Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Liệt kê tất cả các mảng con trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Nơi ở
  Quảng Ngãi
  Bài viết
  9

  Unhappy Liệt kê tất cả các mảng con trong lập trình C

  VD:mảng:1 3 4 2
  mảng con la:
  1
  1 3
  1 3 4
  1 3 4 2
  3
  3 4
  3 4 2
  4
  4 2
  2
  mson

 2. #2
  No Avatar
  Leon88 Khách

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  main()
  {
  int n,i,a[100],t,j;
  printf("\nNhap vao so phan tu : ");scanf("%d",&n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {printf("\nNhap vao phan tu a[%d] : ",i);
  scanf("%d",&a[i]);}
  t=-1;
  while (t<n-1)
  {++t;
  printf("\n");
  printf("%d",a[t]);
  for (i=t;i<n-1;i++)
  {printf("\n");
  for (j=t;j<=i+1;j++)
  {printf("%d ",a[j]);
  }}}
  getch();
  }
  Lỡ tay làm luôn, về text lại nha

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Hi ,bài hoàn chỉnh đây, code dễ nhìn
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. void main()
  5. {
  6.     clrscr();
  7.     int n;
  8.     int a[100];
  9.     printf("n = ");
  10.     scanf("%d",&n);
  11.     for(int i=0;i<n;i++)
  12.     {
  13.         printf("\na[%d] = ",i);
  14.         scanf("%d",&a[i]);
  15.     }
  16.     for(i=0;i<n-1;i++)
  17.     {
  18.         printf("\n%d",a[i]);
  19.         for(int j=i;j<n-1;j++)
  20.         {
  21.             printf("\n");
  22.             for(int k=i;k<=j+1;k++)
  23.                 printf("%d\t",a[k]);
  24.         }
  25.     }
  26.     getch();
  27. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  2

  #include <stdio.h>

  void main()
  {
  int goc;

  printf("\nNhap vao gia tri goc : ");
  scanf("%d", &goc);

  printf("Goc do thuoc goc vuong thu %d", (goc/90)%4 + 1);
  getch();
  }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  2

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  char *doics(char *number, int n, int m)
  {
  static char ketqua[17];
  char chuso[16] = "0123456789ABCDEF";
  int i = 0, giatri = 0, len;

  len = strlen(number);
  while(i<len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso, number[i]) - &chuso);
  i++;
  }
  i=16;
  ketqua[17] = 0;
  do {
  ketqua[i] = chuso[giatri % m];
  giatri /= m;
  i--;
  } while (giatri > 0);
  return (ketqua + i + 1);
  }

  void main()
  {
  unsigned n, m;
  char number[17], *ketqua;

  do {
  printf("\nNhap gia tri N (2 - 16) : ");
  scanf("%d", &n);
  } while (n<2 || n>16);
  getchar();
  printf("Gia tri thuoc he %d : ", n);
  gets(number);
  do {
  printf("Nhap gia tri M (2 - 16) : ");
  scanf("%d", &m);
  } while (m<2 || m>16);
  printf("Gia tri %s o co so %u co gia tri o co so %u la : ", number, n, m);
  ketqua = doics(number, n, m);
  puts(ketqua);
  getch();
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn