Mọi người cho em hỏi, em có 1 file, nhưng em chỉ muốn sửa thông tin trên 1 dòng của file thì làm như thế nào, mấy hàm em thử thì hoặc là đính kèm hoặc là ghi đè, em vẫn chưa tìm được hàm nào cả
ví dụ file em như sau
dòng 1
dòng dòng 2
.......
dòng n
em thấy sai ở dòng 2 và muốn sửa thành dòng 2 để văn bản như sau
dòng 1
dòng 2
.......
dòng n
thì làm như thế nào ạ