0||n>c)
  	cout<<"\t\t\t\tBan da nhap sai"<<endl<<endl<<endl;
  	else
  	{cout<<"\t        .........DA XOA SINH VIEN.........."<<endl;
  	cout<<"BAN VUI LONG THOAT KHOI CHUONG TRINH, KHOI DONG LAI DE THAY DOI DUOC THIET LAP";
  	cout<<endl<<endl;}
  	cout<<"\t \t \t An phim bat ky de quay lai";
  	getch();
  	x.close();
  
  
  
  }
  
  
  //_______________________________XEM SUA_________________________//
  void sinhvien::xemsuaTT()
  {
  	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::out|ios::binary);
  	f.seekg(0,ios::end);
  	cout<<endl<<endl;
  	cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"So sv: "<<sosv;
  while(1){
  	int k;
  	cout<<"\n Xem-sua thong tin sinh vien(An 0 de quay lai): ";
  	cin>>k;
  	if(k<1||k>sosv)break;
  	f.seekg((k-1)*size,ios::beg);
  	f.read((char*)(&sv[k]),size);
  	cout<<"\nHo va ten: "<<sv[k].hovaten;
  	cout<<"\nNam sinh: "<<sv[k].namsinh;
  	cout<<"\nMa SV: "<<sv[k].masv;
  	cout<<"\nGioi tinh(1=nam||=Nu): "<<sv[k].gioitinh;
  	char traloi=getch();
  		cout << "\n Ban co muon sua khong (C/K) ?";
  		cin >> traloi;
  		if (toupper(traloi) == 'C') {
  			f.seekg(-size,ios::cur);
  			cout <<"\n Ho ten: "; cin.ignore(1);cin.getline(sv[k].hovaten,25);
  			cout<<"Nam sinh: ";cin>>sv[k].namsinh;
  			cout<<"Ma SV: ";cin.ignore(1);cin.getline(sv[k].masv,10);
  			cout<<"Gioi Tinh(1=nam||0=Nu): ";cin>>sv[k].gioitinh;
  			f.write((char*)(&sv[k]),size);
  					  }
  	}
  	f.close();
  }
  
  void sinhvien::xemsuaD()
  {
  	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::out|ios::binary);
  	f.seekg(0,ios::end);
  	cout<<endl<<endl;
  	cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t \t \t So sinh vien trong danh sach:"<<sosv<<endl;
  while(1){
  	int k;
  	cout<<"\n\t \t \tXem-Sua diem sinh vien thu(An 0 de quay lai):";
  	cin>>k;
  	if(k<1||k>sosv)break;
  	f.seekg((k-1)*size,ios::beg);
  	f.read((char*)(&sv[k]),size);
  	cout<<"\nHo va ten: "<<sv[k].hovaten;
  		for(int j=1;j<=somon;j++)
  	{cout<<"\nDiem mon thu: "<<j;
  	 cout<<"\nDiem chuyen can: "<<sv[k].diem_CC[j];
  	 cout<<"\nDiem kiem tra: "<<sv[k].diem_KT[j];
  	 cout<<"\nDiem thi: "<<sv[k].diem_Thi[j];
  	 cout<<"\nDiem TB: "<<sv[k].diem_TB[j];
  	}
  
  	char traloi=getch();
  		cout << "\n Ban co muon sua khong (C/K) ?";
  		cin >> traloi;
  		if (toupper(traloi) == 'C') {
  			f.seekg(-size,ios::cur);
  				for(int j=1;j<=somon;j++)
  			{cout<<"\nDiem mon thu: "<<j;
  			 cout<<"\nDiem chuyen can: ";cin>>sv[k].diem_CC[j];
  			 cout<<"Diem kiem tra: ";cin>>sv[k].diem_KT[j];
  			 cout<<"Diem thi: ";cin>>sv[k].diem_Thi[j];
  			 sv[k].diem_TB[j]=((0.2*sv[k].diem_CC[j]+0.8*sv[k].diem_KT[j])+sv[k].diem_Thi[j])/2;
  			}
  			f.write((char*)(&sv[k]),size);
  					  }
  	}
  	f.close();
  }
  
  //___________________________TIM KIEM______________________________________//
  void sinhvien::timkiemten()
  {
  	 fstream f;
  	 f.open(fname,ios::in|ios::binary);
  	 f.seekg(0,ios::end);
  	 char *name;
  	 cout<<endl<<endl;
  	 cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	 cout<<"\t \t \t So sinh vien trong danh sach:"<<sosv<<endl;
  	 cout<<"\n\t \t \t    Nhap ten sinh vien: ";
  	 cin.getline(name,25);
  	 int k=1;int dem=0;
  while(k<=sosv)
  	{f.seekg((k-1)*size,ios::beg);
  	 f.read((char*)(&sv[k]),size);
  	 if(strcmp(name,sv[k].hovaten)==0)
  	 {cout<<"\n \t \t  So thu tu cua sinh vien trong danh sach la:"<<k;
  	 cout<<"\n \t \t  Ma sinh vien:"<<sv[k].masv;
  	 cout<<"\n \t \t  Gioi tinh: "<<sv[k].gioitinh;
  	 dem++;}
  	 k++;
  	};
  	cout<<endl;
  	cout<<"\t \t  >>>>Da tim thay "<<dem<<" sinh vien";
  	cout<<endl<<endl<<endl<<"\t \t \t  An phim bat ky de quay ve";
  	f.close();
  	getch();
  
  }
  
  
  void sinhvien::timkiemma()
  {
  	 fstream f;
  	 f.open(fname,ios::in|ios::ate|ios::binary);
  	 char *name;
  	 f.seekg(0,ios::end);
  	 cout<<endl<<endl;
  	 cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	 cout<<"\t \t \t So sinh vien trong danh sach:"<<sosv<<endl;
  	 cout<<"\n\t \t \t    Nhap ma sinh vien: ";
  	 cin.getline(name,10);
  	 int k=1;int dem=0;
  while(k<=sosv)
  	{f.seekg((k-1)*size,ios::beg);
  	 f.read((char*)(&sv[k]),size);
  	 if(strcmp(name,sv[k].masv)==0) {cout<<"\n \t \t  So thu tu cua sinh vien trong danh sach la:"<<k;
  					 cout<<"\n \t \t \t     Ho va ten:"<<sv[k].hovaten;dem++;};
  	 k++;
  	};
  	cout<<endl;
  	cout<<"\t \t \t    Tim thay "<<dem<<" sinh vien";
  	cout<<endl<<endl<<endl<<"\t \t \t  An phim bat ky de quay ve";
  	f.close();
  	getch();
  	
  }
  //____________________________IN_____________________________//
  void sinhvien::inTT()
  {	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::out|ios::binary);
  	f.seekg(0,ios::end);cout<<endl<<endl;
  	cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t\t\t      SO SINH VIEN: "<<sosv<<endl;
  	cout<<"\t\t\tDANH SACH THONG TIN VE SINH VIEN:"<<"\n"<<"\n";
  	int k=1,n=sosv;
  	cout<<setw(20)<<setiosflags(ios::left)<<"HO VA TEN";
  	cout<<setw(20)<<setiosflags(ios::left)<<"  NAM SINH";
  	cout<<setw(20)<<setiosflags(ios::left)<<"   MA SV";
  	cout<<setw(20)<<setiosflags(ios::left)<<"  GIOI TINH";
  	cout<<endl<<endl;
  while(k<=n)
      {f.seekg((k-1)*size,ios::beg);
  	f.read((char*)(&sv[k]),size);
  	cout<<setw(25)<<setiosflags(ios::left)<<sv[k].hovaten;
  	cout<<setw(20)<<setiosflags(ios::left)<<sv[k].namsinh;
  	cout<<setw(22)<<setiosflags(ios::left)<<sv[k].masv;
  	cout<<setiosflags(ios::left)<<sv[k].gioitinh<<endl<<endl;
  	k++;
      }
  	cout<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t\t\t  An phim bat ky de thoat";
  	f.close();getch();
  }
  
  void sinhvien::inD()
  {	fstream f;
  	f.open(fname,ios::in|ios::out|ios::binary);
  	f.seekg(0,ios::end);cout<<endl<<endl;
  	 cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t \t        SO SINH VIEN: "<<sosv<<endl;
  	cout<<"\t \t DANH SACH DIEM TRUNG BINH CUA SINH VIEN:"<<"\n"<<"\n";
  	int k=1,n=sosv;
  	cout<<"HO VA TEN"<<"\t"<<"MON"<<"\t"<<"   DIEM TB";
  	cout<<endl<<endl;
  while(k<=n)
      {f.seekg((k-1)*size,ios::beg);
  	f.read((char*)(&sv[k]),size);
  	cout<<sv[k].hovaten;
  		for(int j=1;j<=somon;j++)
  	{cout<<"\t \t"<<j<<"\t \t";
  	 cout<<sv[k].diem_TB[j]<<endl<<"\t \t"<<endl;
  	}
  	k++;
      }
  	cout<<endl<<endl<<endl;
  	cout<<"\t\t\t  An phim bat ky de thoat";
  	f.close();getch();
  }
  
  //____________________________________HAM MAIN_________________________________//
  void main()
  {
  	int chon,chon2,chon3,chon4;textbackground(BLACK);textcolor(2);
  	sinhvien SV("DSSV.txt","somon.txt") ;
  	while (1) {clrscr();cout<<endl<<endl;
  		cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  		cout<<endl<<endl<<endl<<endl<<endl<<endl<<endl;
  		cout << "\n\n\t \t \t1: TAO DANH SACH SINH VIEN";
  		cout << "\n\n\t \t \t2: THEM SINH VIEN VAO DANH SACH";
  		cout << "\n\n\t \t \t3: XEM-SUA";
  		cout << "\n\n\t \t \t4 :XOA";
  		cout << "\n\n\t \t \t5 :TIM KIEM";
  		cout << "\n\n\t \t \t6 :HIEN THI";
  		cout << "\n\n\t \t \t0: KET THUC";
  		cout<<endl<<endl<<endl<<endl<<"\t \t \t     Ban chon: ";
  	chon = getch();
  	chon = chon-48;
  	clrscr();
  	if (chon == 1) SV.tao();
  	else if (chon == 2) SV.them();
  	else if(chon==3) {
  				while(1){clrscr();cout<<endl<<endl;
  					cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  					cout<<"\t \t \t \t  XEM-SUA"<<endl;
  					cout<<"\t \t \t \t ___________"<<endl<<endl;
  					cout<<"\n \n \t\t\t1.XEM-SUA THONG TIN SINH VIEN";
  					cout<<"\n \n \t\t\t2.XEM-SUA DIEM CUA SINH VIEN";
  					cout<<"\n \n \t\t\t0.QUAY LAI";
  					cout<<endl<<endl;
  					cout<<"\t  Ban chon: ";
  					chon2=getch();
  					chon2=chon2-48;
  					clrscr();
  					if(chon2==1) SV.xemsuaTT();
  					else if(chon2==2) SV.xemsuaD();
  					   else break;
  					}
  			 }
  	else if(chon==4) SV.xoa();
  	else if(chon==5) {
  				while(1){clrscr();cout<<endl<<endl;
  					cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  					cout<<"\t \t \t \t  TIM KIEM"<<endl;
  					cout<<"\t \t \t\t ____________"<<endl<<endl;
  					cout<<"\n \n \t \t\t  1.TIM KIEM THEO TEN";
  					cout<<"\n \n \t \t\t  2.TIM KIEM THEO MA SV";
  					cout<<"\n \n \t \t\t  0.QUAY LAI";
  					cout<<endl<<endl;
  					cout<<"\t   Ban chon: ";
  					chon4=getch();
  					chon4=chon4-48;
  					clrscr();
  					if(chon4==1) SV.timkiemten();
  					else if(chon4==2) SV.timkiemma();
  					   else break;
  					}
  			}
  	else if(chon==6) {
  				while(1){clrscr();cout<<endl<<endl;
  					cout<<"**********************  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN  **********************"<<endl<<endl<<endl;
  					cout<<"\n \n \t \t \t     HIEN THI";
  					cout<<"\n \t \t \t    __________"<<endl<<endl<<endl;
  					cout<<"\n \n \t \t \t1.THONG TIN SINH VIEN";
  					cout<<"\n \n \t \t \t2.DIEM TRUNG BINH CUA SINH VIEN";
  					cout<<"\n \n \t \t \t0.QUAY LAI";
  					cout<<endl<<endl<<endl;
  					cout<<"\t \t \t \t Ban chon:";
  					chon3=getch();
  					chon3=chon3-48;
  					clrscr();
  					if(chon3==1) SV.inTT();
  					else if(chon3==2) SV.inD();
  					   else break;
  					}
  			 }
  	else break;
  		 }
  }
  có bài tập này cho cậu tham khảo nè

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  1

  cao quá chịu không hiểu nổi...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  17

  Mình cũng vừa làm bài này xong, hihi trông vậy thôi chứ cũng không có gi khó đâu bạn, cố gắng đọc code và tìm tòi là được thui, khi nào rảnh mình tìm bài này post lên cho, code dể hiểu lắm.
  Chúc thành công

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  6

  Cậu ấy vừa bảo là mới học vậy mà Mod đã đưa ra một đống code phức tạp thế kia thì hấp thụ thế quái nào được. ).
  Học ! Học nữa ! Học nữa ! Học nữa ! Học mãi !

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Quản lý sinh viên bằng C++. Mong mọi người chỉ giúp?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chankx Xem bài viết
  Cậu ấy vừa bảo là mới học vậy mà Mod đã đưa ra một đống code phức tạp thế kia thì hấp thụ thế quái nào được. ).
  thế thì hấp thụ cái đề bài đi.
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Database Sơ đồ usecase quản lý sinh viên theo tín chỉ. Mong mọi người góp ý !
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-05-2012, 08:53 AM
 2. Bài tập C++ Sắp xếp và phân loại sinh viên. Nhưng sao mình chưa làm được phân loại sinh viên, mong các pro giúp mình.
  Gửi bởi lecongtinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 04:37 PM
 3. Xử lý danh sách sinh viên bằng liên kết đơn. Mong mọi người chỉ giúp
  Gửi bởi zalrol trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-01-2011, 08:07 PM
 4. Về bài quản lý sinh viên bị sai chỗ nào em không sửa được . Mong các Bro chỉ giúp !
  Gửi bởi huynhsinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-07-2009, 12:03 PM
 5. Lỗi chương trình quản lý sinh viên, giúp mình sửa lỗi
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 25
  Bài viết cuối: 29-09-2007, 11:37 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn