Xin chào, mình có thắc mắc như sau:

- Trong class A mình có một JTextArea, class B được import vào class A.
- Class B có một vòng lặp for, sau mỗi lần lặp sẽ append một chuỗi string vào JTextArea.
- Để làm việc này mình đã khai báo class B extends A, biên dịch thì ok nhưng khi chạy thì báo lỗi Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError

Mình viết pseudocode cho gọn:

Code:
// nội dung class B
public class B extends A
{
  public B ()
  {
   for (...)
   {  
     textArea.append (string)
   }
  }
}// nội dung class A
import B;
public class A
{
  JTextArea textArea = new JTextArea (10,30);
  public static void main (String [] args)
  {
   new B ();
  }
}

Không biết để thực hiện yêu cầu đó mình nên chọn giải pháp thế nào ? Xin cảm ơn.