Cho mình hỏi các hàm createWindow mình không thể sử dụng trong vs 2005 đc. Khi chạy nó không hiện gì trên form cả
Code:
	case WM_CREATE :

		cxChar = LOWORD(GetDialogBaseUnits()) ;

		cyChar = HIWORD(GetDialogBaseUnits()) ;

		for (i = 0 ; i < NUM ; i++)
		hwndButton[i] = CreateWindow(TEXT("button"), button[i].szText, WS_CHILD|WS_VISIBLE|button[i].iStyle, cxChar, cyChar*(1+2*i), 20*cxChar, 7*cyChar/4, hWnd, (HMENU)i, ((LPCREATESTRUCT)lParam)->hInstance, NULL) ;

		return 0 ;
nhưng mình cho vô vs 6.0 thì nó lại chạy đc. Bác nào biết chỉ em với.