Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: tạo hộp thoại thông báo khi thoát chương trình, các pác giúp e

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  21

  Wink tạo hộp thoại thông báo khi thoát chương trình, các pác giúp e

  - Sử dụng thư viện API
  - Hiện hộp thoại thông báo khi người sử dụng muốn thoát khỏi chương trình. Nếu người dùng trả lời Yes thì chương trình mới kết thúc.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  bạn bắt sự kiện onclose() là được,cho cái VD nè
  Attached Files Attached Files

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  129

  Bắt event WM_CLOSE, cho vào đó 1 MessageBox và lấy giá trị trả ra từ MessageBox để xét. Nếu là yes thì gọi PostQuitMessage(0).

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  PHP Code:
  #define _WINVER 0x0502
  #define _WIN32_WINNT 0x0502
  #define _WIN32_WINDOWS 0x0410
  #define _WIN32_IE 0x0600
  #include <windows.h>

  INT_PTR WINAPI HandleWindowProcess(HWND hWnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
  bool InitWindowClass();
  HWND CreateAppWindow();
  void MessageLoop();

  extern "C" int __stdcall WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,char lpstrCmdLine,int nShowCmd)
  {
      if (!
  InitWindowClass())
      {
          ::
  MessageBoxA(HWND_DESKTOP,"Failed to register window class.","AppTitle",MB_OK);

          return -
  1;
      }

      
  HWND hWnd CreateAppWindow();

      if (
  hWnd == 0)
      {
          ::
  MessageBoxA(HWND_DESKTOP,"Failed to create main window.","AppTitle",MB_OK);
          
          return -
  1;
      }
      
      ::
  ShowWindow(hWnd,SW_SHOWNORMAL);
      
      
  MessageLoop();
      
      return 
  0;
  }

  INT_PTR WINAPI HandleWindowProcess(HWND hWnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
  {
      if (
  message == WM_PAINT)
      {
          
  // Do painting here
      
  }
      else if (
  message == WM_CLOSE)
      {
          if (::
  MessageBoxA(0,"ban co muon ket thuc","coder_gate",MB_YESNO) == IDYES)
          {
              ::
  DestroyWindow(hWnd);
              return 
  0;
          }
          return 
  1;
      }
      else if (
  message == WM_CREATE)
      {
          return 
  0;
      }
      else if (
  message == WM_NCCREATE)
      {
          ::
  DefWindowProcW(hWnd,message,wParam,lParam);
          return 
  1;
      }
      else if (
  message == WM_DESTROY)
      {
          ::
  PostQuitMessage(0);
          return 
  0;
      }
      return ::
  DefWindowProcW(hWnd,message,wParam,lParam);
  }

  bool InitWindowClass()
  {
      
  WNDCLASSEXW wndClass;
      
      
  wndClass.cbSize sizeof(WNDCLASSEXW);
      
  wndClass.style CS_OWNDC CS_HREDRAW CS_VREDRAW;
      
  wndClass.hInstance reinterpret_cast<HINSTANCE>(::GetModuleHandle(0));
      
  wndClass.lpfnWndProc reinterpret_cast<WNDPROC>(HandleWindowProcess);
      
  wndClass.cbClsExtra 0;
      
  wndClass.cbWndExtra 0;
      
  wndClass.hIcon = ::LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
      
  wndClass.hbrBackground = ::CreateSolidBrush(RGB(192,192,192));
      
  wndClass.hCursor = ::LoadCursor(0,IDC_ARROW);
      
  wndClass.lpszClassName L"NameOfYourClass";
      
  wndClass.lpszMenuName NULL;
      
  wndClass.hIconSm wndClass.hIcon;
      
      return ::
  RegisterClassExW(&wndClass) != 0;
  }

  HWND CreateAppWindow()
  {
      return ::
  CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE WS_EX_APPWINDOW,
          
  L"NameOfYourClass",L"Window Title",WS_OVERLAPPEDWINDOWCW_USEDEFAULT,0,800,600,NULL,NULL,NULL,NULL);
  }

  void MessageLoop()
  {
      
  MSG msg;
      
  int nCheck;
      
      do
      {
          
  nCheck = ::GetMessage(&msg,0,0,0);
          
          if (
  nCheck == || nCheck == -1)
          {
              break;
          }
          
          ::
  TranslateMessage(&msg);
          ::
  DispatchMessage(&msg);
      } while (
  true);

  Nếu dùng win32API thì chạy cái này xem,cái trên kia là của MFC

Các đề tài tương tự

 1. Bệnh thoái hóa đốt sống cô - NEOSAMIN Thuốc chữa bệnh thoái hóa đốt sống
  Gửi bởi thuocqui trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-05-2012, 09:43 AM
 2. Thêm phần tử vào list (danh sách) không được, tự động thoát. Cần giúp đỡ
  Gửi bởi huutrieu2005 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 01:22 PM
 3. Giúp phái nữ luôn khô thoáng, sạch sẽ
  Gửi bởi banhminuong trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-09-2011, 10:10 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn